Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.31

I had completely lost my mind but refused to pick it up …”
 • Livet är till för att utforskas ! Synd bara att jag inte köpte mandolinen.
 • Life is meant to be explored ! Too bad I did not buy the mandolin.
 
 • Detta inträffade då för 3 år sedan i Linköping – en av mina sista konserter (Tuppenz).
 • This happened 3 years ago in Linköping – one of my last concerts (Tuppenz).
Tiden tickar snabbt. Och så verkar det ha hänt mycket under dessa år. Är strax klar med en minst sagt tröttsam utbildning (Förskollärarutbildning), samt att allting som har hänt i världen under det senaste året med pandemi och att knappt få resa och att enbart få uppleva konserter via YouTube. Detta skulle jag vilja få möjlighet till,… att träffa the Dreadnoughts och att få umgås med dem. Dock lär de aldrig besöka Linköping och/eller Motala. Bristol och London verkar vara det närmaste stället att behöva resa till.
Time is ticking fast. And so it seems to have happened a lot during these years. Is soon finished with a tiring education to say the least (Preschool teacher education), and that everything that has happened in the world during the past year with pandemic and to barely travel and to only experience concerts via YouTube. I would like to have this opportunity, … to meet the Dreadnoughts and to hang out with them. However, they propably will never visit Linköping and/or MotalaBristol and London seem to be the closest places to travel to.
En God fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare.💖  Ytterligare en praktikdag till ända, och så sista praktikdagen för vecka 13 imorgon, Skärtorsdag.
A Great continued nice Wednesday-evening I wish to dedicate to all readers as well as listeners.💖  Another internship day on its end, and tomorrow, Maundy Thursday will be the last internship day for week 13.

 
/ Petri Torvinen

2021.03.30

Reality – move over
 • Så här önskar jag också att få det … ett soundtrack till mitt liv :
 • This is how I wish to have it too … a soundtrack to my life :
 
Ett klassiskt exempel på kognitiv dissonans (och ursprunget till uttrycket “surt, sa räven) är fabeln “Räven och Druvorna” av Aisopos, skriven cirka 620564 f.Kr. I berättelsen ser en räv några stora hängande druvor och vill äta dem. Räven är oförmögen att tänka ut ett sätt att nå dem, och gissar att druvorna förmodligen inte var värda att äta, eftersom de säkert var omogna eller sura. Detta exempel följer ett mönster: man begär något, tycker att det är ouppnåeligt och minskar sin dissonans genom att kritisera det. Jon Elster kallar detta mönster “adaptiv preferensbildning“. En individ som är otrogen mot sin partner kan känna skuld och ånger över sitt beteende men bortförklara detta för sig själv genom att ändra sina attityder kring otrohet. Vid ett val mellan två lika goda eller dåliga alternativ kommer man att försöka övertyga sig om att det man valde var bättre än det andra alternativet, eller det som man håller på att bestämma sig för trots allt är bättre. Man strävar alltså efter kognitiv balans och försöker undvika kognitiv dissonans.
A classic example of cognitive dissonance (and the origin of the phrase “sour“, said the fox) is the fable “the Fox and the Grapes” by Aesop, written around 620564 BC. In the story, a fox sees some large hanging grapes and wants to eat them. The fox is unable to think of a way to reach them, and guesses that the grapes were probably not worth eating, as they were probably unripe or sour. This example follows a pattern: you ask for something, think it is unattainable and reduce your dissonance by criticizing it. Jon Elster calls this pattern “adaptive preference formation“. An individual who is unfaithful to his partner may feel guilt and remorse over his behavior but explain this to himself by changing his attitudes about infidelity. When choosing between two equally good or bad alternatives, you will try to convince yourself that what you chose was better than the other alternative, or what you are deciding on is better after all. One thus strives for cognitive balance and tries to avoid cognitive dissonance.
En god tisdag är till ända. Ytterligare en god praktikdag att sätta i mitt kassaskåp av lyckliga dagar med ack de finaste av minnen. Imorgon onsdag fortsätter äventyret att få ett “Godkänt” i den Verksamhetsförlagda Utbildningen numero 3. Strax : Påsklov, som startar under Skärtorsdagen. En God fortsatt fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. 💖
A great Tuesday is over. Another great day of internship to put in my safe with happy days with oh the finest of memories. Tomorrow Wednesday, the adventure continues to get a “Pass” in the Workplace-based Education number 3. Soon : Easter-break, which starts during Maundy Thursday. A Great Continued Fine Tuesday-evening I wish to dedicate to all readers as well as listeners. 💖
 
/ Petri Torvinen

2021.03.29

Låt oss föreställa oss att Du tävlar mot en sköldpadda. Sköldpaddan leder med 10 varv, och under den tid det tar för dig att springa 10 varv, har sköldpaddan sprungit ett varv. Du är snabbare än sköldpaddan men Du kan aldrig fånga den, Du kan blott minska dess ledning. Du kan springa förbi sköldpaddan så länge Du inte funderar på mekaniken, men frågan är om hur det visar sig vara så komplicerat att ingen verkligen löst det förrän Cantor bevisade att somliga oändligheter är större än andra oändligheter.
Let’s imagine you’re competing against a turtle. The turtle leads by 10 laps, and during the time it takes you to run 10 laps, the turtle has run one lap. You are faster than the turtle but you can never catch it, you can only reduce its lead. You can run past the turtle as long as you are not thinking about mechanics, but the question is how it turns out to be so complicated that no one really solved it until Cantor proved that some infinities are greater than other infinities.
En fin Praktikdag denna måndag 29/032021 kl. 08:3016:00 (inklusive trepartssamtal kl. 10:1511:00). Fick även ett omprov på halsen (fredag 09/042021 kl. 08:0012:00) över några ynka rader om ANtal som kunde ha lösts via en komplettering. Dock skickade jag in en komplettering nyss om förhoppning att läraren tänker om i detta fall. Det saknas blott en eller två rader i text. Hela provet är på en så låg nivå så att man börjar undra om vi är förskolebarnen. Även förskolebarnen behandlas med mer respekt och mer värde än usla scheman och usel studiehandledning samt dåliga instruktioner.
A great day of Internship this Monday 29/032021 at 08:3016:00 (including a tripartite-call at 10:1511:00). I even got a retest on the neck (Friday 09/042021 at 08:0012:00) over some pitiful lines about “Quantity” that could have been solved via a supplement-assignment. However, I just sent in a supplement hoping that the teacher will rethink in this case. Only one or two lines are missing in the text. The whole test is at such a low level that one begins to wonder if we are the preschool children. Even preschool children are treated with more respect and more value than lousy schedules and lousy study guidance as well as bad instructions.
Har fått ordentligt med Fx i kursen som ändock har blivit ”A” i omdöme trots att jag har skickat in samma uppgift. Praktiken (Verksamhetsförlagd undervisning) är det verkligen enda roliga i och med denna kurs : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
I have up to this point gotten my share of Fx in the course which has still become “A” in the assessment despite the fact that I have submitted the same assignment. The internship (Work-based education) is really the only fun with this course : Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
 • Kan vara någonting : vaccinerade får munkar och marijuana i USA. I Israel blir de som vaccinerar sig, bjudna på en kostnadsfri öl.

 • Could be something : Vaccinated get doughnuts and marijuana in the United States. In Israel, those who get vaccinated are offered a free beer.
 • En fortsatt fin födelsedag och fler år framöver, morsan. Bilder från födelsedagsfirandet 2018 :
 • A continued nice birthday and more years to come, mom. Pictures from the birthday celebration 2018 :
 
 • En God fortsatt fin måndag och en God fortsatt vecka före Påsklovet tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! ❤️ TIsdagen bjuder å egen del på ännu en fin praktikdag.

 • A Great Continued Nice Monday and a Happy Continued Week before the Easter-break I wish to dedicate to all the readers as well as all the listeners !❤️  Tuesday, for my own part offers another great day of internship. 
“Påskmust” / “Easter must” :
 • Vi som söker svar på livets stora gåtor och ”sanningar”… och till de som har funnit “svaren” :
 • We who seek answers to life’s great riddles and “truths” … and to those who have found their “answers” :
 
/ Petri Torvinen

2021.03.28

När snön blir tung, träden böjer och släpper taget; hur många trasiga ben krävs det för att veta ? – Vakna ! – och släpp mig inte ur din syn.
Jag har sett den andra sidan av regnbågen och det var svart och vitt. Vägen till frihet, som jag brukade känna, ligger i den djupare kunskapen om min själ.
När dina fiender blir grymma, gör dem besvikna, bryt inte ned dem. Och om Du hör om någonting bra – håll icke det tillbaka, skicka det runt !
Kun lumesta tulee raskas, puut taipuvat ja päästävät irti; kuinka monta murtunutta jalkaa tiedät ? Herää ! – ja älä päästä minua pois näkyvistäsi.
Olen nähnyt sateenkaaren toisen puolen ja se oli mustavalkoinen. Polku vapauteen, kuten aikaisemmin tunsin, on sieluni syvemmässä tuntemuksessa.
Kun vihollisistasi tulee julma, petä heitä, älä hajota heitä. Ja jos kuulet jotain hyvää – älä pidä sitä takana, lähetä se ympäri !
Vid fyrtio år promenerade Franz Kafka, som inte hade några barn, igenom parken i Berlin när han träffade en tjej som grät för att hon hade tappat sin favoritdocka. Hon och Kafka sökte efter dockan utan framgång. Kafka ber henne träffa honom där nästa dag och de kommer tillbaka för att leta efter henne.
Dagen därpå, när de ännu inte hittade dockan, gav Kafka flickan ett brev “skrivet” av dockan och sa: “Snälla gråta inte. Jag tog en tur för att se världen. Jag kommer att skriva till dig om min äventyr.”
Således började en berättelse som fortsatte till slutet av Kafkas liv. Under deras möten läste Kafka bokstäverna i dockan noggrant skrivna med äventyr och samtal som flickan tyckte var bedårande.
Slutligen tog Kafka tillbaka dockan (han köpte ytterligare en), som hade återvänt till Berlin. “Det ser inte alls ut som min docka“, sade flickan. Kafka gav henne ytterligare ett brev där dockan skrev : “Mina resor har förändrat mig.” Den lilla flickan kramade den nya dockan och tog henne hem, glad. Ett år senare dog Kafka.
Många år senare hittade den nu vuxna flickan ett brev inuti dockan. I det lilla brevet, undertecknat av Kafka, stod det : “Allt Du älskar kommer förmodligen att gå vilse, men i slutändan kommer kärleken att återvända på ett annat sätt.”
At forty, Franz Kafka, who had no children, was walking through the park in Berlin when he met a girl who was crying because she had lost her favourite doll. She and Kafka searched for the doll unsuccessfully. Kafka told her to meet him there the next day and they would come back to look for her.
The next day, when they had not yet found the doll, Kafka gave the girl a letter ‘written’ by the doll saying, “Please don’t cry. I took a trip to see the world. I will write to you about my adventures.”
Thus began a story which continued until the end of Kafka‘s life. During their meetings, Kafka read the letters of the doll carefully written with adventures and conversations that the girl found adorable.
Finally, Kafka brought back the doll (he bought one) that had returned to Berlin. “It doesn’t look like my doll at all,” said the girl. Kafka handed her another letter in which the doll wrote: “My travels have changed me.” The little girl hugged the new doll and took her home, happy. A year later Kafka died.
Many years later, the now-adult girl found a letter inside the doll. In the tiny letter, signed by Kafka, it said, “Everything you love will probably be lost, but in the end, love will return in another way.”
Man tycker själv att de pengar som somliga artister tjänar, borde räcka en livstid. Tydligen tjänar alla småpengar i denna bransch : Pengakrisen för artisteliten : Nu skiter vi i det här !” Undrar om de fick samma 500 kr per konsert som jag fick ?!
One might think that the money that some artists earn should last a lifetime. Apparently everyone in this industry is making small changeThe money crisis for the artist elite : “Screw this !  I wonder if they receive the same SEK 500 per concert that I got ?!
Två filmer såg jag via HBO Nordic under lördagen. Zack Snyder’s “Justice League” (2021)3 1/2 h (klart mer sevärd än versionen från 2017). Dock var den senaste Wonder Woman 1984” (2020) en ren besvikelse. Den såg mer ut som att gänget bakom Saturday Night Live hade skrivit manuset och regisserat filmen. Ingen film som jag vill återse.
I watched two movies via HBO Nordic during Saturday. Zack Snyder’s “Justice League” (2021) in 3 1/2 hours (clearly more worth seeing than the 2017 version). However, the latest “Wonder Woman 1984” (2020) was a huge disappointment. It looked more like the gang behind Saturday Night Live had written the script and directed the movie. No movie I wish to watch again.
Söndagen spenderade jag i Motala vid Ekön hos föräldrar. Dels mat, men framförallt födelsedagsfirande (morsan fyller 73 år idag 2021.03.28). Stora congratulationer ! Första bild i detta blogginlägg : årets födelsedagspresent : blommor och kaffe.
This Sunday I spent in Motala, at Ekön at my parents apartment. Partly food, but above all birthday-celebrations (mother turns 73 years today 2021.03.28). Huge congratulations First image in this blogpost: this year’s birthday present: flowers and coffee.
Denna söndag fortsätter med utskrift av en massa papper. Imorgon måndag har jag trepartssamtal under den Verksamhetsförlagda utbildningen kl. 10:1511:00. Så ikväll måste jag förbereda mig. Snart har fyra hela dagar ledigt (Påskhelgen).
This Sunday continues with the printing of a lot of paper. Tomorrow Monday, I have a tripartite conversation during the Workplace-based education at 10:1511:00. So this evening I need to prepare. Soon I have full four days off (Easter weekend).
 • Måndag / Monday 29/032021 kl. 08:3016:00
 • Tisdag / Tuesday 30/032021 kl. 08:0016:30
 • Onsdag / Wednesday 31/032021 kl. 07:3015:30 (samt ett besök vid Systembolaget i Motalaand a visit to Systembolaget in Motala) !
 • Torsdag / Thursday 01/04-2021 kl. 07:3016:00 (Skärtorsdag / Maundy Thursday)
 • Fredag / Friday 02/042021 – LEDIG DAG (Långfredag / Good Friday).
Städning av lägenhet sker under torsdag 01/042021 efter arbetet, ty jag ändå är ledig under fredagen, så jag får lite vila där emellan. Under fredag 02/042021 ämnar jag tvätta kläder kl. 0712, därefter att dra till föräldrarna vid Ekön i Motala för att enbart socialisera.
The Clean-up of apartment will occur during Thursday 01/042021 after work, because I have a day off during Friday, so I may get some rest in between. During Friday 02/042021 I intend to wash clothes at 0712, then to go to my parents at Ekön in Motala for the purpose of socializing.
En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för att Ni läser bloggen samt lyssnar på musiken som jag gillar och skapar själv. 💖
A Great Continued Fine Sunday I wish to dedicate to all readers as well as listeners. Thank you for reading the blog and listening to the music that I prefer and create myself. 💖
 
 
/ Petri Torvinen

2021.03.27

I insecured myself and stepped out into life.”
Science of cats !
 
Lördag 27/032021 = en ledig dag. Doctor Strange från 2016 (eventuellt) som filmval idag. Vill även se den alternativa “bättre versionen” av Justice League som släpptes under veckan. Hoppas att den versionen är bättre än den versionen som jag stängde av efter halva filmen på grund av dåliga skådespelarinsatser och fåniga repliker. Jag vet… superhjältefilmer är fåniga värderingar att leva efter, och filmerna kan vara fåniga ibland, men den filmversion av Justice League som släpptes 2017 tar priset för “sämsta allt“.
Saturday 27/032021 = a day off. Doctor Strange from 2016 (possibly) as a choice of movie today. I also want to see the alternative “better version” of Justice League which was released during the week. Hope that version is better than the version I turned off after half the movie due to poor acting and silly remarks. I know … superhero movies are silly values ​​to live by, and the movies can be silly at times, but the movie version of Justice League released in 2017 takes the prize for “worst of everything”.
Sommartiden startade inatt. Själv låg jag förvirrrad över att väckarklockan ringde en timma före den satta tiden kl. 10:30 (dvs. kl. 09:30 på väggklockan). Ett besök vid ICA Supermarket i Borensberg bjöd morgonen på, och så passar jag på att tillaga lite mer avancerad mat :
The summertime started tonight. I myself was confused that the alarm clock rang an hour before the set time at 10:30 (ie 09:30 on the wall-clock). A visit to  ICA Supermarket in Borensberg offered the morning, and so I take the opportunity to prepare a little more advanced food :
 • Lövbiff / Beef steak
 • Potatisklyftor med skal / Potatoe-wedges with peel
 • Tomat / Tomatoe
 • Gurka / Cucumber
 • Röd paprika / Red paprica
 • … som serveras med Crème Fraîche / served with Crème Fraîche
En God fortsatt fin trevlig helg före Påsklovet tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! ❤️ Igår författade jag klart ”komplettering” i Hemtentamen. Väldigt märklig komplettering måste jag påstå. Nu hoppas jag på mitt ”B” i Hemtentamen.
A Great continued nice nice weekend before the Easter break I wish to dedicate to all readers as well as listeners ! ❤️ Yesterday I finished writing the “supplement” in the Assignment : Home-exam. A very odd addition, I must say. Now I hope for my “B” in the Home-exam.
 • Söndag 28/032021 = morsan fyller 73 år.
 • Sunday 28/032021 = my mother turns 73 years.
  
 / Petri Torvinen 

2021.03.26

Med tanke på somligas definition av ”lågaffektivt bemötande”, verkar det snarare för dem handla om att sitta i samma rum och knappt reagera på vad som händer runt omkring.
Given some people’s definition of “low-affective treatment“, it seems to some people that it is more about sitting in the same room and barely reacting to what is happening around.
OK ! Fredagen blev inte den lyckade dag som jag tänkte. Hela morgonen och dagen gick helt utmärkt, ända fram till kl. 14 när jag fick besked beträffande Uppgift 11 : Hemtentamen i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. En första titt medan jag städade köket = “B” i omdöme. Sedan bläddrar jag vidare till kommentarerna = “Fx” i matematik. Jag höll på att bli tokig ty jag hade skrivit helt rätt.
OK ! Friday did not turn out to be the successful day I was thinking. The whole morning and day went perfectly well, right up until kl. 14 when I was informed about Assignment 11 : Home-exam in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. A first look while I was cleaning the kitchen = “B” in review. Then I scroll on to the comments = “Fx” in mathematics. I was going crazy because I had written the assignment exactly right.
 
 • Ändock står det att jag har två uppgifter kring “geometri“. Det står i första delen kring matte :
 • Nevertheless, it says that I have two tasks about “geometry“. It says in the first part about math :
 

 • “Kan vi räkna hur många pluppar det finns på Dublo-blocket för att uppmärksamma storleken på Dublo-blocket?”
 • Can we count how many plops there are on the Dublo-block to determine the size of the Dublo-block ?”
Under kvällen har jag skrivit ytterligare instruktioner kring aktiviteten. Först trodde jag att läraren pratar på om “tal” och “språk” tills jag insåg att ordet “tal” innebär “antal“.
During the evening I have written further instructions about the activity. At first I thought the teacher was talking about “speech” and “language” until I realized that the word “tal” (swedish) means “quantity”.
Nu fortsätter fredagskvällen med mat samt att tvätta klart kläder. Lördagen blir en ledig dag, ty detta har jag bestämt. Man kan inte arbeta jämt. Inlämning av Observationsuppgift 1 – Matematik : KLART ! En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. 💝
My friday-evening continues with food and washing clothes. Saturday will be a day off, because I have decided upon this. One cannot work all the time. Submission of Observation Assignment 1Mathematics : DONE ! A Great Continued Nice Fridayevening I wish to dedicate to all readers as well as listeners. 💝
 
 
/ Petri Torvinen

2021.03.25

En god praktikdag till ända denna torsdag kl. 07:3016. Så otroligt mycket testande, men jag ger icke mig i första taget. Får vi se hur fredagen blir med tiden kl. 07:3012. Därefter städning och tvättstuga till sena kvällen.
A great day of internship on its end this Thursday (07:3016). So incredibly much testing, but I do not give up in the first place. Will we see how Friday will be with the time 07:3012. Then cleaning and laundry until late evening.
Under söndag 28/032021 fyller morsan 73 år, så då åker jag till Motala för att äta tårta. Denna helg blir en lugn helg, ty jag inte har fått en lugn helg på länge samt att magen min verkar ha fått en smäll av pytt-i-panna med kyckling istället för kött. Det är ingen maginfluensa, då hade jag snarare blivit sängliggandes med trötthet och rinnandes från bägge ändar.
During Sunday 28/032021 my mother turns 73, so then I’ll leave to Motala to eat cake. This weekend will be a quiet weekend, because I have not had a quiet weekend for a long time and that my stomach seems to have been slapped around by the pot-in-the-pan with chicken instead of meat. It’s not a stomach flu, then it rather would have been bedridden with fatigue and running from both ends.
En fin torsdag till ända. Fick även ett “A” i kursuppgift 9 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Imorgon fredag lär betyg i Hemtentamen dyka opp. Jag hoppas på ett “E“.
A great Thursday on its end. I also received an “A” in course-assignment 9 in the course “Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits”. Tomorrow Friday, a grade in the Home-exam will appear. I’m hoping for an “E“.
 • En God fortsatt fin torsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för ert stora stöd ! 💖

 • A Great Continued Fine Thursday-evening I wish to dedicate to all readers as listeners. Thank you for your great support ! 💖
  
/ Petri Torvinen

2021.03.24

Kom och fråga mig om någonting – jag är kungen av inte så mycket. Vart är världen är på väg ? – Tillbaks till där det en gång var. Mitt hjärta vet, mina ögon ser, när läpparna ljuger. När jag har drömmar med människor i, vinkar de alltid adjö.
Jag saknar att vara en hippie eftersom jag har förlorat min oskuld. Och när jag hittar de skyldiga, vill jag inte att kriget tar slut. De fega kommer att sia om framtiden, för de är rädda för vad som komma skall. Jag är en drömmare – en förlorare, och jag går tills “gåendet” är över.
Tule ja kysy minulta jotain – olen kuningas “ei niin paljosta”. Minne maailma on menossa ? – Takaisin sinne, missä se kerran oli. Sydämeni tietää, silmäni näkevät, kun huulet valehtelevat. Kun minulla on unelmia ihmisten kanssa, he aina heittävät hyvästit.
Kaipaan olla hippie, koska olen menettänyt viattomuuteni. Ja kun löydän syylliset, en halua sodan päättyvän. Pelkurit ennustavat tulevaisuuden, koska he pelkäävät tulevaa. Olen unelmoija – häviäjä, ja menen, kunnes “kävely” on ohi.
En god praktikdag till ända denna onsdag kl. 07:3015:30. Har lärt mig en del idag om saker och ting, som kan vara av nytta inför det kommande yrket. Vi fortsätter med ännu en praktikdag under torsdag kl. 07:3016:00.
A great day of internship on its end this Wednesday at 07:3015:30. Has taught me a lot today about things, which can be useful for the future profession. We continue with another internship day during Thursday at 07:3016:00.
 • En God fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ni är Guld värda ! 💖  De finaste av bilder från Borensberg bjuder jag på idag :

 • A Great Continued Nice Wednesday-evening I wish to dedicate to all readers as well as listeners. You are worth Gold ! 💖  The finest of pictures from Borensberg I offer thee today :

 
 
/ Petri Torvinen

2021.03.23

The one I trusted the least in the whole world was myself.”
Thinking about whether I should rob some banks, so maybe I can win P3-Gold next year.” 
Har dock ingenting av värde i informationsväg att tillägga för denna tisdag. En bra praktikdag till ända,… inväntar besked om Godkännanden och eventuella kompletteringar i Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Blir jag klar under veckan med de två sista uppgifterna (Uppgift 9 samt Hemtentamen), äger jag ytterligare 12 hp i Förskollärarutbildning210 hp (162 hp totalt). Ytterligare ett steg mot det slutgiltaga målet.
However, I really have nothing of value in the way of information to add for this Tuesday. A good internship until the end, … awaits information about Approvals and possible additions in Moment 0010 in the course “Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits”. If I finish the week with the last two assignments (Assignment 9 and Home-exam), I own an additional 12 credits in Preschool Teacher Education of 210 credits (162 credits in total). Another step towards the final goal.
 • Jag saknar verkligen att SAUNoA (90120°C å egen del).
 • I truly miss to SAUNA (90120°C on my own part).
 • En God fortsatt fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare, vart än Ni befinner er i världen.
 • A Great Continued Good Tuesday-evening I wish to dedicate to all readers as listeners, whatever part of the world you are in.
 
 
/ Petri Torvinen

2021.03.22

Känner Du ibland att du inte passar in ? Som att Du är för annorlunda för att vara betydelsefull i världen ? Kom ihåg den här albinoörnen, min vän ! Han är tekniskt sett en muterad, onormal varelse – vissa kan säga en “freak” av naturen. Men hans sällsynthet och unikhet ökar bara hans skönhet, vilket gör honom ännu mer minnesvärd och påverkande för världen. Precis som Du !
Do you sometimes feel like you don’t fit in ? Like you’re too different to be significant in the world ? Remember this albino bald eagle, my friend ! He’s technically a mutated, abnormal creature — some might say a freak of nature. But his rarity and uniqueness only adds to his beauty, making him even more memorable and impactful to the world. Just like you !
 
 • En liten fin komposition som behandlar ämnet COVID-19 :
 • A small fine composition that treats the subject of COVID-19 :
Ett “A” fick jag i den kompletterande Uppgift 3 sent igår, söndag. Och jag är glad över den prestationen. Nu kvarstår att utföra undervisningssituationerna av dessa planeringar (i april eller maj).
I got an “A” in the supplementary Assignment 3 late yesterday evening, Sunday. And I’m happy about that achievement. Now it remains to carry out the teaching situations of these plans (in April or May).
 En God fortsatt fin måndagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för att Ni fortsätter läsa min blogg. Ni är så uppskattade ! 💖
A Great Continued Fine Monday-evening I wish to dedicate to all readers as well as listeners. Thank you for continuing to read my blog. You are so appreciated ! 💖
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan