Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.25

 • “- Who are you?”
 • “- I am Death. I have long been by your side.”
 • “- And who is that?”
 • “- He’s an intern-student. He started this Monday”.
“En måste tappa den dåliga smaken av att vilja komma överens med flertalet. Vad som helst som kan vara “vanligt” äger alltid lite värde. I slutändan måste det vara som det är och som det alltid har varit : stora saker kvarstår för de stora avgrunder för djupgående, nyanser och skakningar, för de raffinerade och i korthet allt som är sällsynt för de sällsynta.”
“One must shed the bad taste of wanting to agree with many. Whatever can be common always has little value. In the end it must be as it is and always has been: great things remain for the great, abysses for the profound, nuances and shudders for the refined, and, in brief, all that is rare for the rare.
– Förskollärarutbildning 210 hp – examen januari 2022.
 • 76,19047619047619 % = FÄRDIGT / DONE !
 • 23,80952380952381 % = KVARSTÅR / LEFT !
 • 15 skolveckor (77 skoldagar) / 15,5 realveckor (109 realdagar) kvar till SEMESTER 2021.
 • 15 school weeks (77 school days) / 15.5 real weeks (109 real days) left until HOLIDAY 2021.
 • 27,5 veckor (137 skoldagar/193 realdagar) tills Grupp B5 startar examensuppgifterna (september 2021).
 • 27.5 weeks (137 school days/193 real days) until Group B5 starts the degree assignments (September 2021).
 • Just nu ”äger” jag 160 hp av totalt 210 hp.
 • Right now I “own160 credits out of a total of 210 credits. 
Boken resonerar på samma sätt kring varför jag komponerar och arrangerar musik : att lära mig genom att utforska. Behärskar jag inte någon spelteknik, skriver jag eller arrangerar en etyd kring det.
 1. Childrens play is their natural way of learning.”
 2. Spontaneous activity and interest give a better result than coercion and pressure.
 3. Knowledge and insights are not gained by reading and listening, but by acting actively and gaining concrete experiences.
 
En trevlig fortsatt fin torsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! Själv är jag åter på “semester” ty man inte blir uppringd, verkar det som. Hur många pass jag än “intresseanmäler” mig till. Jag vill och behöver få arbeta lite mer innan Praktik Verksamhetsförlagd undervisning vecka 1020.
A nice continued nice Thursday I dedicate to all readers as listeners ! I myself am back on “holiday” because you do not get a call, it seems. No matter how many work-passes I “register” for interest. I want and need to work a little more before Internship – Work placement learning week 1020.
Idag ämnar jag äta lunch, och efter lunch starta projekt “Uppgift 9” (skriftlig uppgift) på 1500 ord. Under kvällen måste jag eventuellt diskutera vad jag tillsammans med kollegan vill skriva om i examensuppgiften, ty Syfte och Metod måste lämnas in 10/032021. Och ändå är det länge kvar tills vi ens utför intervjuer eller analyserar kvantitativ data (enkäter etc.).
Today I intend to have lunch, and after lunch start project “Assigment 9” (written assignment) of 1500 words. During the evening, I may have to discuss what I want to write about with the colleague in the degree assignment, because Intention and Method must be submitted 10/032021. And yet it is a long time until we even conduct interviews or analyze quantitative data (surveys, etc.).
Idag fick jag en löning som dessvärre försvann rätt så snabbt. Inväntar mitt stöd från farsan samt besked gällande 50 000 kr om att skapa en film/skriva om SverigeFinsk kultur i Östergötland (främst i Motala), beträffande Kulturfonden för Sverige och Finland/Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.
Today I got a salary that unfortunately disappeared quite quickly. I am waiting my support from my father and a message regarding SEK 50,000 to create a film/write about SwedishFinnish culture in Östergötland (mainly in Motala), regarding the Cultural Fund for Sweden and Finland.
Livet är rätt så speciellt för tillfället, men så länge jag får stöd av Finaste Vackraste och hennes vackra dagliga ord, så klarar jag mig ! Jag måste orka ! Jag skulle vilja ge Gud ett ordentlig örfilande för att man tillåter att somliga ständigt måste kämpa på om det mest “basic“, det som Maslow kallar för “behovshierarkin“. Andra… tjänar en massa miljoner medan de sover. Ändock verkar de aldrig vara nöjda. Jag skulle bli genomlycklig om jag skulle få in 50000 kr in i kontot…. eller en bukett med rosor, för att känna mig omtyckt. Det är de små gesterna !
Life is quite special at the moment, but as long as I get support from the Most Finest Most Beautiful and her beautiful daily words, I can manage ! I have to be strong ! I would like to give God a proper slapping since allowing some people to constantly have to fight for the most “basic needs“, what Maslow calls the “ladder of need“. Others … earn a lot of millions while they sleep. Yet they never seem to be satisfied. I would be happy if I would get SEK 50,000 into the account …. or a bouquet of roses, to feel liked. These are the little gestures !
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan