Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.31

Punk : man behöver varken radio och/eller TV för att få sin musik uppspelad. Allt handlar om ens fanbas. the Dreadnoughts‘ (Kanada) fanbas är trogna fans, som även bryr sig om att spela vidare denna ack så fina musik och att sjunga vidare dessa ack så fina texter.
Punk : you do not need radio an/ or TV to get your music played. It’s all about your fan base. the Dreadnoughts‘ (Canada) fanbase are loyal fans, who also care to continue playing this oh so nice music and to continue singing these oh so nice lyrics. 
 
… och så får man själv sig en Shanty komponerad åt en för att man gissar rätt på en ackords-progression. Mina damer, herr Nicholas Smyth (the Dreadnoughts) i egen hög person :
… and then you get yourself a Shanty composed because you guess right on a chord-progression. Ladies and gentlemen, Mr Nicholas Smyth (the Dreadnoughts) in person :  
Hmmm… Uppgift 3 nästan författad (undervisning och reflektion kvarstår att författas !). Först ska vi inte lämna in Uppgift 3, kort nedan står det ”inlämning 18/022021. Detta är bland det mest förvirrade schemat som jag har uppmärksammat !
Hmmm … Assignment 3 almost written (teaching and reflection still remain to be written !). First, we will not submit Assignment 3, shortly below it says “submission 18/022021“. This is among the most confused schedule I have noticed !Dagens uppgift : bli klar med sysslor inför den kommande veckan, med förhoppningen om mycket arbete. Under torsdag 04/022021 kl. 0916 har jag ett examinerande seminarium i Uppgift 3 och Uppgift 4 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Today’s task: get ready for chores for the coming week, with the hope of a lot of work. During Thursday 04/022021 at 0916 I have an examining seminar in Assignment 3 and Assignment 4 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.


 • 19 veckor kvar till semester och sommar 2021 / 19 weeks left until holiday and summer of 2021.



 
“Consequence-thinking was not my strong suit”.

 • Somliga dagar behöver man startkablar själv för att orka ! Kaffe gör mycket, men att få arbetstillfällen under dessa COVID-19-tider gör att man orkar ta på sig ett par byxor om morgonen.


 • Some days you need jump leads yourself to be strong ! Coffee does a lot, but getting jobs during these COVID-19 times gives you the strength to put on a pair of pants in the morning.
 • De obligatoriska Musikerskämten : en massa toner !
 • the obligatory Musician-jokes: a lot of notes !
… och så ytterligare en nyhet : 3 år sedan bar jag in mina möbler till denna fina “nya” lägenhet vid Hjortstigen 4d i Borensberg. Jag flyttade från Mårdstigen 3b i Borensberg, som ligger cirkus 2 minuter ifrån. En kundvagn packades till bristningsgränsen och så körde jag in mina grejer från våning 2 vid Mårdstigen 3b till bottenvåning med egen balkong och altan vid Hjortstigen 4d i snöstorm. Lillebror samt farsan hjälpte till med att bära in hyllor, säng samt soffan, ergo det mest tunga i möbelväg. Resten skötte jag helt själv !
and then another news : 3 years ago I brought my furniture to this nice “new” apartment at Hjortstigen 4d in Borensberg. I moved from Mårdstigen 3b in Borensberg, which is circus 2 minutes away. A shopping cart was packed to the breaking point and then I drove my stuff in from floor 2 at Mårdstigen 3b to the ground floor with its own balcony and terrace at Hjortstigen 4d in a snowstorm. Little brother and dad helped to carry in shelves, bed and sofa, ergo the heaviest in furniture way. I took care of the rest myself !
Intro
Verse 1

Love – someone that you care for, and therefore you can’t ignore.
Life – the meaning of existance. Willing to take a chance.

Pre-chorus

Life is cruel – embrace it.
Much to do, let’s face it.
Live your life, plan for the day.
Don’t care what others might say.

Chorus

Cruelty of life – life’s big questions unsolved.
Let’s get it right, get it unfold.

Verse 2

Death – many ways of dying. So why not just try to sing ?
Sing – sing a song of friendship. But do not, don’t try being hip.

Pre-chorus

Life is cruel – embrace it.
Much to do, let’s face it.
Live your life, plan for the day.
Don’t care what others might say.

Chorus

Cruelty of life – life’s big questions unsolved.
Let’s get it right, get it unfold.

Outro

Petri Torvinen · Cruelty of Life 2 2020.12.30 – 2020-12-30, 20.03

 

/ Petri Torvinen

2021.01.30

True story !
 • Melodifestivalen är lite som vinterkräksjukan. Den kommer en gång om året, får en att må dåligt och när den väl är över är det mycket skönt.
 • The Eurovision Song Contest is a bit like winter-vomiting. It comes once a year, makes you feel bad and once it is over it is very nice.
Idag gäller städning samt tvättstugan, Därefter att se efter vad som måste göras i Uppgift 3 och Uppgift 4, med examinerande seminarium kl. 0916 på torsdag 04/022021 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Egentligen skulle jag velat arbeta varenda torsdag ty det är den dagen då de framförallt behöver vikarier på grund av planering för ordinarie personal. Jag längtar tills jag får besked om att mina tjänster åter behövs under fasta tider. Har jag nämnt hur mycket jag inte gillar Corona ?!
Today is cleaning and the laundry, Then to look for what must be done in Task 3 and Task 4, with examining seminar at 0916 on Thursday 04/022021 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. Actually, I would prefer to work every Thursday because that is the day when they mainly need substitutes due to planning for regular staff. I long until I am informed that my services are needed again during fixed times. Have I mentioned how much I do not like Corona ?!
 • Gårdagens examinationsuppgift 2 kl. 0912 samt examinationsuppgift 1 kl. 1316 : KLART !
 • Yesterday’s examination-assignment 2 at 0912 and examination-assignment 1 at 1316: CHECK !
När någon frågar kring syftet med bloggen https://petritorvinen.blogg.se/ så är det enkelt : att förmedla och att dela med mig av tankar, musikaliska idéer, mitt skapande och mina verk, men framförallt att fylla ett tomhål efter att få prata ut med någon. Att ge ett löfte om att jag får tala ut när jag behöver detta, för att sedan knappt bry sig om vad jag skriver eller talar om, säger en del om stämningen ute på nätet. Att säga att man lyssnar, när man därefter börjar ignorera en, är bland det mest hemska och mest lömska man kan göra mot en annan person. Och om Ni läsare har uppmärksammat bloggen, så skriver jag mycket under dagar som jag är “tvångsledig“. Då jag arbetar, är jag mestadels glad och belåten behöver inte dela med mig förutom vad dagen har bjudit på och så en kvällshälsning. Ungefär som en finsk minister som beskrev situationen i Finland efter inbördeskriget 1918 : “en man som har ett arbete att gå till, engagerar sig inte i revolutionella tankar“.
When someone asks me regarding the purpose of the blog https://petritorvinen.blogg.se/, the answer is simple : to convey and share with me thoughts, musical ideas, my creation and my works, but above all to fill a void after getting talk to someone. Giving a promise that I can speak out when I need to, and then barely care about what I write or talk about, says some about the atmosphere online. To say to you that they listen, then they start ignoring one, is among the most horrible and most insidious things that you can do to another person. And if you readers have paid attention to the blog, I write a lot during the days when I am on “forced leave“. When I work, I’m mostly happy and satisfied and do not have to share except what the day has to offer and then an evening greeting. It is like as a Finnish minister described the situation in Finland after the Civil War of 1918 : “a man who has a job to go to does not engage in revolutionary thoughts.
When I was eight, I played hide and seek. Since then, I have not found myself.What would become of little fucking me ?! Who tell hell knows !”Insikt / insight :
Fortsatt vinter i Borensberg / Continued winter in Borensberg : 
Jag hälsar alla läsare som lyssnare en God fortsatt fin lördag och mycket mys tillägnar jag er alla ! Tack Ni som anstränger er för min skull, att lyssna på och att läsa mina tankar. De är mörka, och lär fortsätta vara mörka om ingenting drastiskt händer i mitt liv. Vid 40-ålder hade jag planerat mer än att jaga efter arbetstillfällen och att förlora arbetstillfällen till personer som inte vill leka med barn, utan föredrar sin mobil. Vem visste att jag ens skulle bli Förskollärare för 20 år sedan. Livet lekte. Jag besökte bland annat barnhemmet och skolan i Daugavpils samt en tur i Riga i Lettland (2 veckor under slutet av april – början av maj 2001). Jag skulle skriva musik och spela mycket på scen, vilken jag visserligen gjorde under perioden 20012003 samt under tiden vid Insitutionen för Musik och Medier (Luleå Tekniska Universitet), 20042010. Några spelningar har jag fått därefter, bland annat med Romanijada och Tuppenz. Livet är så oförutsägbart att man blir stressad. Min skyddsängel är konstant full, ty hen inte gör någonting åt dödsläget.
I greet all readers as listeners a Happy continued nice Saturday and a lot of cosiness I dedicate to you all ! Thank you for making an effort for my sake, to listen to and to read my thoughts. They are dark, and will continue to be dark if nothing drastic happens in my life. By the age of 40, I had planned more than to hunt for jobs and to lose jobs to people who do not want to play with children, but prefer to play with their mobile-phones. Who knew I would even become a Preschool Teacher 20 years ago. Life played. Among other things, I visited the orphanage and school in Daugavpils and a trip to Riga in Latvia (2 weeks in late April – early May 2001). I would write music and play a lot on stage, which I certainly did during the period 20012003 and during the time at the Department of Music and Media (Luleå University of Technology), 20042010. I have had a few gigs since then, including with Romanijada and Tuppenz. Life is so unpredictable that you get stressed. My guardian angel is constantly drunk, for (s)he does nothing about the state of deadlock.

2021.01.29

Cannibals captured a finn, let him boil for 3 hours in the large party-pot. Glancing at the lid, the finn popped up : “Wonderful Guys, Satan’s Perkele ! Now, can I just borrow a towel ?!”En man ligger på sjukhus med magproblem när han plötsligt får diarré och skiter ned hela sängen. Mannen får panik, viker ihop lakanet med bajset och slänger ut det genom fönstret. Lakanet hamnar på en finsk alkoholist som går förbi. Han brottas ett tag med lakanet och bajset rinner ut. Då kommer annan man förbi och frågar vad han håller på med : “- Perkkele grappen, Du kommer intä att tro mig, men jag har just pankat siten ur ett spöke” !
A man is in a hospital with stomach-problems when he suddenly gets diarrhea and shit all over the bed. The man panics, folds the sheet with the poop and throws it out the window. The sheet ends up on a Finnish alcoholic who walks by. He wrestles for a while with the sheet and the poop runs out. Then another man comes by and asks what he is doing : “Perkele boy, you will not believe me, but I just knocked the shit out of a ghost !
 • Detta tål att spammas : behöver fler lyssnare som läsare, tack ! Överhuvudtaget behöver jag någon som bryr sig !
 • It can withstand a little spam : I need more listeners as well as readers, thank you ! Especially anyone who cares at all !
Vinter i Borensberg / Winter in Borensberg :
Två seminarium denna fredag 29/012021Seminarium 2 kl. 0912 samt Seminarium 1 kl. 1316. Kurs : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Two seminars this Friday 29/012021. Seminar 2 at 09-12 and Seminar 1 at 13-16. Course : Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
Nu : en promenad till ICA Supermarket, ty jag verkligen behöver få en promenad efter denna fulländade dag. Imorgon lördag : städning samt tvättstuga kl. 0815. Därefter att starta Uppgift 3 och Uppgift 4 i kursen : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Now : a walk to ICA Supermarket, because I really need to get a walk after this perfect day. Tomorrow Saturday : cleaning and laundry at 08-15. Then to start Task 3 and Task 4 in the coursePreschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
 • En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare, vilken del av världen Ni än befinner er i !
 • A Great Continued Nice Friday evening I dedicate to all readers, whatever part of the world you live in !
You might think that me and life were the exact opposite. But we had more in common than you might think, as I too was very boring and completely lacked higher meaning and purpose.”
 • Otroligt fin musik :
 • Incredibly nice music : 
 
/ Petri Torvinen

2021.01.28

“You are fine !”Faith, hope and love. One in three was not so damn bad !”Själv skulle jag vid det här laget kunna betala någon för att få samtala med någon, på ett lika sätt som man vill prata med någon “Finaste Vackraste“. Får man överleva torrperioden så gott man kan ! 0722 297 513 och all heder åt den person som känner sig manad !
Personally I could at this point pay someone to have a conversation with someone, in the same way as you want to talk to someone “Finest Most Beautiful“. One must survive the dry season as best as one can ! 0722 297 513 and all honors and credits to the person who feels brave enough !During Holocaust Remembrance Day we tell each other that it must never happen again. – The sad thing is that it happens again but people seem to think it must be a ridiculous mustache and a silly German accent”.
Arbetsdag idag torsdag kl. 0916. Nu : Gruppdiskussion inför det kommande examinerande seminariumet, Uppgift 2 kl. 0912 och Uppgift 1 kl. 1315 imorgon fredag i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Working day today Thursday at 0916. Now : Group-discussion before the upcoming examining seminar, Task 2 at 0912 and Task 1 at 1315 tomorrow Friday in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.

 • En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare, vilken del av världen Ni än befinner er i !
 • A Great Continued Nice Friday evening I dedicate to all readers, whatever part of the world you are in !
/ Petri Torvinen

2021.01.27

Projekt : “Synliggöranden Finsk kultur i Sverige (Östergötland)” : stipendium på 50 000 kr ansökta. Nu får jag hålla tummar och tassar för att projektet blir verklighet.
Project : “Visibility Finnish culture in Sweden (Östergötland)“: scholarship of SEK 50,000 applied for. Now I have to keep my fingers and paws crossed that the project will become a reality.Fler betydande nyheter : ”C” i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 3: Barns socialisation och kommunikativa processer (DIG510), 15 hp – Moment 0010 = ytterligare 12 hp registrerade i Ladok !
More significant news: “C” in the course Preschool Pedagogy and Didactics 3: Children’s socialization and communicative processes (DIG510), 15 credits Moment 0010 = another 12 credits registered in Ladok !Igår kollade jag på en rysk film som handlade om lönnmordet 1918Lenin, samt medföljande revolution och inbördeskrig. Lenin dog inte förrän 1924, men denna händelse startade hela händelseförloppet som starkt bidrog till att Josef Stalin kunde sno åt sig makten. Snacka om partisk hjältefilm ! Allt var så … överdrivet !
Yesterday I watched a Russian film about the assassination of in 1918, as well as the accompanying revolution and civil war. Lenin did not die until 1924, but this event started the whole course of events which greatly contributed to Joseph Stalin being able to seize power. Talk about biased hero movies ! Everything was so … exaggerated !
Startade läsning av följande bok : Pravda – the Truth About the Leningrad Cowboys. Boken är översatt till engelska, tyska och finska. Mycket bilder… vilket kan vara skönt ibland ty man redan har så mycket att läsa i kursen Förskolepedagogik- och pedagogik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
I started reading the following book : Pravda – the Truth About the Leningrad Cowboys. The book has been translated into English, German and Finnish. Lots of pictures … which can be nice sometimes because you already have so much to read in the coursePreschool pedagogy and pedagogy 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.En fin arbetsdag idag onsdag kl. 0811:30 samt kl. 1316 på nytt arbetsställe ! Livet börjar ta sig väl åter på nytt ! Arbetsdag åter imorgon torsdag kl. 0916 !
A nice working day today Wednesday at 0811:30 and at 1316 at a new workplace ! Life is starting to get better again ! Workday again tomorrow Thursday at 0916 !
Jag satt i bussen till Bråstorp då rektorn från det nya arbetsstället hörde av sig och frågade om jag ville börja arbeta direkt idag, onsdag. Egentligen hade jag bokat tid för vaccination av TBE, men den sprutan valde jag istället att ta en annan vacker dag. Alla arbetspass som jag kan roffa åt mig kommer före allt annat i livet ! Och så hörde en tredje rektor av sig gällande arbetsintervju. Jag får börja planera livet lite grann.
I was sitting in the bus to Bråstorp when the principal from the new workplace heard from me and asked if I wanted to start working immediately today, Wednesday. Actually, I had booked an appointment for TBE-vaccination, but I chose that syringe instead to take another beautiful day. All work shifts that I can grab for myself come before anything else in life ! And then a third principal heard about the job interview. I have to start planning my life a little.
Spontanitet – tydligen är spontanitet väldigt viktigt för ett förhållande. Så jag drog och kom aldrig mer tillbaka“. Orden som bäst beskriver mitt kärleksliv just för tillfället. Jag är tråkig som sitter hemma mestadels. Vad har jag egentligen för val ?! Min karriär har inte riktigt varit en kassako, jag kämpar dagligen för brödfödan. Jag vill inte heller behöva känna att jag ska behöva visa upp sidor som jag inte är, eller att visa upp en förskönande sida av mig själv. Tyvärr var det just den känslan som jag upplevde ibland. Till slut fanns det knappt någon kommunikation, varken via messenger och mobil. Å egen del räcker det inte med att enbart höra av sig under morgonen och under kvällen. Till slut fick jag inte ens SMS under kvällarna. Så tråkig var jag som person ! “Tummen upp“-smileys är för vänner och bekanta. Ser jag en sådan smiley när jag hälsar en vacker individ “God morgon/God dag/God eftermiddag/God kväll och/eller God natt“, då kräver jag mer än så !
Spontaneity – apparently spontaneity is very important for a relationship. So I withdrew and never came back“. The words that best describe my love life at the moment. I’m boring sitting at home mostly. What choice do I really have ?! My career has not really been a cash cow, I fight daily for bread. I also do not want to have to feel that I have to show sides that I am not, or to show a beautifying side of myself. Unfortunately, that was exactly the feeling I experienced sometimes. In the end, there was hardly any communication, neither via messenger nor mobile. On your own, it is not enough to just hear from you in the morning and in the evening. In the end, I did not even receive an SMS during the evenings. I was so sad as a person! “Thumbs upsmileys are for friends and acquaintances. Do I see such a smiley when I greet a beautiful individual “Good morning / Good day / Good afternoon / Good evening and/or Good night“, then I demand more than that !
Keep being single until you meet someone who actually complements your life in a way that makes it better. If not, it’s not worth it” !
 • En God fortsatt fin onsdagkväll tillägnar jag alla läsare ! Nu kör vi stenhårt igenom livet !
 • A Great Continued Nice Wednesday Evening I dedicate to all readers ! Now we drive rock hard thru life !
 
/ Petri Torvinen
 

2021.01.26

You cannot be loved by everyone. But someone should not be too much to ask for” !

 • För ett år sedan … slapp jag bry mig om jag skulle ha arbete, pengar och råd. Idag är situationen en helt annan !
 • A year ago … I did not have to worry about not having work, money and worth. Today the situation is completely different !
2 år sedan firade jag min födelsedag dels i Motala (konstvisning vid K-ringen i Motala; Mika Mäkeläinen). Med exet satt jag och fick kolla på lite fina övergivna katter. Jag kände mig rätt hemma med dem.
2 years ago I celebrated my birthday partly in Motala (art show at the K-ring in Motala; Mika Mäkeläinen). With the ex I sat and got to watch some nice abandoned cats. I felt right at home with them.
Kommer att ta upp dokumenterandet beträffande att skriva om SverigeFinländare i Östergötland, främst i Motala. Har ansökt om 50 000 kr i stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland. Då får jag även se hur det tar sig med FA-skattesedel för bloggen :
då jag omedelbart behöver få in pengar för att finansiera mitt liv. Det går väl “så där” med musiken. Musikskapandet är det inga fel på, det är det faktum att få lyssnare till “verken” –
Mer om detta ämne står att läsa om i blogginlägg (bröt nytt rekord i antal läsare med 121 läsare) :
Will pick up the documentation regarding writing about SwedeFinns in Östergötland, mainly in Motala. I have applied for SEK 50,000 in support from Kulturfonden för Sverige och Finland (the SwedishFinnish Fund). Also I will now see how it goes with the FA tax slip for the blog :
as I immediately need to get money in to finance my life. It goes “well” with the music. There is nothing wrong with creating music, it is the fact of getting listeners to listen to “the works” –
More on this subject to read upon on blog-post (I broke new record in number of readers with 121 readers) :
En reflektion över saker som förhoppningsvis är avlägsna / a reflection upon things hopefully long gone :
It is said that everything in life happens for a reason. Sometimes I really want to know what that reason was …”Idag vaknade jag upp kl. 06 för att önska mig ett arbetspass. Trots att jag intresseanmälde mig på 5 st arbetspass, fick jag inget av dem. Jag åkte ändock ut till Motala för att lämna Utdrag ur Polisens Belastningsregister. Och så skrev jag ett mail till rektorn som jag träffade igår att jag önskar mig att arbeta idag,… att jag må starta i arbetet redan idag. Får jag fler pass än vad kommunen hittills har gett mig – vilken arbetsplats tror Ni att jag väljer ?!
Today I woke up at 06 to wish me a work shift. Although I registered for interest in 5 work-shifts, I did not receive any of them. I still went out to Motala to hand out Excerpt from the Police Charge Register. And then I wrote an email to the principal that I met yesterday that I wish to work today, … that I may start working today. Do I get more work-shifts than the municipality has given me so far – which workplace do you think I choose ?! 
 • En God fortsatt fin tisdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare :
 • a Great Continued Good Tuesday I dedicate to all readers as listeners :
 
/ Petri Torvinen

Min flickvän och jag i Hänt Extra

Som kändis blir man ibland fotograferad och här ser ni mig och min flickvän.

Patrik Isaksson, 47, slog igenom när han släppte låten ”Du får göra som du vill”, som blev en dundersuccé.

I år firar han 20 år som artist och nu har han även annat att fira – nämligen att han funnit kärleken på nytt.

På Instagram visar Patrik Isaksson upp sin nya flickvän Linda Hedlund. Till bilden skriver han:

”Så är det”.

I ett meddelande berättar artisten om kärlekslyckan.

”Det känns fint. Vi träffades via bekanta”, skriver han.

2021.01.25

 • När människor är rädda för att lära sig ditt språk eftersom de tror att det kommer att ta årtionden.
 • When people are scared of learning your language because they think it will take decades.
Arbete denna måndag kl. 08:3011:30 (att man ändå tillåter så korta arbetspass ?!). Ville själv ha det långa passet men som vanligt är det en annan som får dessa. Arbete med bästa Grupp B5 ikväll kl. 18; första Gruppuppgift 1 inför det examinerande seminariumet på fredag 29/012021 kl. 0912.
Work this Monday at 08:3011:30 (that you still allow such short work shifts ?!). Wanted the long pass myself but as usual someone else gets these. Work with best Group B5 this evening at 18; first Group-assignment 1 before the examining seminar on Friday 29/012021 at 0912.
Arbetsintervju kl. 12. Fick först timvikariat eventuellt 50 % i februari fram till v. 8. Det bästa var att prata (ut) med en annan med likande värdegrund och värderingar.
Job-interview at 12. First got an hourly temporary job, possibly 50 % in February until week 8. The best thing was to talk (out) with someone else with similar values ​​and principles.
You know you live in an exposed area when even the birds are carrying knives and foot-shackles.” 
 • Finurlig Postservice ! Tänk vad de hittar på under svåra tider som under Corona-pandemin ?!
 • Quirky Postal Service ! Just think what they come up with during difficult times like during the Corona-pandemic ?!
 • En God fortsatt fin måndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare.
 • A Great Continued Fine Monday I dedicate to all readers as listeners.
 
Petri Torvinen

2021.01.24

Fake news !”Rekordantal läsare via https://petritorvinen.blogg.se/ samt 12 prenumeranter via YouTube, men även en massa personer som gillar mitt skapande via SoundCloud.
A record-number of readers via https://petritorvinen.blogg.se/ and 12 subscribers via YouTube, but also a lot of people who like my creations via SoundCloud.
FA-skattesedel postad i fredags, men som Ni vet, Ni som bor i Sverige, tar det flera dagar innan breven når sin destination. Har även kompletterat ansökan för stipendium hos Kulturfonden för Sverige och Finland. I första ansökan hade jag ansökt om ett belopp på 275 000 kr, men så fick jag besked om att jag enbart kunde ansöka om högst 50 000 kr. … det fick bli den summan. Jag vill göra detta projekt som handlar om att undersöka kulturen hos SverigeFinländare i Motala.
FA tax slip posted last Friday, but as you know, you who live in Sweden, it takes several days before the letters reach their destination. Has also supplemented the application for a scholarship with the Cultural Fund for Sweden and Finland. In the first application, I had applied for an amount of SEK 275,000, but then I was told that I could only apply for a maximum of SEK 50,000. So … it got to be that sum. I want to do this project which is about examining the culture of SwedeFinns in Motala.
 • Hur får man sponsorer att intressera sig för ens alster ?!
 • Hur får man sponsorer att intressera sig för projekten som jag är intresserad av att arbeta med ?!

 • How do you get sponsors to be interested in your work ?!
 • How do you get sponsors interested in the projects that I’m interested to work with ?!
Alfons Åberg – svensk tecknat/Barnprogram ur ett annat perspektiv / Swedish cartoon/kids show from another perspective.
Fick idag besked om att jag måste ta sista sprutan mot TBE (vaccin mot fästingbett). Mina utslag på magen syns fortfarande efter att jag andades in Boreliabakterier från en fästing i våras (jag plockade ut flera fästingar ur damerna innan sommaren 2020). Och vem fick i slutändan lida både fysiskt som ekonomiskt (ergo : psykiskt) ?! Dock måste jag se över ekonomin, ty jag knappt fick arbeta under december. Hur fan hände detta ?! Jag äger så många högskolepoäng från olika universitet i Sverige, och ändå får jag dagligen kämpa för att få ekonomin att gå runt.
I was told today that I have to take the last shot against TBE (tick-bite vaccine). My rash on my stomach is still visible after I inhaled Borelia-bacteria from a tick this spring (I picked out several ticks from the ladies before the summer of 2020). And who ultimately suffered both physically and financially (ergo : mentally) ?! However, I have to review the economy, because I barely got to work in December. How the hell did this happen ?! I own so many higher education credits from different universities in Sweden, and yet I have to fight daily to get the economy going. 



 • Dagens tanke = vad i helvete ?!
 • Thought of the day = what the hell ?!
 • “Det fanns trumfkort i livet, jag hade en gång en handfull …”
 • There were Trump-cards of life, I once had a handful …” 

Corona = morsan är suspekt sjuk i COVID-19. Feber, hon hade svimmat och mycket svett som rinner samt andra symtom. Jag önskar henne all lycka med återhämtning. Å egen del innebär det att jag åter får besöka föräldrarna om minst 3 veckor. Har även lovat farsan att bära matkassar åt dem om så krävs. Det är jag som bor närmast av alla tre bröder, och verkar även äga mest ledig tid av alla, samt att jag arbetar i Motala. Själv vill jag enbart få vaccinet så snart som möjligt ! Jag vill leva,… slippa känna rädslan över att bli sjuk och att förlora tid och inkomst.

Corona = my mother is suspiciously ill in COVID-19. Fever, she had fainted and a lot of sweat flowing as well as other symptoms. I wish her all the best with her recovery. For my part, this means that I may visit my parents again in at least 3 weeks. Has also promised my father to carry food bags for them if required. I live closest to all three brothers, and also seem to have the most free time of all, and that I work in Motala. I only want to get the vaccine as soon as possible ! I want to live, … not have to feel the fear of getting ill and losing time and income.
Måndag = om inget arbete erbjuds (som jag innerligen hoppas på !) = arbeta med uppgifter inför det examinerande seminariet på fredag 29/012021 kl. 0916  (reflektioner och frågor) i kursen “Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Idag läste jag kapitel 1, 3, 5, 7 samt 8, ergo alla kapitel som man behöver läsa i boken Digitalisering i Förskolan på Vetenskaplig Grund” (2019) – (flera författare) – ISBN9789127824331.
Monday = if no work is offered (which I sincerely hope for !) = work with assignments before the examining seminar on friday 29/012021 at 0916 (reflections and questions) in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. Today I read chapters 1357 and 8,, ergo all the chapters that you need to read in the book “Digitization in Preschool on a Scientific Basis” (2019) – (several authors) – ISBN: 9789127824331.
 • En God fortsatt fin natt samt måndagsmorgon tillägnar jag alla läsare som lyssnare :
 • A Great Continued Nice Night and Monday-morning I dedicate to all readers as listeners :

2021.01.24

Hädanefter kommer jag att enbart skriva på svenska och på engelska. Anledningen är enkel … så enkel ! Om Du vill ignorera en annan person har Du absolut rätt att göra detta. Detta är en fri värld. Vi väljer alla våra egna liv och hur vi lever detta. Mense till att du inte sårar någon annan !
Will from now on write only in Swedish and in English. The reason is simple … so simple ! If you want to ignore another person, you absolutely have the right to do this. This is a free world. We all choose our own lives and how we live this. But … make sure that you do not hurt another person !
Rätt så van vid detta. En månad,… två månader,… sedan är man mest någon någon pratar med om man själv har tid eller om man inte har annat för sig. Jag har sagt det förr och jag säger det åter : mig ignorerar man inte ! Man är med på resan eller så går man. Så enkelt är det !
Quite used to this. One month, … two months, … then you are mostly someone that they talk to if and when they themselves have spare-time for you or if they have nothing else to do. I have said it before and I’ll say it again: I will not be ignoredYou are on the journey or you go. It’s as simple as that !
Jag väntar fortfarande på samtalet som jag blev lovad på min 40-årsdag. Man tycker att enbart en sådan sak ska vara värt någonting. Å egen del hade det gett mig oerhörd glädje i mitt liv.
I am still waiting for the call I was promised on my 40th birthday. One thinks that only such a thing should be worth something. For my part, it had given me immense joy in my life.
Lördags-kvällens film,… efter att ha läst ett kapitel i en av böckerna. Jag är lat idag så det fick bli film istället. Jag fann denna pärla till film, om kriget i Polen 1920 och slaget om Polens självständighet.
Saturday-night’s movie, … after reading a chapter in one of the books. I’m lazy today so it had to be a movie instead. I found this gem for film, about the war in Poland in 1920 and the battle for Poland‘s independence. 
 • Detta är rätt så roligt – mina damer och herrar : Bernie Sanders :
 • This is quite funny ladies and gentlemen : Bernie Sanders :
Lillebror skulle bjuda på öl en vacker dag för att jag fyllde 40 år i tisdags (19/012021). Någon vacker dag får vi åter leva och uppleva, hoppas jag !
Some beautiful day my little-brother would offer beer me some beer for celebration of my 40th birthday in tuesday (19/012021). Some beautiful day we may live and experience yet again, I hope !   
Jag avbokade vandrarhemmet i Eggolsheim (Forchheim i Bayern, Tyskland) i juli 2021 på grund av läget just nu. Dels dödsläget med Corona samt att jag antagligen lär behöva arbeta hela sommaren 2021.
I cancelled the hostel in Eggolsheim (ForchheimBavaria, Germany in July 2021 due to the current situation. Partly the deadlock with Corona and that I will probably have to work all summer 2021. 
 • Denna bild är lite roligare, och mer sanningsenlig. En vacker dag,… åter igen :
 • This picture is a little more fun, and more truthful. Some beautiful day,… yet again :

Till alla nya läsare : mitt egna verk som jag skrev redan 2004. Har även sjungit in flera versioner av “mästerverket” själv, men det jag blev så oerhört glad över var att en av mina äldsta vänner (Frej) hörde av sig gällande sångpålägg. Vi talades vid under förra Verksamhetsförlagda undervisningen, var jag hade hand om hans två barn. Vi skulle träffas för att skapa någonting, men än så länge har det enbart blivit att arrangera “Cruelty of Life” till det sången är idag.

To all the new readers : my own work that I wrote back in 2004. I have also sung several versions of the “masterpiece” myself, but what I was so incredibly happy about was that one of my oldest friends (Frej) heard about the current song. We made plans to create something someday during the last “on-the-job-training“, where I took care of his two children. We were supposed to meet to create something, but so far it has only been to arrange “Cruelty of Life” to what the song is today.
 • En karaoke-version :
 • A karaoke-version :
Replokalsversion” : melodin spelas på/via elbas (distortion; ty hade jag använt mig av rena bastoner, hade dessa toner dränkts av de övriga instrumenten).
Rehearsal-room-version“: the melody is played on/via electric bass (distortion; for if I had used pure bass notes, these notes would have been drowned out by the rest of the instruments). 
Som Ni märker är melodin i refrängen lite annan i den senaste versionen av “Cruelty of Life“. Jag älskar det ! Det visar på en öppenhet gentemot nya tankar och idéer.
As you can see, the melody in the chorus is a little different in the latest version of “Cruelty of Life“. I love it ! It shows an openness towards new thoughts and ideas.
Gamla skivor och äldre projekt : älskar fortfarande dessa ! Många fina minnen från tider då man fortfarande var älskad, önskvärd och uppskattad.
Old records and older projects : still love these! Many fond memories of times when one still was loved, wanted and appreciated.
En God fortsatt fin natt tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för allt ert stöd med och i allt som händer i mitt liv. Favoriter ikväll :
A Great Continued Nice Night I dedicate to all readers as listeners. Thank you for all your support with and in everything that happens in my life. Favourites of mine tonight :
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan