Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.25

För att bli frisk måste man pigga upp sig med stöd av det man älskar och med stöd av de som man älskar och som älskar mig,… eller hur ?! Några roliga videos på vad det innebär att vara musiker under dessa galna tider, då man snarare får sälja ut sig för småpeng än att skapa någonting verkligt.
To get well, you have to cheer yourself up with the support of what you love and with the support of those you love and who love me, … right ?! Some funny videos on what it means to be a musician during these crazy times, when you get to sell yourself for small money rather than create something real.
Tänkvärt … när man diskuterar musik med lillebror : Charles Mingus … allas vår stora björnfader på bas och även på sång, om man kan kalla det “sång” enligt dagens kriterium. Charles Mingus är en stor föregångare på flera sätt, och inte enbart för basister utan även för konstnärer och musiker i olika instrument. Snälla, läs icke den idiotiska boken som jag läste och förundrades över att någon har tagit sig tid att samla ihop alla historier och anser att en enda person skulle kunna trycka i sig så mycket droger och ändå göra dem saker som påstås,… som författaren skrev att Charles Mingus skulle ha gjort. Det kallas “kritiskt tänkande“… och i detta fall när man först läser om att någon har dragit linjer med hästbedövande, för att sedan tillfredställa flera kvinnor, gå upp på scen och samtidigt dricka flera liter starksprit och ändå komma av scen för att tillfredsställa fler kvinnor (?!). Hur blev en sådan bok ens publicerad ?!
Thoughtful … when discussing music with little-brother: Charles Mingus … everyone’s our great bear father on bass and also on song, if you can call it “song” according to today’s criteria. Charles Mingus is a great forerunner in several ways, and not only for bassists but also for artists and musicians in various instruments. Please, do not read the idiotic book that I read and marveled that someone has taken the time to gather all the stories and believes that a single person could push in so much drugs and still do things that are presented, … as the author wrote that Charles Mingus would have done. It’s called “critical thinking” … and in this case when you first read that someone has drawn lines with horse-anesthesia, to then satisfy several women, go up on stage and at the same time drink several liters of spirits and still get off stage to satisfy more women (?!). How was such a book even published ?!

 • … om raslagarna i Arkansas, tillägnad Orval Faubus och hans “fabler” om och kring raser :
 • … about the racial laws of Arkansas, dedicated to Orval Faubus and his “fables” on and about races :


 • Oh Lord, don’t let ’em shoot us !
 • Oh, Lord, don’t let ’em stab us !
 • Oh, Lord, don’t let ’em tar and feather us !
 • Oh, Lord, no more swastikas ! 
  

  
 • Nu … över till någonting helt annat : allt detta krångel över en förlust på 12 kr ?!
 • Now … over to something completely different: all this fuss over a loss of SEK 12 ?!

 • Mina vårdare ! ❤️ 
 • My caregivers ! ❤️
Under Vecka 17, på grund av all denna extra tid som jag har fått, ämnar jag köra på med uppgifter inför Vecka 18. Jag har mest brådska med sista undervisningstillfället, som måste göras antingen under tisdag 04/052021 eller onsdag 05/052021, ty PowerPoint-presentationen ska finnas inne senast onsdag 05/052021 kl. 23:55. Under måndag 03/052021 har lärarna på min praktikplats studiedag, så jag får se om jag måste göra någonting eller om jag sitta hemma och förbereda uppgifter. Det blir en mindre långledighet detta, men vad gör jag, och vad kan jag göra ?! – Få en polisanmälan på mig om jag dyker opp på praktiken med aktiv COVID-19 eller om jag får möjlighet att komplettera. Jag blir besviken dock om jag inte får möjlighet att försöka få klart hela kursen inför det sista beskedet om plats i de sista två kurser som startar Vecka 35 i augusti 2021. I juli måste alla uppgifter vara inne för att jag ska få besked om plats inför höstens kurser.
During Week 17, due to all this extra time I have been given, I intend to run on with tasks before Week 18. I am most in a hurry with the last teaching opportunity, which must be done either on Tuesday 04/052021 or Wednesday 05/052021, because the PowerPoint-presentation must be submitted during Wednesday 05/052021 at 23:55. During Monday 03/052021, the teachers at my internship have a studyday, so I will see if I have to do something or if I sit at home and prepare assignments. It will be a minor leave this, but what do I do, and what can I do ?! – Get a police report on me if I show up at the practice with active COVID-19 or if I get the opportunity to supplement. I will be disappointed, however, if I do not get the opportunity to try to complete the entire course before the last announcement of a place in the last two courses that start Week 35 in August 2021. In July, all information must be in order for me to be notified of a place before the autumn courses.
 • Måndag 26/042021 : författa både Loggbok från Undervisning Vecka 16 samt att författa Observationsuppgift 3 (inlämningsdag fredag 30/042021 – ergo Fredag Vecka 17“).
 • Monday 26/042021: write both Logbook from Teaching Week 16 and to write Observation-assignment 3 (submission day Friday 30/042021 – ergo “Friday Week 17“).
   
 • Tisdag 27/042021 : att författa klart planering inför Vecka 18 (tisdag 04/052021 eller onsdag 05/052021). 
 • Tuesday 27/042021: to end the writing of the planning for Week 18 (Tuesday 04/052021 or Wednesday 05/052021).
   
 • Redovisning av Uppgift 12 torsdag 06/052021.
 • Redovisning av Uppgift 13 fredag 07/052021.


 • Report of Assignment 12 during Thursday06/052021.
 • Report of Assignment 13 during Friday 07/052021.
 

Igår lördag 24/042021 kollade jag på filmen “Midnatt i Paris” (2011) som behandlade tidsresor : om man fick möjlighet att uppleva 1920-talet, skulle Du ta denna unika möjlighet ?! Jag skulle vilja uppleva 1960/1970-talet och musikkulturerna som levde sida vid sida, och även var fientliga gentemot varandra. Jag skulle vilja prata och diskutera mycket med de fallna hjältarna och gå på alla konserter som jag föddes alltför sent för. Jag skulle nog bosätta mig i Stockholm, då man än inte hade marknadshyror under denna tid, men även att jag inte skulle möta mig själv eller föräldrar någonsin, ty farsan inte har besökt Stockholm så ofta i sitt liv.

Yesterday Saturday 24/042021 I watched a film “Midnight in Paris” (2011) that dealt with time travel: if you had the opportunity to experience the 1920s, would you take this unique opportunity ?! I would like to experience the 1960s/1970s and the music-cultures that lived side by side, and were also hostile to each other. I would like to talk and discuss a lot with the fallen heroes and go to all the concerts I was born too late for. I would probably settle in Stockholm, as there were no market rents during this time, but also that I would never meet myself or parents, because my father has not visited Stockholm so often in his life.
En tanke slog mig med filmen : om huvudrollsinnehavaren Owen Wilson gav mig sitt manus i Paris 1920 för mig att läsa… och så glömmer han det i den perioden… uppstår det en tidsparadox eller blir manuset någon annans då det hittas ?! Och alla möten med de viktigaste personera ur Avant Garde-perioden i Paris 1920 : vilken påverkan hade han, som bor i 2010, där man har vetenskapligt grundat alla teorier som uppstod under 1920-talet och senare,… vilken påverkan hade Owen Wilson‘s karaktär och ord på deras icke-kompletta teorier och hur förändrades dessa teorier ?! 
One thought struck me with the film: if the protagonist Owen Wilson gave me his script in Paris in the 1920‘s for me to read … and then he forgets it during that period … a time paradox arises or the script becomes someone else’s when it is found ?! And all the encounters with the most important people from the Avant Garde-period in Paris in the 1920‘s: what influence did he have, living in 2010, where one has scientifically founded all theories that emerged in the 1920s and later, … what influence did Owen Wilson‘s character and words have on their incomplete theories and how did these theories alter and change ?!
 • En God trevlig fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för att Ni läser mina texter men framförallt tackar jag er för att Ni lyssnar på mitt skapande. 💝

 • A Great nice continued nice Sunday I wish to dedicate to all readers and listeners. Thank you for reading my texts, but above all I thank you for listening to my creation. 💝

 
För att Ni har haft ork att läsa er igenom all text samt för att ha haft ork med att lyssna er igenom all musik; ta er tid att lyssna på inspirerande trumjazz ! Det är så otroligt inspirerande ! 💖
Because you have had the endurance and strength to read through all the text and for your strength and endurance to listen through all the music; take the time to listen to inspiring drum jazz ! It’s so incredibly inspirational ! 💖 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan