Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.01

Det finaste i komediväg. Det är förmodligen enbart engelsmän som kommer undan med dessa märkliga “skämt“. Finländare skämtar om … avföring och alkoholism … och skumma Tinderdejter.
The finest in comedy. It is probably only the English who get away with these strange “jokes“. Finns joke about … feces and alcoholism … and shady Tinder-dates. 
 
Ni ryssar : vart får man tag i en toalettborste för 70008000 kr ?! Står borsten på golvet eller har man någon användning för det ?! Ni är varmt välkomna till Sverige. Asyl finner Ni här i Borensberg. En lugn och trygg liten byhåla … 15 minuter från Motala och 40 minuter från Linköping. Framförallt är det så lugnt här att man hör grannen gå i toalett.
Russians : where do you get a toilet brush for SEK 70008000 ?! Is the brush on the floor or do you have any use for it ?! You are warmly welcome to Sweden. You will find asylum here in Borensberg. A quiet and safe little village cave … 15 minutes from Motala and 40 minutes from Linköping. Above all, it is so quiet here that you can hear the neighbor going to the toilet.
Inget arbete idag heller denna måndag, trots att man signerade kontrakt förra veckan gällande just detta ! Ska se om rektorn är tillgänglig idag för arbetsintervju. Igår, söndag hörde hon av sig för att kolla läget, och när och om jag hade tid för en intervju.
Jag behöver ekonomiska sponsorer och detta snarast ! Jag klarar inte av räkningar och går snart under. Som tur är har jag lyckats hålla mig flytande men detta går snart inte längre. Jag har en tanke om att detta är någonting mer än “tillfälligt“. Efter jullovet har mitt liv varit “spännande” på flera sätt… “spänning” som jag inte har sökt efter, men som ändå tar upp det mesta av min vakna tid. Själv vill jag, och behöver arbeta, och att studera under kvällarna samt helgerna, så som min plan var. Jag har blott denna kurs : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp samt två kurser på varav 15 hp (den sista kursen är examinensuppgiften på 15 hp; idag heter det inte längre “C-uppsats).
Under kvällarna hoppas jag mestadels på det bästa i mitt liv. Damerna finns där som stöd, men ändå är inte gråten långt borta. Jag skakar under vissa kvällar av att inte få svar om det finns arbete nästa dag, samt hur mitt ekonomiska läge ser ut för tillfället.
Jag vill kunna påverka detta dödsläge men istället får jag mest höra hur jag ska försöka klara mig och att stå ut med detta. Som att jag inte har stått ut med situationen lite för länge nu ?! Jag skrev på ett avtal om arbete, inte för att sitta hemma (detta gäller mitt första avtal som mitt andra avtal !).
Att skriva om dessa saker på bloggen gör att folk drar sig undan. Men vad gör det ?! Folk verkar enbart vilja höra “glada nyheter“,… den enda tid i livet som de finns där för att “prata ut“. Så länge man inte kommer med mörka berättelser och historier, och framförallt att inte dela med sig av personliga tankar, så “finns” man där. Vilket även innebär att jag heller inte behöver sådant folk nära mig, hur man än vill få prata ut med någon. Mobilnumret är 0722 297 513 om Du vågar prata med mig förutom under tider som livet lyckas !
No work either today this Monday, despite signing a contract last week regarding just this ! Will see if the principal is available today for a job interview. Yesterday, Sunday, she got in touch to check the situation, and when and if I had time for an interview.
I need financial sponsors and this soon ! I can ‘t handle bills and will soon perish. Fortunately, I have managed to stay afloat but this will soon no longer work. I have an idea that this is something more than “temporary“. After the Christmas holidays, my life has been “exciting” in several ways … “excitement” that I have not searched for, but which still takes up most of my waking time. Personally, I want, and need to work, and to study during the evenings and weekends, as my plan was. I only have this course: Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits and two courses of which 15 credits (the last course is the degree project of 15 credits; today it is no longer called “essay on C-level”).
During the evenings, I mostly hope for the best in my life. The ladies are there for support, but still the crying is not far away. I shake during some evenings by not getting an answer if there is work the next day, as well as what my financial situation looks like at the moment.
I want to be able to influence this deadlock, but instead I mostly hear how I should try to cope and to put up with this. Like I have not put up with the situation a little too long now ?! I signed a contract for work, not to sit at home (this applies to my first contract as my second contract !).
Writing about these things on the blog makes people withdraw. But what does it do ?! People only seem to want to hear “happy news“, … the only time in life they are there to “talk it out“. As long as you do not come up with dark stories and stories, and above all not to share personal thoughts, then you are “there“. Which also means that I do not need such people near me, no matter how you want to talk to someone. The mobile number is 0722 297 513 if you dare to talk to me except during times when life succeeds !
Jag undrar… ifall någon jävel bryr sig : varför betalar de ut stödpaket till rika företagare och ingenting åt befolkningen som egentligen lider av hela situationen med COVID-19 ?! Jag skulle själv också vilja ha råd med nya lyxbilar och semestrar (rätt så märkligt med denna inställning om “semester” : skulle vi inte tänka oss för med semester utomlands under dessa tider ?!). Betala ut ett stödpaket till personer mest i behov av ekonomiskt stöd, så skulle Ni även se hur detta påverkar ekonomin i Sverige. Inte minst sagt konsumtionen. Anledningen är enkel : den enkla individen har inte råd med någonting under detta dödsläge. Det är den vanliga individen som får lida för att regeringen prioriterar i sedvanlig ordning helt fel, oavsett vilken politik de än säger sig stå för/påstår sig representera.
I wonder … if anyone really gives a crap : why do they pay out support packages to rich entrepreneurs and nothing to the population who are really suffering from the whole situation with COVID-19 ?! I myself would also like to be able to afford new luxury cars and holidays (rather strange with this attitude regarding “holidays“: would we not think of having holidays abroad during these times ?!). Pay out a support package to people most in need of financial support, and you would also see how this affects the economy in Sweden. Not least consumption. The reason is simple : the simple individual cannot afford anything during this state of death. It is the ordinary individual who suffers because the government prioritises in the usual order completely wrong, regardless of whatever policy they say they stand for / claim to represent.
Mera kaffe ! Måste även besöka affären i Borensberg för att införskaffa mig förnödenheter. Ska väl skriva klart den examinerande uppgiften – Uppgift 3 inför det examinerande seminariumet under torsdag 04/022021 kl. 0916 (eller ja, både Uppgift 3 samt Uppgift 4 ska redovisas under dessa timmar, dock är det enbart Uppgift 3 som ska lämnas in 18/022021).
More coffee ! Must also visit the store in Borensberg to procure supplies. Must write the exam paper – Assignment 3 before the exam seminar during Thursday 04/022021 at 0916 (or yes, both Assignment 3 and Assignment 4 must be reported during these hours, however, but only Assignment 3 must be submitted 18/022021).
En God fortsatt fin måndag tillägnar jag alla läsare, vilken del av världen Ni än befinner i och i vilket skick Ni än befinner er i ekonomiskt !
A Great Continued Fine Monday I dedicate to all readers, whatever part of the world you are in and in whatever condition you are in financially !
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan