Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.05.24

 • Olemme kaikki syntyneet niin kauniiksi. Suurin tragedia on vakuuttunut siitä, ettemme ole.”
 • Vi är alla födda så Vackra. Den största tragedin är att vi är övertygade om att vi inte är det.”
 • We are all born so Beautiful. the Greatest tragedy is being convinced we are not.”
 • «Мы все рождены такими красивыми. Величайшая трагедия состоит в том, чтобы убедить нас, что это не так».
Opetin liekeille tanssimista, Kerroin autoille kuinka ajaa. Pidän puita putoamasta, näytän linnuille, kuinka lentää. Pysähdin “aikaisin” asti ja ilmoitan auringolle, milloin nousta. Olen mikään kuningas ja haluan elämäni takaisin.
Ei ole kauan, ennen kuin aloitan maailman tulen sytyttämisen. Sytyttää liekki sydämessäsi, sytyttää tahtosi ja halu. Raivasin tietä kotiisi; pitkä ja hiljainen katu. Mutta imperiumini hajoaa julmalla nopeudella.
Minulla on viesti kääritty kappaleeseen: mitä kauemmin aika kuluu, sitä vähemmän haluat tietää, kun olet väärässä. Jos et ole päätynyt mihinkään, älä pelkää vanhentua. Kaikki ympärilläsi on edelleen hallinnassa.
Jag lärde flammorna hur att dansa, jag berättade för bilarna hur att köra. Jag håller träden från att falla, jag visar fåglarna hur att flyga. Jag stannar upp tills ”tidigt” och berättar för solen när att resa sig. Jag är konungen av ingenting och jag vill ha tillbaks mitt liv.
Det kommer inte att dröja länge förrän jag börjar sätta världen i brand. Att tända en flamma i ditt hjärta, för att tända din vilja och önskan. Jag banade vägen till ditt hus; en lång och tyst gata. Men mitt imperium faller sönder i brutal fart.
Jag har ett meddelande förpackad i en sång : ju längre tid som passerar, ju mindre vill Du veta när Du har fel. Om Du har hamnat ingenstans, var inte rädd för att bli gammal. Allt runtomkring dig är ändock utom kontroll.
Я научил пламя танцевать, Я рассказал машинам, как водить. Я не даю деревьям упасть, я показываю птицам, как летать. Я останавливаюсь до раннего утра и говорю солнышку, когда вставать.
Я король ничего и хочу вернуть свою жизнь. Пройдет немного времени, и я начну поджигать мир. Чтобы зажечь пламя в твоем сердце, чтобы зажечь твою волю и желание. Я проложил путь к твоему дому; длинная и тихая улица.
Но моя империя распадается с бешеной скоростью. У меня есть послание, заключенное в песню: чем дольше проходит время, тем меньше вы хотите знать, когда вы ошибаетесь. Если вы ни в чем не оказались, не бойтесь стареть. Все вокруг по-прежнему выходит из-под контроля.
 • Kaikki, mitä tiedämme Elvisin kuolemasta –77 …, ei ole totta ! Täällä näet todisteet !
 • Allt vi vet om Elvis‘ död –77 … stämmer inte ! Här ser Ni beviset !
 • Everything we know about Elvis‘ death in –77 … is not true ! Here is the proof !
 • Все, что мы знаем о смерти Элвиса77 … неправда ! Вот вам доказательство !
Kun syöt sitruunaa, arvostat sokeria. Elämä on paradoksi. Mutta onko se todella niin ? Ovatko ristiriidat meissä ja ympärillämme todella dissonanssin muotoa vai vain toinen sana “sopimus” kielellä, jota emme ole vielä löytäneet ? Kieli, jota meidän on vielä opittava, kieli, josta meiltä on riistetty.
Elämme vääriintyneessä maailmassa, eikä sen tarvitse olla niin. Voit olla akateeminen ja tulla tähän oivallukseen lukemalla kirjoja, tai voit löytää tämän uuden kapinallisten älykkyyden heräämällä omissa ulosteissasi. Joka tapauksessa et voi menettää. Ilman likaa ei voi olla viisautta. Ilman pimeyttä, ei valoa.
Tie menestykseen on päällystetty nöyryytyksellä. Mitä nopeammin hyväksyt sen, sitä helpompi matka on. Kaksinaisuus on kaikessa. Kysymys, jonka minun pitäisi kysyä itseltäni: “Olenko tietoisesti vai tiedostamatta aktiivinen vai passiivinen yhteistyössä juuri nyt tietyllä käyttäytymisellä, jonka on tarkoitus tuhota toinen ihminen?”
Ihmiskunta näyttää jakautuneen kahteen luokkaan: ihmiset, jotka yrittävät olla hyviä ja ihmiset, jotka yrittävät olla huonoja, mutta henkilökohtaisesti en näe suurta eroa. Jos vietät koko elämäsi pyhänä, väität lopulta päinvastoin ja lika ilmestyy kuin keidas autiomaassa. Mutta jos vietät elämäsi vesikourussa, etsit ennemmin tai myöhemmin viisautta. Kuten sika, joka haisee tryffeleitä.
När Du äter en citron, uppskattar Du vad socker är. Livet är en paradox. Men är det verkligen det ? Är motsägelserna i och omkring oss verkligen en form av dissonans, eller endast ett annat ord för “överenskommelse” på ett språk vi ännu inte upptäckt ? Ett språk vi ännu har att lära oss, ett språk vi har blivit berövade.
Vi lever i en felaktig värld, och det behöver inte vara så. Du kan vara akademiker och komma till denna insikt genom att läsa böcker, eller Du kan upptäcka den här nya rebellintelligensen genom att vakna upp i din egen avföring. Hur som helst kan Du inte förlora. Utan smuts kan det inte finnas visdom. Utan mörkret, inget ljus.
Vägen till framgång är asfalterad med förnedring. Ju tidigare Du accepterar det, desto lättare blir resan. Dualitet finns i allt. En fråga som jag borde fråga mig själv : “Är jag medvetet eller omedvetet aktiv eller passiv, i samarbete just nu, med ett visst beteende som är avsedd att utgöra förödelse mot en annan människa ?”
Mänskligheten verkar vara uppdelad i två kategorier : människor som försöker vara bra och människor som försöker vara dåliga, men personligen ser jag inte så mycket skillnad. Om Du tillbringar hela ditt liv som ett helgon, kommer Du så småningom att hävda motsatsen och smuts kommer att framstå som en oas i öknen. Men om Du spenderar ditt liv i rännan, kommer Du förr eller senare att söka efter visdom. Som en gris sniffandes efter tryffel.
When you eat a lemon, you appreciate what sugar is. Life is a paradox. But is it really so ? Are the contradictions in and around us really a form of dissonance, or just another word for “agreement” in a language we have not yet discovered ? A language we have yet to learn, a language we have been deprived of.
We live in a wrongful world, and it does not have to be that way. You can be an academic and come to this realization by reading books, or you can discover this new rebel intelligence by waking up in your own feces. In any case, you can not lose. Without dirt, there can be no wisdom. Without the darkness, no light.
The road to success is paved with humiliation. The sooner you accept it, the easier the journey will be. Duality is in everything. A question I should ask myself: “Am I consciously or unconsciously active or passive, in cooperation right now, with a certain behavior that is meant to wreak havoc on another human being ?”
Humanity seems to be divided into two categories: people who try to be good and people who try to be bad, but personally I do not see much difference. If you spend your whole life as a saint, you will eventually claim the opposite and dirt will appear like an oasis in the desert. But if you spend your life in the gutter, sooner or later you will seek wisdom. Like a pig sniffing for truffles.
Когда вы едите лимон, вы понимаете, что такое сахар. Жизнь – это парадокс. Но так ли это на самом деле ? Являются ли противоречия внутри и вокруг нас действительно формой диссонанса или просто другим словом, обозначающим «согласие» на языке, который мы еще не открыли ? Язык, который нам еще предстоит выучить, язык, которого нас лишили.
Мы живем в неправильном мире, и это не должно быть так. Вы можете быть ученым и прийти к этому осознанию, читая книги, или вы можете обнаружить этот новый интеллект мятежников, проснувшись в своих собственных фекалиях. В любом случае проиграть нельзя. Без грязи не может быть мудрости. Без тьмы нет света.
Путь к успеху вымощен унижением. Чем раньше вы это примете, тем легче будет путешествие. Двойственность есть во всем. Вопрос, который я должен задать себе: «Я сознательно или бессознательно активен или пассивен, в сотрудничестве прямо сейчас, с определенным поведением, которое призвано нанести ущерб другому человеку 
Человечество, кажется, делится на две категории: люди, которые стараются быть хорошими, и люди, которые пытаются быть плохими, но лично я не вижу большой разницы. Если вы проведете всю свою жизнь как святой, вы в конечном итоге заявите обратное, и грязь станет оазисом в пустыне. Но если вы проведете свою жизнь в сточной канаве, рано или поздно вы будете искать мудрости. Как свинья, нюхающая трюфели.
 • Projektini eivät ole lähtenyt viime aikoina. Ne pysähtyvät ensimmäisiin sanoihin, kuten “Soulballad“:
 • Mina projekt har inte tagit fart under den senaste tiden. De stannar vid de första orden, som med “Soulballad” :
 • My projects have not taken off in recent times. They stop at the first words, as with “Soulballad” :
 • Мои проекты в последнее время не набирают обороты. Они останавливаются на первых словах, как в “Soulballad” :
I’ll be home by eight. If I ain’t working lateI’ll be gone by ten. Ain’t coming home again.”
  
 • Puhuttu sana” – yliaktiiviset aivot !
 • Spoken word” – överaktiv hjärna !
 • Spoken word” – overactive brain!
 •  «Разговорное слово» – сверхактивный мозг !
D^/B^/
Am7/Eb7(alt)/
Ab7 A7//
 • Oletko kuullut tuulesta ? – Synkkä ja sininen.”
 • Har du hört talas om vinden ? – Dyster och blå.”
 • Have you heard about the wind ? – Gloomy and blue.”
 • Вы слышали о ветре ? – Мрачный и синий.
Harmonia – on vähän sinusta ja paljon minusta. Rauhallisuus – kun tunnen olevani sääntö numero yksi. Lämmin syleily, jossa vaistot kohdistuvat ihmisen saaliin. Olen yliannostanut rauhaa. Haluan kuulla rehellisyyden.
Elämän lähde; matelijan mielen tiksuva pommi. Molemminpuolinen luottamus; kasvot tulessa ja julma himo. Kaikkitietävä sydän; olisin mieluummin onnekas kuin viisas ja älykäs. Salaisuus – hirviö haukkuu väärää puuta.
Vapauden sääntöjen mukaan löydät hirviöfilosofian.
Harmoni – är lite av dig och mycket av mig. Fridfullhet – när regel nummer ett är hur jag mår. En varm omfamning, med instinkter inställda på mänskligt byte. Jag har överdoserat på frid. Vad jag vill höra är ärlighet.
En livets fontän; den tickande bomben av ett reptilsinne. Ett ömsesidigt förtroende; ett ansikte i brand med brutalt begär. Det allvetande hjärtat; hellre skulle jag ha tur än att vara klok och smart. Ett mysterium – monstret skäller upp på fel träd.
Under frihetens regler finner Du monster-filosofin.
Гармония – это немного тебя и много меня. Спокойствие – когда правило номер один – это то, что я чувствую. Теплые объятия, инстинкты настроены на человеческую добычу. У меня передозировка мира. Я хочу услышать честность.
Источник жизни; тикающая бомба разума рептилии. Взаимное доверие; лицо в огне жестокой похоти. Всеведущее сердце; Я предпочитаю быть удачливым, чем быть мудрым и умным. Загадка – чудовище лает не на то дерево.
В правилах свободы вы найдете философию монстров.
 • Jos mies tietää enemmän kuin muut, hänestä tulee yksinäinen.” – Carl Jung
 • Om en man vet mer än andra blir han ensam.” – Carl Jung
 • If a man knows more than others, he becomes lonely.” – Carl Jung
 • «Если человек знает больше, чем другие, он становится одиноким». – Карл Юнг

Kuvia Lontoosta toukokuussa 2019 … viikonloppuna tulee tarinat matkasta. Tänään on ensimmäinen kerta, kun olen voinut hengittää ulos, ja sitten sydän ei lyö liikaa. Suuri kiitos Hienolle Pietarissa oi näistä hienoista taiteellisista keskusteluista ja tästä uskomattomasta tuesta viime aikoina. 💝
Bilder från London i maj 2019 … under helgen kommer en historia om resan. Ikväll är första gången sedan jag har kunnat andas ut, och då hjärtat inte bultar i överfart. Ett stort tack till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg för ack dessa fina konstnärliga konversationer och för detta otroliga stöd på senaste tiden. 💝
Pictures from London in may 2019 … during the weekend there will be a story about the trip. Tonight is the first time since I have been able to breathe out, and then the heart does not beat in excess. A big thank you to the Finest Most Beautiful in St. Petersburg for oh these fine artistic conversations and for this incredible support lately. 💝
Фотографии из Лондона в мае 2019 года … в выходные будет рассказ о поездке. Сегодня впервые с тех пор, как я смог выдохнуть, и тогда сердце не бьется слишком сильно. Большое спасибо Прекрасно, красиво в Санкт-Петербурге за эти прекрасные художественные беседы и за эту невероятную поддержку в последнее время. 💝
Jatka eteenpäin kohti unelmiasi; olet tänään lähempänä kuin olit eilen ! Usko suuresta “yhtäkkiä” siunauksesta sinulle ja sinun tänään !
Fortsätt att gå mot dina drömmar; Du är närmare idag än Du var Du var igår ! Tror på en stor “plötslig” välsignelse för dig och din idag !
Keep on moving toward your dreams; you’re closer today than you were yesterday ! Believing for a great “suddenly” blessing for you and yours today !
Продолжайте двигаться к своей мечте; ты сегодня ближе, чем был вчера ! Вера в великое «внезапное» благословение для вас и вашего сегодняшнего дня !
 • tulen takaisin !
 • återkommer !
 • I’ll be back !
 •  … вернусь !
 • Kyllä, kuka varasti makkaran ?!
 • Ja, vem stal korven ?!
 • Who stole the sausage ?!
 • Да кто колбасу украл ?! 
 • Tavallinen “tien päällä” -kysymys … kun huomaat, että olut on loppunut !
 • Den vanliga “turné“-frågan … när Du inser att ölen har tagit slut !
 • the Usual “on the road“-question … when you realize you have run out of beer !
 • Обычный «в дороге» -вопрос … когда понимаешь, что у тебя кончилось пиво !
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan