Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.22

  • Framförallt till en tillägnan till Finaste Vackraste … som till övriga medmänskligheten ! 💖

  • Above all dedicated to the Most Finest Most Beautiful … like the rest of humanity ! 💖
Carl Jung sade en gång, “Människan tål inte ett meningslöst liv.” Den existentiella krisen härrör från depression. Därmed även från Existensialism. Förmågan att hitta meningslöshet i existensen är inte en fråga om förståelse utan en fråga om erfarenhet. Således är det en del av depressionen. Inte undra på varför många människor inte kan få idén om meningslösheten. Eftersom de försöker förstå det istället för att uppleva det genom att vara deprimerade. Att använda andras negativitet för att bygga positiva resultat i ditt liv – det är verkligen ett utmärkt mål !
Carl Jung once said, “Man can’t stand a meaningless life.” The existential crisis springs from depression. Hence, Existentialism as well. The ability to find meaninglessness in existence is not a matter of understanding but a matter of experience. Thus it’s part of the Depression. No wonder why many people can’t get the idea of the meaninglessness. Because they are trying to understand it instead of experiencing it by being depressed. Using the negativity of others to build positive results in your life – that’s a truly excellent goal !
  • Att utnyttja andras negativitet för att bygga positiva resultat i ditt liv – det är verkligen ett utmärkt mål !

  • Using the negativity of others to build positive results in your life – that’s a truly excellent goal !
 Horoskop / Horoscope :
Idag har bästa Grupp B5 haft sin allra sista muntliga redovisning kl. 0912, Uppgift 9 i kursen : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Det gick bra. Jag är van vid allt strul och alla ändringar. Jag önskar dock att vi kunde träffas vid Campus. Själv trodde jag aldrig att man någonsin skulle få examen i en utbildning som Förskollärare 210 hp genom att ligga på sängen och plocka ludd ur navel. Just nu lyssnar jag på en film på 1 timma och 20 minuter. kl. 14:20 träffar jag åter Grupp B5 för att reflektera filmens innehåll. Jag passar på att skriva lite text så att hjärnan aktivt samtidigt får arbeta.
Today, the best Group B5 had its very last oral presentation at 0912, Assignment 9 in the course : Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. It went well. I’m used to all the hassle and all the changes. However, I wish we could meet at Campus. Personally, I never thought that you would ever get a degree in an education as a Preschool Teacher 210 credits by lying on the bed and picking fluff from the navel. Right now I’m listening to a movie of 1 hour and 20 minutes. at 14:20 I meet Group B5 to reflect the content of the film. I take the opportunity to write some text so that the brain can actively work at the same time.
  • Mys med damerna har det varit hela morgonen. Lotus trycker på med huvudet, medan Sot och Saga ligger bredvid mig. Ungefär som i dessa äldre bilder :

  • Coziness with the ladies it has been all morning. Lotus presses with his head, while Sot and Saga lie next to me. Much like in these older pictures :
Cultural strain ? – Yes, it would be the poems I wrote in high school, I guess.” 
 
Tankar / thoughts
  • De bästa av tillfällen : “Pieru“. På finska betyder “Pieru” : fjärt !
  • the Best of occasions : “Pieru”. In finnish, “Pieru” means “fart !

  
En God fortsatt fin måndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ni är Guld värda. Och ett stort tack till Finaste Vackraste för ditt otroligt stöd. Jag är så tacksam över att Du finns i mitt liv ! 💝
A Great Continued Fine Monday I dedicate to all readers as listeners. You are worth Gold. And a big thank you to the Most Finest Most Beautiful for your incredible support. I am so grateful that You are in my life ! 💝
  
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan