Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.28

Kalevalan-päivä 28/022021 :
 • Om Du är intresserad av Kalevala, lyssna på intervjun/berättelsen och musiken (40 minuter).
“När Kalevala publicerades 1835 hade Finland en distinkt kulturell och språklig identitet men den hade alltid varit en del av antingen det svenska eller det ryska imperiet. Inte heller hade Finland mycket av en litterär tradition, men när 1800-talet utvecklades Kalevala fick en symbolisk roll som en representation av en finsk identitet som matades in i rörelsen för Finlands självständighet. En resande läkare rotade i folkkulturen i Karelenregionen och formade sångtexterna till en berättelse på ett sätt som fortfarande diskuteras idag.
Vi anknyter med Bridget Kendall för att diskutera hur Kalevala underströk sökandet efter finsk nationell identitet är dr Niina Hämäläinen, verkställande direktör för Kalevala Society i Helsingfors; Professor Tom DuBois från University of Wisconsin-Madison, författaren till finsk folkpoesi och Kalevala; och den prisbelönta brittiska musikern, dramatikern och berättaren, Nick Hennessey.”
 • If you are interested in Kalevala, listen interwiev/the story and music (40 min).
“When the Kalevala was published in 1835Finland had a distinct cultural and linguistic identity but it had always been part of either the Swedish or the Russian empire. Neither did Finland have much of a literary tradition, but as the 19th-century progressed the Kalevala took on a symbolic role as the representation of a Finnish identity that fed into the movement for Finnish independence. Rooted in the folk culture of the Karelia region, a travelling doctor shaped the song texts into a story in a way which is still being debated today.
Joining Bridget Kendall to discuss how the Kalevala underscored the search for Finnish national identity are dr Niina Hämäläinen, executive director of the Kalevala Society in HelsinkiProfessor Tom DuBois from the University of Wisconsin-Madison, the author of Finnish Folk Poetry and the Kalevala; and the award-winning British musician, playwright and storyteller, Nick Hennessey.”
 • Jag bjuder på ett gott skratt till alla finaste läsare som lyssnare :
 • I offer a good laugh to all the finest readers as listeners :
Innerst inne vet Du att det är så här : någon måste förbli fattig för att Du ska bli rik. Innerst inne vet Du hur det går : om Du vill ha kontroll måste någon annan släppa det. Du letar efter fred med ett laddat vapen.
Nu rystar tystnaden och det finns ett krig i oss alla. Du letar efter tid därför att Du blott kastade bort det. Jag ska stapla upp timmarna, jag kommer att blåsa bort dig.
Nu vill Du döma, och kalla det en synvinkel. Vi är alla anslutna, Du kommer också att skada. Jag tar det som är mitt, vad som gör att jag är ”jag”. Jag ska sätta mig på en sadel och rida tills jag är fri.
Välsigna mitt galna hjärta ty detta är den riktiga ”jag”. Tillbaks till kärleken då jag begick min del av skadan. Jag är någons frälsning och någons börda, men de känner mig. Det håller mig levande, jag vet att det måste förtjänas.
Sisällä tiedät, että se on näin: jonkun on pysyttävä köyhänä voidakseen olla rikas. Sisällä tiedät kuinka se toimii: jos haluat hallinnan, jonkun muun on päästettävä se irti. Etsit rauhaa ladatulla aseella.
Nyt hiljaisuus ravisee ja meissä kaikissa on sota. Etsit aikaa, koska heitit sen vain pois. Kerään kasaan tunnit, puhaltaa sinut pois.
Nyt haluat tuomita ja kutsua sitä näkökulmaksi. Olemme kaikki yhteydessä toisiinsa, myös sinulle vahingoitetaan. Otan sen, mikä on minun, mikä tekee minusta “minä“. Aion istua satulassa ja ratsastaa, kunnes olen vapaa.
Siunaa hullua sydäntäni, koska tämä on todellinen “minä“. Takaisin rakkauteen, kun tein osan vahingosta. Olen jonkun pelastus ja jonkun taakka, mutta he tuntevat minut. Se pitää minut elossa, tiedän, että se on ansaittava.
Jag undrar hur TV-serier ser ut efter COVID-19 ?! Även i TV-serier håller man distans trots att skådespelarna förväntas spela ett kärlekspar. Istället för romantik och kroppskontakt = många personliga problem och 2 m avstånd ifrån varandra på soffan eller möten via iPad. I bakgrunden är det helt tyst. Oftast hör man i TV-serier snack bakom huvudkaraktärerna. Nu är det tyst ! Oftast en huvudkaraktär som visas på bild åt gången. Skurkar har knappt sina gorillor med sig.
I wonder what TV-series will look like after the COVID-19  ?! Even in TV series, they keep their distance even though the actors are expected to play a love couple. Instead of romance and body contact = many personal problems and 2 m distance from each other on the couch or meetings via iPad. In the background it is completely silent. In TV-series, you usually hear talk behind the main characters. Now it’s quiet ! Usually a main character that is shown in the picture at a time. Villains barely have their gorillas with them.
 • Kom igen – in med ett Dim(°)-ackord så lyfter vi tonarten en sekund (musikalisk intervall).
 • Come on – come in with a Dim(°)-chord and we’ll lift the key for a second (musical interval)
För den läsaren utan musikalisk utbildning : ett Dim(°)-ackord är egentligen ett -7b9-ackord utan grundton. Förklaring : spelar man en låt i Dm, blir det aktuella Dim(°)-ackordet ett C#dim (C#°). Lägger man tillbaks grundtonen, bildas ackordet A7b9.
For the reader without musical education: a Dim(°)chord is actually a -7b9chord without the root-note. Explanation : if you play a song in Dm, the current Dim(°)– chord becomes a C#dim (C#°). If you set back the root note, the chord A7b9 is formed.
Tonerna i ett A7b9 / the notes in a A7b9 :
 • A – C# – E – G – Bb
Tonerna i ett C#dim (C#°) / the notes in a C#dim (C#°) :
 • C# – E – G – Bb
Utgår man från en enkel tonart som C-dur/Am / if one is to play the notes in an easy key as a C-major/A-minor :
Tonerna  i ett E7b9 / the notes in an E7b9 :
 • E – G# – B – D – F
Tonerna i ett G#dim (G#°) the notes in an G#dim (G#°) :
 • G# – B – D – F
Man måste alltid gräva efter tonen b9 i tonarten för att finna ett Dim(°)-ackord. Ett Dim(°)-ackord äger en “dominantisk funktion” ergo den vill alltid leda åter till Tonika (eller “1“:an, det ackordet som en låt utgår ifrån !). I Dm kan man använda sig av C#dim (C#°) till att komma åter från Gm7C7A7b9 (eller C#dim / C#°) till tonika som är ett Dm. Låter kadensen bekant ? Det är ackorden från “Täällä Pohjantähden Alla“.
One must always dig for the b9-note in the key to find a Dim(°)– chord. A Dim(°)-chord has a “dominant-function” ergo it always wants to lead back to Tonika (or the “1“, the chord that a song is based on !). In Dm you can use C#dim (C#°) to get back from Gm7C7A7b9 (or C#dim / C#°) to tonic which is a Dm. Does the cadence sound familiar ? These are the chords from “Täällä Pohjantähden Alla“.
I C-dur kan man,… istället för att spela ett tonartsbrytande E7b9 (Dominant-septim ; D7 till Am; TonikaparallellTp till ackordet C) spela ett G#dim (G#°) som starkt leder till ett Am. Vill man däremot ha ett ledande Dominant-ackord till C (Tonika) så får man dessvärre spela ett G7 (Dominant7) eller Bm (b5); som är ett G7 utan grundton, men med tonen B som ersätter grundtonen G (funktionsanalys Bm (b5) = ofullständig Dominantseptim; D7/3).
In C-major you can, … instead of playing a key-breaking E7b9 (Dominant-septim ; D7 to Am; TonikaparallellTp to the chord C) play a G#dim (G#°) which strongly leads to an Am. If, on the other hand, you want a leading Dominant-chord for C (Tonika), you unfortunately have to play a G7 (Dominant7) or Bm (b5); which is a G7 without the root-note, but with the tone B which replaces the root-note G (functional analysis Bm (b5) = incomplete Dominant-septim; D7/3).
Tonerna i ett G7 / the notes in a G7 :

 

 • G – B – D – F
Tonerna i ett Bm (b5) / the notes in a Bm (b5) :
 • B – D – F 
 
Intervall : alla avstånd mellan tonerna har ett eget namn / the distances between tones have their own names
 1. Prim (Ren/Pure)
 2. Sekund (Liten och Stor/Small and Large)
 3. Ters (Liten och Stor/Small and Large)
 4. Kvart (Ren/Pure)
 5. Kvint (Ren/Pure)
 6. Sext (Liten och Stor/Small and Large)
 7. Septim (Liten och Stor/Small and Large)
 8. Oktav (Ren/Pure)
 9. Nona (Liten och Stor/Small and Large)
 10. Decima (Liten och Stor/Small and Large)
 11. Undecima (Ren/Pure)
 12. Duodecima (Ren/Pure)
 13. Tersdecima (Liten och Stor/Small and Large)
 14. Kvartdecima (Liten och Stor/Small and Large)
 15. Kvintdecima (Ren/Pure)
Anledning till att intervallerna kallas “rena” eller “Liten” och “Stor” är att med de “Rena intervallerna” stämmer man instrumenten, ergo ordet “Ren“. När man spelar “Liten” eller “Stor“-intervaller, svajar tonen i luften, ty dessa toner aldrig kan bli rena i relation till varandra. Även om man får dem att låta “rena” på gitarrgreppbrädan, eller stämmer pianot enligt “renlighet“, kan man dessvärre enbart spela låtar i en tonart. Allt handlar om “relationen till varandra” och att äga ett “relationellt perspektiv“. “Allt är relativt” som man säger ! Den person med absolut gehör må klaga på att somliga intervall och ackord verkar “falska” i relation till varandra, men vi “normala personer” vill kunna spela låtar i fler än en tonart.
The reason why the intervals are called “pure” or “Small and Large” is that with the “Pure intervals” you tune the instruments, ergo the word “Pure“. When playing “Small” or “Large“-intervals, the tone sways in the air, because these tones can never be pure in relation to each other. Even if you make them sound “clean” on the guitar fingerboard, or tune the piano according to “purity“, you can unfortunately only play songs in a key. It’s all about “the relationship to each other” and having a “relational perspective“. “Everything is relative” as they say ! The person with absolute pitch may complain that some intervals and chords seem “fake” in relation to each other, but we “normal people” still wish to be able to play songs in more than one key.
Nu : till annat / and now : to something completely different
 
 • Saga
 • Lotus
 • Lotus med Sot
 • Sot
 • Änglar som håller händer under fullmånen :
 • Angels holding hands during the full moon :
Alla arbetsuppgifter utförda, och den sista individuella uppgiften inlämnad i Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Totalt författade jag 1640 ord i Uppgift 9.
All assignments completed, and the last individual assignment submitted in Moment 0010 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits. In total, I wrote 1640 words in Assignment 9.
 • Undrar vem som vill åka utomlands för att studera i dessa tider ?
 • I am wondering who wants to go abroad to study during these times ?
 • Trimning av huvudet = KLART ! Nu : resten av söndagen : väl förtjänt vila !
 • Trimming of the head = READY ! Now: the rest of Sunday : a well deserved rest !
En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Framförallt en otroligt god fortsättning till den Finaste Vackraste personen på jorden. Du som alltid säger de bästa sakerna, den som jag alltid kan skratta med och den som alltid vill mitt bästa. Du är en Vacker Ängel ! 💖💝
A Great Continued Fine Sunday I wish to dedicate to all readers as listeners. Above all, an incredibly good sequel to the Most Finest Most Beautiful person on Earth. You who always say the best things, the one I can always laugh with and the one who always wants my best. You are a Beautiful Angel ! 💖💝
 
En sista tanke innan söndagens musik / a final thought of the day, before the Sunday-music :
 
 
/ Petri Torvinen

2021.02.27

I was completely unique. In a really fucking bad way.”“No, speak. I stopped listening a long time ago.”https://www.facebook.com/ItsGoneViralOfficial/videos/551056805386522
 • 507 ord skrivna i Uppgift 9 av totalt 1500 ord. Lördag = 500 ord samt söndag = 500 ord – VOILÁ !

 • 507 words written in Assignment 9 out of a total of 1500 words. Saturday = 500 words and Sunday = 500 words – VOILÁ !
 • Älskar denna artist. Så otroligt bra och så utanför alla ramar, ändock så ödmjuk.
 • I love this artist. So incredibly good and so beyond all limits, yet so humble. 
Min tillägnan … i tre versioner : “a Tom Waitsy Kind of a Thing“. Jag är väl medveten om att jag aldrig lär tjäna stora pengar och att låtarna inte duger till mer än “gratis-lyssnande“. Och det faktum att jag spelade in första versionen med en i allra högsta grad ostämd gitarr, men det var då inspirationen flöd (“flow“). Då ska man inte avbryta. Ändock låter den första versionen äga flest inspiration och emotioner, vilket är en viktig beståndsdel i skapande.
My dedication … in three versions: “a Tom Waitsy Kind of a Thing“. I’m well aware that I never learn to make big money and that the songs are not good enough for more than “free-listening”. And the fact that I recorded the first version with a very out-of-tune guitar, but that was when the inspiration flowed (“flow“). Then you should not interrupt. Nevertheless, the first version has the most inspiration and emotions, which is an important component in creation.
 • Originalet : som att karnevalen kom till stan, men att de glömde clownerna och istället förde med sig apokalypsen.

 • The original : it’s like that the carnival came to town, but that they forgot the clowns and instead brought along the apocalype.
 • Mitt dansande … en Tango i köket ?!
 • My dancing … a Tango in the kitchen ?!
 • Åter till verkligheten : en lite sur dam… och en fjärde katt som jag hittade i torktumlaren (gardiner).
 • Back to reality : a slightly sour lady … and a fourth cat that I found in the dryer (curtains). 
A Capricorn often gets old and wise, but already at 35 it is usually noticeable that he/she blooms. He/she begins to trust the world around him/her a little more, begins to be able to adapt, be flexible, let go of worries and gain more self-confidence. The older a Capricorn gets, the younger and more beautiful he/she becomes in appearance. It is an active soul in an active body.
 • Dagens musikerskämt … well D’ÖH !
 • Today’s musician joke … well D’ÖH !
Michael Jackson was still alive hours before he died.”

Original-noter till “Waltz of Spring” (“en Vals om Våren“) komponerad 2000 vid Platengymnasiet i Motala. Dock har arrangemanget förändrats genom åren med ny insikt, ny inspiration samt ny kunskap och insikt om hur man kan utveckla sitt musikaliska tonförråd.
The original sheet music for “Waltz of Spring” composed in 2000 at the Platengymnasiet in Motala. However, the arrangement has changed over the years with new insight, new inspiration and new knowledge and insight on how to develop your musical tone stock.
 • Vad jag saknar mina projekt tillsammans med andra. På bild : Romanijada2015. Dock splittrades projektet relativt snabbt efter en enda konsert ty livet kom emellan.

 • How I miss about my projects with others. In the picture: Romanijada 2015. However, the project split relatively quickly after a single concert because life came in between.
 • Nattlig inspiration : 3+2+3 = 8/8-takt !
 • Nightly inspiration : 3+2+3 = 8/8rhythm
 
/ Petri Torvinen

2021.02.26

 • Världens tryggaste land
 • Världens minst förorenade luft
 • Högst läskunnighet
 • Världens bästa polis (enligt IPSA, International Police Science Association)
 • Inga ”utsatta områden”
 • Världens mest oberoende rättsväsende
 • Finländarna är ärligast av alla europeiska folk
Finland 🇫🇮
 • The world’s safest country
 • The world’s least polluted air
 • Highest literacy
 • The world’s best police (according to IPSA, International Police Science Association)
 • No “exposed areas
 • The world’s most independent judiciary
 • Finns are the most honest of all European peoples
Se filmen via länken / see the movie via this link :
I’m not as negative as it sounds. It’s even worse. 
 • Skurkarna får det tufft när även Batman är på plats !
 • The villains will have a hard time when even Batman is sighted on place !
Anyone who knows what’s going on ? Must be serious when even Batman is sighted on place. Feeling anxious.”
 • Ingenting verkar mer förförisk för människan än hens samvetsfrihet, men ingenting är en större orsak till lidande.
 • Nothing is more seductive for man than his freedom of conscience, but nothing is a greater cause of suffering.
 • Personlighetstest … stämmer detta in på mig, Ni som kan vara mer objektiva ?
 • Personality test … does this agree with me, you who can be more objective ?
Byte av gardiner – nu är det vår / change of curtains – it is spring now !
  
Min trädgård / my garden :
 Tack / thank you, Spotify :
  
I James Bond – ”Diamantfeber. ca 30 minuter in i filmen… är det någon som tänker på ackorden och melodin i filmmusiken ?
In James Bond – “Diamons are Forever”. about 30 minutes into the film … does anyone think of the chords and melody in the film music ?
 • Am, Dm, G G7, C, Dm, Am, E7, Am
Samma ackord som i … / the same chords as inThose Were the Days” :
Städning kl. 08 (klart !) och nu : tvättstugan. Tvättar mina julgardiner. Blir förmodligen klar till kl. 16. Därefter start av Uppgift 9 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Cleaning apartment at 08 (ready !) And now: the laundry room. Washing my Christmas-curtains. Will probably be done by 16. Then start of Assignment 9 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla finaste läsare som lyssnare, och framförallt till ack så Finaste Vackraste för allt ditt stöd. Du är en Ängel ! Tack för att Du lyssnar, tack för din omtanke och enbart för att Du finns ! 💖💝
A Great Continued Fine Friday I dedicate to all the finest readers as listeners, and above all to oh so the Most Finest Most Beautiful for all your support. You are an Angel ! Thank you for listening, thank you for your care and just for being there ! 💖💝 
 
/ Petri Torvinen

2021.02.25

 • “- Who are you?”
 • “- I am Death. I have long been by your side.”
 • “- And who is that?”
 • “- He’s an intern-student. He started this Monday”.
“En måste tappa den dåliga smaken av att vilja komma överens med flertalet. Vad som helst som kan vara “vanligt” äger alltid lite värde. I slutändan måste det vara som det är och som det alltid har varit : stora saker kvarstår för de stora avgrunder för djupgående, nyanser och skakningar, för de raffinerade och i korthet allt som är sällsynt för de sällsynta.”
“One must shed the bad taste of wanting to agree with many. Whatever can be common always has little value. In the end it must be as it is and always has been: great things remain for the great, abysses for the profound, nuances and shudders for the refined, and, in brief, all that is rare for the rare.
– Förskollärarutbildning 210 hp – examen januari 2022.
 • 76,19047619047619 % = FÄRDIGT / DONE !
 • 23,80952380952381 % = KVARSTÅR / LEFT !
 • 15 skolveckor (77 skoldagar) / 15,5 realveckor (109 realdagar) kvar till SEMESTER 2021.
 • 15 school weeks (77 school days) / 15.5 real weeks (109 real days) left until HOLIDAY 2021.
 • 27,5 veckor (137 skoldagar/193 realdagar) tills Grupp B5 startar examensuppgifterna (september 2021).
 • 27.5 weeks (137 school days/193 real days) until Group B5 starts the degree assignments (September 2021).
 • Just nu ”äger” jag 160 hp av totalt 210 hp.
 • Right now I “own160 credits out of a total of 210 credits. 
Boken resonerar på samma sätt kring varför jag komponerar och arrangerar musik : att lära mig genom att utforska. Behärskar jag inte någon spelteknik, skriver jag eller arrangerar en etyd kring det.
 1. Childrens play is their natural way of learning.”
 2. Spontaneous activity and interest give a better result than coercion and pressure.
 3. Knowledge and insights are not gained by reading and listening, but by acting actively and gaining concrete experiences.
 
En trevlig fortsatt fin torsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! Själv är jag åter på “semester” ty man inte blir uppringd, verkar det som. Hur många pass jag än “intresseanmäler” mig till. Jag vill och behöver få arbeta lite mer innan Praktik Verksamhetsförlagd undervisning vecka 1020.
A nice continued nice Thursday I dedicate to all readers as listeners ! I myself am back on “holiday” because you do not get a call, it seems. No matter how many work-passes I “register” for interest. I want and need to work a little more before Internship – Work placement learning week 1020.
Idag ämnar jag äta lunch, och efter lunch starta projekt “Uppgift 9” (skriftlig uppgift) på 1500 ord. Under kvällen måste jag eventuellt diskutera vad jag tillsammans med kollegan vill skriva om i examensuppgiften, ty Syfte och Metod måste lämnas in 10/032021. Och ändå är det länge kvar tills vi ens utför intervjuer eller analyserar kvantitativ data (enkäter etc.).
Today I intend to have lunch, and after lunch start project “Assigment 9” (written assignment) of 1500 words. During the evening, I may have to discuss what I want to write about with the colleague in the degree assignment, because Intention and Method must be submitted 10/032021. And yet it is a long time until we even conduct interviews or analyze quantitative data (surveys, etc.).
Idag fick jag en löning som dessvärre försvann rätt så snabbt. Inväntar mitt stöd från farsan samt besked gällande 50 000 kr om att skapa en film/skriva om SverigeFinsk kultur i Östergötland (främst i Motala), beträffande Kulturfonden för Sverige och Finland/Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.
Today I got a salary that unfortunately disappeared quite quickly. I am waiting my support from my father and a message regarding SEK 50,000 to create a film/write about SwedishFinnish culture in Östergötland (mainly in Motala), regarding the Cultural Fund for Sweden and Finland.
Livet är rätt så speciellt för tillfället, men så länge jag får stöd av Finaste Vackraste och hennes vackra dagliga ord, så klarar jag mig ! Jag måste orka ! Jag skulle vilja ge Gud ett ordentlig örfilande för att man tillåter att somliga ständigt måste kämpa på om det mest “basic“, det som Maslow kallar för “behovshierarkin“. Andra… tjänar en massa miljoner medan de sover. Ändock verkar de aldrig vara nöjda. Jag skulle bli genomlycklig om jag skulle få in 50000 kr in i kontot…. eller en bukett med rosor, för att känna mig omtyckt. Det är de små gesterna !
Life is quite special at the moment, but as long as I get support from the Most Finest Most Beautiful and her beautiful daily words, I can manage ! I have to be strong ! I would like to give God a proper slapping since allowing some people to constantly have to fight for the most “basic needs“, what Maslow calls the “ladder of need“. Others … earn a lot of millions while they sleep. Yet they never seem to be satisfied. I would be happy if I would get SEK 50,000 into the account …. or a bouquet of roses, to feel liked. These are the little gestures !
 
/ Petri Torvinen

2021.02.24

Idag fick jag Praktik-plats under den Verksamhetsförlagda Utbildningen 3 i Moment 0020 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Allt strul och hopplöshet vände om till ren glädje !  Tack Ack Du Finaste Vackraste för att Du höll min hand och släppte aldrig ! Ekonomin må vi diskutera för all framtid, men det blir bra detta för just idag ! 💖
Today I got a place of Internship during the Work-based Education 3 in Moment 0020 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. All the hassle and hopelessness turned into pure joy ! Thank You the Most Finest Most Beautiful for holding my hand and never letting go ! We may discuss the economy for all time to come, but it will be good for today ! 💖
Idag är det SverigeFinländarnas dag idag. Har dock inte skickat in musik eller Dikter. Mitt och F.w. Samuelssons verk ”Cruelty of Life” bjuder jag på : två SverigeFinländare som filosoferar kring livets svårare frågor :
Today is the day of the SwedeFinns. However, have not submitted music or Poems. Mine and F.w. Samuelsson‘s work ”Cruelty of Life” I offer thee : two SwedeFinns who philosophize about life’s more difficult issues :

Cruelty of Life
Petri Torvinen · Song · 2021
 

  

 • 2021” fortsätter på liknande sätt som år “2020” : på liknande sätt som följande video :
 • 2021” continues in a similar fashion as the year “2020“: similar to the following video :
 • Där har Ni det – desperata Svenska fjällsemestrare !
 • There you have it – desperate Swedish mountain vacationers !
Jag saknar de lugna äventyren vid plantagen, med exklusiva växter. Jag saknar alla lugna energiladdande aktiviteter vid lugna ställen, som katthemmet för hittade katter. Jag saknar att gå på festivaler och konserter. Ändå gör jag inte vissa saker,… av respekt för just det faktum att jag må få ett virus som bidrar till än mer sjunkande inkomst, och att jag vill fortsätta kunna dricka kaffe och att äta mat med föräldrarna.
I miss the quiet adventures at the plantation, with exclusive plants. I miss all the quiet energy-charging activities in quiet places, like the cat home for found cats. I miss going to festivals and concerts. Still, I do not do certain things, … out of respect for the very fact that I may get a virus that contributes to even more declining income, and that I want to continue to be able to drink coffee and eat food with my parents.
the Rhysonic Wheel” är ett uppfinningsrikt system för att spela gitarr eller annat instrument, sammansatt av ett hjul med pinnar på en elektrisk borr, hans uppfinnare Pete O’Connel flyttar gitarren för att slå på strängar eller trä, för en tolkning av Don’t stop ’til you get enough(Michael Jackson).
“the Rhysonic Wheel” is an inventive system to play guitar or other instrument, composed by a wheel with sticks on an electric drill, his inventor Pete O’Connel moves the guitar to strike on strings or wood, for a cover of Don’t stop ’til you get enough” (Michael Jackson).
Inspirerande / inspirational
En God fortsatt fin onsdagskväll framförallt till Finaste Vackraste för allt ditt underbara stöd och allt vi pratar om. Den tiden är Guld värd. DU är Guld värd ! 💝
A Great continued nice Wednesday night especially to the Most Finest Most Beautiful for all your wonderful support and everything we talk about. That time is worth Gold. You are worth your weight in gold ! 💝
Hyvää jatkoa päivälle !!!
 
 
/ Petri Torvinen

2021.02.23

 • Min gamla lägenhet i Piteå 20042007 : balkongen var större än själva lägenheten på 23 kvm.

 • My old apartment in Piteå 20042007 : the balcony was larger than the apartment itself of 23 sqm.
Det allra sista seminariumet i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp = KLART ! En skriftlig uppgift på 1500 ord (Uppgift 9) samt Hemtentamen fredag 05/032021. Praktik i Verksamhetsförlagd utbildning 3 vecka 1020.
The very last seminar in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits = DONEA written assignment of 1500 words (Assignment 9) and Home-exam on Friday 05/032021. Internship or Work-based learning week 1020. This’ll all work out fine !
 • En komplettering på några enstaka ord i Uppgift 5b – Barnboksanalys … Jag skrev och lämnade uppgiften på 20 minuter.

 • A supplement to a few single words in Assignment 5bChildren’s bookanalysis … I wrote and turned in the assignment in 20 minutes.
Nu är det  blott det sista kvar i Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Jag ser definitivt slutet på denna utbildning (vecka 2 i januari 2022).
Now it is only the last things left in Moment 0010 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. I definitely see the end of this training (week 2 in January 2022).
Ikväll tisdag händer enbart att jag ska laga kvällsmat, äta, bada samt vila. Finaste Vackraste önskar jag och tillägnar en God fortsatt fin arbetskväll. 💝
Tonight Tuesday what happens is that I will cook supper, eat, swim and rest. To the Most Finest Most Beautiful I wish and dedicate a Great continued nice work-evening. 💝
Imorgon onsdag, om jag inte arbetar (det är sportlovsvecka i Sverige), så ämnar jag börja skriva Uppgift 9 så att den blir inlämnad före Hemtentamen 05/032021. En God fortsatt fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare, framförallt till Finaste Vackraste ! 💖
Tomorrow Wednesday, if I do not work (it is sportsholiday-week in Sweden), I intend to start writing Assignment 9 so that it is submitted before the Home-exam 05/032021. A Great Continued Fine Tuesday Evening I dedicate to all readers as listeners, especially to the Most Finest Most Beautiful ! 💖 
Dagens tankar / thoughts of the day :
 
/ Petri Torvinen

2021.02.22

 • Framförallt till en tillägnan till Finaste Vackraste … som till övriga medmänskligheten ! 💖

 • Above all dedicated to the Most Finest Most Beautiful … like the rest of humanity ! 💖
Carl Jung sade en gång, “Människan tål inte ett meningslöst liv.” Den existentiella krisen härrör från depression. Därmed även från Existensialism. Förmågan att hitta meningslöshet i existensen är inte en fråga om förståelse utan en fråga om erfarenhet. Således är det en del av depressionen. Inte undra på varför många människor inte kan få idén om meningslösheten. Eftersom de försöker förstå det istället för att uppleva det genom att vara deprimerade. Att använda andras negativitet för att bygga positiva resultat i ditt liv – det är verkligen ett utmärkt mål !
Carl Jung once said, “Man can’t stand a meaningless life.” The existential crisis springs from depression. Hence, Existentialism as well. The ability to find meaninglessness in existence is not a matter of understanding but a matter of experience. Thus it’s part of the Depression. No wonder why many people can’t get the idea of the meaninglessness. Because they are trying to understand it instead of experiencing it by being depressed. Using the negativity of others to build positive results in your life – that’s a truly excellent goal !
 • Att utnyttja andras negativitet för att bygga positiva resultat i ditt liv – det är verkligen ett utmärkt mål !

 • Using the negativity of others to build positive results in your life – that’s a truly excellent goal !
 Horoskop / Horoscope :
Idag har bästa Grupp B5 haft sin allra sista muntliga redovisning kl. 0912, Uppgift 9 i kursen : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Det gick bra. Jag är van vid allt strul och alla ändringar. Jag önskar dock att vi kunde träffas vid Campus. Själv trodde jag aldrig att man någonsin skulle få examen i en utbildning som Förskollärare 210 hp genom att ligga på sängen och plocka ludd ur navel. Just nu lyssnar jag på en film på 1 timma och 20 minuter. kl. 14:20 träffar jag åter Grupp B5 för att reflektera filmens innehåll. Jag passar på att skriva lite text så att hjärnan aktivt samtidigt får arbeta.
Today, the best Group B5 had its very last oral presentation at 0912, Assignment 9 in the course : Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. It went well. I’m used to all the hassle and all the changes. However, I wish we could meet at Campus. Personally, I never thought that you would ever get a degree in an education as a Preschool Teacher 210 credits by lying on the bed and picking fluff from the navel. Right now I’m listening to a movie of 1 hour and 20 minutes. at 14:20 I meet Group B5 to reflect the content of the film. I take the opportunity to write some text so that the brain can actively work at the same time.
 • Mys med damerna har det varit hela morgonen. Lotus trycker på med huvudet, medan Sot och Saga ligger bredvid mig. Ungefär som i dessa äldre bilder :

 • Coziness with the ladies it has been all morning. Lotus presses with his head, while Sot and Saga lie next to me. Much like in these older pictures :
Cultural strain ? – Yes, it would be the poems I wrote in high school, I guess.” 
 
Tankar / thoughts
 • De bästa av tillfällen : “Pieru“. På finska betyder “Pieru” : fjärt !
 • the Best of occasions : “Pieru”. In finnish, “Pieru” means “fart !

  
En God fortsatt fin måndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ni är Guld värda. Och ett stort tack till Finaste Vackraste för ditt otroligt stöd. Jag är så tacksam över att Du finns i mitt liv ! 💝
A Great Continued Fine Monday I dedicate to all readers as listeners. You are worth Gold. And a big thank you to the Most Finest Most Beautiful for your incredible support. I am so grateful that You are in my life ! 💝
  
 
/ Petri Torvinen

2021.02.21

 • OK. Inte den bästa starten på ett blogginlägg, men se länken. Detta kallas “kärlek på högsta nivå” !
 • OK. Not the best start to a blog post, but see the link. This is called “love at the highest level !
  
Förstår verkligen inte nyhetsvärdet i att någon gör ett “tecken om vapen“. Kan man inte skriva om Polisen eller berörd person uppfattade detta som ett hot, eller valde Polisen att omhänderta personen ifråga ?! Kunde man istället ha skrivit : “hotade personer genom att forma handen som en pistol och att visa att hen ville skjuta dem“.
I really do not understand the news-value in that someone makes a “sign of weapon“. Can you not write about the Police or the person concerned perceived this as a threat, or did the Police choose to take the person in question into custody ?! Could one instead have written: “threatened people by shaping the hand like a gun and showing that he wanted to shoot them“.
 • Kvällens mys, samtidigt som jag “myste” med Finaste Vackraste ! 💖

 • Tonight’s coziness, while “coziness” with the Most Finest Most Beautiful ! 💖
Prrrrrrrr
 
iTunes strular : all musik är borta. Själv är jag rätt så trött nu på allt strul. Det är som att det ena efter det andra strulet kommer efter varandra. Dessa fann jag dock att lyssna på,… alltid någonting.
iTunes crashed : all music is gone. Personally, I’m pretty tired now of all the hassle. It is as if one mess after another is coming one after the other. However, I found these to listen to, … always something.
Petris ryska” i ny latintappning – kommer inte ihåg melodin, tyvärr ! Istället lät det idag som en annan känd rysk melodi !
Petri‘s Russian” in a new Latinversion – do not remember the melody, unfortunately ! Instead, it sounded today like another famous Russian tune !

Veckostädning / the Weekly clean-up :En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Själv har jag städat idag, och därefter förberett mig inför måndagens examinerande seminarium Uppgift 8, kl. 0912 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Och så föreläsning på det kl. 1316. Under tisdag 23/022021 sker seminarium Uppgift 9 och Uppgift 10 kl. 0916. Därefter en skriftlig uppgift 9 med inlämning fredag 05/032021 samt en Hemtentamen med inlämning fredag 05/032021. Ut på Verksamhetsförlagd undervisning 3 (praktik) vecka 1020; ergo måndag 08/032021. Jag kommer att klara det. Ingen fara med mig.
A Great Continued Fine Sunday I dedicate to all readers as listeners. I myself have cleaned today, and then prepared for Monday‘s examination seminar Assignment 8 at 0912 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits. And then a lecture on it at 1316. On Tuesday, the seminar Assignment 9 and Assignment 10 will take place at 0916. Then a written assignment with submission on Friday 05/032021 and a Home Exam with submission on Friday 05/032021. Out on Workplace Learning 3 (internship) week 1020; ergo Monday 08/032021. I’ll make it. No trouble with me.
Art makes life bigger than art
 • Väl Godkänt i ett moment där Grupp B5 glömde bort att vi skulle lämna in den som en Gruppuppgift. Herregud vad vi skrev den kvällen !

 • Well Passed in an episode where Group B5 forgot that we would submit it as a Group-assignment. My God, what we wrote that evening
Så länge jag får äran att ha dessa värdefulla stunder med Finaste Vackraste ! Jag tackar mest ödmjukast för alla värdefulla stunder som vi delar ! 💖
As long as I get the honor of having these precious moments with the Most Finest Most Beautiful ! I thank most humbly for all the precious moments we share ! 💖
Det bisarra i anmälan om “hets mot folkgrupp” mot bandet Kent; med tanke på att flera i bandet ändå härstammar från Finland :
The bizarre in the report of “incitement against ethnic group” against the band Kent; considering that several in the band come from Finland :
Suomalainen SISU / Finnish concept of SISU :
 • … trots hur man än motbevisar alla fördomar om Finländare, återkommer vi ständigt till hur finländare dricker mycket alkohol och rumlar runt :

 • despite refuting all prejudices about Finns, we constantly return to how Finns drink a lot of alcohol and rumble around : 
Red Bull will give you wings. Vodka gives you four-wheel drive“.

Dagens musikerskämt innan jag låter er lyssna på söndagens musik. Ett stort tack till Finaste Vackraste för våra stunder,.. stunder av lycka å egen del ! 💖
Today’s musician joke before I let you listen to sunday’s music. A big Thank You to the Most Finest Most Beautiful for our moments, .. moments of happiness on my own part ! 💖 
 
  
/ Petri Torvinen

2021.02.20

Do not let others ruin your life. It’s your own damn job.”
Hade jag vingar som Noahs duva, skulle jag flyga floden till den jag älskar. Jag känner en kvinna; vacker som månsken. Hon rör sin kropp som en kanonkula.
Jag minns en kväll i det hällande regnet. I mitt hjärta värkte en värkande smärta. Lerig flod var lerig och vild; kan icke anstränga mig nog för vad livet ger för svar. Bredvid floden satt jag och grät. Jag hörde henne sjunga på andra sidan floden.
En av dessa dagar – det lär inte dröja länge; kommer Du att ropa mitt namn och jag är borta. Visa oss en fågel som flyger högt ovan. Livet är inte värt att leva utan den Du älskar.
Jos minulla olisi siivet kuten Nooan kyyhkysen, lentäisin joen rakastamaani. Tunnen naisen; kaunis kuin kuutamo. Hän liikuttaa kehoaan kuin tykinkuula.
Muistan yhden yön sateessa. Kipeä kipu kipu sydämessäni. Mutainen joki oli mutaista ja villiä; En voi käyttää itseäni tarpeeksi siihen, mitä elämä antaa vastauksille. Joen vieressä istuin ja itkin. Kuulin hänen laulavan joen toisella puolella.
Yksi näistä päivistä – se ei ole kauan; soitat nimelleni ja olen poissa. Näytä meille lintu, joka lentää korkealla. Elämä ei ole elämisen arvoinen ilman rakastamaasi.
Klockan 11:38 åkte jag till Motala för att betala föräldrarnas räkningar. Jag åt lunch, och pratade. Klockan 14:30 hörde lillebror av sig om jag ville umgås i Linköping. Dels att umgås men även att fira min 40-års födelsedag (2021.01.19). En månad senare fick vi ta denna kväll vid the Bishops Arms på grund av bristen på tid (arbete). En tågesa senare och jag är väldigt nöjd med fredagskvällen/natten. Även om jag hade svårt att komma hem med buss kl. 22:30. Det hela var en väldigt märklig situation. Jag spenderade 2 h sittandes vid en busskur i Motala, men ack så nödvändig tid för reflektion. Under kvällen, ty restauranger stänger kl. 20, gick vi över till en trummis-vän som presenterade sin nya flickvän. Mat blev vi bjudna på, dock veganskt spaghetti, men gott var det !
At 11:38 I left for Motala to pay my parents‘ bills. I ate lunch, and talked. At 14:30 little brother heard if I wanted to hang out in Linköping. Partly to hang out but also to celebrate my 40th birthday (2021.01.19). A month later we had to take this evening at the Bishops Arms  due to lack of time (work). A train ride later and I am very happy with my Friday-evening/night. Although I had a hard time getting home by bus at 22:30. The whole thing was a very strange situation. I spent 2 hours sitting at a bus shelter in Motala, but oh so necessary time for reflection. During the evening, because restaurants close at 20, we went over to a drummer friend who introduced his new girlfriend. We were offered food, but vegan spaghetti, but it tasted good ! 
”… and if the radar’s mistaken… you’ll be big in Linköping”.

 

 • Damen Kitty som inte låter vem som helst komma nära henne :
 • The lady Kitty who does not let anyone get close to her : 
Idag lördag : jag vaknade upp kl. 10, men valde att sova vidare till kl. 11 (och vaknade upp till den Vackraste av drömmar). kl. 1217 har jag tvättstuga. Idag skippar jag städningen på grund av mitt mående av öl. Personligen väljer jag att dricka Cider ty jag slipper baksmällan, illamåendet och jäsningen i magen dagen efter. Imorgon söndag, nu när jag har handlat kattsand, ska jag ta 2 h av morgonen för att städa. Möte med bästa Studiegrupp B5 under dagen då vi ska fördela vår redovisning under måndag kl. 0912 på fyra personer. Och ja, dagen har inte gått utan strul : Wi-fi strular åter. Jag har kopplat mobilen till datorn, men så försvann all musik från iTunes. Det är det ena strulet efter den andra. Men jag lär mig att inte brusa upp över att saker inte blir som de blir.
Today Saturday : I woke up at 10, but chose to sleep on until kl. 11 (and woke up to the Most Beautiful of Dreams). at 1217 I have a laundry room. Today I skip the cleaning because of my lack of well-being due to beer. Personally, I choose to drink Cider because I avoid the hangover, nausea and fermentation in the stomach the next day. Tomorrow Sunday, now that I have bought cat litter, I will take 2 hours in the morning to clean. Meeting with the best Studygroup B5 during the day when we will distribute our report during Monday at 0912 on four people. And yes, the day has not gone without a hitch: Wi-fi has crashed again. I connected the phone to the computer, but then all the music disappeared from iTunes. It’s one mess after another. But I learn not to get upset that things do not turn out the way they do.
 • En God fortatt fin lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Framförallt den Finaste av Vackraste lördagar tillägnar jag den allra Finaste Vackraste ! 💖

 • A great still nice Saturday I dedicate to all readers as listeners. Especially the Finest of Most Beautiful Saturdays I dedicate to the Most Finest Most Beautiful ! 💖 

Tankar och reflektioner (musikskapande). Jag vet, jag är inte bra på att sjunga, men tänker mig att börja arrangera en låt i stil med John Coltrane‘s “Naima” (som han komponerade till sin fru Naima Coltrane). Jag tänker mig en nedgående melodisk linje, men framförallt liknande ackordsarrangemang som John Coltrane använde i “Naima“.
Vem vet vad kompositionen kommer att handla om ! Inspirationen vet jag var den kommer ifrån och jag är evigt tacksam för ditt stora stöd, Finaste Vackraste !  💝
Who knows what the composition will be about ! I know the inspiration where it comes from and I am eternally grateful for your great support, the Finest Most Beautiful ! 💝
 
/ Petri Torvinen

2021.02.19

 • Tack Finaste Vackraste för allt ditt otroliga stöd – den mest Vackraste själ ! 💖
 • Thank you, the Most Finest Most Beautiful for all your incredible support – the Most Beautiful soul ! 💝

 • “- You are not such a talkative type You.”
 • “- No, I think the most. You should try sometime.”
“- Jag behöver vara rädd“, sade den snälla, klene mannen, när han låg nedkrupen i sin säng, med dessa viskningar runt i huvudet.
Han skulle gå om intet på ett sätt – på ett sätt som lämnade honom med ingenting att säga förutom : “OK !”. Ja, hans ögon såg blott på ett sätt.
“- Gamla ärr, men skärningarna var nya“, sade flickan som älskade många men litade på några få, ja, det är sant – för hon fruktade någon ny.
Hon lånade ut sina känslor av ren kärlek. Han behöll samlingen, och den saknade biten av hennes hjärta. Ja, hennes ögon såg blott så långt.
Det är mord som pågår inuti. För Du ser endast så mycket genom det mänskliga ögat.
Det finns inget sådant som paranoia, det är alltid dubbelt så illa som Du fruktar. Och det som förstör dig, är att Du hade svaren framför dig. Jag hatar att säga “vad var det jag sa ?!”
Minun täytyy saada pelätä“, sanoi ystävällinen, pieni mies, kun hän makasi kyykyssä sängyssä, nämä kuiskaukset päänsä ympärillä.
Hän ei menisi mitenkään tavallaan – tavalla, joka ei jättänyt hänelle muuta sanottavaa kuin: “OK !“. Kyllä, hänen silmänsä näkivät vain yhden tavan.
“- Vanhat arvet, mutta leikkaukset olivat uusia“, sanoi tyttö, joka rakasti monia, mutta luotti muutamaan, kyllä, se on totta – koska hän pelkäsi jotakuta uutta.
Hän lainasi puhtaan rakkautensa tunteita. Hän piti kokoelmaa, ja se kaipasi pala hänen sydämestään. Kyllä, hänen silmänsä katsoivat vain niin pitkälle.
Se on sisällä tapahtuva murha. Koska näet niin paljon vain ihmissilmän kautta.
Paranoiaa ei ole olemassa, se on aina kaksi kertaa niin paha kuin pelkäät. Ja mikä tuhoaa sinut, on, että sinulla oli vastauksia edessäsi. Vihaan sanoa “mitä mie sanoin ?!”
Om äventyren med lillebror… förhoppningsvis får vi även till det ikväll. Jag är ledig hela dagen. Måste handla kattsand åt damerna och att besöka föräldrar för lite mat samt betalning av räkningar.
Regarding the adventure with little brother … hopefully we’ll get to it tonight too. I’m free all day. Must buy cat litter for the ladies and to visit parents for some food and payment of bills.
När Cidern smakar som bakfyllan dagen efter… är det förundransvärt att det ens får 5 stjärnor (?!). Över halva glaset lämnade både jag och lillebror, ty det inte gick att dricka.
When the Cider tastes like the backfill the next day … it’s amazing that it even gets 5 stars (?!). Over half the glass both me and little brother left, because it was not possible to drink.
 
Februari 2020Gävle ! Den allra sista gången som jag besökte den fina staden för att spendera några dagar med finaste Studiegrupp B5 (vi har bytt namn ett flertal gånger genom dessa tre år !). Under dagarna (långa seminarium under Campusdagarna; de bästa föreläsningarna av de bästa – kring Interkulturalitet). Själv gick jag runt i staden och mest kollade runt i museum, tillställningar och så besök vid bio under kvällen. Filmen var rätt så lång; “1917” (om två engelska soldater stationerade i Frankrike under första världskriget som måste leverera ett bud från en general till en överste, ty tyskarna gillrade en fälla för dem. De hade samtidigt klippt av telefonförbindelserna).
February 2020 in Gävle ! The very last time I visited the nice city to spend a few days with the finest Studygroup B5 (we have changed names several times through these three years !). During the days (long seminars during the Campus-days; the best lectures of the best – on Interculturalism). By myself I walked around the city and mostly looked around the museum, events and then visits to the cinema during the evening. The film was quite long; “1917” (about two English soldiers stationed in France during the First World War who had to deliver a message from a general to a colonel, because the Germans set a trap for them. At the same time, they had cut off the telephone connections).
Filmen var så omvälvande på många sätt, dels att den är baserad på ögonvittneshistorier om hjältemod och ögonvittnesskildringar kring krigets fasor och det hemska i det mänskliga lidandet i att offra en massa mänskliga liv för några kilometer mark.
The film was so groundbreaking in many ways, partly based on eyewitness-accounts of heroism and eyewitness-accounts of the horrors of war and the horrors of human suffering in sacrificing a lot of human lives to gain a few miles.
We are the men of sweat and steel, we are the men the world denies. So now we walk abandoned fields, beneath these foreign skies. We’re gonna join the bitter test and though there’s some will break and fall. Where there’s nothing here but happiness, and duty’s restless call.
So it calls, but only to the chosen, to the boys who landed at LiègeMeet me at the station, in the glory of the sun. Into the arms by which the world was won.
Come on and wipe away your tears, and the memories bright and gay. The laughter of unclouded years, will slowly bleed away. Staring at the stars above, underneath these foreign skies. We’ve never been so happy love, in all our goddamned lives.
All our lives have been for naught and wasted. All our lives – soon to be redeemed. Meet me at the station with a banner and a grin. We’ll watch the sun go down, on old Berlin.
And when it was done and we’d carried the day, I watched her life’s blood go slipping away and I stared down, into her cold blue eyes. Sweet Mother Mary, deliver your grace, deliver us all from the look on her face, and the screams, the long and desperate sighs.
All our lives, have been a cruel secret. All our lives – a tender age in bloom.
So I drink this final cup and rest this weary head and watch the waters rising up to wash away the dead. And when we’re rid of this disease, and we have won the prize; I never will return to these foreign skies.
 
Ett besök i Motala för att betala av föräldrarnas räkningar. Lunch, samt för att handla kattsand från Maxi ICA Stormarknad (billigare !). Senare … förhoppningsvis att få tid att umgås med lillebror. Grupp B5 ligger i fas med alla sina uppgifter. Igår författade vi klart Uppgift 8 inför måndagens seminarium kl. 0912, och under söndag 21/022021 träffas vi under en timma för att diskutera vem som nämner vad. Jag är en flitig arbetsmyra, som innerligt hoppas på att få betalt för min ansträngning (inom ett snart år).
Annars är det så orättvist, när man tänker på personer som knappt har utbildning och som knappt behöver anstränga sig för att få en hög lön. Och så finns det … jag ! Som med alla medel verkar mest misslyckas med allt som jag vill få ut i musikprojekt, konst, dikter, och andra sätt att förmedla min kunskap och mina verk. Nåväl, barnen älskade mina videos via YouTube och så har jag mina spammare med ack så fina dagliga ord, rosor som Hjärtan. Jag kanske är otrevlig som blockerar dem, men jag kan gott säga : Ni betyder oerhört för mitt självförtroende. Jag önskar att alla kunde dela med sig av den entusiasm som Ni besitter.
A visit to Motala to pay the parents‘ bills. Lunch, and to buy cat litter from Maxi ICA Supermarket (cheaper !). Later … hopefully to have time to hang out with little brother. Group B5 is in phase with all its tasks. Yesterday we clearly wrote Assignment 8 before Monday‘s seminar at 0912, and on Sunday 21/022021 we meet for an hour to discuss who mentions what. I am a diligent work ant, and sincerely hope that I can get paid for my effort (within a soon year).
Otherwise, it is so unfair, when you think of people who barely have an education and who hardly need to make an effort to get a high salary. And then there is … me ! Which by all means seems to fail the most with everything I want to get out in music projects, art, poems, and other ways to convey my knowledge and my works. Well, the kids loved my videos via YouTube and I have my spammers with oh so nice daily words, roses like Hearts. I may be nasty blocking them, but I can say: You mean a lot to my self-confidence. I wish everyone could share the enthusiasm you possess.
Undrar om någon lär göra en film om mig i framtiden, på samma sätt som Tim Burton gjorde en film om “Ed Wood1994 (en av hans udda filmer nedan !).
Just wondering if anyone will make a movie about me in the future, just like Tim Burton made a movie about “Ed Wood” in 1994 (one of his odd movies below !).
 • Dagens andra inspiration :
 • The second inspiration of the day :
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan