Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.05.29

Kun Jatkosota syttyi vuonna 1941, suomalaiset ottivat Viipuri-kaupungin takaisin 31. elokuuta 1941. Alueelle oli kuitenkin asetettu paljon Neuvostoliiton radio-laukaisemia pommeja ja miinoja. Ne oli räjäytettävä Neuvostoliiton armeijan lähettämällä radiosignaaleja erityisellä taajuudella. Pommien aseista riisumiseksi suomalainen radio Säkkijärven Polkka soitti jatkuvasti tällä taajuudella, ympäri vuorokauden, kuukauden vaihteessa elo-/syyskuussa 1941 häiritäksesi radiosignaaleja, mikä myös onnistui.
När Fortsättningskriget inletts 1941,  återtog finländarna staden Viborg den 31 augusti 1941. Dock hade mängder av sovjetiska radioutlösta bomber och minor placerats i området. Dessa skulle detoneras av den sovjetiska armén genom att sända radiosignaler på en särskild frekvens. För att kunna desarmera bomberna spelade finsk radio Säkkijärven Polkka oavbrutet på denna frekvens, dygnet runt, i månadsskiftet augusti/september 1941 för att störa ut radiosignalerna, vilket man också lyckades med.
When the Continuation War began in 1941, the Finns re-took the town of Viborg on August 31, 1941. However, large numbers of Soviet radio-triggered bombs and mines had been placed in the area. These were to be detonated by the Soviet army by transmitting radio signals on a special frequency. In order to disarm the bombs, Finnish radio Säkkijärven Polkka played continuously on this frequency, around the clock, at the turn of the month August/September 1941 to disturb the radio signals, which they also succeeded in doing.
Когда в 1941 году началась Война-продолжение, финны вернули город Выборг 31 августа 1941 года. Однако в этом районе было установлено большое количество советских радиоактивных бомб и мин. Они должны были быть взорваны Советской армией путем передачи радиосигналов на специальной частоте. Чтобы обезвредить бомбы, финское радио Säkkijärven Polkka постоянно работало на этой частоте, круглосуточно, в конце месяца август/сентябрь 1941 года, чтобы нарушить радиосигналы, что им также удалось.
Sekä isoisäni (luutnantti hevosella) että isoisäni (tavallinen sotilas) taistelivat Lapissa (Sodankylä) 19391945. Ensin Talvisodassa 19391941 Neuvostoliittoa vastaan, sitten Jatkosodassa Neuvostoliittoa vastaan ​​19411944 ajaa saksalaiset sitten Kittilästä, Rovaniemeltä ja ympäröivistä Lapin kaupungeista 19441945. Kiitokseni isoisäni ja veljeni saivat oman palansa Suomen valtiolta Rovastinahosta, jota nykyään on setäni. Isoisä kuoli ehtoollisen aikana sydänkohtaukseen kun isi oli vain 13-vuotias. Tämä johti siihen, että isi otti varhain palveluntarjoajan roolin perheessä rakentamalla siltoja ja teitä Kittilässä.
Både min morfar (löjtnant på häst) samt farfar (ordinarie soldat) stred i Lappland (Sodankylä) 19391945. Först under Vinterkriget 19391941 mot Sovjetunionen, därefter i Fortsättningskriget mot Sovjetunionen 19411944 för att därefter driva ut tyskarna ut ur Kittilä, Rovaniemi och omgivnade städer i Lappland 19441945. Som tack fick morfar med bröder sin egna bit land av den finska staten i Rovastinaho som idag sköts av min morbror. Farfar dog i hjärtattack under kvällsmaten då farsan var blott 13 år gammal. Vilket ledde till att farsan tidigt fick ta över rollen som försörjaren i familjen, genom att bygga broar och vägar i Kittilä.
Both my grandfather (lieutenant on horseback) and grandfather (regular soldier) fought in Lapland (Sodankylä19391945. First during the Winter War of 19391941 against the Soviet union, thereafter in the Continuation War against Soviet union in 19411944, and then to drive the Germans out of KittiläRovaniemi and surrounding cities in Lappland 19441945As a “thank you“, my grandfather and brothers received their own piece of land from the Finnish state in Rovastinaho, which is today run by my uncle. Grandfather died of a heart attack during supper when my father was only 13 years old. Which led to my father early on taking over the role of provider in the family by building bridges and roads in Kittilä.
И мой дед (лейтенант на коне), и дед (солдат) воевали в Лапландии (Соданкюля) 19391945 гг. Сначала во время Зимней войны 19391941 годов против Советского Союза, затем в Продолжающейся войне против Советского Союза 19411944 годов, чтобы затем изгнать немцев из Киттиля, Рованиеми и близлежащих городов в Лапландии в 19441945 годах. В качестве благодарности мой дед и братья получили свой участок земли от финского государства в Ровастинахо, которым сегодня управляет мой дядя. Дедушка умер от сердечного приступа во время обеда, когда моему отцу было всего 13 лет. Это привело к тому, что мой отец рано взял на себя роль кормильца в семье, строя мосты и дороги в Киттиля.
Kuvat kertovat tarinan, tässä elämässä on useita vivahteita. Herään joka aamu ja ennen kuin aloitan joka päivä, otan drinkin aamukahvistani. Se tuoksuu mukissaan; kuppi ylös ja sitten olen matkalla.
Matkustin pitkälle ja panin pääni moniin satamiin. Minua johdatti kompassi, näin kauneutta pohjoiseen. Loin tarinoita monista elämistä ja käytin kasvoni. Minulla oli nämä muistot ympärilläni, joten minun ei tarvitse olla yksin.
Tämä on mahtavalle merelle; epäonnea, kultaa ja merirosvoja. Tämä on miehelle, joka kasvatti minut; opetti minulle uhrauksia ja rohkeutta. Tämä on suosikkipeliäni varten; musta ja kulta, heilutamme lippua. Tämä on sukunimelleni, kantan sitä ylpeänä hautaan.
Tämä tarkoittaa minulle eniten, pysyy täällä ikuisesti. Alus, joka pysyy aina kurssilla, ankkuri valinnoilleni. Ruusu, joka loistaa ylhäältä alas; allekirjoitettu ja sinetöity näillä sanoilla veressä. Kuulin kerran heidän laulavan kappaleessa, se soitetaan uudelleen ja me laulamme mukana !
Tulet aina olemaan minulle, vaikka oletkin kaukainen. Tulet aina omistamaan rakkauteni, muistimme elää ja kestää. Jotkut ovat siellä ilmestymällä, toiset ovat kasvaneet yhdessä. Joskus olin niin rikki ja minulla ei ollut aavistustakaan. Kannan sitä vain sinulle, ylpeydellä kannan sen hautaan. Allekirjoitettu ja sinetöity veressä, kuolisin puolestasi !
Bilderna berättar historien, detta liv har flera nyanser. Jag vaknar upp varenda morgon och innan jag startar varenda dag, tar jag ett sup från morgonens kaffe. Det luktar i sin mugg; koppen upp och därefter är jag på väg.
Jag reste långt och lade huvudet i många hamnar. Jag leddes av en kompass, jag såg skönhet norrut. Jag skapade berättelser om många liv och bar mina ansikten. Jag hade dessa minnen runt omkring mig så att jag inte behövde vara ensam.
Detta är för det mäktiga havet; olycka, guld och pirater. Detta är för mannen som uppfostrade mig; lärde mig uppoffring och mod. Det här är för mitt favoritspel; svart och guld, vi vinkar med flaggan. Detta är för mitt efternamn, med stolthet bär jag den till graven.
Detta betyder mest för mig, förblir här för evigt. Ett fartyg som alltid håller kursen, ett ankare för mina val. En ros som lyser ned uppifrån; signerat och förseglat med dessa ord i blod. Jag hörde dem en gång sjungna i en sång, det spelas åter och vi sjunger med !
Du kommer alltid att finnas där för mig även om Du är avlägsen. Du kommer alltid att äga min kärlek, vårt minne kommer att leva vidare och bestå. Somliga finns där genom att dyka upp, andra kommer från att tillsammans ha vuxit upp. Ibland var jag så trasig och hade ingen aning. Jag bär den endast för dig, med stolthet bär jag den till graven. Signerat och förseglad i blod skulle jag dö för dig !
Картины рассказывают историю, в этой жизни есть несколько нюансов. Я просыпаюсь каждое утро и, прежде чем начать, я выпиваю свой утренний кофе. В кружке пахнет; чашка, а затем я уже в пути. Я путешествовал далеко и успокаивался во многих портах. Меня вели по компасу, я увидел красоту на севере. Я создавал истории из многих жизней и носил свои лица. Эти воспоминания окружали меня, поэтому мне не приходилось оставаться в одиночестве.
Это для могучего моря; несчастья, золото и пираты. Это для человека, который меня вырастил; научил меня жертвенности и храбрости. Это моя любимая игра; черный и золотой, мы машем флагом. Это за мою фамилию, я с гордостью ношу ее в могилу.
Для меня это больше всего значит оставаться здесь навсегда. Корабль, который всегда держит курс, якорь для моего выбора. Роза, сияющая сверху вниз; подписано и скреплено этими словами кровью. Однажды я слышал, как они поют в песне, ее снова играют, и мы подпеваем !
Ты всегда будешь рядом со мной, даже если ты далеко. Ты всегда будешь владеть моей любовью, наша память будет жить и жить. Некоторые появляются благодаря тому, что они появляются, другие – от того, что выросли вместе. Иногда я был так сломлен и понятия не имел. Я ношу его только для тебя, с гордостью несу его в могилу. Подписано и запечатано кровью, я умру за тебя !
 • Olen valmis taistelemaan rakkauden puolesta. Olen aina ollut. Mutta ennen kuin ilmoittaudun vaaleille, minun on varmistettava, että taistelen soturin, ei aavikoitsijan puolesta.

 • Jag är villig att kämpa för kärlek. Det har jag alltid gjort. Men innan jag anmäler mig till vad måste jag se till. Jag kämpar för en krigare, inte en desertör.

 • «Я готов сражаться за любовь. Я всегда был таким. Но прежде, чем я подпишусь на нее, мне нужно убедиться. Я сражаюсь за воина, а не за дезертира».

Katkaistakseni tällä historian ja tarjoan todella hienon Tangon. Tangotanssia tarjotaan paljon kun teen ruokaa … – “lady‘jen” (kissojen kauhuksi), kun nostan heitä käsivarsiini saadakseni itselleni tanssin. Kaipaan tätä tänään, koska heinäkuussa olen ollut sinkku 2 vuotta (ts. tanssi paitsi kyllä, … kodikkuus, läheisyys, läheisyys ja seksi). 💝

För att bryta av här med historia bjuder jag på en riktigt fin Tango. Det bjuds på mycket Tango-dans medan jag lagar mat,… till damernas (katternas) fasa, då jag lyfter upp dem i famnet för att få mig en dans. Detta saknar jag idag då jag i juli har varit singel i 2 år (alltså dansen förutom, ja,… mys, närhet, intimitet och sex). 💝
To break off here with history, I offer a really nice Tango. Tango-dancing is offered a lot while I cook, … to the horror of the ladies (cats) as I lift them up in my arms to get myself a dance. I miss this today as in July I have been single for 2 years (ie the dance except, yes, … coziness, closeness, intimacy and sex). 💖
Чтобы закончить здесь историей, я предлагаю действительно хорошее танго. Пока я готовлю, много танцуют танго … к ужасу дам (кошек), когда я поднимаю их на руки, чтобы заставить себя танцевать. Я скучаю по этому сегодня, так как в июле я был холостым уже 2 года (то есть танец, кроме, да, … уюта, близости, близости и секса). 💖
 • Vanhempi viesti, joka käsittelee tarjoamaani luomustani (koska en voi kirjoittaa samaa viestiä !) :
 • Ett äldre inlägg som behandlar mitt skapande bjuder jag på (ty jag inte orkar författa samma inlägg !) :
 • An older post that deals with my creation I offer (because I can not write the same post !) :
 • Я предлагаю более старую публикацию, посвященную моему творению (потому что я не могу написать такой же !) :
https://petritorvinen.blogg.se/2020/march/20200323.html?fbclid=IwAR2f5aUbR5um_R48tjmDtOVvUTqE2kKxMPaB3TkKGIf-jrlvRN_v5CxOsIk

 
 • Verssi 1

Rakkaus – joku josta välität, joten et voi sivuuttaa. Elämä – olemassaolon merkitys. Halukas ottamaan riskin.

 • Pre-chorus

Elämä on julma – omaksua se. Paljon tekemistä, tunnustetaan. Elä elämääsi, suunnittele päivä. Älä välitä, mitä muut voivat sanoa.

 • Chorus

Elämän julmuus – elämän suuret kysymykset ovat ratkaisematta. Saamme sen oikein, saamme sen avautumaan.

 • Verssi 2

Kuolema – monia tapoja kuolla. Joten miksi ei vain yritä laulaa ? Laula – laula ystävyyslaulu. Mutta älä, älä yritä olla lonkka.

 • Pre-chorus

Elämä on julma – omaksua se. Paljon tekemistä, tunnustetaan. Elä elämääsi, suunnittele päivä. Älä välitä, mitä muut voivat sanoa.

 • Chorus

Elämän julmuus – elämän suuret kysymykset ovat ratkaisematta. Saamme sen oikein, saamme sen avautumaan.

 
 • Vers 1

Kärlek – någon som Du bryr dig om och därför inte kan ignorera. Livet – meningen med existens. Villig att ta en chans.

 • Pre-chorus

Livet är grymt – omfamna det. Mycket att göra, låt oss inse det. Lev ditt liv, planera för dagen. Bryr dig inte vad andra må säga.

 • Refräng

Livets grymhet – livets stora frågor olösta. Låt oss få det rätt, få det att utvecklas.

 • Vers 2

Döden – många sätt att dö. Så varför inte bara försöka sjunga ? Sjung – sjung en sång om vänskap. Men försök…, försök inte att vara hip.

 • Pre-chorus

Livet är grymt – omfamna det. Mycket att göra, låt oss inse det. Lev ditt liv, planera för dagen. Bryr dig inte vad andra må säga.

 • Refräng

Livets grymhet – livets stora frågor olösta. Låt oss få det rätt, få det att utvecklas.

 • Verse 1

Love – someone that you care for, and therefore you can’t ignore. Life – the meaning of existance. Willing to take a chance.

 • Pre-chorus

Life is cruel – embrace it. Much to do, let’s face it. Live your life, plan for the day. Don’t care what others might say.

 • Chorus

Cruelty of life – life’s big questions unsolved. Let’s get it right, get it unfold.

 • Verse 2

Death – many ways of dying. So why not just try to sing ? Sing – sing a song of friendship. But do not, don’t try being hip.

 • Pre-chorus

Life is cruel – embrace it. Much to do, let’s face it. Live your life, plan for the day. Don’t care what others might say.

 • Chorus

Cruelty of life – life’s big questions unsolved. Let’s get it right, get it unfold.

 • Стих 1

Любовь – кого-то, о ком вы заботитесь и поэтому не можете игнорировать. Жизнь – смысл существования. Готов рискнуть.

 • Предварительный припев

Жизнь жестока – примите ее. Многое предстоит сделать, давайте признаем это. Живи своей жизнью, планируй на день. Меня не волнует, что могут сказать другие.

 • хор

Жестокость жизни – нерешенные большие жизненные вопросы. Давайте сделаем это правильно, давайте развернемся.

 • Стих 2

Смерть – множество способов умереть. Так почему бы просто не попробовать спеть ? Спой – спой песню дружбы. Но не надо, не пытайтесь быть модным.

 • Предварительный припев

Жизнь жестока – примите ее. Многое предстоит сделать, давайте признаем это. Живи своей жизнью, планируй на день. Меня не волнует, что могут сказать другие.

 • хор

Жестокость жизни – нерешенные большие жизненные вопросы. Давайте сделаем это правильно, давайте развернемся.

 • Rakas musiikki, kiitos, että olet aina puhdistanut pääni, parantanut sydämeni ja nostanut henkeni.
 • Kära musik, tack för att du alltid har rensat mitt huvud, läkt mitt hjärta och lyft min ande.
 • «Дорогая музыка, спасибо за то, что ты всегда очищаешь мою голову, исцеляешь мое сердце и поднимаешь мой дух».
 • Elokuva-ilta Ystävieni kanssa !
 • Filmkväll med mina Vänner !
 • a Movie-night with my Friends !
 • Вечер кино с друзьями !
 • Jätä minut rauhaan. Kuiskasin itselleni.
 • Leave me alone. I whispered to myself.
 • «Оставь меня в покое. – прошептала я себе».
Hyvää lauantaijatkoa 29.05.2021 toivotan KAIKILLE lukijoille ja kuuntelijoille. “Kesäkuu” : aurinko paistaa … naiset huohottavat ulkona parvekkeen vieressä … vihreä kasvaa … hieman liian nopeasti ! Lauantai tarjoaa puolestaan ​​jatkuvan vapaa-ajan ruoanlaittoon ja oluen/siiderin kanssa sekä ensimmäisen käsittelyn raportin ennen tiistain seminaaria klo. 0912. Itse olin kömpelö oman raporttini “johdannossa“: kirjoitin uudestaan ​​rivin ja lisäsin tekstiä. unohdin poistaa ensimmäisen rivin. Vain täydentää !
En Glad fortsatt lördag 29/052021 tillägnar jag ALLA läsare som lyssnare. “Juni-månad”. Solen lyser… damerna flåsar ute vid balkong… det gröna växer… lite väl snabbt ! Å egen del bjuder lördagen på fortsatt ledighet med matlagning samt öl/cider, samt att först läsa igenom en rapport inför tisdagsseminarium kl. 0912. Själv var jag klumpig i ”inledningen” av min egna rapport : jag skulle skriva om en rad och lägga till text; glömde att ta bort den första raden. Endast att komplettera !
A Great Continued Saturday 29/052021 I wish to dedicate to ALL readers and listeners. “June” : the sun is shining… the ladies are panting outside by the balcony… the green is growing… a little too fast ! For my own part, Saturday offers continued time off with cooking and beer/cider, as well as first reading through a report before Tuesday‘s seminar at 0912. I myself was clumsy in the “introduction” of my own report : I re-wrote a line and added text; and forgot to delete the first line. Only to supplement !
Великолепная продолженная суббота 29/052021 Я хочу посвятить ВСЕХ читателей и слушателей. «Июнь»: солнышко светит… дамы задыхаются у балкона… зелень растет… чуть быстрее ! Что касается меня, суббота предлагает продолжительный отпуск с приготовлением еды и пивом / сидром, а также первое чтение отчета перед семинаром во вторник в 0912. Сам я неуклюже поступил во «введении» к собственному докладу : переписал строчку и добавил текст; и забыл удалить первую строчку. Только дополнить !
Kognitiivinen dissonanssi – siksi ihmiset järkyttyvät kun heidän uskomuksensa kyseenalaistetaan“. – Vapaa ajatus : henkinen konflikti tapahtuu, kun uusi tieto on ristiriidassa uskomusten kanssa. Tämä konflikti aktivoi aivojen alueet, joihin liittyy henkilökohtainen identiteetti ja emotionaalinen reaktio uhkiin. Aivojen hälytykset sammuvat, kun henkilö tuntee olevansa uhattuna syvästi henkilökohtaisella ja emotionaalisella tasolla, mikä saa hänet sulkeutumaan ja jättämään huomiotta kaikki järkevät todisteet, jotka ovat ristiriidassa aiemmin pidetyn “totuuden” kanssa.
Kognitiv dissonansdärför blir människor upprörda när deras tro utmanas.“. – Den fria tanken : : En mental konflikt uppstår när övertygelser motsägs av ny information. Denna konflikt aktiverar områden i hjärnan som är involverade i personlig identitet och känslomässiga svar på hot. Hjärnans larm går när en person känner sig hotad på en djupt personlig och känslomässig nivå som får dem att stängas av och bortse från alla rationella bevis som strider mot det som tidigare betraktades som “sanning“.
«Когнитивный диссонансвот почему люди расстраиваются, когда их убеждения подвергаются сомнению». – Свободная мысль : Психический конфликт возникает, когда верованиям противоречит новая информация. Этот конфликт активирует области мозга, отвечающие за личностную идентичность и эмоциональную реакцию на угрозы. Тревога мозга срабатывает, когда человек чувствует угрозу на глубоко личном и эмоциональном уровне, заставляя его отключаться и игнорировать любые рациональные доказательства, противоречащие тому, что ранее считалось «истиной».
En ole ollut ennätysmaassa pitkään aikaan. Kaiken puute saa minut vieläkin halukkaammaksi haluamaan vain jättää kaiken ja kadota. Ilman naisten suuria halauksia ja halauksia halauksin, en tiedä kuinka kauan olin kestänyt. SUURI KIITOS kauniista sanoistasi, hienoin ja kauniin Pietarissa ❤️🌹 Hyvää kesää ! ❤️🌹 🌟🌞🌟
Jag har inte befunnit mig i platen Jorden sedan länge. Brist på allting gör mig än mer villig att enbart vilja lämna allt och att försvinna. Vore det inte för damernas stora kramar och jamanden med omfamningar vet jag inte hur länge jag hade orkat. Ett STORT TACK för dina Vackra ord, Finaste Vackraste i Sankt Petersburg ❤️🌹  Trevlig sommar ! ❤️🌹 🌟🌞🌟
I have not been on the record Earth for a long time. Lack of everything makes me even more willing to just want to leave everything and to disappear. Were it not for the ladies’ big hugs and hugs with embraces, I do not know how long I had endured. A BIG THANK YOU for your Beautiful words, the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg ❤️🌹 I wish you a nice summer ! ❤️🌹 🌟🌞🌟
Я давно не был на рекордной Земле. Отсутствие всего заставляет меня просто хотеть все бросить и исчезнуть. Если бы не женские объятия и объятия с объятиями, я не знаю, сколько я выдержал. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за Ваши Прекрасные слова, Самое Прекрасное Самое Красивое в Санкт-Петербурге ❤️🌹 Желаю вам приятного лета ! ❤️🌹 🌟🌞🌟 
 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan