Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.05.31

Tunteellinen idiootti, kuten vaisto, tietää mitä tehdä. Tuulet ovat pohjoisia ja ääni on haluttu. Et voi koskaan tietää mitä kannan sisällä. En koskaan näytä sitä, mutta kannan sitä koko elämän.
Savu nousee satelliitista … jokaiselle lumeen upotetulle teltalle. TV näyttää kuvia –70-luvun “sementtisivilisaatiosta“; ei ole todellista tarvetta Jumala-hibernoinnille. Heräämme maaliskuussa.
Neliön alapuolella – kaikki ystäväni ovat siellä. Kun aurinko ei paista, näet sen saapuessani.
En känslomässig idiot som att instinkt vet vad att göra. Vindarna är nordliga och det ljudet som eftersträvas. Du vet aldrig vad jag bär runt inombords. Jag visar det aldrig, men jag bär det för livet.
Ur satelliten stiger röken… för varje tält begravd i snön. TV: n visar bilder på –70-talets “cement-civilisation“; ingenting verkligt behov av en Gud-hibernation. Vi vaknar upp i mars.
Nedan torget – alla mina vänner är där. När solen inte lyser ser Du det vid min ankomst.
Такой эмоциональный идиот, как этот инстинкт, знает, что делать. Ветры дуют с севера, и звук ищут. Никогда не знаешь, что я ношу внутри. Никогда не показываю, но ношу на всю жизнь.
Дым поднимается от спутника … от каждой палатки, закопанной в снегу. По телевизору показываются кадры «цементной цивилизации» 70-х годов; нет никакой реальной необходимости в Бог-спячка. Просыпаемся в марте.
Под квадратом – все мои друзья. Когда солнце не светит, ты увидишь его по моему приезду.
Mies makaa sairaalassa vatsavaivojen kanssa, kun hän saa yhtäkkiä ripulia ja paskoo koko sängyn. Mies sai paniikin, taitaa lakanan ja heittää sen ulos ikkunasta. Lakana päätyy ohikulkevaan suomalaiseen alkoholistiin. Hän paini lakanan kanssa jonkin aikaa että kakka valui ulos. Sitten tulee toinen mies ja kysyy mitä hän tekee. “Perkele poika, et usko minua. Löin paskaa ulos aaveesta“!
En man ligger på sjukhus med magproblem när han plötsligt får diarré och skiter ned hela sängen. Mannen får panik, viker ihop lakanet med bajset och slänger ut det genom fönstret. Lakanet hamnar på en finsk alkoholist som går förbi. Han brottas ett tag med lakanet och så bajset rinner ut. Då kommer annan man förbi och frågar vad han håller på med. “- Perkkele grappen, Du kommer intä att tro mig. Men jag har just bankat siten ur ett spöke !”
A man is in hospital with stomach-problems when he suddenly gets diarrhea and shit all over the bed. The man panics, folds the sheet with the poop and throws it out the window. The sheet ends up on a Finnish alcoholic who walks by. He wrestles with the sheet for a while and then the poop runs out. Then another man comes by and asks what he is doing. “– Perkele boy, you will not believe me. I just knocked the shit out of a ghost !”
Мужчина попал в больницу с проблемами желудка, когда у него внезапно начался понос и вся кровать в говне. Мужчина паникует, складывает простыню с какашками и выбрасывает в окно. Лист попадает на проходящего мимо финского алкоголика. Некоторое время он борется с простыней, а потом какашки выливаются. Затем подходит другой мужчина и спрашивает, что он делает. -Перкеле, мальчик, ты мне не поверишь. Но я просто выбил дерьмо из призрака ! “- Мальчик Перкеле, ты мне не поверишь. Я выбил дерьмо из призрака !”
Maanantai 31/052021 : vapaapäivä, koska Motalan kunta asettaa etusijalle muun kuin tarjota työntekijöilleen työpaikkoja. Kurssista Esikoulupedagogiikka ja didaktiikka 4: Lasten kielen ja matematiikan oppiminen (DIG514), 30 opon jäljellä tiistai 01/062021Vastustus57 minuuttia. Kirjoitin itse yhteensä 19 sivua PowerPointia valmistautuakseni työhön. Aion pitää suullisen esityksen vanhempien tykönä, koska heidän laajakaistansa näyttää olevan vakaampi kuin minun. Sitten lounas, mutta enimmäkseen hengailla.
Måndag 31/052021 : en ledig dag, ty Motala kommun prioriterar annat än att erbjuda sina anställda arbeten. Det som kvarstår av kursen Förskolepedagogik- och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp är tisdag 01/062021Opponering” på 57 minuter. Själv författade jag totalt 19 sidor PowerPoint, för att vara ordentligt förberedd med arbetet. Jag ämnar göra den muntliga redovisningen hos föräldrar, ty deras bredband verkar vara mer stabil än mitt. Därefter lunch, men mest att umgås.
Monday 31/052021 : a day off, because the municipality of Motala prioritizes other than offering its employees jobs. What remains of the course Preschool pedagogy and didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits is Tuesday 01/062021Opposition” of 57 minutes. I myself wrote a total of 19 pages of PowerPoint-presentation, in order to be properly prepared for the work. I intend to do the oral presentation at parents‘ apartment, since their broadband seems to be more stable than mine. Then lunch, but mostly to hang out.
Понедельник 31/052021 : выходной, потому что муниципалитет Мотала уделяет приоритетное внимание не только предложению рабочих мест своим сотрудникам. То, Что осталось от курса «Дошкольная педагогика и дидактика 4: Обучение детей языку и математике (DIG514), 30 кредитов» – это вторник 01.06.2021 «Противостояние» 57 минут. Я сам написал всего 19 страниц PowerPoint-презентации, чтобы как следует подготовиться к работе. Я собираюсь провести устную презентацию в квартире родителей, поскольку их широкополосный доступ кажется более стабильным, чем у меня. Потом обед, но в основном, чтобы потусоваться.
Hyvää jatkoa ja hienoa maanantaita 31/052021 toivon kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Varsinkin Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa. 💝 Kauppassa pitää käydä, samoin syöminen sen jälkeen.
En God fortsatt fin måndag 31/052021 tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Framförallt till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg. 💝 Att handla mat blir det å egen del, samt att äta.
A Great continued nice Monday 31/052021 I wish to dedicate all readers and listeners. Especially to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg. 💝 I need to buy food as well as to eat.
Отличный продолженный прекрасный понедельник 31/052021 Хочу посвятить всех читателей и слушателей. Особенно Самому Прекрасному Самому Красивому в Санкт-Петербурге. 💝 Мне нужно не только есть, но и покупать еду.
  
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan