Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.08

Couldn’t people just stop hating each other. Did they have no fucking laundry to take care of ?”
 • Saknar våren 2021 !
 • Missing the spring of 2021 !
 
En omtentamen i “Uppgift 11 – Hemtentamen” kl. 1214 (vi fick endast 2 h på oss att författa två matematik-uppgifter). Den som frågade om vi verkligen fick 4 h på oss, förtjänar sitt Karma. Innan det mest allvarliga under dagen, ämnar jag ägna morgonen (kl. 0712) åt tvättstugan. Hemstädet utförde jag ikväll, torsdag.
A re-examination in “Assignment 11 – Home examination” at 1214 (we only have 2 hours to write two math-assignments). The person who asked if we really got 4 hours on us, deserves its Karma. Before the most serious during the day, I intend to spend the morning (0712) at the laundry room. I did the cleaning of apartment this Thursday-evening.
En god fortsatt fin torsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för ert stöd. 💝 Jag är uppe tidigt imorgon fredag för en genomgång av litteratur. Och så lämnar jag er med denna fina sång som jag har haft äran att spela upp flera gånger, och denna torsdag var inget undantag. En kollega med ryskt ursprung nämnde att låten även har en anknytning till Romani-musik,… vilket jag alltid har misstänkt, ty det är så många halvtonesskalor i låten.
A Great Continued Fine Thursday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners. I thank you for your great support. 💝  I’m up early tomorrow Friday for a literature-review. And so I leave you with this nice song that I have had the honor to play several times, and this Thursday was no exception. A colleague of Russian origin mentioned that the song also has a connection to Romanimusic, … which I have always suspected, because there are so many halftone scales throughout the song.
 
 / Petri Torvinen

2021.04.07

Love … someone that you care for. And therefore you can’t ignore.” Love does not have to be perfect, but it does have to be genuine.
 • Naturens under ! Bilder tagna förra året (2020). Idag snöade det i Borensberg.
 • The wonders of nature ! Pictures taken last year (2020). Today it snowed in Borensberg.
 
En god praktikdag till ända (kl. 07:3015:30). Imorgon fortsätter äventyret med sista dagen för Vecka 14 : kl. 07:3016:00. En städning av lägenhet efter det, och så tvättstuga kl. 0712 under fredagsmorgonen, medan jag förbereder mig inför Omtentamen i “Uppgift 11 – Hemtentamen. Är rätt så nervös, ty informationen inte verkar stanna kvar i huvudet. Har nu under morgnarna läst 200 sidor, och Del 3 på cirkus 60 sidor kvarstår att läsa under mina bussfärder mellan Borensberg och Motala innan en upprepning av somliga kapitel i boken Matematikundervisning i förskolan – Att se världen i ljuset av matematikav Camilla Björklund och Hanna Palmér (2020) ISBN: 9789127822580. Under helgen författar jag även Observationsuppgift 2 samt Observationsuppgift 3. Mycket material har jag hunnit plocka upp och igår tisdag 06/042021 samt idag onsdag 07/042021 hade jag lite språk- som matematikundervisning med barnen i förskolan.
A great day of internship on its end (07:3015:30). Tomorrow the adventure continues with the last day of Week 14 : 07:3016:00. A cleaning of the apartment after that, and then laundry during friday-morning at 0712, while I prepare for the re-examination in “Assignment 11 – Home examination”. Is quite nervous, because the information does not seem to stay in my head. Have now in the mornings read 200 pages, and Part 3 of the circus 60 pages remains to be read during my bus trips between Borensberg and Motala before a repetition of some chapters in the book Mathematics teaching in preschool – Seeing the world in the light of mathematics” by Camilla Björklund and Hanna Palmér (2020) ISBN: 9789127822580. During the weekend I also write Observation-assignment 2 and Observation-assignment 3. I have had time to pick up a lot of material and yesterday Tuesday 06/042021 and today Wednesday 07/042021 I had some language and mathematics teaching with the children in preschool.
10 fish are in an aquarium …
 • 2 drowned
 • 4 swam away
 • 3 died
How many fish are there left ?
 • Tänkvärt …
 • Thoughts
 • En God fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för ert stora stöd ! 💝

 • A Great Continued Nice Wednesday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners. Thank you for your great support ! 💝
 
/ Petri Torvinen

Har ni sett filmen med Frida Kahlo?

Jag har sett filmen med Frida Kahlo och tycker att den var jättebra.

Filmen handlar om stort sett hennes konst och vad som fick henne att böra måla. Hennes man var ständigt otrogen. Varje gång han var otrogen så målade hon konst och målade av sig själv ledsen.

Frida Kahlo var inte heller en kvinna som direkt brydde sig om sitt utseende. Hon plockade tex aldrig sina ögonbryn och såg ibland ut som en flower power kvinna och före sin tid.  Frida föddes 1907 i Mexiko och levde ett mycket svårt liv.

Du hittar Frida Kahlo poster här.

Frida Kahlo målade framförallt självporträtt och lät sig inspireras av mexikansk populärkultur, och arbetade i en sorts naivistisk folkkonsttradition. I sin konst undersökte hon frågor kring identitet, postkolonialism, genus, klass och etnicitet. Hennes bilder talar sitt eget språk och är väldigt djupa. Målningarna innehåller ofta element från hennes biografi, hon blandar realism och fantasi, och Kahlos har beskrivits som surrealist eller magisk realist. Realist är hon verkligen då hon inte förskönade sin konst direkt utan de beskrev hennes känslor precis som de var utan censur.

Hennes mående avgjorde konsten i sin helhet

Hon behövde nästa må dåligt för att göra bra konst som sedan skulle bli mycket värdefulla. Hon tillhörde även den postrevolutionära Mexicanidad-rörelsen, som syftade till att definiera en mexikansk identitet. Hon var medlem av det mexikanska kommunistpartiet. I filmen kommer jag inte ihåg så mycket om just kommunistpartier det var mest kring hennes konst och man som delades med i filmen om henne.

Frida Kahlo visade tidigt intresse för konst, men det var först sedan hon 1925 råkat ut för en trafikolycka och blivit sängliggande som hon började måla. Olyckan orsakade permanenta skador på både hennes ryggrad och livmoder, vilket gjorde att hon under resten av sitt liv kämpade med svåra och ständigt återkommande smärtor och vilket också skulle påverka hennes konst. Hennes konst har mycket smärta i sig och många tårar.

2021.04.06

Planering för veckan : praktik Verksamhetsförlagd undervisning 3 / Planning for the week : internship Work-based teaching 3 :
 • Onsdag / Wednesday 07/042021 kl. 07:3015:30
 • Torsdag / Thursday 08/042021 kl. 07:3016:00
Städning under torsdagskvällen samt tvättstuga kl. 0712 under fredagen, enbart för att skriva omtentamen “Uppgift 11 – Hemtentamen” i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Jag ämnar läsa Kapitel 4 i boken kring Matematik i förskolan flera gånger om, så att uttrycken fastnar i min tjocka skalle. Under lördag 10/042021 och söndag 11/042021 ämnar jag författa en massa i Observationsuppgifterna 2 och 3.
Cleaning of apartment during Thursday-evening and laundry at 0712 during Friday, only to write the re-examination “Assignment 11 – Home examination” in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. I intend to read Chapter 4 in the book on Mathematics in preschool several times, so that the expressions get stuck in my thick skull. During Saturday 10/042021 and Sunday 11/042021 I intend to write a lot in Observationassignments 2 and 3.
Eftersom det är strul med Facebook ikväll, så får Ni hålla er tillgodo med denna information. Även det faktum att mina föräldrar fick vaccinationstid under fredag 09/042021 kl. 14:50 respektive kl. 15:10. Det börjar gå åt rätt väg.
Since it’s a mess with Facebook tonight, you have to keep up with this information. Also the fact that my parents got vaccination time during Friday 09/042021 at 14:50 and at 15:10. It’s starting to go in the right direction.
 • En God fortsatt fin tisdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. 💝
 • A Great Continued Good Tuesday I wish to dedicate to all readers and listeners. 💝
Aj då ! Han drog en riktig TRISS(t)-lott ! Misstänkt åkte fast med nära 90 stulna skraplotter / Ouch ! He drew a real TRISS(t)-lot (“Dull“) Suspect got stuck with nearly 90 stolen scratch cards.
Kan vara en bild av text
 
/ Petri Torvinen

2021.04.05

För två år sedan skapade jag egna leksaker, besökte museum i Stockholm, gick på konsert i Stockholm och en massa saker vid Centrum. Odlade en massa saker ute vid balkongen. Blev även omnämnd i Professor Juslins bok, där han hade samlat våra essäer. En autograf på det (Musikpsykologi A2) – jag är stolt ! Jisses vad jag hann göra !
Two years ago, I created my own toys, visited a museum in Stockholm, went to a concert in Stockholm and a lot of things at the town-centre. Cultivated a lot of things out on the balcony. I was also mentioned in Professor Juslin‘s book, where he had collected our essays. An autograph on it (Music Psychology A2) – I’m proud! Geez what I had time to do!
 

 
Måndag 05/042021 = besök hos föräldrar (vaccinationsregistrering). Dock måste jag besöka dem åter imorgon tisdag ty det verkade vara stängt för registrering. Men jag hann lämna in papper beträffande sommarjobb (vid Brinken) – om det inte är för sent ?!
Monday 05/042021 = a visit to parents (vaccination registration). However, I have to visit them again tomorrow Tuesday because it seemed to be closed for registration. But I had time to submit paper regarding summer job (at Brinken) – if it is not too late ?!
Tisdag 06/042021Torsdag 08/042021 = Praktik (lugnare Påskvecka). Fredag 09/042021 = omtenta “Hemtentamen” i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp kl. 1216. Alla aktiviteter som jag författar ämnar jag inkludera med barn under praktiken (”göra flera flugor på smällen”). Jag har min strategi för ett Godkänt. Mallen är författad, och så har jag blott Matematik-delen med två aktiviteter att författa,… under 4 h-tid.
Tuesday 06/042021Thursday 08/042021 = Internship (calmer Easter-week). Friday 09/042021 = re-exam “Homeexam” in the course Preschool Pedagogy and Didactics: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits at 1216. All activities that I write I intend to include with children during the practice (“make several flies on the bang”). I have my strategy for an Approved. The template is written, and then I only have the Maths part with two activities to write, … during 4 hours.
Torsdag 08/042021 (efter praktiken) lär jag städa så att tiden före omprov under fredag 09/042021 kl. 0712 kan omförläggas till dels tvättstugan, men även att gå igenom litteratur. Imorgon tisdag till torsdag ämnar jag ägna mig åt den enda boken medan jag åker med buss till Motala.
Thursday 08/042021 (after the work-based education) I will clean so that the time before the re-test during Friday 09/042021 at 0712 can be relocated partly to the laundry room, but also to go through literature. Tomorrow Tuesday to Thursday I intend to devote myself to the only book while I travel by bus to Motala.
 • en Död stad – även vädret vill ändras i minuten (sol, snö/hagel, sol).
 • a Dead city – even the weather wants to change in minutes (sun, snow/hail, sun).

 • En God fortsatt fin ledig måndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! ❤️
 • A Great Continued Nice Free Monday I wish to dedicate all readers as well as listeners ! ❤️
 
/ Petri Torvinen

2021.04.04

Idag befann jag mig ute på morgonpromenad,… eller ja, sen morgonpromenad i Borensberg. Bilderna är dock från förra året. Jag älskar att gå runt. Tog inga fler bilder ty knappt någon som egentligen bryr sig. 
Today I was out for a morning walk, … or yes, late morning walk in Borensberg. However, the pictures are from last year. I love walking around. Took no more pictures because hardly anyone gives a crap.
Balkongfix samt att städa i ordning balkongen inför den kommande våren. Jag använde mig av maskinell hjälp för att få bort ogräs samt att jag rensade bort alla döda löv från min markplätt. Därefter moppade jag golvet i innebalkongen.
Balcony-fix and to clean the balcony in order for the coming spring. I used machine help to remove weeds and I cleared all the dead leaves from my plot of land. Then I mopped the floor in the indoor balcony.
 • Jag fick även den bästa av hjälp med att plocka bort allt löv. 💖
 • I also got the best of help with removing all the leaves. 💖
Jag funderar starkt på att slita ut alla gamla växter som jag tillsammans med exet planterade. Det är ett nytt liv, två år sedan det stormiga förhållandet tog slut, så vill nog ha blommor och mina rosor istället för en massa mat som endast fåglarna äter.
I am thinking about tearing out all the old plants that I planted together with the ex. It’s a new life, two years since the stormy relationship ended, so I probably want flowers and my roses instead of a lot of food that only the birds eat.
 Nu har jag väldigt svårt med att röra mig. Jag har så ont i ryggen av all ansträngning, så lär bli sängliggandes resten av söndagen. Imorgon måndag 05/042021 är det en ledig dag, så passar på att effektivisera dagen. Kanske ett besök i Motala, men måste verkligen hinna med förberedelse inför omtentamen under fredag 09/042021 kl. 0812; “Hemtentamen” i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Även Observationsuppgift 2 (Språk) måste författas. Materialet är ihopsamlat. Inlämningsdatum söndag Vecka 15, så tid har jag på mig.
Now I have a very hard time moving myself. I have so much pain in my back from all the effort, so I will probably be in bed for the rest of Sunday. Tomorrow Monday 05/042021 it is a day off, so I will take the opportunity to make the day more efficient. Maybe a visit to Motala, but must really have time to prepare for the re-examination during Friday 09/042021 at 0812; “Home-exam” in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits. Observation-assignment 2 (Language) must also be written. The material is collected. Submission date Sunday Week 15, so I still have much time on me.
One way to be reminded of your own mortality is to do a somersault as an adult.
 • En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ni är Guld värda ! 💝
 • A Great Continued Fine Sunday I wish to dedicate to all readers as well as listeners. You are Gold-worth ! 💝 
 
/ Petri Torvinen

Hur ska man tänka när man väljer ärendehanteringssystem?

För att kunna hitta ett användarvänligt ärendehanteringssystem, anpassat för just er verksamhet, bör ni först tänka på följande: Vilken funktion ska systemet fylla och i vilken omfattning? Dessa frågor ska vi besvara i det här inlägget och berätta hur våra tjänster kan hjälpa er.

Vad är ett ärendehanteringssystem?

Ett ärendehanteringssystem administrerar all den information som kommer in till ert företag eller organisation och delar upp denna i olika slags ärenden. Exempelvis felanmälningar, frågor och information kring kund- och kontohantering, arbetsfördelning i interna och externa projekt osv.

Det finns system som passar för alla branscher och dess funktioner kan anpassas efter just era behov. Omfattningen på dessa kan även de justeras för att fungera för både mindre och större verksamheter.

Fördelar med ett korrekt uppsatt system

Ett effektivt ärendehanteringssystem är användarvänligt och lätt för era medarbetare att hantera. Det analyserar och prioriterar ärenden utifrån er verksamhets specifika krav och ni sparar därmed tid och kan behandla de inkomna ärendena snabbt. Den administrativa arbetsprocessen förenklas och gör så att era kunder och användare får så bra service som möjligt.

Hur fungerar Nilex?

Vi på Nilex tillhandahåller skalbara, enkla ärendehanteringssystem. Vi erbjuder olika paketlösningar, guidar dig till att hitta det optimala systemet och hjälper dig genom hela installationsprocessen:

 • Implementation: Installation och konfiguration av system. På plats hos kund eller remote.
 • Utbildning: Vi organiserar en övergripande utbildning för alla som kommer att arbeta i systemet.
 • Konsulttjänster: Våra konsulter arbetar nära ditt IT-driftteam för att säkerställa att både uppgraderingar, infrastrukturförändringar och systemets vardag levereras med högst möjliga prestanda.
 • Support: Om du har någon fråga eller står inför utmaningar – är du alltid välkommen att kontakta vår suppor

Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa just ditt företag? Läs mer här.

Läs mer om vår ärendehantering.

2021.04.03

True story : “Sentenced to be alone for an eternity. I was too socially handicapped to notice if anyone was flirting with me.
Fredagskvällen bjöd på lite mys i Motala hos föräldrar vid Ekön. LIte Long Drink, lite Minttu, lite Cider i sorgsenshetens namn : “Strongbow“.
the Friday-evening offered a little coziness in Motala with parents at Ekön. A little Long Drink, a little Minttu, a little Cider in the name of sadness :Strongbow“.
Damerna / the Ladies 2021.04.03 :
 • Saga
 • Lotus
 • Sot
 • Lördag / Saturday 03/042021 = en lugn dag och en dag av lugn. Solen skiner vid uteplats och balkong / a quiet day and a day of calm. The sun is shining on the patio and balcony.

 • Söndag / sunday 04/042021 = fixa i ordning balkong / fix in order the balcony.
 • En God fortsatt fin lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! ❤️
 • A Great Continued Nice Saturday I wish to dedicate to all readers as well as listeners ! ❤️
  
 
/ Petri Torvinen

2021.04.02

Shut up. Here I come with my ego.”
Rock-group / Risk-group
So nice that the 1st of April is over with. Now one may again believe everything that is on the Internet.
Andra april : Långfredag. Jag har städat klart för denna vecka. kl. 14 (eller senare) ämnar jag dra mot Motala för att umgås med föräldrarna vid Ekön i Motala. Mycket alkohol i kylskåpet, så Ni som vill umgås : 0722 297 513 är mobilnumret. En God fortsatt fin Långfredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. 💝
Second day of April : Good Friday. I have finished cleaning for this week. at 14 (or later) I intend to leave for Motala to spend time with my parents at Ekön in Motala. Lots of alcohol in the fridge, so you who want to hang out: 0722 297 513 is my mobile number. A Great Continued Fine Good Friday I wish to dedicate to all readers as well as listeners💝
Medan alla är instängda inomhus och försöker överleva Zombie-apokalypsen, är det den perfekta tiden att ta en titt på ny musik. I dess sanna anda har Jonathan Eve och Liz Marriott bestämt sig för att sjunga en låt, komponerad av ett av deras favoritband – the Dreadnoughts, och denna fantastiska låt “Roll Northumbria” från the Dreadnoughts‘ senaste album “Into the North“. Om Du inte har lyssnat på det redan, här har Ni ytterligare en möjlighet.
While everyone is trapped indoors and trying to survive the Zombie-apocalypse, it’s the perfect time to take a look at new music. In its true spirit, Jonathan Eve and Liz Marriott have decided to sing a song, written by one of their favorite bands – the Dreadnoughts, and this amazing song “Roll Northumbria” from the Dreadnoughts‘ latest album “Into the North“. If you have not listened to it already, here is another opportunity.
 
/ Petri Torvinen

2021.04.01

Du kan inte bedöma djupet av floden, tills Du ser djupet. Hur djup är floden om Du inte kan se botten ? Floden berättar inga lögner, men även om den oärliga stod på stranden, skulle h. ändock höra dem.
Et voi arvioida joen syvyyttä ennenkuin näet syvyyden. Kuinka syvä joki on jos et näe pohjaa ? Joki ei kerro valheita, mutta vaikka epärehelliset seisoivatkin rannalla, hän kuulisi silti niitä.
 • 7 veckor (35 dagar) / 51 realdagar tills avslut på Verksamhetsförlagd undervisning 3 fredag 21/052021 (vecka 20).
 • 10 skolveckor (50 skoldagar) / 11 realveckor (72 realdagar) kvar till SEMESTER 2021.
 • 21 realveckor / 151 realdagar tills Grupp B5 startar examensuppgifterna (vecka 35 i augusti 2021).
 • 41,5 veckor / 291 realdagar (minus helgdagar = cirkus –7 dagar = 40,5 veckor / 284 dagar !) tills examen i Förskollärarutbildning 210 hp. Just nu ”äger” jag 160 + hp av totalt 210 hp.
 
 • 7 weeks (35 days) / 51 real days until the end of Work-based teaching 3 Friday 21/052021 (week 20).
 • 10 school weeks (50 school days) / 11 real weeks (72 real days) left until HOLIDAY 2021.
 • 21 real weeks / 151 real days until Group B5 starts the degree assignments (week 35 in August 2021).
 • 41.5 weeks / 291 real days (minus holidays = circus -7 days = 40.5 weeks / 284 days !) until the degree in Preschool Teacher Education 210 credits. Right now I “own” 160 + credits out of a total of 210 credits.
 

Skärtorsdag – Praktikdag kl. 07:3016. Hemåt… ledigt i 4 hela dagar. Långfredag = besök hos föräldrar i Motala. Någon som är intresserad av att umgås under kvällen, ty bussen åker hem till Borensberg kl. 02. Jag har alkohol och i stora lager. 0722 297 513 är numret !

Maundy Thursday – Internship day at 07:3016. Home … free for 4 full days. Good Friday = visit to parents in Motala. Anyone interested in hanging out during the evening, because the bus is leaving for home to Borensberg at 02. I have alcohol and in large stocks. 0722 297 513 is my number !
Idag torsdag passade jag på att tvätta kläder. Är strax klar med sista maskinerna och så torktumlaren till kl. 21. Imorgon fredag är det städning under morgonen, och vid antingen 14 eller 16-tiden beger jag mig av till Motala.
Today Thursday I took the opportunity to do the laundry. I am soon finished with the last machines and then the dryer until kl. 21. Tomorrow Friday I shall do some cleaning in the morning, and at either 14 or 16 I will be heading for Motala.
Nästa vecka blir det några schematiska förändringar, och så vecka 15 (längre tider). Under fredag 09/042021 kl. 0812 måste jag skriva ett omprov “Uppgift 11 – Hemtentamen” i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Det går icke att övertyga en person som dessvärre ser blott på ett sätt (tunnelseende).
Next week there will be some schematic changes, and then week 15 (longer times). During Friday 09/042021 at 0812 I have to write a re-examination “Assignment 11 –  Home-exam” in the course “Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits”. It is not possible to convince a person who unfortunately only sees in one way (tunnel-vision).
Det förmodligen största skämtet är att 1a April är en “heldag“. En halvdag brukar grundskola och gymnasium ha… eller som för somliga elever = heldagsledighet helt beroende på hur de känner sig den morgonen. En God fortsatt fin Skärtorsdag tillägnar jag alla lyssnare som läsare. ❤️
The biggest joke is probably that April 1st is a “full day”. Half a day is usually spent in primary and secondary school … or as for some students = full-day leave depending entirely on how they feel that morning. A Great Continued Good Maundy Thursday I wish to dedicate to all listeners as well as readers. ❤️
 • April Fools ! I laughed out loud after telling myself that everything will be fine in the end.
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan