Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.24

Fake news !”Rekordantal läsare via https://petritorvinen.blogg.se/ samt 12 prenumeranter via YouTube, men även en massa personer som gillar mitt skapande via SoundCloud.
A record-number of readers via https://petritorvinen.blogg.se/ and 12 subscribers via YouTube, but also a lot of people who like my creations via SoundCloud.
FA-skattesedel postad i fredags, men som Ni vet, Ni som bor i Sverige, tar det flera dagar innan breven når sin destination. Har även kompletterat ansökan för stipendium hos Kulturfonden för Sverige och Finland. I första ansökan hade jag ansökt om ett belopp på 275 000 kr, men så fick jag besked om att jag enbart kunde ansöka om högst 50 000 kr. … det fick bli den summan. Jag vill göra detta projekt som handlar om att undersöka kulturen hos SverigeFinländare i Motala.
FA tax slip posted last Friday, but as you know, you who live in Sweden, it takes several days before the letters reach their destination. Has also supplemented the application for a scholarship with the Cultural Fund for Sweden and Finland. In the first application, I had applied for an amount of SEK 275,000, but then I was told that I could only apply for a maximum of SEK 50,000. So … it got to be that sum. I want to do this project which is about examining the culture of SwedeFinns in Motala.
  • Hur får man sponsorer att intressera sig för ens alster ?!
  • Hur får man sponsorer att intressera sig för projekten som jag är intresserad av att arbeta med ?!

  • How do you get sponsors to be interested in your work ?!
  • How do you get sponsors interested in the projects that I’m interested to work with ?!
Alfons Åberg – svensk tecknat/Barnprogram ur ett annat perspektiv / Swedish cartoon/kids show from another perspective.
Fick idag besked om att jag måste ta sista sprutan mot TBE (vaccin mot fästingbett). Mina utslag på magen syns fortfarande efter att jag andades in Boreliabakterier från en fästing i våras (jag plockade ut flera fästingar ur damerna innan sommaren 2020). Och vem fick i slutändan lida både fysiskt som ekonomiskt (ergo : psykiskt) ?! Dock måste jag se över ekonomin, ty jag knappt fick arbeta under december. Hur fan hände detta ?! Jag äger så många högskolepoäng från olika universitet i Sverige, och ändå får jag dagligen kämpa för att få ekonomin att gå runt.
I was told today that I have to take the last shot against TBE (tick-bite vaccine). My rash on my stomach is still visible after I inhaled Borelia-bacteria from a tick this spring (I picked out several ticks from the ladies before the summer of 2020). And who ultimately suffered both physically and financially (ergo : mentally) ?! However, I have to review the economy, because I barely got to work in December. How the hell did this happen ?! I own so many higher education credits from different universities in Sweden, and yet I have to fight daily to get the economy going.   • Dagens tanke = vad i helvete ?!
  • Thought of the day = what the hell ?!
  • “Det fanns trumfkort i livet, jag hade en gång en handfull …”
  • There were Trump-cards of life, I once had a handful …” 

Corona = morsan är suspekt sjuk i COVID-19. Feber, hon hade svimmat och mycket svett som rinner samt andra symtom. Jag önskar henne all lycka med återhämtning. Å egen del innebär det att jag åter får besöka föräldrarna om minst 3 veckor. Har även lovat farsan att bära matkassar åt dem om så krävs. Det är jag som bor närmast av alla tre bröder, och verkar även äga mest ledig tid av alla, samt att jag arbetar i Motala. Själv vill jag enbart få vaccinet så snart som möjligt ! Jag vill leva,… slippa känna rädslan över att bli sjuk och att förlora tid och inkomst.

Corona = my mother is suspiciously ill in COVID-19. Fever, she had fainted and a lot of sweat flowing as well as other symptoms. I wish her all the best with her recovery. For my part, this means that I may visit my parents again in at least 3 weeks. Has also promised my father to carry food bags for them if required. I live closest to all three brothers, and also seem to have the most free time of all, and that I work in Motala. I only want to get the vaccine as soon as possible ! I want to live, … not have to feel the fear of getting ill and losing time and income.
Måndag = om inget arbete erbjuds (som jag innerligen hoppas på !) = arbeta med uppgifter inför det examinerande seminariet på fredag 29/012021 kl. 0916  (reflektioner och frågor) i kursen “Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Idag läste jag kapitel 1, 3, 5, 7 samt 8, ergo alla kapitel som man behöver läsa i boken Digitalisering i Förskolan på Vetenskaplig Grund” (2019) – (flera författare) – ISBN9789127824331.
Monday = if no work is offered (which I sincerely hope for !) = work with assignments before the examining seminar on friday 29/012021 at 0916 (reflections and questions) in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. Today I read chapters 1357 and 8,, ergo all the chapters that you need to read in the book “Digitization in Preschool on a Scientific Basis” (2019) – (several authors) – ISBN: 9789127824331.
  • En God fortsatt fin natt samt måndagsmorgon tillägnar jag alla läsare som lyssnare :
  • A Great Continued Nice Night and Monday-morning I dedicate to all readers as listeners :

Lämna ett svar

Till startsidan