Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.23

Dock är det en solig dag denna lördag i Borensberg. Hela morgonen har jag städat (från kl. 08). Nu är det tvättstugan som gäller. Därefter att börja läsa lite litteratur inför det examinerande seminariumet på fredag 29/012021 kl. 0916.
However, it is a sunny day this Saturday in Borensberg. I have been cleaning all morning (from 08 o’clock). Now it’s the laundry room that counts. Then to start reading some literature before the exam seminar on Friday 29/012021 at 0916.
Tomēr Borensbergā šī sestdiena ir saulaina diena. Es tīrīju visu rītu (no pulksten 08). Tagad svarīga ir veļas mazgātava. Tad, lai sāktu lasīt literatūru pirms eksāmena semināra piektdien, 29.01.2021. Plkst. 0916.
 • Snart är det åter vår !
 • Soon it’s spring again !
 • Drīz atkal ir pavasaris !
   
Detta var rätt roligt ändå ! Hur bandet the Dreadnoughts försöker med att låten heter “the Skrigjaargen Polka” kommer låten att för evigt heta “Säkkijärven Polkka” i våra finska minnen. Låten som hindrade att de Sovjetiska bombarna inte hörde sina signaler;… Finska armén spelade “Säkkijärven Polkka” dygnet runt på stora högtalare. Detta förhindrade att staden Viborg i Karelen (ett av områdena som förlorades till Sovjetunionen efter fredsdeklarationen 1944).
This was pretty fun anyway! How the band the Dreadnoughts try to get the song called “the Skrigjaargen Polka“, the song will forever be called “Säkkijärven Polkka” in our Finnish memories. The song that prevented the Soviet bombers from hearing their signals; … The Finnish army played “Säkkijärven Polkka” around the clock on large speakers. This prevented the city of Viborg in Karelia (one of the territories lost to the Soviet Union after the 1944 Declaration of Peace).
Tas tik un tā bija diezgan jautri ! Kā grupa the Dreadnoughts mēģina iegūt dziesmu ar nosaukumu “the Skrigjaargen Polka“, mūsu somu atmiņās dziesma uz visiem laikiem tiks dēvēta par “Säkkijärven Polkka“. Dziesma, kas neļāva padomju bumbvedējiem dzirdēt viņu signālus; … Somijas armija visu diennakti spēlēja “Säkkijärven Polkka” ar lieliem skaļruņiem. Tas novērsa Viborgas pilsētu Karēlijā (vienu no teritorijām, kas tika zaudēta Padomju Savienībai pēc 1944. gada Miera deklarācijas).
Nicholas Smyth – primär låtskrivare, gitarrist, dragspel, sångare i det kanadanska bandet från Vancouverthe Dreadnoughts – tillika doktor i Filosofi i New York.
Nicholas Smyth – primary songwriter, guitarist, accordionist, singer in the Canadian band from Vancouver, the Dreadnoughts – also PhD in Philosophy in New York.
Nicholas Smyth– galvenais dziesmu autors, ģitārists, akordeonists, dziedātājs Kanādas grupā no Vankūveras, the Dreadnoughts – arī filozofijas doktors Ņujorkā. 
 
Ytterligare fina versioner (har även själv spelat in låten på piano samt att jag spelade den på elbas). Dock får Ni glädjas åt dessa versioner :
Additional nice versions (I also recorded the song on piano myself and that I played it on electric bass). However, you can enjoy these versions :
Papildu jaukas versijas (es arī pats ierakstīju dziesmu uz klavierēm un ka to spēlēju uz elektriskā basa). Tomēr jūs varat izbaudīt šīs versijas :
En Fin fortsatt God lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare vart än i världen Ni befinner er i. Tack för ert stora stöd ! Framförallt Finaste Vackraste i Lettland !
A Nice Continued Great Saturday I dedicate to all readers as listeners wherever in the world you are in. Thank you for your great support ! Especially the Most Finest Most Beautiful in Latvia !
Jauka, turpināta lieliskā sestdiena, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem neatkarīgi no pasaules malas, kurā atrodaties. Paldies par lielisko atbalstu! Īpaši Labākais Smukākais Latvijā !
Mitt pianospel ämnar jag lämna er med, med ett arrangemang av John Coltrane‘s “Naima” som han komponerade åt sin fru, Naima Coltrane. Riktigt fin låt, och jag arrangerade den utifrån alla färgningar. Det svåraste var att spela melodin samtidigt som jag spelade jazzackorden med alla färgningar samt basgången som egentligen spelas på samma upprepande toner.
I intend to leave you with my piano playing, with an arrangement of John Coltrane‘s “Naima” which he composed for his wife, Naima Coltrane. Really nice song, and I arranged it based on all the colors. The most difficult thing was to play the melody at the same time as I played the jazz chords with all the colors and the bass line which is actually played on the same repetitive notes.
Esmu iecerējis atstāt jūs ar klavierspēli ar John Coltrane Naima” aranžējumu, kuru viņš sacerējis savai sievai Naima Coltrane. Tiešām jauka dziesma, un es to sakārtoju, balstoties uz visām krāsām. Visgrūtākais bija atskaņot melodiju vienlaikus, kad es spēlēju džeza akordus ar visām krāsām un basu līniju, kas faktiski tiek atskaņota uz tām pašām atkārtotajām notīm.
 
/ Petri Torvinen

2021.01.22

 • Bloggläsare … jag tackar er för ert stora stöd, oavsett vilken del av världen Ni än befinner er i !
 • Blog readers … I thank you for your great support, no matter what part of the world you are in !
 • Emuāru lasītāji … Es pateicos par lielisko atbalstu neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā atrodaties !
Arbete kl. 1014:30 (en kort dag, men en bra dag !). Gruppdiskussion med bästa grupp B5 efter arbetet… eller ja, tiden är högst flexibel bland detta gäng !
Work at 1014:30 (a short day, but a good day !). Group discussion with best group B5 after work … or yes, time is highly flexible among this gang !
Darbs pulksten 1014:30 (īsa diena, bet laba diena !). Grupas diskusija ar labāko B5 grupu pēc darba … vai jā, laiks šajā bandā ir ļoti elastīgs !
Innan jag ämnar gå in i aktivitet som berör Förskollärarutbildning, kan jag nämna att jag nu har fyllt i ansökan beträffande FA-skattesedel samt Moms i Sverige för blogg :
Before I intend to go into an activity that concerns preschool teacher education, I can mention that I have now filled in the application regarding FA tax slip and VAT in Sweden for blog :
Pirms es plānoju iesaistīties aktivitātēs, kas attiecas uz pirmsskolas skolotāju izglītību, es varu pieminēt, ka tagad esmu aizpildījis pieteikumu par FA nodokļu kvīti un PVN Zviedrijā :
My delusions of grandeur had taken minimal proportions / Mani diženuma maldi bija pieņēmuši minimālas proporcijas !

 • Fina färger ! Tänk hur mycket jag har fått läsa… och hur mycket hår jag har dragit !
 • Nice colors ! Think of how much I have read … and how much hair I have pulled !
 • Jaukas krāsas ! Padomājiet par to, cik daudz esmu lasījis … un cik daudz matu esmu pievilcis !
Inspiration / Iedvesma :
Damerna hemma, ute är det halt. Imorgon gäller städning samt tvättstuga kl. 0815 så att jag hinner läsa in fler böcker inför det examinerande seminariumet (fredag 29/01-2021 : Uppgift 2 kl. 0912 samt Uppgift 1 kl. 1316Grupp B).
Det enda som var skrämmande inatt var Saga som hamnade i bråk med grannkatten. Mycket skrik och mycket fräs. För två somrar sedan förlorade jag 2000 kr för att försäkringen hos Agria inte tar hänsyn till svåra bett. I det fallet verkade det mera som att en bäver hade bitit hennes högra tass, som å sin tur ledde till en infektion.
Ladies at home, it’s slippery outside. Tomorrow applies to cleaning and laundry at. 0815 so that I have time to read more books before the examining seminar (Friday 29/012021: Task 2 at 0912 and Task 1 at 1316Group B).
The only thing that was scary last night was Saga who got into a fight with the neighbor-cat. Lots of screaming and a lot of grinding. Two summers ago, I lost SEK 2000 due to the insurance with Agria does not take into account difficult bites. In that case, it seemed more like a beaver had bitten her right paw, which in turn led to an infection.
Dāmas mājās, ārā ir slidena. Rītdiena attiecas uz tīrīšanu un veļas mazgāšanu plkst. 0815, lai man būtu laiks izlasīt vairāk grāmatu pirms eksāmena semināra (piektdien, 29.01.2021.: 2. uzdevums pulksten 0912 un 1. uzdevums pulksten 1316B grupa).
Vienīgais, kas vakar vakarā bija briesmīgs, bija Sāga, kura nonāca cīņā ar kaimiņu-kaķi. Daudz kliedzienu un daudz malšanas. Pirms divām vasarām es zaudēju SEK 2000, jo apdrošināšana Agria neņem vērā sarežģītos kodumus. Tādā gadījumā vairāk šķita, ka bebrs ir sakodis labo ķepu, kas savukārt noveda pie infekcijas.
Vad hemskt : många fackförbund har fått kämpa för varenda krona i lönehöjning under krisen. Stefan Löfven (statsminister i Sverige) fick idag sin månadslön höjd med 4000 kr till 180 000 kr i månaden.
How awful : many unions have had to fight for every penny in wage increases during the crisis. Stefan Löfven (Prime Minister of Sweden) today received his monthly salary increased by SEK 4000 to SEK 180 000 a month.
Cik briesmīgi : daudzām arodbiedrībām krīzes laikā nācās cīnīties par katru santīmu algu palielināšanā. Stefan Löfven (Zviedrijas premjerministrs) šodien saņēma mēneša algu, kas palielināta par 4000 SEK līdz 180 000 SEK mēnesī.
En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare, Framförallt till Finaste Vackraste i Lettland !
A Great Continued Nice Friday-evening I dedicate to all readers as listeners, especially to the Most Finest Most Beautiful in Latvia !
Lieliski turpināts jauks piektdienas-vakara vakars, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem,
it īpaši Labākais Smukākais Latvijā !
 
/ Petri Torvinen

2021.01.21

 • I played a supporting role in my own life. It did not immediately smell like an Oscar-nomination.
 • Es pats spēlēju atbalstošu lomu savā dzīvē. Tas ne uzreiz smaržoja pēc Oscar-nominācijas.
Den största skillnaden mellan narcissism och att älska sig själv är att narcissister varken älskar sig själva eller andra. Allt handlar snarare om extrem självbekräftelse. Nej, det är inte egoistiskt eller narcissistiskt att tycka om sig själv (även om det låter så !). Det är snarare någonting som både är svårt och viktigt att jobba med för alla människor. Skälet är enkelt. Den som tycker om sig själv mer har mycket mer utrymme för att ge andra människor uppmärksamhet och omtanke. Den som tycker om sig själv blir helt enkelt generösare som människa.
The biggest difference between narcissism and loving oneself is that narcissists do not love themselves or others. It’s all about extreme self-affirmation. No, it is not selfish or narcissistic to like oneself (even if it sounds like it !). It is rather something that is both difficult and important to work with for all people. The reason is simple. The one who likes himself more has much more room to give other people attention and consideration. He who likes himself simply becomes more generous as a human being.
Lielākā atšķirība starp narcismu un mīlestību pret sevi ir tā, ka narcisisti nemīl sevi vai citus. Tas viss ir saistīts ar ārkārtēju pašapliecināšanos. Nē, nav patmīlīgi vai narcistiski sev patikt (pat ja tas izklausās !). Tas drīzāk ir tas, ar ko ir grūti un svarīgi strādāt visiem cilvēkiem. Iemesls ir vienkāršs. Tam, kurš sev patīk vairāk, ir daudz vairāk iespēju pievērst citiem cilvēkiem uzmanību un uzmanību. Tas, kurš sev patīk, vienkārši kļūst dāsnāks kā cilvēks. 
Inget arbetspass idag, torsdag verkar det som. Inget telefonsamtal, inget SMS,… ingenting ! Ändå har jag suttit och kollat på TV sedan kl. 06. Ämnar ändå läsa klart första boken i senaste kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Uppgift 1 samt de egna reflektionerna inför Gruppuppgift 2 (med examinerande seminarium fredag 29/012021 kl. 0916).
No work shift today, Thursday it seems. No phone call, no SMS, … nothing ! Still, I have been watching TV since kl. 06. Still intends to read the first book in the latest course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. Assignment 1 and the own reflections before Group Assignment 2 (with examining seminar on Friday 29/012021 at 0916).
Šodien nav maiņas, šķiet, ceturtdien. Nav telefona zvana, nav īsziņu, … nekā ! Tomēr es televizoru skatos kopš kl. 06. Joprojām ir iecerējis izlasīt pirmo grāmatu jaunākajā kursā “Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 4: Bērnu mācīšanās valodā un matemātikā (DIG514), 30 kredītpunkti”. 1. uzdevums un savas pārdomas pirms 2. grupas uzdevuma (ar pārbaudes semināru piektdien, 29. janvārī-2021, plkst. 0916).
 • en kort guide till långa finska ord” – ja ! 
 • a Short Guide to long Finnish Words” – yes !
 • īss garo somu vārdu ceļvedis” –  !
Ämnar fylla i ansökan gällande Skatteverkets papper om man skulle få småpengar via bloggen https://petritorvinen.blogg.se/. Dock skulle jag behöva så många fler läsare. Man anmäler bloggen på olika sajter, dock som mest 51 läsare om dagen. Tar man inte på sig nya märkeskläder på film idag eller visar film på sin muskelträning, får man knappt några läsare.
Today I intend to fill in the application regarding the papers from the Swedish Tax Agency regarding earning a little amount money via the blog https://petritorvinen.blogg.se/. However, I would need so many more readers. The blog is reported on various sites, but at most 51 readers a day. If you do not wear new branded clothes on film today or show film on your muscle training, you hardly get any readers.
Šodien es plānoju aizpildīt pieteikumu par Zviedrijas nodokļu aģentūras dokumentiem par nelielas naudas nopelnīšanu, izmantojot emuāru https://petritorvinen.blogg.se/. Tomēr man būtu nepieciešams tik daudz vairāk lasītāju. Par emuāru tiek ziņots dažādās vietnēs, bet ne vairāk kā 51 lasītājs dienā. Ja jūs šodien nevalkājat jaunas firmas drēbes filmā vai neparādāt filmu uz muskuļu treniņa, jūs diez vai saņemat lasītājus.
 • My whole life can be summed up in one sentence : “Damn, that did not go as planned !”
 • Visu manu dzīvi var apkopot vienā teikumā : “Sasodīts, tas neizdevās, kā plānots !”

Tänkvärt … / Thoughtful … / Pārdomāts … 
 I do not want my children to follow in my footsteps. I want them to take the path next door and to go further than I could have ever dreamed of.
Es nevēlos, lai mani bērni iet manās pēdās. Es gribu, lai viņi iet pa blakus esošo ceļu un iet tālāk, nekā es jebkad varēju sapņot.… och håll dig borta ! / and stay away ! / un turies prom !
En God fortsatt fin torsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, som bryr sig om att dagligen läsa mina ord i bloggen. Tack för allt ert stora stöd ! Ni får gärna lämna en kommentar eller ett “hjärta av gillande“. Ni är Guld värda ! Jag är väl medveten om att inläggen har blivit mörkare på sistone. Allt beror på denna underliga och besynnerliga situation i livet som jag befinner mig i, tack vara Corona, men även felprioriteringar. Min förhoppning är att få ett arbete med daglig fast löning. Om 52 veckor blir detta en realitet i och med avslut på Förskollärarutbildning samt Kandidatexamen210 hp. Det går bra med utbildning. Det finns dels den anledningen att jag inte hoppade av nu, men även att jag får arbeta med så fina kollegor, som gjorde att jag inte hoppade av Förskollärarutbildningen redan i april 2020 efter det jag fick uppleva då. Lärarna är oerhört stödjande, och istället för “tröstande ord” arbetar de konkret med att erbjuda oss den hjälp som vi ber om. Själv är jag trött på orden “håll ut” / “Du kan inte sluta din utbildning. Det behövs fler förskollärare“. Ja, erbjud mig ett arbete ! 
A Great continued nice Thursday I dedicate to all readers as listeners, who care to read my words in the blog daily. Thank you for all your great support ! You are welcome to leave a comment or a “heart of liking“. You are worth Gold ! I’m well aware that the posts have gotten darker lately. It all depends on this strange and strange situation in life that I find myself in, thanks to Corona, but also wrong priorities. My hope is to get a job with a daily fixed salary. In 52 weeks, this will become a reality with the completion of Preschool Teacher Education and the Bachelor’s degree of 210 credits. The education is going well. There is partly the reason that I did not drop out now, but also that I get to work with such fine colleagues, which meant that I did not drop out of the Preschool Teacher Education already in April 2020 after what I experienced then. The teachers are extremely supportive, and instead of “comforting words“, they work concretely to offer us the help we ask for. Personally, I am tired of the words “hold on / “You can’t quit the education. More preschool teachers are needed“. Yes, then offer me a job
Lieliska turpināta jauka ceturtdiena, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem, kuriem ir svarīgi katru dienu lasīt manus vārdus emuārā. Paldies par visu lielo atbalstu ! Laipni lūdzam atstāt komentāru vai “patikas sirdi“. Jūs esat zelta vērts ! Es labi zinu, ka pēdējā laikā ziņas ir kļuvušas tumšākas. Viss ir atkarīgs no šīs dīvainās un dīvainās dzīves situācijas, kurā es atrodos, pateicoties Koronai, bet arī no nepareizām prioritātēm. Es ceru dabūt darbu ar fiksētu dienas algu. Pēc 52 nedēļām tas kļūs par realitāti, kad būs pabeigta pirmsskolas skolotāju izglītība un bakalaura grāds 210 kredītpunktu apmērā. Izglītība norit labi. Daļēji ir iemesls, kāpēc es tagad nepametu, bet arī tas, ka es sāku strādāt ar tik izciliem kolēģiem, kas nozīmēja, ka es neatmetu pirmsskolas skolotāju izglītību jau pēc 2020. gada aprīļa pēc toreiz pieredzētā. Skolotāji ir ārkārtīgi atbalstoši, un “mierinošu vārdu” vietā viņi strādā konkrēti, lai piedāvātu mums lūgto palīdzību. Man personīgi ir apnicis vārds “turies” / ”Tu nevari pamest izglītību. Vajadzīgi vairāk pirmsskolas skolotāju“. Jā, tad piedāvājiet man darbu !
 • Framförallt ett stort tack så mycket till Finaste Vackraste i Lettland !
 • Especially a great thank you to the Most Finest Most Beautiful in Latvia !
 • Īpaši liels paldies Labākais Smukākais Latvijā !
 
/ Petri Torvinen

2021.01.20

 • Tack för alla fina Grattis-hälsningar ! / Stolta 40-åringen (vänner : “Jag kunde aldrig ha gissat !”).
 • Thanks for all the nice congratulation-greetings! / Proud 40-year-old (friends: “I could have never guessed !”).
 • Paldies par visiem jaukajiem apsveikuma-apsveikumiem! / Lepna 40 gadus veca (draugi : “Es nekad nevarētu uzminēt !”).
 • Kiitos mukavista onnittelutervehdyksistä! / Ylpeä 40-vuotias (ystävät: “En olisi koskaan voinut arvata !”).
Du behöver inte lämna rummet. Förbli sittandes vid ditt bord och lyssna. Du behöver inte ens lyssna, helt enkelt vänta, enbart lära dig att bli tyst, stilla och ensam. Världen kommer obehindrat att erbjuda sig till dig att blottas. Det har inget val ; det kommer att rulla i extas vid dina fötter.
You do not have to leave the room. Stay seated at your table and listen. You do not even have to listen, simply wait, just learn to be quiet, still and alone. The world will freely offer itself to you to be exposed. It has no choice; it will roll in ecstasy at your feet.
Jums nav jāiziet no istabas. Palieciet sēdējis pie sava galda un klausieties. Jums pat nav jāuzklausa, vienkārši jāgaida, vienkārši iemācieties būt kluss, nekustīgs un viens pats. Pasaule brīvi piedāvās sevi atmaskot. Tam nav citas izvēles; tas ritēs ekstāzē pie jūsu kājām.
Några visdomar som jag har anammat genom åren :
 • Livet är inte rättvist men det är ändå bra.
 • När Du tvivlar, ta bara nästa lilla steg.
 • Livet är för kort, njut av det.
 • Ditt jobb kommer inte att ta hand om dig när Du är sjuk. Dina vänner och din familj kommer att göra det.
 • Betala av dina kreditkortsskulder varje månad.
 • Du behöver inte vinna varje argumentation. Förbli ärlig mot dig själv.
 • Gråt med någon, det är mer helande än att gråta ensam.
 • Vad gäller choklad, så är det meningslöst att försöka motstå.
 • Slut fred med ditt förflutna så att det inte förstör din framtid.
 • Det är okej att dina barn ser dig gråta.
 • Jämför inte ditt liv med andras. Du har ingen aning om vad deras livsresa handlar om.
 • Om ett förhållande måste vara hemlig, borde Du inte vara en del av det.
 • Ta ett djupt andetag, det får ditt sinne att slappna av.
 • Gör dig av med allt som Du inte använder. Onödiga materiella ägodelar tynger dig på många vis.
 • Allt som inte dödar dig gör dig starkare.
 • Det är aldrig för sent att bli lycklig men det är upp till dig, ingen annan.
 • När det kommer till att jaga det Du älskar i livet. Acceptera aldrig ett nej.
 • Bränn de fina ljusen, använd dina finaste lakan, bär dina finaste underkläder. Spara dem inte till ett speciellt tillfälle. Varje dag är speciell.
 • Förbered dig för mycket. Följ sedan strömmen.
 • Det viktigaste sexuella organet är hjärnan.
 • Ingen annan förutom Du själv styr din lycka.
 • Tonsätt varje så kallad “drama” i ditt liv med dessa ord : ”Spelar detta verkligen någon roll om 5 år ?!”.
 • Välj alltid livet.
 • Förlåt allt men glöm inget.
 • Vad andra tänker om dig har Du inget att göra med.
 • Tiden läker nästan alla sår. Ge tiden tid att göra sitt jobb.
 • Hur bra eller dålig en situation än är så kommer den att förändras.
 • Ta inte dig själv för seriöst. Ingen annan gör det.
 • Tro på mirakel.
 • Granska inte livet. Gör bara det bästa av det just nu.
 • Att bli gammal slår alternativet – att dö ung.
 • Dina barn får bara en barndom.
 • Det enda som verkligen betyder något i slutet är att Du har älskat.
 • Se till att vara utomhus varje dag. Mirakel väntar överallt.
 • Om vi kastade alla våra problem i en hög och såg alla andras problem, så skulle vi snabbt ta tillbaks våra egna.
 • Avundsjuka är slöseri med tid. Acceptera vad Du redan har, inte vad Du behöver.
 • Det bästa i livet har inte hänt dig än.
 • Oavsett hur Du mår, klä upp dig och dyk upp.
 • Skörda.
 • Livet har ingen rosett kring sig men det är ändå en gåva.
Some wisdoms that I have embraced over the years :
 • Life is not fair but it is still good.
 • When in doubt, just take the next small step.
 • Life is too short, enjoy it.
 • Your job will not take care of you when you are sick. Your friends and family will do it.
 • Pay off your credit card debt every month.
 • You do not have to win every argument. Stay honest with yourself.
 • Crying with someone, it is more healing than crying alone.
 • When it comes to chocolate, it’s pointless to try to resist.
 • Make peace with your past so that it does not ruin your future.
 • It’s okay for your kids to see you cry.
 • Do not compare your life with others. You have no idea what their life journey is all about.
 • If a relationship has to be secret, you should not be a part of it.
 • Take a deep breath, it will relax your mind.
 • Get rid of everything you do not use. Unnecessary material possessions weigh you down in many ways.
 • Everything that does not kill you makes you stronger.
 • It’s never too late to be happy but it’s up to you, no one else.
 • When it comes to chasing what you love in life. Never accept a no.
 • Burn the nice candles, use your finest sheets, wear your finest underwear. Do not save them for a special occasion. Every day is special.
 • Prepare too much. Then follow the current.
 • The most important sexual organ is the brain.
 • No one but yourself controls your happiness.
 • Compose every so-called “drama” in your life with these words : “Does this really matter in 5 years ?!”.
 • Always choose life.
 • Forgive everything but do not forget anything.
 • What others think of you has nothing to do with you.
 • Time heals almost all wounds. Give time time to do their job.
 • No matter how good or bad a situation is, it will change.
 • Do not take yourself too seriously. No one else does.
 • Believe in miracles.
 • Do not examine life. Just make the best of it right now.
 • Getting old beats the alternative – to die young.
 • Your children only have one childhood.
 • The only thing that really matters in the end is that you have loved.
 • Be sure to be outdoors every day. Miracles await everywhere.
 • If we threw all our problems into a heap and saw everyone else’s problems, we would quickly take back our own.
 • Jealousy is a waste of time. Accept what you already have, not what you need.
 • The best things in life have not happened to you yet.
 • No matter how you feel, dress up and show up.
 • Harvest.
 • Life has no bow around it but it is still a gift.
Dažas gudrības, kuras esmu pieņēmis gadu gaitā :
 • Dzīve nav godīga, bet tā tomēr ir laba.
 • Ja rodas šaubas, vienkārši veiciet nākamo mazo soli.
 • Dzīve ir pārāk īsa, izbaudi to.
 • Jūsu darbs nerūpēsies par jums, kad esat slims. Jūsu draugi un ģimene to izdarīs.
 • Katru mēnesi nomaksājiet savu kredītkartes parādu.
 • Jums nav jāuzvar visos argumentos. Palieciet godīgi pret sevi.
 • Raudāt ar kādu, tas ir vairāk dziedinošs nekā raudāt vienatnē.
 • Runājot par šokolādi, ir bezjēdzīgi mēģināt pretoties.
 • Samierinieties ar savu pagātni, lai tā nesabojātu jūsu nākotni.
 • Jūsu bērniem ir labi redzēt jūs raudam.
 • Nesalīdziniet savu dzīvi ar citiem. Jums nav ne jausmas, kas ir viņu dzīves ceļojums.
 • Ja attiecībām ir jābūt slepenām, jums nevajadzētu būt to daļai.
 • Elpojiet dziļi, tas atslābinās jūsu prātu.
 • Atbrīvojieties no visa, ko neizmantojat. Nevajadzīgā materiālā manta jūs daudzējādā ziņā nomāc.
 • Viss, kas tevi nenogalina, padara tevi stiprāku.
 • Nekad nav par vēlu būt laimīgam, bet tas ir atkarīgs no jums, neviena cita.
 • Runājot par to, kā dzīties pēc tā, kas dzīvē patīk. Nekad nepieņemiet nē.
 • Sadedziniet jaukās sveces, izmantojiet labākās palagus, valkājiet vislabāko apakšveļu. Neglabājiet tos īpašam gadījumam. Katra diena ir īpaša.
 • Gatavo pārāk daudz. Pēc tam sekojiet pašreizējam.
 • Vissvarīgākais dzimumorgāns ir smadzenes.
 • Neviens, izņemot sevi, nekontrolē jūsu laimi.
 • Sastādiet katru tā saukto “drāmu” savā dzīvē ar šādiem vārdiem: “vai tas tiešām ir svarīgi pēc 5 gadiem ?!”.
 • Vienmēr izvēlieties dzīvi.
 • Piedod visu, bet neko neaizmirsti.
 • Tam, ko citi domā par tevi, nav nekāda sakara ar tevi.
 • Laiks dziedē gandrīz visas brūces. Dodiet laiku, lai veiktu viņu darbu.
 • Neatkarīgi no tā, cik laba vai slikta ir situācija, tā mainīsies.
 • Neuztver sevi pārāk nopietni. Neviens cits to nedara.
 • Ticiet brīnumiem.
 • Nepārbaudiet dzīvi. Vienkārši izmantojiet to tūlīt.
 • Novecošana pārspēj alternatīvu – nomirt jaunam.
 • Jūsu bērniem ir tikai viena bērnība.
 • Galu galā patiesībā ir svarīgi tikai tas, ka jūs esat mīlējis.
 • Katru dienu noteikti atrodieties ārā. Brīnumi gaida visur.
 • Ja mēs iemestu visas savas problēmas kaudzē un redzētu visu pārējo problēmas, mēs ātri ņemtu atpakaļ savas.
 • Greizsirdība ir laika izšķiešana. Pieņemiet to, kas jums jau ir, nevis to, kas jums nepieciešams.
 • Labākās lietas dzīvē vēl nav notikušas.
 • Neatkarīgi no tā, kā jūtaties, saģērbieties un parādieties.
 • Raža.
 • Dzīvei nav loku ap to, bet tā joprojām ir dāvana.
 
… och även detta faktum (om framtida kärlek) :
and also this fact (on future love) :
un arī šis fakts (par nākotnes mīlestību) :Mina damer och herrar : ordet “influencer” (synonym : inflytande, påverkan, inverkan, påverkning, agens). Det jag inte förstår är hur en del ens har blivit influensers på grund av sin kriminella bakgrund, och forsätter att begå grova brott medan de lurar unga via nätet att de idag “ångrar” sitt beteende. En “influencer” mördade sin ex-flickvän, en annan influencer åkte fast för våldtäkt mot kvinnor. Finns fler fall som är värda att nämnas !
NuCorona-fester, resande,… under tider som vi måste uppmärksamma att hålla avstånd och social distansering. Många personer i detta land, som arbetat hårt under hela livet, har knappt råd att leva idag. Och så får tjänar en “influencer” flera miljoner för att dela skiten som de delar via TV och nätet ?!
Ladies and gentlemen : the word “influencer” (synonym impact, agency). What I do not understand is how some have even become influencers due to their criminal background, and continue to commit serious crimes while deceiving young people online that they today “regret” their behavior. An “influencer” murdered his ex-girlfriend, another influencer was caught raping women. There are more cases worth mentioning !
NowCorona-parties, traveling, … during times we must pay attention to keeping distance and social distancing. Many people in this country, who have worked hard all their lives, can barely afford to live today. And then an “influencer” earn millions to share the shit they share via TV and the internet ?!
Dāmas un kungi : vārds “ietekmētājs” (sinonīms : ietekme, aģentūra). Es nesaprotu, kā daži savas noziedzīgās izcelsmes dēļ pat ir kļuvuši par ietekmētājiem un turpina izdarīt nopietnus noziegumus, vienlaikus maldinot jauniešus tiešsaistē, ka viņi šodien “nožēlo” savu uzvedību. Kāds “ietekmētājs” noslepkavoja savu bijušo draudzeni, vēl viens ietekmētājs tika pieķerts sieviešu izvarošanā. Ir vēl pieminēšanas vērti gadījumi !
TagadKoronas ballītes, ceļojumi, … reizēm mums jāpievērš uzmanība attāluma ievērošanai un sociālajai distancēšanai. Daudzi cilvēki šajā valstī, kuri visu mūžu ir smagi strādājuši, knapi var atļauties dzīvot šodien. Un tad “ietekmētājs” nopelna miljonus, lai dalītos sūdos, kas viņiem ir kopīgi, izmantojot TV un internetu ?!
En God arbetsdag denna onsdag kl. 0814. Dock inget besked om morgondagen (torsdag). Så fick jag besked beträffande två uppgifter i kursen : Förskolepedagogik- och Didaktik 3: Barns socialisation och kommunikativa processer (DIG510), 15 hp :
A Great workday this Wednesday at 0814. However, no message about tomorrow (Thursday). This is how I was informed about two tasks in the course : Preschool Pedagogy and Didactics 3: Children’s socialization and communicative processes (DIG510), 15 credits :
Lieliska darba diena šo trešdien pulksten 0814. Tomēr par rītdienu (ceturtdienu) nav ziņu. Tā mani informēja par diviem kursa uzdevumiem : Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 3: Bērnu socializācija un komunikatīvie procesi (DIG510), 15 kredītpunkti :
 • B” i Uppgift 2b (näst högsta betyg).
 • B” in Assignment 2b (second highest grade).
 • B2.b uzdevumā (otrā augstākā pakāpe).

Väl Godkänt i det examinerande muntliga seminariumet som jag hade förra veckan (torsdag kl. 16:3018) som jag diskuterade från föräldrarnas sovrum.

Well Passed in the oral-examination-seminar I had last week (Thursday at 16:3018) which I discussed from my parents‘ bedroom.
Labi izturēts mutiskajā eksāmenā-seminārā, kas man bija pagājušajā nedēļā (ceturtdien plkst. 16:3018) un kuru es apspriedu no vecāku guļamistabas.Detta lär jag komma ihåg resten av livet – samt Verksamhetsförlagd undervisning 2 som jag hade under vecka 1117 år 2020 : i första praktiken fick jag “B” i betyg och under den andra praktiken fick jag “C” i betyg. Nu satsar jag helhjärtat på ett “B” eller “C” under den allra sista praktiken i den Verksamhetsförlagda utbildningen v. 1020.
I will  remember this for the rest of my life – as well as the Work-based-teaching 2 that I had during week 1117 in 2020 : in the first practice I got “B” in grades and during the second practice I got “C” in grades. Now I stake wholeheartedly on a “B” or “C” during the very last internship in the Workplace-based education week 1020.
Es to atcerēšos visu atlikušo mūžu – arī mācības darbā 2, kas man bija 2020. gada 11.–17. Nedēļā : pirmajā praksē es saņēmu “B” klasēs un otrajā praksē Es saņēmu “C” klasēs. Tagad es no visas sirds piedalos “B” vai “C” laikā, kad pēdējā praksē darbavietā balstītajā izglītības nedēļā 10.-20.Nu … att invänta på att USA får en ny president. Jag ämnar laga mat, äta och därefter bada badkar. Slutligen : väl förtjänt vila ! En God fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla lyssnare men framförallt en underbar kväll tillägnar jag till Finaste Vackraste i Lettland.
Now … waiting for the United States to have a new president. I intend to cook food, eat and then take a bath. Finally : a well-earned rest ! A Great Continued Nice Wednesday-evening I dedicate to all listeners but above all a wonderful evening I dedicate to Most Finest Most Beautiful in Latvia.
Tagad … gaidu, kad ASV būs jauns prezidents. Esmu iecerējis gatavot ēdienu, ēst un pēc tam mazgāties. Visbeidzot : labi nopelnīta atpūta ! Lieliski turpināts jauks trešdienas-vakara vakars, kuru es veltu visiem klausītājiem, bet galvenokārt brīnišķīgo vakaru es veltu Labākais Smukākais Latvijā.
  
 
/ Petri Torvinen

2021.01.19

Right now I am filled with life-courage. Do not be afraid. Let your life be filled with confidence and courage, of the experience that life is constantly healed, recreated and born again. Everything you are to face today and have encountered during your years on earth – the light as well as the dark, the beautiful and the ugly, the whole and the broken – forms an enigmatic web, a pattern and a meaning.
Šobrīd mani pārņem dzīves drosme. Nebaidies. Ļaujiet savai dzīvei piepildīt pārliecību un drosmi, pieredzi, ka dzīve tiek pastāvīgi dziedināta, atjaunota un piedzimta no jauna. Viss, ar ko jums šodien jāsaskaras un ar ko esat saskāries gadu laikā uz zemes – gaisma, kā arī tumšais, skaistais un neglītais, veselais un salauztais – veido mīklainu tīmekli, modeli un nozīmi.
 • Tack för alla grattis ! Gammelgubbs-hjärtat slår lite extra denna 40-årsdag !
 • Thanks for all the congratulations ! The old man’s heart beats a little extra this 40th anniversary !
 • Paldies par visiem apsveikumiem  Vecā vīrieša sirds pārspēj mazliet vairāk šajā 40 gadu jubilejā !

Förra årets födelsedag spenderades i Gävle. Visserligen står det “2019” i inläggen, men jag förstod redan då att året “2020” skulle bli någonting annorlunda. Vi må kalla det en “Freudiansk felsägning“, då jag ämnade skriva en sak men av misstag skrev jag någonting annat.

Last year’s birthday was spent in Gävle. Admittedly, it says “2019” in the posts, but I already understood then that the year “2020” would be something different. We may call it a “Freudian slip“, when I intended to write one thing but by mistake I wrote something else.

Pagājušā gada dzimšanas diena tika pavadīta Gāvlē. Jāatzīst, ka ierakstos rakstīts “2019“, bet es jau tad sapratu, ka gads “2020” būs kaut kas cits. Mēs to varam saukt par “Freida kļūdu“, kad es biju iecerējis uzrakstīt vienu lietu, bet kļūdas dēļ uzrakstīju kaut ko citu.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Freudiansk_fels%C3%A4gning

 

 • Därefter : kvällsmat vid min favoritpizzeria i Gävle : “Vikingbåten“.
 • Later on : supper at my favorite pizzeria in Gävle :the Viking Boat.
 • Vēlāk : vakariņas manā iecienītākajā picērijā Geivlē : “vikingu laiva“.
 • Själv undrar jag vad det står i bilden ?!
 • I wonder what it says in the picture ?!
 • Nez, ko tas saka attēlā ?!
I felt unnecessarily fucking wonderful today / Šodien jutos nevajadzīgi jāšanās brīnišķīgi :
 • Om konsten att känna sig gammal : “Du vet att Du börjar bli gammal när ...”
 • About the art of feeling old : “You know you’re getting old when …”
 • Par mākslu justies vecam : “Zini, ka noveco, kad
 • “… the easiest way to conjure up prominent wrinkles is to take off your glasses in front of the mirror.
 • “… vienkāršākais veids, kā uzburt ievērojamas grumbas, ir noņemt brilles spoguļa priekšā.”
 • “… inside every older person there is a younger one – who wonders what the hell happened“.
 • “… katra vecāka gadagājuma cilvēka iekšienē ir jaunāks – kurš brīnās, kas pie velna notika“. 
 • When your friends start flattering you that you look young, it’s a sure sign that you’re getting old.
 • Kad draugi sāk tev glaimot, ka izskaties jauns, tā ir droša zīme, ka noveco.”
Everything is relative. Even age !” / Viss ir relatīvs. Pat vecums !
 • Picture 1) “The average age is when age begins to be seen around the center of the body“.
 • Picture 2) “The only thing you wish for on your birthday is not to be reminded of it“.

 • 1. attēls) “Vidējais vecums ir tad, kad vecumu sāk redzēt ap ķermeņa centru“.
 • 2. attēls) “Vienīgais, ko vēlaties savā dzimšanas dienā, nav par to jāatgādina“.
Födelsedagasfirande 2016 med föräldrar, lillebror samt Saga (finaste damen) på bild. Då bodde jag vid Kråkrisvägen 11b, Ekön i Motala.
Birthday celebration 2016 with parents, little brother and Saga (nicest lady) in the picture. At that time I lived at Kråkrisvägen 11b, Ekön in Motala.
Dzimšanas dienas svinības 2016. gadā kopā ar vecākiem, mazo brāli un Sagu (jaukākā dāma) attēlā. Tad es dzīvoju Kråkrisvägen 11b, Ekön, Motalā.Uppgift 3 i kursen “Förskolepedagogik- och Didaktik 3: Barns socialisation och kommunikativa processer (DIG510), 15 hp” :
3. uzdevums kursā Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 3: Bērnu socializācija un komunikatīvie procesi (DIG510), 15 kredītpunkti” :Idag startade kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik” (DIG514), 30 hp. Direkt upplevde jag stressen och röken ur öronen, ty det är så många uppgifter att skriva innan jag går ut på den Verksamhetsförlagda utbildningen i mars-maj (praktik vecka 1020).
Today the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics” (DIG514), 30 credits started. I immediately experienced the stress and smoke from my ears, because there is so much information to write before I go out on the Workplace-based education in March-May (internship week 1020).
Šodien sākās kurss Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 4: Bērnu mācīšanās valodā un matemātikā” (DIG514), 30 kredītpunkti. Es uzreiz izjutu stresu un dūmus no ausīm, jo ​​ir tik daudz informācijas, ko rakstīt, pirms dodos ārā darba vietā balstīta izglītība martā-maijā (prakses nedēļa 1020).
I had imagined that life would be a long fucking Friday cuddle” / Es biju iedomājies, ka dzīve būs ilga jāšanās piektdienas glāsts“.
FA-skattesedel 2016 : möjlighet att lära sig att spela ett eller flera instrument till billig peng i Motala (musikverksamhet inom elbas, gitarr, piano, ensembleverksamhet samt teori; både nybörjare som avancerad). 200 kr exklusive resa * 12 ggr (frågan “varför så billigt” är en bra fråga, och det handlade om att detta var ett nystartat engagemang, och någonstans måste man börja !).
FA tax slip 2016: opportunity to learn to play one or more instruments for cheap money in Motala (music activities in electric bass, guitar, piano, ensemble activities and theory; both beginners and advanced). SEK 200 excluding travel * 12 times (the question “why so cheap” is a good question, and it was about that this was a newly started commitment, and you have to start somewhere !).
FA nodokļu lapa 2016: iespēja iemācīties spēlēt vienu vai vairākus instrumentus par lētu naudu Motalā (mūzikas aktivitātes elektriskajā basā, ģitārā, klavierēs, ansambļa aktivitātes un teorija; gan iesācējiem, gan pieredzējušiem). 200 SEK, izņemot ceļojumus * 12 reizes (jautājums “kāpēc tik lēti” ir labs jautājums, un tas bija par to, ka šī bija nesen uzsākta apņemšanās, un jums kaut kur jāsāk !).
Får man ju se vart de nya FA-skattesedlarna och “eget företagande” leder till. Man måste ju prova om inga fler möjligheter till arbete erbjuds. Dock blev jag uppringd till ett arbetspass kl. 0814 vid en annan stadsdel i Motala.
One must see where the new FA tax slips and “own business” lead to. You have to try if no more opportunities for work are offered. However, I was called to a work shift at 0814 at another district in Motala.
Jāskatās, kur noved jaunās FA nodokļa lapas un noved “savs bizness“. Jums ir jāmēģina, ja netiek piedāvātas vairāk darba iespējas. Tomēr mani uzaicināja uz darba maiņu pulksten 0814 citā Motalas rajonā.
Undrar hur det vore om varenda miljonär i Sverige donerade en miljon av sina ”hårt förvärvade pengar” som ”stödpaket” åt de som har drabbats hårdast av COVID-19 ?! Ett mer jämlikt/jämställt samhälle eller ett mer rättvist samhälle (equity) ?!
I wonder what it would be like if every single millionaire in Sweden donated a million of their “hard-earned money” as a “support package” to those who have been hit hardest by COVID-19 ?! A more equal society or a more just society (equity) ?!
Nez, kā būtu, ja katrs miljonārs Zviedrijā ziedotu miljonu savas “grūti nopelnītās naudas” kā “atbalsta paketi” tiem, kurus COVID-19 ir skārusi vissmagāk ?! Vienlīdzīgāka sabiedrība vai taisnīgāka sabiedrība (vienlīdzība?!
Tänkvärt … / Thoughtful … / Pārdomāts … !

De mest bisarraste av nyheter = medicin mot diarré har forskare vid Umeå Universitet skapat, men man satsar inte på att bedriva forskning om en sjukdom som skapar allvarlig diarré (Corona). Helt fantastiskt ! Personligen rekommenderar jag vila och att se över vad man äter och dricker, men framförallt att kurera (om det är en förkylning).

The most bizarre of news = medicine for diarrhea have been created by researchers at Umeå University, but they do not invest in conducting research on a disease that creates severe diarrhea (Corona). Totally amazing ! Personally, I recommend resting and reviewing what to eat and drink, but above all to cure (if it is a cold).
Visdīvainākās ziņas = zāles pret caureju ir izveidojušas Ūmeo universitātes pētnieki, taču viņi neiegulda līdzekļus pētījumu veikšanā par slimību, kas izraisa smagu caureju (Corona). Pilnīgi pārsteidzoši ! Personīgi es iesaku atpūsties un pārskatīt, ko ēst un dzert, bet galvenokārt izārstēt (ja tas ir auksts).
 • Tänkvärt …förskolepersonal hårt drabbade av COVID-19 :
 • Thoughtful preschool staff severely affected by COVID-19 :
 • PārdomātsCOVID-19 smagi skāris pirmsskolas personālu :
Tack framförallt till Finaste Vackraste i Lettland för ditt stora stöd och “stödpaket” under dessa hårda tider ! Du är verkligen den bästa personen !
A special thanks to Most Finest Most Beautiful in Latvia for your great support and your “support package” during these rough times ! You really are the Greatest !
Īpašs paldies Labākais Smukākais Latvijā par lielisko atbalstu un “atbalsta paketi” šajos skarbajos laikos ! Jūs tiešām esat Vislielākais !
  
/ Petri Torvinen

När man inte orkar gå ut!

Ibland händer det att inte ens jag orkar ta mig ut då det har blivit så tomt på alla gator pga av Pandemin.

En bild säger mer än tusen ord.

Ikväll kl 19.00 så kommer jag och @davidjpphillips köra en Tedtalk typ. Jag kommer prata om coronatider som artist och hur vi försöker hitta lösningar i en svår tid. Kommer även sjunga något kanske🤪 ses på youtube. Klicka på länken i min

2021.01.18

Insikt / Insight / Ieskats :Företagsregistrering av https://petritorvinen.blogg.se/ – förväntar mig inga stora pengar, men värt engagemanget ! Samt fler kopior ifall jag fixar företag åt musikhåll, skrivande etc. Kan Sami Yaffa (Hanoi Rocks) … vad säger att man själv inte kan ?!
Company registration of https://petritorvinen.blogg.se/ – I do not expect big money, but worth the effort and commitment ! As well as more copies, if I fix a company for creating music, writing, etc. Can Sami Yaffa (Hanoi Rocks)  … what would be an obstacle for one to achieve it ?!
Uzņēmuma reģistrācija vietnē https://petritorvinen.blogg.se/ – es negaidu lielu naudu, bet ir vērts pūļu un apņemšanās! Kā arī vairāk eksemplāru, ja es salaboju uzņēmumu mūzikas radīšanai, rakstīšanai utt. Vai Sami Yaffa (Hanoi Rocks)  … kas būtu šķērslis vienam to sasniegt ?!Fler läsare,… från den stora världen / More readers, … from the big worldVairāk lasītāju, … no lielās pasaules :2016 ägde jag redan FA-skattesedel inom musikundervisning. Dock… på grund av A-kassa (fram till april) fick jag dock ta bort projektet. Även dålig lönsamhet ty man som musiker idag får mest höra hur musik ska vara “kul“. 2016 blev det en glad överraskning ty jag fyllde 35 år 19/012016. Imorgon fyller jag alltså 40 hela år ! Jag är gammal, jag !
In 2016, I already owned an FA tax slip in music education. However … due to unemployment insurance (until April) I had to remove the project. Also poor profitability because as a musician today you mostly hear how music should be “fun“. 2016 was a happy surprise because I turned 35 on 19/012016. Tomorrow I will be 40 full years old ! I am old, I am !
2016. gadā mūzikas izglītības jomā man jau piederēja FA nodokļu lapa. Tomēr … bezdarba apdrošināšanas dēļ (līdz aprīlim) man nācās noņemt projektu. Arī slikta rentabilitāte, jo kā mūziķis šodien jūs galvenokārt dzirdat, kā mūzikai jābūt “jautrai“. 2016. gads bija priecīgs pārsteigums, jo man 19/012016 apritēja 35 gadi. Rīt man būs 40 pilni gadi! Es esmu vecs, es esmu !Arbetsdag i 5 h denna måndag (kl. 0914). Därefter besök hos föräldrar för diskussion kring ekonomi samt att jag fick hem en massa ärtsoppa. Imorgon tisdag startar kursen ”Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp”. Jag hamnade i Grupp B5 och storgrupp B.
Worked for 5 hours this Monday (09-14). Then a visit to parents for a discussion about finances and I brought home a lot of pea soup. Tomorrow Tuesday the course “Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits” starts. I ended up in Group B5 and large group B.
Darba diena 5 stundas šajā pirmdienā (0914). Tad vizīte pie vecākiem, lai apspriestu finanses un to, ka es mājās nokļuvu daudz zirņu zupas. Rīt otrdien sākas kurss “Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 4: Bērnu mācīšanās valodā un matemātikā (DIG514), 30 kredītpunkti”Es nokļuvu B5 grupā un lielajā B grupā.Nya böcker / New booksJaunas grāmatas :IKT och iPad, Digitala verktyg : idéerICT and iPad, Digital tools : ideasIKT un iPad, digitālie rīki : idejas
Fler idéer och tankar – blir dock aldrig lika bra i måleri som min syssling Kalervo Palsa i Kittilä (Gihttel).
More ideas and thoughts – will never be as good in painting as my second cousin Kalervo Palsa in Kittilä (Gihttel).
Vairāk ideju un domu – glezniecībā nekad nebūs tik laba kā mana otrā māsīca Kalervo Palsa Kittilä (Gihttel).Inspiration / Iedvesma : 
En God fortsatt fin måndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! Framförallt allt till Finaste Vackraste i Lettland. Jag önskar dig en otroligt fin kväll och hoppas att kvällen blir en god kväll. 
a Great Continued Fine Monday I dedicate to all readers and listeners ! Above all to the Most Finest Most Beautiful in Latvia. I wish you an incredibly nice evening and hope that your evening will be a great evening.
Lieliska, turpināta jauka pirmdiena, kuru es veltu visiem lasītājiem un klausītājiem ! Pirmām kārtām uz Labākais Smukākais Latvijā. Es novēlu jums neticami jauku vakaru un ceru, ka jūsu vakars būs lielisks vakars.
 
 
 / Petri Torvinen

2021.01.17

Ambivertism !I had started a chain-search in my own head hoping to find myself” Es biju iesācis pliku ķēdi savā galvā, cerot atrast sevi.Rekord i antal läsare : blev medlem i ”Finnish heritage” samt diskussionsgrupper. Må det fria ordet förbli fritt (till den grad den kan förbli ”fri !)
A record number of readers after I became a member of “Finnish heritage” and discussion groups. May the free word remain free (to the extent that it can remain “free“!) 
Rekordliels lasītāju skaits : kļuvis par “somu mantojuma” un diskusiju grupu dalībnieku. Lai brīvais vārds paliek brīvs (ciktāl tas var palikt “brīvs” !)
 
När Du är så ärlig att folk tror att Du skojar :
When you are that honest that people think you’re kidding :
Kad esat tik godīgs, ka cilvēki domā, ka jūs jokojat :På något sätt är det sant: 06/122017 (Finlands självständighetsdag 100 år) = bartendern “vad fan vill Ni ?!” till mig och min bror när vi besökte Moscow Bar i Helsingfors (som ägs av den finska regissören Aki Kaurismäki; tre pubar).
Eller som vid flygplatsen i VantaaHelsingfors : i Sverige gömmer vi oss bakom orden : “har Du ont i magen ?! – Prova ….” (medel mot magsmärtor). I Finland : “har Du rännskita ?!– Prova ….” (medel mot magsmärtor).
Somehow it’s true: 06/122017 (Finland‘s day of Independence 100 years) = the bartender asked me and my brother : “what the fuck do you want ?!” when we visited the Moscow Bar in Helsinki (owned by the Finnish director Aki Kaurismäki;; three pubs).
Or as at the airport in Vantaa, Helsinki : in Sweden we hide behind the words: “do you have a stomach ache ?!” – Try …. “(remedy for stomach pain). In Finland: “do you have gut shit ?! – Try ….” (remedy for stomach pain).
Kaut kā tā ir: 06/122017 (Somijas neatkarības diena 100 gadi) = bārmenis “ko, pie velna, tu gribi ?!” man un brālim, kad mēs apmeklējām Maskavas bāru Helsinkos (pieder somu direktoram Aki Kaurismäki; trīs krodziņi).
Vai kā lidostā Vantā, Helsinkos: Zviedrijā mēs slēpjamies aiz vārdiem: “vai jums sāp vēders ?!Pamēģiniet ….” (līdzeklis pret sāpēm vēderā). Somijā: “vai jums ir zarnu sūdi ?! – Pamēģiniet ….” (līdzeklis pret sāpēm vēderā).
Morgonens sanning … när man sätter igång TVn och märker att det ska strulas med konceptet kaffe ! Personligen anser jag, eller så är jag enbart gammaldags, att det räcker med det startaste kaffet bryggd i en perkolator. Inget skummjölk och maskiner som låter mycket… kaffesorter som låter som att man precis har köpt en stad.
The truth of the morning … when you turn on the TV and notice that the concept of coffee is really messed up ! Personally, I think, or I’m just old-fashioned, that the first coffee brewed in a percolator is enough. No skim milk and machines that sound great … coffees that sound like you just bought yourself a town.
Rīta patiesība … kad ieslēdzat televizoru un pamanāt, ka kafijas jēdziens tiks sajaukts! Personīgi es domāju vai arī esmu tikai vecmodīgs, ka pietiek ar pirmo kafiju, kas pagatavota perkolatorā. Nav vājpiena un mašīnas, kas izklausās lieliski … kafijas, kas izklausās tā, it kā jūs tikko nopirktu pilsētu.
 
… eller ja, morgon ?! Jag vaknade upp kl. 12 då jag låg och myste med damerna till kl. 04, TVn på och en film som utspelar sig i Japan under Andra Världskriget,… med Spider-Man och Elrond i rollerna. Huvudrollsinnehavaren är en vapenvägrande pacifist, som blir en del av det medicinska räddningsmanskapet. Han blev en nationalhjälte då han självmant bar ned en 40-tal män nedför ett berg (en sann historia; vid slutet fick man se honom besöka gravarna av de män han räddade !).
… or yes, the morning ?! I woke up at 12. I laid and cuddled with the ladies until kl. 04, TV on and a film set in Japan during World War II, … starring Spider-Man and Elrond. The protagonist is a disobedient pacifist, who becomes part of the medical rescue team. He became a national hero when he voluntarily carried about 40 men down a mountain (a true story; at the end he was seen visiting the graves of the men he saved !).
… vai jā, rīt ?! Es pamodos plkst 12, kad es gulēju un pieglaudos pie dāmām līdz kl. 04, TV ieslēgts un filma, kas uzņemta Japānā Otrā pasaules kara laikā, … galvenajās lomās Spider-Man un Elrond. Varonis ir nepaklausīgs pacifists, kurš kļūst par daļu no medicīniskās glābšanas komandas. Viņš kļuva par nacionālo varoni, kad brīvprātīgi no kalna nogādāja apmēram 40 vīriešus (patiess stāsts; beigās viņu redzēja apmeklējot izglābto vīriešu kapus !). 
I’m like people are most: dead on the inside, blank in the eyes and prefer to sit alone in the bus. Almost radically common” / Es esmu tāds, kāds ir vairums cilvēku: iekšpusē miruši, acīs tukši un labāk sēdēt autobusā vieni. Gandrīz radikāli ikdiena!I inläggen ämnar jag att översätta den svenska texten i bilderna, förutom lettiskan, även till engelska. Detta för att behålla de internationella läsarna. Undrar om det är värt att ansöka om FA-skattesedel för att på så sätt försöka få in pengar via bloggen ?! Det var detta som krävdes : “eget företagande“. Jag hade ett sådant 2016, då jag åkte till Mjölby för att undervisa i gitarr. Dock fick avanmäla mig ty för att få A-kassa i Sverige, så får man inte äga någonting, ingen inkomst eller extra inkomst,… vilket är rätt så löjligt. Vem vill leva på bidrag ?!
In the posts, I intend to translate the Swedish text in the pictures, in addition to Latvian, also into English. This is to retain the international readers. Wondering if it’s worth applying for an FA tax slip to try and get money through the blog ?! This is what was required :self-employment“. I had one in 2016, when I went to Mjölby to teach guitar. However, I had to unsubscribe because to get unemployment insurance in Sweden, you can not own anything, no income or extra income, … which is quite ridiculous. Who wants to live on benefits ?!
Amatos esmu iecerējis tulkot attēlos esošo zviedru tekstu papildus latviešu valodai arī angļu valodā. Tas ir paredzēts, lai noturētu starptautiskos lasītājus. Interesanti, vai ir vērts pieteikties FA nodokļu deklarācijai, lai mēģinātu iegūt naudu caur emuāru ?! Tas bija tas, kas tika prasīts :pašnodarbinātība“. Man tāda bija 2016. gadā, kad devos uz Mjölby mācīt ģitāru. Tomēr man nācās atteikties, jo, lai saņemtu bezdarba apdrošināšanu Zviedrijā, jums nav atļauts piederēt neko, ne ienākumus, ne papildu ienākumus, … kas ir diezgan smieklīgi. Kurš vēlas dzīvot no pabalstiem ?!
Dagens tanke / Thought of the day / Dienas doma :
Dagens fortsatta sysslor : förbereda mig inför veckans sysslor (förhoppningsvis arbetspass hela veckan !). På tisdag kl. 0912 startar kursen “Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp”Farsan stödjer mig ekonomiskt under vecka 1020, men nu startar vecka 3. Det är länge kvar tills den Verksamhetsförlagda Utbildningen (praktik numero 3) vecka 1020. Jag behöver sponsorer av alla slag ! Jag kan författa poesi,… på finska som på svenska, och även på engelska. Jag kan skriva låtar, kompositioner, arrangemang (i flera stuk). Jag kan spela in musik om någon vill ha låtar. Jag är beredd att gå långt så länge jag får sponsorer under detta år som Coronan håller ett hårt grepp om Sverige. Om inte det räcker, verkar jag även förlora en massa arbetspass till personer som enligt mig knappt ska arbeta inom detta yrkesområde. Just för att man inte har respekt nog att lägga undan mobilen under dagen, samt att man borde ha lite kunskap om barns psykologi innan man väljer att arbeta i detta yrke. Själv får jag mest höra hur jag ska “hålla ut“. Jag behöver ju ett arbete, och jag behöver ett arbete nu !
Today’s continued chores : prepare for this week’s chores (hopefully work shifts all week !). On Tuesday at 0912 the course “Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits” startsMy father supports me financially during week 1020, but now week 3 starts. It is a long time until the Work-based Education (internship number 3) week 1020I need sponsors of all kind ! I can write poetry,… in Finnish as well as in Swedish, and also in English. I can write songs, compositions, arrangements (in several styles). I can record music if anyone wants to hear songs. I am prepared to go far as long as I get sponsors during this year as the Corona holds a tight grip on Sweden. If that’s not enough, I also seem to lose a lot of work shifts to people who, in my opinion, should hardly work in this professional area, because they do not have enough respect to put away their mobile phone during the day, and that you should have some knowledge of childrens psychology before choosing to work in this profession. Personally, I mostly hear how to “persevere“. I need a job, and I need a job now !
Šodienas turpinātie darbi : sagatavojieties šīs nedēļas darbiem (cerams, ka visu nedēļu darba maiņas!). Otrdien pulksten 912 sākas kurss “Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 4: Bērnu mācīšanās valodā un matemātikā (DIG514), 30 kredītpunkti”. Tēvs mani finansiāli atbalsta 10.-20. Nedēļā, bet tagad sākas 3. nedēļa. Ir pagājis ilgs laiks līdz darba vidē balstītās izglītības (prakses numurs 3) 10. – 20. Nedēļai. Man vajag visādus sponsorus ! Es varu rakstīt dzeju … gan somu, gan zviedru valodā, gan arī angļu valodā. Es varu rakstīt dziesmas, skaņdarbus, aranžējumus (vairākos gabalos). Es varu ierakstīt mūziku, ja kāds vēlas dziesmas. Es esmu gatavs iet tālu tik ilgi, kamēr šogad saņemu sponsorus, jo Corona stingri satver Zviedriju. Ja ar to nepietiek, es arī, šķiet, zaudēju daudz darba maiņas cilvēkiem, kuriem, manuprāt, diez vai vajadzētu strādāt šajā profesionālajā jomā. Tieši tāpēc, ka jums nav pietiekami daudz cieņas, lai dienas laikā varētu atcelt savu mobilo tālruni, un pirms izvēlaties strādāt šajā profesijā jums vajadzētu būt zināmām zināšanām par bērnu psiholoģiju. Personīgi es galvenokārt dzirdu, kā “izturēt“. Man vajag darbu, un man vajag darbu tagad !
Mina verk / My worksMani darbi :
Från Levi i Gihttel (stugan som jag brukar hyra ligger enbart några meter från pizzerian/restaurangen). Uppe i bergen har jag varit uppe ett flertal gånger.
From Levi in ​​Gihttel (the cottage I usually rent is only a few meters from the pizzeria/restaurant). I have been up in the mountains several times.
No Levi i Gihttel  (māja, kuru parasti īrēju, atrodas tikai dažu metru attālumā no picērijas/restorāna). Esmu vairākas reizes bijusi kalnos. 
Minnen … när amerikaner besöker Finland :
Memories … when Americans visit Finland :
Atmiņas … kad amerikāņi apmeklē Somiju : 
 
 Livet / life / dzīve
 
/ Petri Torvinen

2021.01.16

Stig in i drömhuset, lämna ditt förflutna vid dörren. Denna plats är till för hjältar, som det aldrig har varit förut. Gissa inte din framtid, Du vet inte hur eller var det kommer att sluta. Meningslöst och onödigt; kanske lär vi oss att åter sova.
Världen faller i bitar; ett ljud så högt som bleknar ut långsamt. Jag har ingenstans att ta dig, kanske förutom vart jag kan gå. Himlen är full nu av pengar som talar bomber. Rista in dessa rubriker strax innan nästa kommer.
Som fåglar som inte lever i burar, flyger de omkring med vingarna. Håll dig vaken för alltid; en dröm som ständigt är stadig. Det förändrar allt och vad vi blir till. Kärleken övervinner allt.
Iet uz sapņu māju, atstājiet savu pagātni pie durvīm. Šī vieta ir paredzēta varoņiem, kā nekad agrāk. Nedomājiet savu nākotni, jūs nezināt, kā un kur tā beigsies. Bezjēdzīgs un nevajadzīgs; varbūt mēs atkal iemācīsimies gulēt.
Pasaule sabrūk; skaļa tik skaļa, ka tā lēnām zūd. Man nav kur tevi vest, varbūt izņemot to, kur es varu doties. Debesis tagad ir pilnas ar naudas runājošām bumbām. Iegravējiet šos virsrakstus tieši pirms nākamā nāk.
Tāpat kā putni, kas nedzīvo būros, viņi lido apkārt ar spārniem. Palieciet nomodā mūžīgi; sapnis, kas pastāvīgi ir nemainīgs. Tas maina visu un to, par ko mēs kļūstam. Mīlestība visu trumpa.
Tänkvärt : det faktum att även djur upplever känslor/emotioner och musik / Pārdomāts: fakts, ka pat dzīvnieki piedzīvo jūtas / emocijas un mūziku !
Dagens inlägg inspireras av orden : / Šodienas ieraksts ir iedvesmots no vārdiem : “He who cannot put his thoughts on ice should not enter into the heat of dispute”.
Friedrich Nietzsche Human, All Too Human” (https://amzn.to/2XFdZj8)Kritik mot bilden : vem påstår att det livet inte skulle vara “lyckat” ?! Det bilden vill förmedla är att besöker man Kenya innebär och betyder det att “vara misslyckad” ?” Barack Obama har dessvärre alltid varit framgångsrik och lyckats med allt han har åstadkommit i livet.
Tēla kritika : kurš apgalvo, ka dzīve nebūtu “veiksmīga?! Attēls, ko vēlas pateikt, ir tas, ka Kenijas apmeklēšana nozīmē un vai tas nozīmē “būt neveiksmīgam? ” Diemžēl Barack Obama vienmēr ir bijis veiksmīgs un veiksmīgs visā dzīvē.Förstår inte tidningarna som annonserar ut att någon har råd att köpa en villa för 1,22,1 miljoner kronor, medan det finns personer i Sverige som knappt har råd med mat. Vart tog känslan av respekt vägen ?!
Nesaprotu avīzes, kas reklamē, ka kāds var atļauties nopirkt villu par 1,22,miljonu kronu, savukārt Zviedrijā ir cilvēki, kuri knapi var atļauties pārtiku. Kur pazuda cieņas sajūta ?
Äger ju all extra tid så detta kan vara någonting : Sveriges största Novelltävling med en prissumma på 50 000 kr. En stor fråga uppstår dock : hur författar jag en Novell (3100 sidor) ?!
Pieder viss papildu laiks, tāpēc tas var būt jebkas : Zviedrijas lielākais Stāstu konkurss ar naudas balvu 50 000 SEK. Tomēr rodas liels jautājums : kā es varu uzrakstīt īsu Stāstu (3100 lpp) ?!Funderar på att skapa en barnbok i stil med ”5 små apor” – istället för ”en hoppade ner och slog sitt lilla huvud” -> ”Petri ramlade ner och slog sitt lilla huvud”. I boken – att använda sig av barnens inneboende kunskap om instrument, dans, etc. (markera namnet med ett streck _____ ; ergo att barnen blir karaktärer som får utföra ett visst moment). Konceptet använder jag under samling och lek då jag spelar gitarr och sjunger tillsammans med barnen. Kan bli succé !
Iedomājoties izveidot bērnu grāmatu stilā “5 mazi pērtiķi” – tā vietā, lai “viens nolēca lejā un iesistu mazo galvu” -> “Petri nokrita un iesita mazajai galvai“. Grāmatā – izmantot bērniem raksturīgās zināšanas par instrumentiem, dejām utt. (Atzīmējiet vārdu ar līniju _____ ; ergo, lai bērni kļūtu par varoņiem, kuriem atļauts izpildīt noteiktu elementu). Es šo jēdzienu izmantoju pulcēšanās laikā un spēlēju, kad spēlēju ģitāru un dziedu kopā ar bērniem. Var būt veiksmīgs !
 
Till denna tävling ämnar jag definitivt ansöka om i mars : “ny SverigeFinsk låtskrivartävling” / Es noteikti esmu iecerējis pieteikties uz šo konkursu martā: “jauns ZviedrijaSomija dziesmu rakstīšanas konkurss” :
Lite musik : den långa versionen av “Rapper’s Delight” (the Sugarhill Gang) : ackord och basgång stulna från Chic “Good Times”Em7 (II) – A7 (V)
Mazliet mūzikas: “Rapper’s Delight” (the Sugarhill Gang)” garā versija: no Chic “Good Times” nozagtie akordi un basu rinda: Em7 (II) – A7 (V) :
I övrigt känner jag väl dagen som i följande video nedan. Vaknade upp, mys med damerna en längre stund. Funderingar på hur att få igång min bristande ekonomi. Farsan sponsrar mig under vecka 1020 då jag befinner mig ute på min längsta praktik någonsin (Förskollärarutbildning). Han ville icke att jag skulle ge upp om Kandidatexamen210 hp ty jag enbart har två terminer kvar att läsa (30 hp * 2) med examen vecka 2 i januari 2022. Ergo = idag äger jag 135 hp av totalt 210 hp i Förskollärarutbildning. Inom kort får jag 15 hp Ladok-registrerade, därmed äger jag 150 hp av totalt 210 hp i Förskollärarutbildning = 71,4285714 (poäng av slutföra = 28,5714286 %).
Pretējā gadījumā es labi pārzinu dienu, kā redzams zemāk esošajā video. Pamodos, ilgi glāstījos ar dāmām. Domāju par to, kā sākt savu finanšu trūkumu. Tētis mani sponsorē 10.-20. Nedēļā, kad es esmu savā visilgākajā praksē (pirmsskolas skolotāju izglītība). Viņš negribēja, lai es atsakos no bakalaura grāda 210 kredītpunktiem, jo ​​man ir palikuši tikai divi semestri (30 kredītpunkti * 2) ar grādu 2. nedēļu 2022. gada janvārī. Ergo = šodien man pieder 135 kredītpunkti no 210 kredītpunktiem pirmsskolas skolotāju izglītībā. Drīz es iegūšu 15 kredītus, kas reģistrēti Ladok, tādējādi man pieder 150 kredītpunkti no 210 kredītpunktiem pirmsskolas skolotāju izglītībā = 71,4285714 (pabeigšanas punkti = 28,5714286 %).
Efter slutförd utbildning i januari 2022 äger jag totalt / Pēc izglītības pabeigšanas 2022. gada janvārī man pieder :

 
En vacker dag slutför jag utbildning i Musiklärare/Musikpedagogik 312 hp vid Insitutionen för musik och medier i Piteå (Luleå Tekniska Universitet) så att att jag må kalla mig “dubbelämneslärare“. Dock på annan ord och i annan högskola ty Institutionen för musik och medier i Piteå och Luleå Tekniska Universitet lägger ned sin musiklärarutbildning. Det enda som kvarstår av den äldre utbildningen är C-uppsats på 15 hp, elbas på några ynka poäng (ingenting som krävs för examen !) Min gitarrist dök inte upp den dagen så det sket sig med det elbasprovet ! Pianoprov på 7,5 hp ty jag svettades floder och stressade mig över det faktum att jag skulle spela med ett band,… helt oförberedd. Jag trodde att jag enbart skulle visa upp det jag hade övat på själv.
Vienā jaukā dienā es pabeidzu izglītību mūzikas skolotājā/mūzikas pedagoģijā 312 kredītpunktus Piteo Mūzikas un mediju katedra nodaļā (Luļejas Tehnoloģiskā universitāte), lai es varētu sevi saukt par “dubulto priekšmetu skolotāju“. Citiem vārdiem sakot, un citā universitātē, jo Piteo Mūzikas un mediju katedra un Luļejas Tehnoloģiskā universitāte pārtrauc mūzikas skolotāju izglītību. Vienīgais, kas palicis pāri vecākajai izglītībai, ir 15 kredītpunktu C-disertācija, elektriskais bass uz dažiem niecīgiem punktiem (grādam nekas nav vajadzīgs !) Mans ģitārists tajā dienā neparādījās, tāpēc tas notika ar šo elektrisko basu testu! Klavieru pārbaude ar 7,5 kredītpunktiem, jo ​​es sviedru upēs un uzsvēra, ka spēlēju kopā ar grupu, … pilnīgi nesagatavota. Es domāju, ka parādīšu tikai to, ko pats esmu praktizējis.
Äldre tankar kring musikskapande / Vecākas domas par mūzikas radīšanu :
  
Tankar och idéer värda att undersöka mer ingående / Domas un idejas, kuru vērts izpētīt sīkāk:
 
Ovanlig musikstil” (Östgötatidningen : om Kulturnatten i maj 2015 med Romanijada) / Neparasts mūzikas stils” (Östgötatidningen: par Kultūras nakti 2015. gada maijā kopā ar Romanijada).Dagens plan : flytta över musik till gamla datorn för att få mer plats i den nuvarande. Samt att flytta alla filer till den externa hårddisken. Är trött på påminnelser om att datorn knappt har minne kvar. Men så handlar allt om pengar. Minne kan köpas för pengar, men vart må jag få pengar ifrån ?! En God fortsatt lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, framförallt Finaste Vackraste i Lettland.
Šodienas plāns: pārvietojiet mūziku uz veco datoru, lai pašreizējā vietā būtu vairāk vietas. Un, lai visus failus pārvietotu uz ārējo cieto disku. Apnikuši atgādinājumi, ka datorā ir maz atmiņas. Bet tas viss ir par naudu. Atmiņu var nopirkt par naudu, bet no kurienes es varu saņemt naudu ?! Laba turpināta sestdiena, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem, īpaši Labākais Smukākais Latvijā.
Spola fram till 1:27 så kommer Ni fram till min sysslings museum, Kalervo Palsa. En av Finlands främsta surrealistiska målare / Noskalojiet līdz 1:27, un jūs ieradīsieties manā amatniecības muzejā Kalervo Palsa. Viens no Somijas izcilākajiem sirreālistu gleznotājiem.
 

2021.01.15

Istället för att ha musik vid slutet av inlägget, startar vi inlägget 2021.01.15 med “1900… and Yesterday” (Disneyland-After-Dark).
Tā vietā, lai ziņas beigās būtu mūzika, mēs sākam ierakstu 2021.01.15 ar “1900 … un vakar(Disneyland-After-Dark). 
Detta är så otroligt bra ! För er som bor utomlands eller inte förstår det svenska språket, råkade undertexterna från barnprogrammet från SVT Barnkanalen hamna i kanalen med partiledardebatten. Resultaten blev minst sagt underhållande !
Tas ir tik neticami labi ! Tiem no jums, kas dzīvo ārzemēs vai nesaprot zviedru valodu, SVT Bērnu kanāls bērnu raidījumu subtitri nonāca kanālā ar partijas vadītāju debatēm. Rezultāti bija izklaidējoši, lai neteiktu vairāk !
Klokt skrivet / Gudri uzrakstīts : Parasti nemuzikalitāte galvenokārt ir prakses trūkums, kas pats par sevi var būt saistīts ar interesi, kas var rasties no agrīnas pieaugušo pasaules nosodījuma vai uzaugšanas nemuzikālā pieaugušo pasaulē. Agrāk dziedāšana notika visas klases priekšā, un, ja jūs pēc tam nokavējāt piezīmes, skolotājs jūs visu priekšā bieži nosodīja. Tas daudzos gadījumos ir radījis neārstējamas rētas, kur pārliecība par savu nespēju caur dzīvi ir kļuvusi pašpilnīga.Jag kan komma på ett flertal bra exempel där jag då kunde ha anmält skolan och dess lärare (både i grundskolan som i gymnasiet) för kränkande särbehandling och kräkning beträffande “lagen om lika behandling“… som att inför alla andra att stå och säga hur jag inte kan sjunga och därmed fick inte jag vara med i kören. Som att musikalitet handlar enbart om sång, som många lärare försökte med ! Från den stora käften kom ut ord som “kan man inte sjunga, så ska man inte kalla sig musiker“.
Es varu nākt klajā ar vairākiem labiem piemēriem, kur es pēc tam varēju ziņot par skolu un tās skolotājiem (gan sākumskolā, gan vidusskolā) par vemšanu. attiecībā uz “vienlīdzīgas attieksmes likumu” … piemēram, stāvēt visiem citiem priekšā un teikt, kā es nemāku dziedāt, un līdz ar to man neļāva iestāties korī. Tāpat kā muzikalitāte ir saistīta ar dziedāšanu, ko daudzi skolotāji izmēģināja! No lielās mutes nāca vārdi, piemēram, “ja jūs nevarat dziedāt, tad jums nevajadzētu sevi saukt par mūziķi“.
finska : “Jag har inte tid att hata människor som hatar mig. Min tid ämnar jag att spendera på att älska dem som älskar mig.”
Somu valodā : “Man nav laika ienīst cilvēkus, kuri mani ienīst. Esmu iecerējis pavadīt laiku, mīlot tos, kas mani mīl.Inget arbete idag så har passat på att städa lägenheten. Det enda som kvarstår är tvättstugan. Och så ämnar jag besöka Biblioteket för uthämtning av innestående böcker inför kursen “Förskolepedagogik- och didaktik 4: Barns lärande i språk och matemaik (DIG514), 30 hp”, samt boken Pravda : the Truth About the Leningrad Cowboys (historien om det finska bandet Leningrad Cowboys, och hur det spårade ur !). Har gjort klart kurserna för 2020, nu kör vi på med år 2021 !
Šodien nav neviena darba, tāpēc izmantojāt iespēju iztīrīt dzīvokli. Vienīgais, kas palicis, ir veļas telpa. Un tad es esmu iecerējis apmeklēt bibliotēku izcilu grāmatu kolekcijai pirms kursa “Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 4: bērnu mācīšanās valodā un matemātikā (DIG514), 30 kredītpunkti” un grāmatas Pravda : the Truth About the Leningrad Cowboys (stāsts par to somu grupa Leningrad Cowboys, un kā tā izsita no sliedēm!). Pabeidzis kursus 2020. gadam, tagad mēs skrienam ar 2021. gadu !
Min slags bok : “Handbok i att misslyckas med allt – hur Du blir som folk är mest” : hur Du misslyckas i livet, med kärleken, i vardagen och dessutom blir helt konkursmässig och olycklig – ja, hur Du blir som folk är mest.
Mana veida grāmata: “Neveiksmes rokasgrāmata ar visu – kā jūs visvairāk kļūstat līdzīgi cilvēkiem : kā jūs izgājat dzīvē, ar mīlestību, sadzīvē un arī pilnībā bankrotējat un esat nelaimīgs – jā, kā jūs kļūstat līdzīgs cilvēkiem, visvairāk.Klusums ir labākā laimes izpausme” ! 
Jums, iespējams, ir jārunā ar kādu … teica visi, ar kuriem esmu mēģinājis runāt” !Det mest intressanta att nämna idag är att jag ska skicka in en komplettering beträffade stipendium att skriva / eller att på ett annat sätt synliggöra SverigeFinländare i Sverige i den kulturella arenan. Man fick enbart ansöka om ett stipendium på 50 000 kr via Kulturfonden för Sverige och Finland.
Visinteresantākais, kas šodien jāpiemin, ir tas, ka es nosūtīšu papildinājumu par stipendijām, lai rakstītu / vai lai ZviedrijaSomi Zviedrijā kultūras arēnā būtu redzama citā veidā. Ar Zviedrijas Zviedrijas un Somijas Kultūras fonda starpniecību jums bija atļauts pieteikties tikai 50 000 SEK stipendijai.
Dzimšana augstākajā klasē bija tāda pati kā skatīšanās uz “sākt jaunu spēli” un par grūtības pakāpi izvēloties “Viegli”. Jāšanās iesācējs !
En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, vilken del av världen Ni än befinner er i / Laba, turpināta Lielā Piektdiena, es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem neatkarīgi no pasaules daļas, kurā atrodaties !
 
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan