Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.21

 
 • 11 skolveckor (54 skoldagar) / 12 realveckor (84 realdagar) kvar till SEMESTER 2021
 • 11 school weeks (54 school days) / 12 weeks (84 days) left until HOLIDAY 2021.


 • 23 veckor (161 dagar) tills Grupp B5 startar examensuppgifterna (september 2021) / 
 • 23 weeks (161 days) until Group B5 starts the degree-assignments (September 2021).


 
Just nu ”äger” jag 160 hp av totalt 210 hp.
Right now I “own” 160 credits out of a total of 210 credits.
 
I was damn easy to deal with. Much like a burning oil-field.”
Söndag = skulle egentligen ha inneburit en vilodag ty jag igår lördag skrev en massa sidor. Hela Observationsuppgift 1 är klar, och så har jag även skickat in komplettering på Uppgift 3 i Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Istället drog jag till Bråstorp efter att ha skrivit ut alla sidor (som ska redovisas till och för praktikhandledare). Jag passade på att handla… och att bli arg på alla rökare som inte har förstått grejen med avstånd och att man inte röker bredvid folk vid busshållsplatsen. Ja, det finns en bänk att sitta på, men den är inte för er ! Ni kan, under den 5 minuter som det tar er att bli tillfredsställda och därefter att direkt bli ofredsställda, av cigarrettrök, att gå undan. Det finns skyltar var Ni kan puffa på ! Jag vill inte att mina kläder eller att jag stinker rök och jag vill absolut inte ens behöva tänka på vilka gifter man själv drar i lungorna när Ni inte respekterar reglerna.
Sunday = would actually have meant a day of rest because I wrote a lot of pages yesterday Saturday. The entire Observation-assignment 1 is complete, and I have also sent in a supplement to Assignment 3 in Moment 0010 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits. Instead, I left for Bråstorp after printing all the pages (which must be reported to and for internship supervisors). I took the opportunity to shop … and to get angry at all smokers who do not understand why it’s important to smoke holding a distance, and that you do not smoke next to people at the bus stop. Yes, there is a bench to sit on, but it is not for you ! You can, during the 5 minutes it takes you to be satisfied and then to be immediately unsatisfied by cigarette smoke, to go further away. There are signs where you can puff your cigarrette ! I do not want my clothes to stink of smoke and I myself do not wish to smell of smoke, and I absolutely do not want to even wish to think about what poisons I myself pull into my lungs when you do not respect the rules !
Tänkvärt … / thoughts
 • “Nä Fan. Nu har sjukdomen skaffad sig en egen bil.”
 • Oh Hell. The disease has now acquired its own car.”
 
 • En God fortsatt fin söndagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Å egen del åter en praktikdag imorgon, måndag med tiden kl. 08:3016:00.

 • A Great Continued Nice Sunday-evening I wish to dedicate to all readers as listeners. For my own part, another day of Internship tomorrow, Monday with the time at 08:3016:00.
 
Petri Torvinen

2021.03.20

Intressant / interesting
 
 • Komplettering Uppgift 3 – “Barns språkutveckling” : 5,08 % i Plagiat-kontroll :
 • Supplement Assignment 3 – “Children’s language development“: 5,08 % in Plagiarism-control :
Förra året (våren 2020) fick jag klump i magen av att läsa fyra kurser så tätt inpå varandra. I år upplever jag en klump i magen av dessa sista kurser att läsa. Det är så många uppgifter. Jag har dock bestämt mig för att klara av dessa !
Last year (spring 2020) I got a lump in my stomach from reading four courses so close together. This year I am experiencing a lump in my stomach from these last courses to read. There is so much information. However, I have decided to cope with these !
 • Feeling so unnecessarily fucking wonderful today.” 

 • Thoughts on important things. – Myself.”

 • You will never get rid of me,” – I whispered to myself.”
 • Det bisarra,.. med tanke på att ingen är och blir som sina föräldrar !
 • The bizarre, .. considering that none of us is and will ever be like our parents !
 • Livets svårigheter !
 • Life’s difficulties !
En God fortsatt fin lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Å egen del innebär det att fixa lunch, äta samt att författa klart Observationsuppgift 1, ty det ska dels visas upp för LLU‘are i den Verksamhetsförlagda Utbildningen under veckan samt att lämnas in under fredag 26/032021. Därefter bjuder helgen på lite ledighet under denna helg.
A Great Continued Fine Saturday I dedicate to all readers as listeners. On its own part, this means fixing lunch, eating and writing clear Observation-assignment 1, because it must be shown to LLU during the Work-based Education during the week and to be submitted on Friday 26/032021. After that, the weekend offers some off during this weekend.
Dagens fråga / the question to be asked today :
 • Ja, det undrar även jag (frågan som Bobban ställer). En fin låt i Cm som jag har spelat på elbas. Vacker basgång, speciellt i ”stick”-delen. Otroligt melodisk.

 • Yes, I also wonder (the question that Bobban is asking). A nice song in Cm that I have played on electric bass. Beautiful bass line, especially in the bridge-part. Incredibly melodic.
 
/ Petri Torvinen

2021.03.19

Det är OK, det kommer en tid. Har inget tålamod att söka efter sinnesfrid. Ligger lågt, vill ta det sakta. Inget mer gömmande eller döljande; sanningar har jag sålt.
Det är OK, hade en dålig dag. Händerna är skadade från brytning av sten hela dagen. Tömd och blå blöder jag för dig. Du tycker att det är roligt – Du drunknar i det också !
Ja, det går bra, jag går längs linjen. Lämna regnet och kylan, byter till varmt solsken. Du, min vän, kommer jag att försvara, och om vi förändras kommer jag att älska dig oavsett !
Varje dag är det någonting som träffar mig så kallt. Finn mig själv sittandes; inga ursäkter, då vet jag !
Olen hyvin, tulee aika. Ei ole kärsivällisyyttä etsiä mielenrauhaa. Makaan matalalla, haluat ottaa sen hitaasti. Ei enää mitään piilottamista tai peittämistä; olen myynyt totuuksia.
Olen hyvin, oli huono päivä. Kädet loukkaantuvat louhintakivestä koko päivän. Tyhjä ja sininen verenvuoto puolestasi. Luulet, että se on hauskaa – sinäkin upoot siihen !
Kyllä se on hienoa, kävelen linjaa pitkin. Jätä sade ja kylmä, vaihda lämpimään auringonpaisteeseen. Sinua ystäväni, puolustan, ja jos muutumme, rakastan sinua riippumatta !
Joka päivä on jotain joka iskee minua niin kylmänä. Löydän itseni istumassa; ei tekosyitä, sitten mie tiedän !
 • Tror dessvärre på en försämring – på grund av att i den åldern (2030) är det så viktigt att etablera sig socialt och att utåt sett visa vem man är.

 • Unfortunately I believe in a deterioration – because at that age (2030) it is so important to establish oneself socially and to outwardly show who you are.


 • Plugga det Du gillar– jag vet inte… det är så många kurser i Förskollärarutbildningen som kanske hade passat bättre att komprimeras eller att sättas samman med andra kurser.

 • Study what you like” – I do not know … there are so many courses in the Preschool Teacher Education that might have been suitable to be compressed or put together with other courses. 
En god praktikvecka till ända. Jag blev även avtackad idag för att jag hjälper till, tar initiativ och personalen tycker om mig. Vilken lättnad,… i jämförelse med förra årets praktik där LLU‘aren med alla tillgängliga medel fokuserade hela sin energi på att trycka ned mig. Gjorde man si,… var det fel,… gjorde man ,… var det ändå fel. Gjorde man si, skulle man göra . Gjorde man , skulle det vara si. Det fanns ingen logik bakom mobbingen. Till råga sitter en annan och skriker åt mig över en matbytta (bland annat). Jag tål inget skrikande och framförallt inte att man skriker åt barn. Vecka 20 (den allra sista veckan av praktik), lovade jag att bjuda på godsaker. Nu är det full fokus på alla inlämningsuppgifter, ergo två uppgifter som skall författas under lördag samt söndag (komplettering Uppgift 3 samt Observationsuppgift 1. Jag fick även förslag på bra litteratur till den uppgiften). Dessa pedagoger är så oerhört hjälpsamma !
A great week of internship on its end. I was also thanked today for helping, taking own initiatives and the staff likes me. What a relief,… in comparison with last year’s internship where the LLU by all available means focused all the energy on pushing me down. If you did si, … it was wrong, … if you did so, … it was still wrong. If you did si, you would have to do so. If you did so, you would have had to do si. There was no logic behind the bullying. To top it all off, another person sits and shouts at me over a food-tray (among other things). I do not tolerate screaming and above all not shouting at children. Week 20 (the very last week of internship), I promised to offer goodies. Now it’s full focus on all assignments, ergo two assignments to be written during Saturday and Sunday (supplement-changes to Assignment 3 and Observation-assignment 1. I also received suggestions for good literature for that assignment). These educators are so incredibly helpful !
En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Å egen del fortsätter fredagskvällen med tvättstuga (efter städning av lägenhet, där bland annat Saga kom tillbaks in i lägenheten med en massa hö på sig, och spred runt hön på nytvättade golv). 💝
A Great Continued Good Friday I wish to dedicate to all readers as well as listeners. On my own part, Friday-evening continues with visit to the laundry-room (after cleaning the apartment, where, among other things, Saga came back into the apartment with a lot of hay on her and spread the hay around on freshly washed floors). 💝
 
/ Petri Torvinen

2021.03.18

 • Dumstrut – “Jag var förberedd. Det var bara en tidsfråga innan jag gjorde något dumt.”
 • Dumb strut – I was prepared. It was only a matter of time before I did something stupid.
Alltså,… artister och band som tigger om pengar via Internetsidor. När jag ansträngde mig för att få ut lite olika idéer som kunde ha utvecklats, var det ingen som stödde mig ekonomiskt eller ens ville ta kontakt. Detta handlar om min 2 månaders arbetslöshet i november-december 2019. Så nej, jag avstår att stödja någon annan ekonomiskt som ändå borde ha det mycket bättre än en själv och de flesta av sina fans ! Man får dessvärre klara sig bäst man kan när man själv inte hjälper till.
In other words … artists and bands begging for money via Internet sites. When I made an effort to come up with a few different ideas that could have been developed, no one supported me financially or even wanted to get in touch. This is about my 2 months of unemployment in November-December 2019. So no, I refrain from supporting anyone else financially who should still be much better off than oneself and most of their fans ! Unfortunately, you have to do the best you can when you yourself do not help.
 • Detta är enbart absurt : att inte betala hyra utan prioriterar resor till Maldivierna,… och till råga på allt, fick hon även hyran betald av sina fans :

 • This is just absurd: not paying rent but prioritizing trips to the Maldives, … and to top it all off, she even got the rent paid by her fans :
 • Praktik i ytterligare en fulländad dag under Vecka 11 : fredag 19/032021 kl. 07:3012.
 • Internship for another perfect day during Week 11 : Friday 19/032021 at 07:3012. 
Vecka 12 / Week 12 :
 • Måndag / Monday 22/032021, kl. 08:3016:00
 • Tisdag / Tuesday 23/032021, kl. 08:0016:30
 • Onsdag / Wednesday 24/032021, kl. 07:3015:30
 • Torsdag / Thursday 25/032021, kl. 07:3016:00
 • Fredag / Friday 26/032021, kl. 07:3012:00
Vecka 13 / Week 13 :
 • Måndag / Monday 29/032021, kl. 08:3016:00
 • Tisdag / Tuesday 30/032021, kl. 08:0016:30
 • Onsdag / Wednesday 31/032021, kl. 07:3015:30
 • Torsdag / Thursday 01/042021, kl. 07:3016:00 (Skärtorsdag / Maundy Thursday)
 • Fredag / Friday 02/042021 (Långfredag / Good Friday) – ledigt / a day off !
 • Strax är det April ! ❤️
 • Soon it’s April❤️
 
 • When Death whizzes by on its brand new Santa Cruz, then you know you’re alive.”

 • Capricorns are a bit of an account right now.”
En God fortsatt fin torsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ytterligare en uppgift att göra ikväll : att skriva ut papper inför morgondagens Verksamhetsförlagda undervisning. Sedan : vila. Jag har varit rätt så trött denna vecka, men under helgen ämnar jag skärpa till mig med uppgifterna. Det blir att dels författa komplettering till Uppgift 3 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp samt att författa Observationsuppgift 1 med inlämningsdatum fredag 26/032021. Först ut imorgon fredag 19/032021 = städning samt tvättstuga.
A Great Continued Fine Thursday-evening I dedicate to all readers as listeners. One more task to do for this evening : to print out papers for tomorrow’s Work-based teaching. Then : some rest. I have been quite tired this week, but during the weekend I intend to sharpen myself up with the assignments. I need to write the supplementary in Assignment 3 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits and to write the Observation-assignment 1 with submission-date during Friday 26/032021. First out tomorrow Friday 19/032021 = cleaning and laundry.
 
/ Petri Torvinen

2021.03.17

 

Anledningen till dessa “tråkiga nyheter” som omvärlden anser detta vara, precis som allt annat som jag verkar skriva om, är att jag tillsammans med min kollega inom en snar framtid (september 2021 – januari 2022) ämnar intressera oss mer ingånde i detta ämne. Att skriva en examensuppgift bör handla, enligt min åsikt om någonting viktigt och relevant. Idag,… i yrket förskola, verkar man få arbeta mer och mer med att erbjuda stöd åt och till barnen snarare än att arbeta med vanlig pedagogik.
The reason for these “boring news” that the outside world considers this to be, just like everything else I seem to be writing about, is that I and my colleague in the near future (September 2021 – January 2022) intend to interest us more about and on this subject. Writing a thesis should be about, in my opinion, about something important and relevant. Today, … in the profession of preschool, it seems to be more work towards offering support to children rather than working with the usual pedagogy.
 • När Du anser att det finska språket är tufft … bör Du försöka att läsa det estniska språket :
 • When you think the Finnish-language is tough…then you should try to read the Estonian-language :
 • En God fortsatt fin onsdag tillägnar jag alla lyssnare som läsare. En god praktikdag till ända å egen del (kl. 07:3015:30). Imorgon torsdag fortsätter äventyret med tiden kl. 07:3016:00.
 • A Great continued nice Wednesday I wish to dedicate to all listeners as well as readers. A great day of internship day on its end on my own part (07:3015:30). Tomorrow Thursday, the adventure continues with the time of 07:3016:00.
 
 
/ Petri Torvinen

2021.03.16

 • Som Friedrich Nietzsche skrev om perspektivism : ”Ormen som inte kan kasta sin hud måste dö, likt de sinnen som hindras från att ändra sina åsikter; de upphör att vara medvetna.”

 • As Friedrich Nietzsche wrote about perspectivism : “The serpent that cannot shed its skin must die, like the senses that are prevented from changing their minds; they cease to be conscious.  
En fin tisdag till ända. Har varit ute på praktik kl. 0614 (dock valde jag bort min rast på 30 min till förmån för att observera hur att lägga upp en dansundervisning med en grupp yngre barn. Har enbart själv haft dans med barn i högre åldrar på 56 år).
A nice Tuesday on its end. Today I was out on my internship from 0614 (however, I opted out of my break of 30 minutes in favor of observing how to set up a dance class with a group of younger children. I myself have only had dance with children in older ages of 56 years).
 • Some days you float like on a cloud. But only for a few seconds before lying with your face in the mud again.
Idag orkade jag ta mig upp kl. 04:30, men energin är dränerad så här under våren. Så var det även förra året, men det kommer nog tillbaks så småningom. Skulle vilja ha “den där känslan” av att bli älskad utan rädsla för att någon byter samtalspartner så snart en annan person tröttnar på mig. Folk tröttnar snabbt på att prata, och så påstår de själva hur “duktiga” de är på det.
Har ett antal uppgifter att skriva samt att komplettera Uppgift 3 (förhoppningsvis under lördag). Har meddelat föräldrarna att vi åter ses under långfredagen om två veckor. Nu tar jag och arbetar mina timmar (praktik Verksamhetsförlagd Undervisning 3, vecka 1020) samt författar mina uppgifter.
Today I managed to get up at 04:30, but the energy is drained during the spring. So was it last year, but it will probably come back eventually. I would like to prefer to have “that feeling” of being loved without fear of someone changing interlocutors as soon as they get bored of me. People quickly get tired of talking, and then they themselves claim how “good” they are at it.
I have a number of assignments to write and to complete Assignment 3 (hopefully during Saturday). I have informed my parents that we will see each other again during “Good Friday” in two weeks. Now I need to work my hours (internship Workplace Teaching 3, week 1020) and write my assignments.
Planering Vecka 11 / Planning Week 11 :
 • Onsdag / Wednesday 17/032021, kl. 07:3015:30
 • Torsdag / Thursday 18/032021, kl. 07:3016:00
 • Fredag / Friday 19/032021, kl. 07:3012:00
Fredag 19/032021, kl. 13 och framåt = städning samt tvättstuga.
Friday 19/032021 at 13 and forward = cleaning and laundry.
 • Morsan fyller 73 år under söndag 28/032021 så kanske att man träffar föräldrarna den söndagen.

 • My mother turns 73 on Sunday 28/032021, so maybe I will meet my parents during that Sunday.
 • Idag signerade jag Skatteåterbäring19 500 kr hos Skatteverket. Nu längtar jag tills min ekonomi balanseras.

 • Today I signed a tax refund of SEK 19 500 at the Swedish Tax Agency. I long for the day when my finances are balanced.
En God fortsatt fin tisdag tillägnar jag alla läsare, vilken del av världen Ni än befinner er i. Tack för ert stora stöd i form av att läsa bloggen samt att lyssna på mitt skapande via :

A Great Continued Good Tuesday I wish to dedicate to all readers, in whatever part of the world you are in. Thank you for your great support in the form of reading this blog and by listening to my creational input via : 
/ Petri Torvinen

2021.03.15

Suddenly it happens. A near-life-experience .”
 • Man blir rik via YouTube : mindre än en krona tjänade jag på mina kompositioner (valutakurs : $  0,11 = 0,94 kr). Nu, gott folk, drar vi till närmaste bensinstation och jag bjuder på en shot of gasoline.
   
 • One may get rich on YouTube : less than a penny I earned on my songs (currency$ 0,11 = SEK 0,94). Now, folks, we’re heading to the nearest gas station and I’m offering a shot of gasoline.
 

Mina damer och herrar : världens mest onödiga utdelning – så mycket papper som delas ut. Om en stackars person inte får sin reklam utdelad, gnäller personen på någonting man ändå kunde hålla reda på online. Personligen gillade jag mest själva promenaden. Att hävda att detta kan kallas “arbete” – och att det också kan läsas via Arbetsförmedlingens hemsida, är per se en lögn och verksamheten bör ses över.
Ladies and gentlemen: the world’s most unnecessary dividend – as much paper as is distributed. If a poor person does not receive his advertising, he complains about something one may keep track of online. I mostly enjoyed the walk itself. To claim that this could be called ” work ” – and that it can also be read via the Swedish Public Employment Service ‘s website, is per se a lie and the business should be reviewed.

 

En God fortsatt fin måndagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare, och tack lillebror för all musik som Du skickade. Jag lyssnar… när jag kan. Jag ville vila i en timma innan kvällsmaten. Ännu en praktikdag till ända, och så fortsätter det imorgon tisdag med tiden 0614 (öppning). Under eftermiddag ämnar jag författa komplettering i Uppgift 3.
A Great Continued Nice Monday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners, and thank you little brother for all the music you sent while I went home. I listen, … when I can. Now I wanted to rest for an hour or so before supper. Another internship-day on its end, and so I continue tomorrow Tuesday with the time 0614 (opening). During the afternoon I intend to write a complete supplement in Assignment 3 .
If you had to choose, which haircut would you have chosen  ?”
 
/ Petri Torvinen

2021.03.14

 

 
 • 12,5 skolveckor (63 skoldagar) / 13 realveckor (91 realdagar) kvar till SEMESTER 202112,5 school-weeks (63 school days) / 13 real weeks (91 real days) left until the HOLIDAY of 2021.
   
 • 24 realveckor / 168 realdagar tills Grupp B5 startar examensuppgifterna (vecka 35 i augusti 2021) / 24 real weeks / 168 real days until Group B5 starts the degree-assignments (week 35 in August 2021).


 • 44 veckor / 308 realdagar (minus helgdagar = cirkus -7 dagar = 43 veckor / 301 dagar !) tills examen i Förskollärarutbildning 210 hp. Just nu ”äger” jag 160+ hp av totalt 210 hp / 44 weeks / 308 real days (minus holidays = approximately -7 days = 43 weeks / 301 days !) until the degree in Preschool Teacher Education 210 credits. Right now I “own” 160+ credits out of a total of 210 credits.

I was waiting for the head-wind. Life would not be so damn easy.”
Personlighetstest / test of personalityPetri Torvinen
I enjoyed being myself. Whomever I now was.
 • COVID-19 – ett år sedan (inte mycket har förändrats. Dock har vi tillgång till mer toalettpapper) :
 • COVID-19 – one year ago (not much has changed. However, we have access to more toilet-paper) :
 • Söndag 14/032021 : ett besök vid Ekön i Motala hos föräldrar för att betala deras räkningar, äta samt för att fika gott.

 • Sunday 14/032021 : a visit at Ekön in Motala at parents‘ apartment to pay their bills, eat and to have good treats.
 • Hemåt med kl. 14:47-buss för att njuta av en ledig söndag samt mer fika.
 • Home with at 14:47-bus to enjoy a free Sunday and some more sweets.
En ny arbetsdag imorgon måndag kl. 08:3016. Under veckan måste jag få klart Observationsuppgift 1 (inspelning samt analys), samt att fixa till komplettering i Uppgift 3. Jag hoppas innerligt att både Uppgift 9 och Hemtentamen är Godkända, så slipper man inom kort Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp,… förutom Uppgift 12, som är det praktiska utförandet av pedagogisk/didaktisk planering i Uppgift 3.
A new workday tomorrow Monday at 08:3016. During the week I have to complete the Observation Assignment 1 (recording and analysis), and to fix Assignment 3. I sincerely hope that I have passed both Assignment 9 and the Home-exam so that one might soon be done with Moment 0010 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4 : Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits, … in addition to Assignment 12, which is the practical execution of pedagogical/didactic planning in Assignment 3.
Igår lördag kollade jag på tre filmer : Thor – Ragnarök” (2017), Avengers – Infinity War” (2018) samt the Fly” (1986; med Jeff Goldblum) om en uppfinnare som råkar para sig med en husfluga i en teleportör och själv förvandlas till en stor Brundle-fluga.
Yesterday, Saturday I watched three movies: “Thor – Ragnarök” (2017)“, Avengers – Infinity War” (2018) and the Fly” (1986; with Jeff Goldblum); about an inventor who happens to mate with a housefly in a teleporter and turns himself into a big Brundle-Fly.
 • En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för ert stöd ! Och en trevlig fortsatt “π“-dag (3,14159265359) :

 • A Great Continued Fine Sunday I wish to dedicate to all readers as listeners. Thank you for your support ! And a nice continued “π” day (3,14159265359:
 
/ Petri Torvinen

2021.03.13

I infected everything around me with my inner imbalance.”
 • Dagens reflektion… är så trött på alla personer som säger så fina ord, för att därefter slå in en kniv i hjärtat på mig. Ungefär som att ingenting har någon betydelse längre.

 • Today’s reflection … is so tired of all the people who say such nice words, to then strike a knife into my heart. Kind of like nothing matters anymore.
 • Blir ju själv klöst i benet/foten om jag råkar stöta till någon av damerna.
 • I myself get hit by claws in my leg/foot if I happen to bump into one of the ladies.
 
En viktig diskussion kring COVID-19, samt ett argument som har funnits där sedan starten för ett år sedan. Detta har varit på tapeten länge. Redan 2017 fick ”Pumpan” besked om detta. I sedvanlig ordning ignorerade han detta. Viruset uppträder inte som ett ”vanligt virus”. Det har egenskaper som inget annat förkylningsvirus äger i form av anpassning och mutationer och vägrar försvinna… som att det försvarar sig själv.
An important discussion about COVID-19, as well as an argument that has been there since the start a year ago. This has been on the agenda for a long time. As early as 2017, “the Pumpkin” was informed of this. In the usual order, he ignored it. The virus does not appear and act as a “common virus”. It has properties that no other cold virus has in the form of adaptation and mutations and refuses to disappear … like it defends itself.
 • Dock kan man alltid prova … även om man helt lyckas bli ignorerad för sin ansträngning.
 • However, you can always try … even if you completely manage to be ignored for your effort.

  

Jag har ingen ork att skriva någonting nytt och har knappt ork till någonting. DenVerksamhetsförlagda Utbildningen 3, med allt gratis-arbete (praktik) samt läget i livet just nu suger all must ur mig. Igår fick jag göra om planeringen inför Uppgift 12 som ska utföras i maj. Jag hoppas att den sista skriftliga Uppgift 9 samt Hemtentamen som jag författade förra fredagen (05/032021) blir Godkända.
I do not have the strength to write anything new and I barely have the energy to do anything. The Workplace-based Education 3, with all the free work (internship) and the situation in life right now sucks all the must out of me. Yesterday I had to redo the planning for Assignment 12, which will be carried out in May. I hope that the last written Assignment 9 and the Home-exam that I wrote last Friday (05/032021) will be Passed.
 • Life did not get more fun than this. And then it was pretty fucking boring from the beginning.
Bråstorp i Motala besökte jag idag lördag, enbart för att orka med livet. Jag vaknade upp vid 11-tiden efter flera timmars mys med damerna. kl. 12 åkte jag från Minkgatan i Borensberg till Bråstorp i Motala och storhandlade mat samt övriga varor. En busschaufför som var så snäll att han hjälpte till att bära grejer in i bussen (vid Motala Central). Imorgon söndag ämnar jag besöka föräldrarna vid Ekön i Motala för att betala deras räkningar. Så är det,… jag lever ju knappt något festliv.
Today Saturday I visited Bråstorp in Motala just to get a hold of my life. I woke up at 11 o’clock after several hours of cuddling with the ladies. At 12 I went from Minkgatan in Borensberg to Bråstorp in Motala and bought food and other goods. A bus driver was so kind that he helped carry stuff into the bus (at Motala Central). Tomorrow Sunday I intend to visit the parents at Ekön in Motala to pay their bills. … and that’s the way it is, … I am hardly living any party-life.
 
 • Tänkvärt … !
 • Just a thought … ! 
 
 • Lördags-musik :
 • Saturday-music :

 
/ Petri Torvinen

2021.03.12

Känner mig i alla fall uppskattad av mina egna idoler. Tack för att Ni finns i dessa tider. Det är mars och jag har klarat mig ekonomiskt. Dock är det mycket mer att arbeta på. Får en skatteåterbäring på 19 500 kr om en månad, så det höjer mitt självförtroende lite extra. Det är kylan, det är mörkret och det är snart sommar; det bidrar starkt till ett oengagemang. Samt att man knappt blir uppskattad längre utan folk verkar istället ta avstånd. Det är ju enklast så… !
In any case, I feel appreciated by my own idols. Thank you for being in these times. It is March and I have managed financially. However, there is much more to work on. Get a tax refund of SEK 19,500 in a month, so it raises my self-confidence a little extra. It’s the cold, it’s the darkness and it’s soon summer; it contributes greatly to a disengagement. And that one is hardly appreciated anymore without people instead seeming to distance themselves from me. It’s the most simple way so … !
47 dagar kvar av Verksamhetsförlagd Utbildning 3 – det går smidigt för att vara första veckan. Start Observationsuppgift 1 med ”samtyckesblankett” och att göra själva aktivitet i MatematikSpråk kommer att utföras parallellt i Uppgift 2 och 3 samt att få klart alla sex stycken uppgifter som ska utföras.
Idag fredag – förhoppningsvis Godkända uppgifter i Moment 0010. Kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp har varit lärorik och ibland krävande, som att förstå sig på hur fasiken man ska skriva om Bishop’s sex matematiska aktiviteter.
Praktik kl. 07:3012. Hemåt till Borensberg för att städa samt för att tvätta kläder. Analys av veckan under lördag. Söndag = besök hos föräldrar i Motala för att betala av deras räkningar samt för att storhandla vid Bråstorp.
 • Uppdatering : fick dock åter Uppgift 3 = Fx, vilket innebär att skriva om planeringsdelen (B-del).
47 days left of the work-place education 3 – it goes smoothly for being the first week. Start Observation-assignment 1 with a “consent form” and to do the actual activities in MathematicsLanguages ​​will be done parallel with Assignment 2 and 3 and then to complete all six tasks that need to be done.
Today Friday – hopefully approved assignments in Moment 0010. The course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits has been instructive and sometimes demanding, such as understanding how to write about Bishop’s six mathematical activities.
Internship at 07:3012. Home to Borensberg to clean and to do the laundry. Analysis during Saturday. Sunday = a visit to parents in Motala to pay their bills and to visit Bråstorp for shopping.
 • Update: however, Assignment 3 got returned = Fx, which means a rewrite of the planning part (part B).
 • En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare !
 • A Great Continued Good Friday I wish to dedicate to all readers as well as listeners !
  
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan