Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.27

I was completely unique. In a really fucking bad way.”“No, speak. I stopped listening a long time ago.”https://www.facebook.com/ItsGoneViralOfficial/videos/551056805386522
 • 507 ord skrivna i Uppgift 9 av totalt 1500 ord. Lördag = 500 ord samt söndag = 500 ord – VOILÁ !

 • 507 words written in Assignment 9 out of a total of 1500 words. Saturday = 500 words and Sunday = 500 words – VOILÁ !
 • Älskar denna artist. Så otroligt bra och så utanför alla ramar, ändock så ödmjuk.
 • I love this artist. So incredibly good and so beyond all limits, yet so humble. 
Min tillägnan … i tre versioner : “a Tom Waitsy Kind of a Thing“. Jag är väl medveten om att jag aldrig lär tjäna stora pengar och att låtarna inte duger till mer än “gratis-lyssnande“. Och det faktum att jag spelade in första versionen med en i allra högsta grad ostämd gitarr, men det var då inspirationen flöd (“flow“). Då ska man inte avbryta. Ändock låter den första versionen äga flest inspiration och emotioner, vilket är en viktig beståndsdel i skapande.
My dedication … in three versions: “a Tom Waitsy Kind of a Thing“. I’m well aware that I never learn to make big money and that the songs are not good enough for more than “free-listening”. And the fact that I recorded the first version with a very out-of-tune guitar, but that was when the inspiration flowed (“flow“). Then you should not interrupt. Nevertheless, the first version has the most inspiration and emotions, which is an important component in creation.
 • Originalet : som att karnevalen kom till stan, men att de glömde clownerna och istället förde med sig apokalypsen.

 • The original : it’s like that the carnival came to town, but that they forgot the clowns and instead brought along the apocalype.
 • Mitt dansande … en Tango i köket ?!
 • My dancing … a Tango in the kitchen ?!
 • Åter till verkligheten : en lite sur dam… och en fjärde katt som jag hittade i torktumlaren (gardiner).
 • Back to reality : a slightly sour lady … and a fourth cat that I found in the dryer (curtains). 
A Capricorn often gets old and wise, but already at 35 it is usually noticeable that he/she blooms. He/she begins to trust the world around him/her a little more, begins to be able to adapt, be flexible, let go of worries and gain more self-confidence. The older a Capricorn gets, the younger and more beautiful he/she becomes in appearance. It is an active soul in an active body.
 • Dagens musikerskämt … well D’ÖH !
 • Today’s musician joke … well D’ÖH !
Michael Jackson was still alive hours before he died.”

Original-noter till “Waltz of Spring” (“en Vals om Våren“) komponerad 2000 vid Platengymnasiet i Motala. Dock har arrangemanget förändrats genom åren med ny insikt, ny inspiration samt ny kunskap och insikt om hur man kan utveckla sitt musikaliska tonförråd.
The original sheet music for “Waltz of Spring” composed in 2000 at the Platengymnasiet in Motala. However, the arrangement has changed over the years with new insight, new inspiration and new knowledge and insight on how to develop your musical tone stock.
 • Vad jag saknar mina projekt tillsammans med andra. På bild : Romanijada2015. Dock splittrades projektet relativt snabbt efter en enda konsert ty livet kom emellan.

 • How I miss about my projects with others. In the picture: Romanijada 2015. However, the project split relatively quickly after a single concert because life came in between.
 • Nattlig inspiration : 3+2+3 = 8/8-takt !
 • Nightly inspiration : 3+2+3 = 8/8rhythm
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan