Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.01

Framgång eller misslyckande för dina gärningar summerar inte upp till resultatet av ditt liv. Din ande kan inte vägas. Döm dig själv genom att intentionera dina handlingar, och genom den styrka som du ställs inför de utmaningar som har stått i din väg. Universum är stort och vi är så små. Det finns egentligen bara en sak som vi aldrig riktigt kan kontrollera; om vi är goda eller onda.
Ju mer man förstår av sig själv, desto mer frihet får man att forma sitt liv som man vill. Även om man inte kan bli kvitt sitt förflutna och uppnå fullständig harmoni kan man lära sig att “leva med sitt jag” på ett bättre sätt.
Success or failure for your deeds does not add up to the outcome of your life. Your spirit cannot be weighed. Judge for yourself by intentioning your actions, and by the strength you face in the challenges that have stood in your way. The universe is big and we are so small. There is really only one thing we can never really control; whether we are good or evil.
The more you understand of yourself, the more freedom you get to shape your life as you wish. Even if you can not get rid of your past and achieve complete harmony, you can learn to “live with your self” in a better way.
Du säger att Du vill ha tystnad, men ingen person är en ö. Du vet att det tar människor av alla slag att skapa en värld. Du vill inte ha problem, ändock gör Du det dubbelt, när Du är rädd för att bli sårad.
Du säger att Du vill ha tålamod för att allt förändras. Ingen väntar på gårdagens nyheter. Din enda chans att vinna vore om världen slutade snurra. Som alla drömmare gör. Då nämner någon : dela dina avsikter. Men vadän alla andra tycker, vill Du inte veta. Livets relationer – vad Du än står inför, vill Du göra det ensam.
Om Du skulle kunna rädda ett liv med vadän Du vet. Om livet Du räddade skulle vara ditt egna. Eller att Du stannade för alltid i det tillstånd; lite långsam, lite sen. Om världen endast gjort ännu ett misstag, eftersom det inte läste ditt sinne. Om världen endst slog ett annat hjärtslag genom att lämna dig bakom. Vilket beror på att Du bor inuti ditt huvud – hela tiden.
Sanot haluavasi hiljaisuutta, mutta kukaan ei ole saari. Tiedät, että maailman luomiseen tarvitaan kaikenlaisia ​​ihmisiä. Et halua ongelmia, mutta teet sen kahdesti, kun pelkäät loukkaantumista.
Sanot haluavasi kärsivällisyyttä kaiken muuttuessa. Kukaan ei odota eilisten uutisia. Ainoa mahdollisuus voittaa olisi, jos maailma lakkaisi pyörimästä. Kuten kaikki haaveilijat tekevät.
Sitten joku mainitsee: jaa aikomuksesi. Mutta mitä kaikki muut ajattelevat, et halua tietää. Elämän suhteet – mitä kohtaatkin, haluat tehdä sen yksin.
Jos voisit pelastaa henkesi tuntemallasi tavalla. Jos pelastamasi elämä olisi oma. Tai että olet pysynyt siinä tilassa ikuisesti; vähän hidas, vähän myöhässä. Jos maailma teki vain yhden virheen lisää, koska se ei lukenut mieltäsi. Jos maailma lyö vihdoin toisen sykkeen jättämällä sinut taakseen. Mikä johtuu siitä, että asut elämäsi sisällä – koko ajan.
Dock en helt underbar dag till ända. Fick beröm och uppskattning och en pratstund med en äldre bekant. Jag älskar somliga dagar. Med tanke på hur rätt jag hela tiden har haft i ärendet (det som hände i november 2020), så vill man enbart glömma allt och fortsätta med sitt sökande efter “svar“.
However, an absolutely wonderful day to the end. Got praise and appreciation and a chat with an older acquaintance. I love some days. Considering how right I have always been in the matter (regarding what happened in November 2020), you just want to forget everything and continue with your search for “answers.
Arbete kl. 0816 idag måndag, och så fortsätter jag med ytterligare ett arbetspass under tisdag kl. 0716. Under onsdag samt torsdag strävar jag efter att få arbeta, och även under fredag, dock med reservation för Hemtentamen numero 3 (och den allra sista “Hemtentamen). Eventuellt blir det att sitta av hela fredagen vid ZOOM.
Work at 0816 today Monday, and so I continue with another work shift on Tuesday at 0716. During Wednesday and Thursday I strive for some more work, and also on Friday, however, with a reservation for the Home-exam number 3 (and the very last “Home-exam“). It may be to sit off all Friday at ZOOM.
Friedrich Nietzsche, the 19th-century German philosopher, drew attention to the Dionysian intoxication in music and art; chaos, destruction and creation, and all these crazy things to intellectually justify being drunk and shouting at people.”
Och så fick jag ytterligare en poäng via “Bishop’s matematiska aktiviteter” (Uppgift 5b). Hade svårigheter med läraren som verkade bedöma mig hårdare, så jag skickade ett mail till henne och frågade hur det kommer sig att somliga kommer undan lätt med punkterade svar och själv fick jag skriva mycket och i löpande text. Jag vart så irriterad förra veckan att en så obetydlig uppgift vållar så mycket besvär. Grupp B5 skrev och redovisade om en barnbok (barnboksanalys kringBishop’s matematiska aktiviteter“). Detta bör räknas som själva uppgiften, inte om att vi får en halvtimma på oss att skriva hur och vad vi uppfattar i en barnfilm.
And then I also got a further point via “Bishop’s mathematical activities” (Assignment 5b). I had difficulties with the teacher who seemed to judge me harder, so I sent an email to her and asked how it is that some get away easily with punctured answers and myself I had to write a lot and in running text. I was so annoyed last week that such an insignificant task causes so much trouble. Group B5 wrote and reported on a children’s book (children’s book-analysis on “Bishop’s mathematical activities). This should be counted as the task itself, not that we get half an hour to write how and what we perceive in a children’s film.
  1. att räkna / to count
  2. att lokalisera / to locate
  3.  att mäta / to measure
  4. att konstruera / to construct
  5. att leka / to play
  6. att förklara / to explain


  • Mer ingående läsning via :
  • More in-depth reading via :
En God fortsatt fin måndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, framförallt till Finaste Vackraste. Tack för att Du finns och tack för alla våra fina stunder under kvällarna ! 💖💝
A Great Continued Fine Monday I wish dedicate to all readers as listeners, especially to the Most Finest Most Beautiful. Thank you for being there and thank you for all our great moments during the evenings ! 💖💝 
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan