Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.29

Låt oss föreställa oss att Du tävlar mot en sköldpadda. Sköldpaddan leder med 10 varv, och under den tid det tar för dig att springa 10 varv, har sköldpaddan sprungit ett varv. Du är snabbare än sköldpaddan men Du kan aldrig fånga den, Du kan blott minska dess ledning. Du kan springa förbi sköldpaddan så länge Du inte funderar på mekaniken, men frågan är om hur det visar sig vara så komplicerat att ingen verkligen löst det förrän Cantor bevisade att somliga oändligheter är större än andra oändligheter.
Let’s imagine you’re competing against a turtle. The turtle leads by 10 laps, and during the time it takes you to run 10 laps, the turtle has run one lap. You are faster than the turtle but you can never catch it, you can only reduce its lead. You can run past the turtle as long as you are not thinking about mechanics, but the question is how it turns out to be so complicated that no one really solved it until Cantor proved that some infinities are greater than other infinities.
En fin Praktikdag denna måndag 29/032021 kl. 08:3016:00 (inklusive trepartssamtal kl. 10:1511:00). Fick även ett omprov på halsen (fredag 09/042021 kl. 08:0012:00) över några ynka rader om ANtal som kunde ha lösts via en komplettering. Dock skickade jag in en komplettering nyss om förhoppning att läraren tänker om i detta fall. Det saknas blott en eller två rader i text. Hela provet är på en så låg nivå så att man börjar undra om vi är förskolebarnen. Även förskolebarnen behandlas med mer respekt och mer värde än usla scheman och usel studiehandledning samt dåliga instruktioner.
A great day of Internship this Monday 29/032021 at 08:3016:00 (including a tripartite-call at 10:1511:00). I even got a retest on the neck (Friday 09/042021 at 08:0012:00) over some pitiful lines about “Quantity” that could have been solved via a supplement-assignment. However, I just sent in a supplement hoping that the teacher will rethink in this case. Only one or two lines are missing in the text. The whole test is at such a low level that one begins to wonder if we are the preschool children. Even preschool children are treated with more respect and more value than lousy schedules and lousy study guidance as well as bad instructions.
Har fått ordentligt med Fx i kursen som ändock har blivit ”A” i omdöme trots att jag har skickat in samma uppgift. Praktiken (Verksamhetsförlagd undervisning) är det verkligen enda roliga i och med denna kurs : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
I have up to this point gotten my share of Fx in the course which has still become “A” in the assessment despite the fact that I have submitted the same assignment. The internship (Work-based education) is really the only fun with this course : Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
  • Kan vara någonting : vaccinerade får munkar och marijuana i USA. I Israel blir de som vaccinerar sig, bjudna på en kostnadsfri öl.

  • Could be something : Vaccinated get doughnuts and marijuana in the United States. In Israel, those who get vaccinated are offered a free beer.
  • En fortsatt fin födelsedag och fler år framöver, morsan. Bilder från födelsedagsfirandet 2018 :
  • A continued nice birthday and more years to come, mom. Pictures from the birthday celebration 2018 :
 
  • En God fortsatt fin måndag och en God fortsatt vecka före Påsklovet tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! ❤️ TIsdagen bjuder å egen del på ännu en fin praktikdag.

  • A Great Continued Nice Monday and a Happy Continued Week before the Easter-break I wish to dedicate to all the readers as well as all the listeners !❤️  Tuesday, for my own part offers another great day of internship. 
“Påskmust” / “Easter must” :
  • Vi som söker svar på livets stora gåtor och ”sanningar”… och till de som har funnit “svaren” :
  • We who seek answers to life’s great riddles and “truths” … and to those who have found their “answers” :
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan