Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.05.01

Förskjutning
Känslor av irritation, rädsla och vrede överförs från det egentliga objektet till något som för tillfället ses som mer lämpligt. Förskjutning påminner lite om projektion, men till skillnad från projektion som är omedveten, så är personen här på ett dunkelt sätt medveten om processen.
 • Personen som misslyckats på tentan skyller på fastighetsskötaren som stört studieron med gräsklipparen föregående eftermiddag.
 • Ilskan över arbetssituationen kan förskjutas till den förbannade kopieringsmaskinen.
 • I stället för att erkänna att man tröttnat på sin partner säger man att “Du har det bättre utan mig” eller “det är inte dig det är fel på, det är jag“.

– Låter så otroligt bekant !
Shifting (blame)
Feelings of irritation, fear and anger are transferred from the actual object to something that is currently seen as more appropriate. Displacement is a bit like projection, but unlike projection which is unconscious, the person here is vaguely aware of the process.
 • The person who failed the exam blames the caretaker who disturbed the study with the lawnmower the previous afternoon.
 • Anger over the work situation can be shifted to the cursed copier.
 • Instead of admitting that you are tired of your partner, you say that “you are better off without me” or “it is not you that is wrong, it is me“.

– Sounds so awfully familiar !

 • Kom ihåg dessa ack så fina råd !
 • Remember these oh so great tips ! 
En otroligt bra lördag 01/052021 idag. Ingen muskelvärk, inga problem. Enbart med folk via nätet, verkar det som, som i daglig basis. Man får längre inte skriva någonting utan påhopp. Jag lade det i hyllan under den gångna veckan, men funderar starkt på att lägga undan sådan verksamhet i fortsatt framtid. Livet är helt enkelt för kort för att bråkas bort på skitsaker. Alla äger vi en egen åsikt, men för somliga verkar inte meddelandet nå fram utan det ska göras personliga påhopp om de upplever sig “kränkta” och tryckta mot väggen.
An incredibly good Saturday 01/052021 today. No muscle-aches, no problems. Only with people online, it seems, as on a daily basis. You are no longer allowed to write anything without haste. I put it on the shelf during the past week, but am strongly considering putting such activities aside in the future. Life is simply too short to be wasted on crap. We all have our own opinion, but for some the message does not seem to reach them, but personal attacks must be made if they feel “offended” and pressed against the wall.
Just nu verkar läget med COVID-19 vara allvarligt i hela Östergötlands län (“personlig lockdown“), så… jag sitter hemmavid,… utan symtom. Morsan får gärna spela sin BINGO, men om cirkus 2 veckor kan jag besöka dem åter. Visserligen har de fått sin första vaccinationsspruta, men just nu bryr jag mer om mig själv. Jag vill inte bli sjuk i denna abnormala sjukdom under dessa veckor då man ska lämna in så många inlämningsuppgifter och att slutföra Verksamhetsförlagd utbildning 3. Jag blir förundrad om jag lyckas få ett Godkänt i praktiken.
Right now, the situation with COVID-19 seems to be serious in the whole of Östergötland County (“personal lockdown“), so … I am sitting at home, … without symptoms. Mom is happy to play her BINGO, but in circus 2 weeks I may visit them again. Admittedly, they have received their first vaccination-injection, but right now I care more about myself. I do not want to get sick from this abnormal illness during these weeks when you have to submit so many assignments and to complete the Workplace education 3. I will be amazed if I manage to get a Pass in practice.
 
Dead man found in the University‘s premises” (University of Gävle).
Det som jag ämnar arbeta till onsdag 05/052021 med inlämningstid kl. 23:55 fram är en PowerPoint-presentation med följande rubriker (lördag 01/052021onsdag 05/052021; hela redovisningen ska vara på cirkus 2025 minuter, så 2025 slides/5 dagar blir ungefär fem slides om dagen).
Tre aktiviteter (vilka aktivteter har jag utfört med barnen och i vilken ålder, hur många barn ?) -> de didaktiska frågeställningarna :
 • Vad har lärts ut ?
 • Varför ska det läras ut ?
 • Hur ska det läras ut ?
 • För vem ska det läras ut ?
 • När har undervisningen ägt rum ?
 • Var har undervisningen ägt rum och varför det rummet ?

 • Läroplan för förskolan 18 samt förskolans styrdokument (via nätet)
 • Syfte och metod
 • Resultat och analys/diskussion – Barns kunnande och lärande via lek
 • Diskussion kring aktiviteterna, metodkritik och kritik kring uppgifterna
 • Litteraturförteckning
What I intend to work on Wednesday 05/052021 with submission time at 23:55 forward is a PowerPoint-presentation with the following headings (Saturday 01/052021Wednesday 05/052021; the whole presentation should be at the circus 2025 minutes, so 2025 slides/5 days will be about five slides a day).
Three activities (what activities have I performed with the children and at what age, how many children?) -> the didactic questions :
 • What has been taught ?
 • Why should it be taught ?
 • How should it be taugh out ?
 • For whom should it be taught ?
 • When did the teaching take place ?
 • Where did the teaching take place and why that room ?

 • Curriculum for preschool 18 and preschool-governing documents (thru the webb).
 • Purpose and method
 • Results and analysis/discussion – Children’s knowledge and learning thru play
 • Discussion about the activities, method-criticism and criticism about the tasks
 • Bibliography


Detta blir högst intressant / this oughta be most interesting !

 • En god fortsatt fin lördag 1a maj tillägnar jag alla läsare som lyssnare, vilken del av världen Ni än befinner er i ! 💝

 • A great continued nice Saturday 1st of May I wish to dedicate to all readers and listeners, whatever and whichever part of the world you are in ! 💝
Kom ihåg dessa ack så viktiga regler för familjen Torvinen i Borensberg / remember these so important rules for the Torvinen-family in Borensberg :

 • The cat lives here, you do not.
 • If you do not want cat-hair on your clothes, you are offered to stand up.
 • My cat means more to me than most people do.
 • For you this is just a cat, to me this is my four-legged child.
 • A cat is equivalent to a child: if you cannot take care of a cat, you should not get one.
… lite musikerskämt för att bryta allvaret / a little musician-jokes to break the seriousness :
  
 • Tack !
 • Thank you ! 
  
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan