Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.30

2021.06.30

Tulee päivä, jolloin katsomme kohtalon silmiin, joka on paljon suurempi kuin me kaikki. Ja auringonlaskun aikaan kirjoitamme heille sanoja, jotka haluamme kaikua rakkaussydämissämme, jos putoaisimme. Ohut tummat viivat, niin herkät ja hienot; tie, joka näyttää tietä kotiin. Mutta päivän päätteeksi muistomme haalistuvat lopullisesti.

Dagen kommer då vi tittar in i ögonen av ett öde som är mycket större än oss alla. Och vid solnedgången skriver vi dem ord vi vill önska att eka i våra kärlekshjärtan, skulle vi falla. De tunna mörka linjerna, så känsliga och fina; som en väg som visar vägen hem. Men vid slutet av dagen kommer våra minnen att blekna för gott.

MYYNNISSÄ / TILL SALU / FOR SALE  : elämäntyöni / livsverk av / life-work by Petri Torvinen : +46 722 297 513

Hämmästyttävin asia tapahtui viime perjantaina … lukuun ottamatta Hienon ja Kaunean pitkä vierailu perjantaista keskiviikkoon ! Lähetin sisälle kirjeen ja Curriculum Vitaen viime perjantaina. Nyt … neljän viikon “kesäloman” ja kolmen jätetyn hakemuksen jälkeen pääsin vihdoin aloittamaan työskentelyn Vanhuuskodissa Borensbergissä. Tiistaina 20.062021 aloin työn ja jatkan 08.08.2021 kun opettajan työ alkaa Linköpingissä 09.082021.
Det mest fantastiska inträffade i fredags,… förutom långbesöket fredag till onsdag av Fina Vackra !  Jag skickade in ett Personligt Brev och Curriculum Vitae i fredags. Nu… efter fyra veckor av “sommarlov” samt tre inskickade ansökningar, fick jag äntligen börja arbeta hos Trygghetsboendet i Borensberg. Under tisdag 29/062021 startade jag arbetet som fortsätter ändå in till 08/082021 då jag under måndag 09/082021 startar min anställning vid en skola i Linköping.
the most amazing thing happened last Friday, … apart from the long visit Friday to Wednesday by Finest and Beautiful ! I sent in a Personal Letter and Curriculum Vitae last Friday. Now … after four weeks of “summer vacation” and three applications submitted, I finally got to start working at Home for the Elderly in Borensberg. During Tuesday 29/062021 I started the work which continues until 08/082021 when on Monday 09/082021 I start my employment at a school in Linköping.
 • Rokotussunnuntai 2021.06.27 :
 • Vaccin-söndag 2021.06.27 :
 • Vaccine-Sunday 2021.06.27 :
 • Seuraava rokotuksen päivämäärä on tiistaina 17.082021 klo 09:30 Motalassa.
 • Nästa vaccindatum blir under tisdag 17/082021 kl. 09:30 i Motala.
 • the next vaccine date will be during Tuesday 17/082021 at 09:30 in Motala.
Hyvän jatkuvan mukavan keskiviikko 30.06.2021 toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Ja mukavaa jatkuvaa keskiviikko-ilta toivotan kaikille jotka ovat olleet siellä elämässäni viime aikoina. Suuri kohteliaisuus kaikille teille jotka olette edelleen vahvoja kanssani. Kiitos Hienolle ja Kauniille siitä että olit näinä päivinä vierailulla vanhempien luona ja kaikessa mihin meillä on ollut aikaa. 💖
En God trevlig fortsatt onsdag 30/062021 tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Och en trevlig fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla som har funnits där i mitt liv på sistone. En stor eloge till er alla som fortfarande orkar med mig. Och tack Fina Vackra för att Du ställde upp under dessa dagar med besök hos föräldrar och allt vi har hunnit med. 💖
a Great and Wonderful Continued Wednesday 30/062021 I wish to dedicate all readers and listeners. And a nice continued nice Wednesday-evening I wish to dedicate to everyone who has been there in my life lately. A big compliment to all of you who are still strong with me. And I thank you Finest Beautiful for showing up during these days with visits to parents and everything we have had time for. 💖
 • Jokainen pala on osa kauniista ihmisestä, jonka teidät on luotu; joten älkää antako kenenkään erehtyä siitä että olette vähempää kuin kelvollinen, voimakas tai ylimääräinen, sillä olette kaikki nämä ja paljon muuta.” – Dane Thomas


 • Varje bit av dig är en del av den vackra människan som Du skapades för att vara; så låt inte någon misstaga dig för att vara något mindre än värdig, kraftfull eller extraordinär, för Du är alla dessa saker och så mycket mer.” – Dane Thomas


 • Every single piece of you is a part of the Beautiful human you were created to be; so do not let anyone mistake you for being anything less than worthy, powerful, or extraordinary, for you are all of these things and so much more.” – Dane Thomas[embedded content]

[embedded content]

/ Petri Torvinen

2021.06.25

2021.06.25

Tämän aamun jälkeen suljin pois kaiken tärkeän. Tämä imi rypälemehun minusta. Kuinka tämä tapahtui ja miksi ?! – No, kun kuulet kuinka huonosti on työtä, pystyt sitten tarkkailemaan, kuinka uutta henkilöstöä palkataan halvemmalla rahalla, … se on perimmäinen syy ! Ja pakotetaan työskentelemään ilmaiseksi työharjoittelun aikana. Olen riitellyt, minulla on ollut riitoja, … nyt haluan nauttia tästä juhannuksesta. Nukuin korkeintaan 3 tuntia viime yönä. Tarvitsen rauhaa ruumiissani.
Illan aikana otin ystäväni Linköpingistä. Nyt valmistaudun viikonloppuun. Tämän jälkeen jätän sinulle vanhemmat viestit ja kuulemme sinusta taas maanantaina 29/062021, … rokotettuna ja enemmän huvittuneena elämäntilanteesta.
Efter denna morgon utesluter jag allt viktigt. Detta sög musten ur mig. Hur blev det så här och varför ?! – Jo, när man får höra hur dåligt det är med arbeten för att därefter få observera hur det anställs ny personal för billigare peng,… det är grundorsaken ! Och att tvingas arbeta gratis under den Verksamhetsförlagda utbildningenJag har bråkat, jag har haft mina fejder,… nu vill jag njuta av denna midsommar. Jag sov som mest 3 h inatt. Jag behöver få ro i kroppen.
Under kvällen hämtar jag en Vän från Linköping. Nu ska jag förbereda mig inför helgen. Därmed lämnar jag er med äldre inlägg så hörs vi åter på måndag 29/062021,… vaccinerad och mer road äver livssituationen.
After this morning, I exclude everything important. This sucked the must out of me. How did this happen and why ?! – Well, when you hear how bad it is with the work to then be able to observe how new staff are hired for cheaper money, … that is the root cause ! And to be forced to work for free during the Workplace-based training. I’ve been arguing, I’ve had my feuds, … now I want to enjoy this midsummer. I slept at most 3 hours last night. I need peace in my body.
During the evening I pick up a friend from Linköping. Now I’m getting ready for the weekend. Thus, I leave you with older posts and we will hear from you again during Monday 29/062021, … vaccinated and more amused by the life situation.
После этого утра я исключаю все важное. Это высосало из меня все необходимое. Как это произошло и почему ?! – Ну, когда вы слышите, как плохо с работой, тогда можно наблюдать, как нанимают новых сотрудников за более дешевые деньги … это основная причина ! И быть вынужденным работать бесплатно во время трудоустройства. Я спорил, я враждовал, … теперь я хочу насладиться этим летним солнцем. Прошлой ночью я спал максимум 3 часа. Мне нужен покой в ​​моем теле.
Вечером я забираю друга из Линчёпинга. Сейчас готовлюсь к выходным. На этом я оставляю вам более старые сообщения, и мы снова получим известие от вас в понедельник 29.06.2021, … вакцинированных и более удивленных жизненной ситуацией.

/ Petri Torvinen

2021.06.24

2021.06.24

Raporttini “väärinkäytöstä” työpaikkakoulutuksen aikana. Se hylättiin (kuten aina). Todisteista huolimatta raporttien laatiminen on tänään vaikeaa. Kurssin ohjaaja, joka ei ollut edes mukana Tehtävä 3‘sessa, pyysi “epäonnistunutta arvosanaa“, koska LLU-opettaja ei voi hyväksyä ja hyväksyä kritiikkiä, kun mainitsen, ettei hän kuuntele. Tehtävä 3 oli sama tehtävä kuin Tehtävä 12, ja LLU: n on soitettava tästä ja valitettava tästä. Ja sitten saat kuulla, kuinka joku ajattelee ansaitsevani “epäonnistuneenharjoittelussa, kun minua ei sallittu olla osa puhelua, mutta myös rikkomusta. LLU: ta kollegani kanssa mainitsin sanat : “En todellakaan ymmärrä, miten voit saada sen niin väärin ?! Tehtävä 3 on Tehtävä 12 ja olitko vain vaivautunut lukemaan suunnittelua, Tehtävä 3, kun osoitin sinä. Se on ollut lokerossa siitä lähtien, kun sain “A“-merkin. Luulen henkilökohtaisesti, että voit ottaa yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön ja “ensimmäisen lähdetiedon“.

En myöskään saa anteeksi. Ei tunnustusta, mutta minä en voi vastaanottaa “kritiikkiäLLU:ta, joka seisoi ja pilkasi koko tehtävää ja käytti myös tilaisuutta korottaakseen ääntään. Kaikki väitteet kääntyivät yhtä vastaan, vaikka olin oikeassa kurssinohjaajani mukaan, joka hoiti tehtävän itse. Hakemuksessa todetaan, etten ollut ottanut yhteyttä Gävlen yliopistoon. Minulla oli, ja olin keskustellut myös Tehtävästä 3 vastaavan kurssin ohjaajan kanssa.
Min anmälan kring “kränkande behandling” under den Verksamhetsförlagda Utbildningen. Den avvisades (som alltid). Det är svårt att göra anmälningar idag trots bevis. En kurshandledare som inte ens var med i själva Uppgift 3, yrkade på “Underkänt” betyg för att min LLU‘are inte kan ta emot och acceptera kritik när jag nämner att hon inte lyssnar. Uppgift 3 var samma uppgift som Uppgift 12, och detta ska LLU‘aren behöva ringa om och klaga över. Och så får man höra hur någon anser att jag förtjänar “Underkänt” i Praktiken, när jag dels inte fick vara med i telefonsamtalet men även kränkningen. Inför LLU‘ren med kollega nämnde jag orden : “jag fattar verkligen inte hur man kan få det så fel ?! Uppgift 3 är Uppgift 12 och hade Du bara brytt dig om att läsa planeringen, Uppgift 3 när jag visade dig den. Den har legat i facket sedan jag fick “A” i den. Själv anser jag att man kan ta kontakt med den som har hand om kursen och “förstakällsinformationen.”
Ingen ursäkt får man heller. Inget erkännande, utan det är ju jag som inte kan ta emot “kritik” av LLU‘aren som stod och förlöjligade hela uppgiften och även passade på att höja rösten. Alla argument vändes mot en, trots att jag hade rätt enligt min kurshandledare som hade hand om själva uppgiften. I anmälan står det att jag inte hade tagit kontakt med Högskolan i Gävle. Det hade jag, och hade även diskuterat med kurshandledaren ansvarig över Uppgift 3.
My complaint about “abusive treatment” during the Workplace Education was rejected (as always). It is difficult to make reports today despite evidence. A course supervisor who was not even involved in Assignment 3 itself, requested a “Failed” grade because my LLU cannot accept criticism when I mention that she does not listen. Assignment 3 was the same assignment as Assignment 12, but the LLU had to call and complain about this. And then you get to hear how someone thinks that I deserve “Failed” in the Internship, when I was not allowed to be part of the phone call but also the violation. Before the LLU with a colleague, I mentioned the words : “I really do not understand how you can get it so wrong ?! It’s been in the compartment since I got the “A” in it. I personally think that you can contact the person in charge of the course and the “first source information.”
One does not get any excuse either. No acknowledgment, but it is I who can not receive “criticism” of the LLU who stood and ridiculed the whole assignment and also took the opportunity to raise her voice. All arguments were turned against one, even though I was right according to my course supervisor who took care of the task itself. The application states that I had not contacted the University of Gävle. I had, and had also discussed with the course supervisor responsible for Assignment 3.
Många funderingar och bra tankar : fick höra min lönestatus hos Linköpings kommun. Hos Motala Kommun är man mest överarbetad och underbetald,… och nedvärderad trots min stora kompetens. Därmed signerar jag ett arbetskontrakt nästa vecka hos Linköpings kommun.
Many thoughts and good thoughts : was told my salary status at the municipality of Linköping. At the Municipality of Motala, one is mostly overworked and underpaid,… and devalued despite my great competence. I hereby sign an employment contract next week with the municipality of Linköping
 • Torstain positiivinen : 500 kruunua lahjana – kiitän ja kumarrin nöyrästi ! 💖
 • Torsdagens positiva : 500 kr i gåva – jag tackar och bockar ödmjukt ! 💖
 • Thursday‘s positive: SEK 500 as a gift – I thank and bow humbly ! 💖

2021.06.23

2021.06.23

 • Se on sisäinen mikä lasketaan”, ajattelin katsoessani. Jotakin, jota katu syvästi jälkeenpäin. ” – Masentava kuolema


 • Det är insidan som räknas, tänkte jag och tog mig en titt. Någonting som jag i efterhand ångrade djupt.” – Depressiva Döden


 • It’s the inside that counts,” I thought, taking a look. Something I deeply regretted afterwards.” – Depressive Death
Maantantai 09/082021 työllisyys alkaa 75 % : Esikoululuokka Linköpingin koulussa. Haluaisin ja tarvitsen työskennellä 100 % mutta otan tämän ensimmäisenä askeleena. Sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla. Minulla on yksi viikko aikaa saada tietoja jäljellä olevista kolmesta haastattelusta. Nyt tiedätte tämän tosiasian.
Måndag 09/082021 startar anställningen på 75 % : Förskoleklass på en skola i Linköping. Vill och behöver få arbeta 100 % men tar detta som ett första steg. Nästa vecka undertecknas ett kontrakt. En vecka har jag på mig att få besked från de resterande tre intervjuerna. Nu vet Ni detta faktum.
Monday 09/082021 the employment of 75 % starts : Preschoolclass at a school in Linköping. I wish to work and need to work 100 % but I take this as a first step. A contract will be signed next week. I have one week to get information from the remaining three interviews. Now you know this facts.
 • Elämässäni olen elänyt, rakastanut, hävinnyt, kaipannut, olen satuttanut, olen luottanut, olen tehnyt virheitä, mutta ennen kaikkea olen oppinut.

 • I mitt liv har jag levt, jag har älskat, jag har förlorat, jag har missat, jag har gjort ont, jag har litat på, jag har gjort misstag, men mest av allt har jag lärt mig.”

 • In my life, I have lived, I have loved, I have lost, I have missed, I have hurt, I have trusted, I have made mistakes, but most of all, I have learned.”
 • En ole kiinnostunut siitä, oletko seisonut Suurten kanssa. Olen kiinnostunut siitä, oletko istunut murtuneiden kanssa.

 • Jag är inte intresserad av om Du har stått med de Stora. Jag är intresserad av om Du har suttit med de trasiga.

 • I am not interested in whether you have stood with the Great. I am interested in whether you have sat with the broken.”
 • Mieluummin kerro epämiellyttävä totuus kuin joudumme tilanteeseen, jossa minusta ei tunnu voivani luottaa sinuun. Kerro totuus. Pystyn käsittelemään sen ja hoidamme sen yhdessä.” – Kalen Dion


 • I would rather be told the uncomfortable truth than be put into a situation where I do not feel like I can trust you. Tell the truth. I can handle it and we will manage it together.” – Kalen Dion


 • I would rather be told the umcomfortable truth than be put into a situation where I do not feel like I can trust you. Tell the truth. I can handle it and we will manage it together.” – Kalen Dion
Luulin, että minulla oli vaikeuksia taloudellisesti – katsoessani “Täytäntöönpanovirkailija koputtaaTV12: ssä – nähdäksesi perheen, jossa lapsi vietiin huoneistostaan. Vauvan sydän ei ollut kääntynyt 360° viikolla 8 äidin vatsaan … joten sydänvika, joka tarkoitti sitä, että se oli osittain väärä kehossa ja makasi keskellä kehoa … ja osui keuhkoihin. Isä oli lopettanut työpaikkansa hoitaa lasta päivällä ja yöllä. Ja tämä johti siihen, että englanninkielisellä lainvalvontaviranomaisella oli välitön oikeusjuttu häätöä koskevasta tuomiosta. Tämä yhteiskunta … niin riippuvainen rahasta. Sairas yhteiskunta, joka kaataa kansalaiset sen sijaan, että huolehtisi muista ihmisistä.
Jag trodde att jag hade det tufft ekonomiskt – att kolla på ”Kronofogden knackar på” i TV12 – att se en familj med ett barn vräkas ur sin lägenhet. Barnets hjärta hade inte svängt sina 360° under Vecka 8 i mammas mage… så ett hjärtfel som innebar att det dels var felvänd i kroppen och låg mitt i kroppen… och slog mot lungorna. Pappan hade slutat sitt arbete för att vårda om barnet dag och natt. Och detta resulterade i att engelska Kronofogden hade ett domstolsbeslut beträffande vräkning med omedelbar verkan. Detta samhälle… så beroende av pengar. Ett sjukligt samhälle som stjälper sina medborgare istället för att vårda om sina medmänniskor.
I thought I was having a hard time financially – watching “the Enforcement Officer knocks on” on TV12 – to see a family with a child evicted from their apartment. The baby’s heart had not swung its 360° during Week 8 in the mother’s stomach… so a heart defect which meant that it was partly wrong in the body and lay in the middle of the body… and hit the lungs. The father had quit his job to care for the child day and night. And this resulted in the English Enforcement Officer having a court decision regarding eviction with immediate effect. This society… so dependent on money. A morbid society that overthrows its citizens instead of caring for its fellow human beings.
 • En ehkä tunne sinua, enkä ehkä koskaan tiedä tarinasi, mutta tiedän, ettei kenenkään pitäisi koskaan joutua kävelemään pimeässä yksin. En ehkä tunne sinua, mutta olisin kirottu ylpeä kävellessäsi kanssasi, oikea vieressäsi, kunnes pimeys haalistuu valoon.” – Nicole Lyons


 • Kanske känner jag inte dig, kanske kommer jag aldrig att känna din historia, men jag vet att ingen någonsin behöver gå i mörkret ensam. Kanske känner jag inte dig, men jag skulle vara jävla stolt över att gå med dig, rätt bredvid dig, tills mörkret försvinner in i ljuset.” – Nicole Lyons


 • I may not know you, and I may never know your story, but I do know that no one should ever have to walk in the dark alone. I may not know you, but I would be damn proud to walk with you, right beside you, until the darkness, fades into the light” – Nicole Lyons
Keskustelujen jälkeen useimmista asioista tämä elokuva voi osoittaa anteeksipyynnön merkityksen ja tärkeyden sekä toisilleen anteeksiannon tärkeyden. Isä Jumala (Chuck) ja poika Lucifer teoksessa “Yliluonnollinen” :
Efter konversationer om det mesta så kan denna film visa på relevansen och det viktiga i att våga be om ursäkt och vikten av att förlåta varandra. Pappa Gud (Chuck) med sonen Lucifer i “Supernatural” :
After conversations about most things, this film can show the relevance and the importance of daring to apologize and the importance of forgiving each other. Father Gud (Chuck) with His son Lucifer in “Supernatural” :

[embedded content]

Kaadoin vettä, sitten ruusu löystyi. Aivan kuten omalla libidoillani, kun minut pakotetaan tähän elämäntilanteeseen soittamalla yrityksille ja todella tarttumalla “cojoneihin” kiinnittäen huomiota tilanteeseen. Se on väsyttävää, ja mukava keltainen ruusuni tuntuu todennäköisesti halustani olla käsittelemättä enemmän paskaa !

Jag hällde på vatten, så slaknade rosen. Ungefär som med min egna libido då jag tvingas till denna livssituation med att ringa till företag och att verkligen ta tag i med “cojones” för att uppmärksamma min situation. Det är tröttsamt, och min fina gula ros känner nog av min lust att inte orka med mer av skiten !

I poured on water, then the rose slackened. Much like with my own libido when I am forced into this life situation by calling companies and to really grab hold of “cojones” to draw attention to my situation. It’s tiring, and my nice yellow rose probably feels my desire not to be able to handle more of the crap !

 
Opiskelijoiden keskushallinto vähensi kuukausittaista velkaa (jota en ole pystynyt maksamaan; näin ollen siitä tuli kesäkuussa 4600 kruunua) maksamaan se kuukaudessa 1610 kruunua. Työttömyysvakuutusrahastolta minua käsketään vain suorittamaan koulutus. Minun on lähetettävä asiasta todistus, jonka aion tehdä tänään kirjoitettuani tämän. Energia on mennyt, ja haluan vain päästä ulos ja työskennellä. Tai että joku vie aikaa kuunnella teoksiani ja päättää tarjota sponsorointia.
Centrala studiestödsnämnden sänkte min månadskuld (som jag inte har kunnat betala; därmed blev den under junimånad 4600 kr) till att betala av den per månad för 1610 kr. Från Arbetslöshetskassan får jag blott höra att avsluta utbildningen. Jag måste skicka in intyg beträffande saken, vilket jag ämnar göra idag, efter att ha författat detta. Orken är slut, och jag önskar enbart att få komma ut och att arbeta. Eller att någon tar sig tid till att lyssna igenom mina verk och att besluta sig för att erbjuda sponsorskap.
the Central Student Aid Board reduced my monthly debt (which I have not been able to pay; thus it became SEK 4,600 during the month of June) to pay it off per month for SEK 1,610. From the Unemployment Insurance Fund, I am only told to quit the education. I must submit a certificate regarding the matter, which I intend to do today, after writing this. My energy is gone, and I only wish to get out and work. Or that someone takes the time to listen through my works and to decide to offer sponsorship.
 • Ihmiset, jotka näyttävät sinulle uutta musiikkia, ovat tärkeitä.”
 • Människor som visar dig ny musik är viktiga.
 • People who show you new music are important.

 • Laita seitsemän tyyppistä ahdistusta estävää lääkettä tyynyn alle ja haaveilet seuraavasta psykologistasi.” – Väärinkäsitykset


 • Lägg sju sorters ångestdämpande under kudden så kommer Du att drömma om din nästa psykolog.” – Villfarelser


 • Put seven types of anti-anxiety medication under your pillow and you will dream about your next psychologist.” – Misconceptions
Mukava viikonloppu ja juhannus tulossa. Ehkä käy ystäväni luona,… ystäväni tarkoitan entistä. Meillä on uskomattoman hyvä viestintä niin kauan kuin kukaan meistä ei suutu. Hän on ollut viime aikoina uskomaton tuki minulle. Kiitän ja kumarrin nöyrästi ! Olet tervetullut viipymään pidempään sunnuntaista huolimatta, kun minun täytyy mennä vanhempien luo Motalaan sunnuntaina ja saada rokote COVID-19:sta vastaan. “Lady“:t tietävät kuka olet ja kukat tuntevat parhaiten ainutlaatuisen kykynne saada heidät kukkimaan ! 💖
En fin helg samt midsommar på intåg. Kanske få besök av en Vän, med Vän syftar jag på mitt ex. Vi har otroligt bra kommunikation så länge ingen av oss blir arga. Ett otroligt stöd har hon varit för mig under den senaste tiden. Jag tackar och bockar ödmjukt ! Hon får gärna stanna längre trots söndagen då jag måste åka till föräldrar i Motala samt att ta Vaccin mot COVID-19. Damerna vet vem Du är och blommorna mår bäst av din unika förmåga att få dem att blomstra ! 💖
a Nice weekend and midsummer on the way. Maybe get a visit from a friend, by friend I mean my ex. We have incredibly good communication as long as none of us get angry. She has been an incredible support for me lately. I thank and bow humbly ! You are welcome to stay longer despite Sunday when I have to go to parents in Motala to take Vaccine against COVID-19.. the ladies know who you are and the flowers feel best from your unique ability to make them bloom ! 💖
 • Jos voisin antaa sinulle yhden lahjan tänään, antaisin sinulle kyvyn nähdä yli pelkosi, huolesi ja epäilysi. Sitten voisit omaksua ylimääräisen ihmisen, joka olet.” 💝

 • Om jag kunde erbjuda dig en gåva idag, skulle jag ge dig förmågan att se bortom din rädsla, bekymmer och tvivel. Då kan du omfamna den extraordinära person som Du är.” 💝

 • “If I could give you one gift today, I would give you the ability to see beyond your fears, worries and doubt. Then you could embrace the extraordinary person that you are.” 💝 

 • Olen syntisyöjä. Otan vastaan ​​muiden teot, tummentamalla sieluni pitämään heidän puhtautensa. Tähän olen kykenevä.” – Raymond Reddington “Musta Lista“.

 • Jag är en syndare. Jag absorberar andras gärningar och gör min själ mörkare för att hålla dem rena. Det är vad jag är kapabel till.” – Raymond Reddington “den Svarta listan“.

 • I am a sin-eater. I absorb the misdeeds of others, darkening my soul to keep theirs pure. That is what I am capable of.” – Raymond Reddington “the Blacklist“.

 • Hyvän jatkuvan hienon keskiviikko 23.06.2021 toivotan kaikille lukijoille, kirjoittajoille, kuuntelijoille ja ajattelijoille. Olette kullan arvoisia ! 💖

 • En God fortsatt fin onsdag 23/062021 tillägnar jag alla läsare, författare, lyssnare som tänkare. Ni är Guld värda ! 💖

 • A Great continued fine Wednesday 23/062021 I wish to dedicate all the readers, writers, listeners and thinkers. You are worth Gold ! 💖 

 [embedded content]

Rakastan taidetta ja kuvamateriaalia, mutta myös “Tyhjät päät“-tekstin merkitystä. On niin tärkeää, että kohtelemme toisiamme rakkaudella ja ystävällisyydellä, mutta ennen kaikkea arvokkaasti ja rehellisesti. Kiitos Torleif Hoppe ! 💖
Jag älskar konst och bildspråket men även textens innebörd i “Empty Heads“. Det är så viktigt att vi behandlar varandra med kärlek och vänlighet men framförallt med värdighet och integritet.  Tack Torleif Hoppe ! 💖
I love the art and imagery but also the meaning of the lyrics in “Empty Heads“. It is so important that we treat each other with love and kindness but above all with dignity and integrity. Thank you Torleif Hoppe ! 💖

[embedded content] 

[embedded content][embedded content]
/ Petri Torvinen

2021.06.22

Olen erittäin ylpeä näistä :

Jag är oerhört stolt över dessa :

I am extremely proud of these :

Esikoulunopettajat etsii työtä

Vastuullisena yksilönä pidän useita palloja ilmassa koko ajan. Minua ohjaa ja innostaa työskentely kaikenikäisten lasten kanssa. Työ tehdään yhdessä korkeakoulussa, jonka tavoitteena on edelleen kehittää lasten tietämystä 12-vuotiaita ja työssään vanhempien lasten kanssa. Tunnen hyvin sekä käytännön menettelytavan että kaiken teorian lasten kehityksestä iässä, mutta pidän kiinni postmodernistisesta suhteellisesta näkökulmasta, jossa kaikki lapset kehittyvät omassa tahissaan. Asenteelleni lapsiin on ominaista kunnioitus lasta (samoin kuin huoltajia) kohtaan. Sopeudun ja olen joustava voidakseni sopeutua ja priorisoida työtapani lapsen yksilöllisten ja henkilökohtaisten tarpeiden perusteella. Minulla on ratkaisukeskeisenä ihmisenä, jonka tehtävänä on painopiste, minulla on hyvä kommunikointikyky esikoulunopettajana. Tämä puolestaan ​​auttaa edistämään hyviä suhteita lapsiin, huoltajiin ja tuleviin kollegoihini.
Esikoulun opetussuunnitelma 18 (Skolverket, 2018) muistan tässä vaiheessa ja sovellan annettuja tavoitteita ja osatavoitteita käytännössä perustuen omaan tapaani harjoittaa opetusta, joka perustuu lasten tarpeisiin ja aktiiviseen vaikuttamiseen miten luoda, miten tehdä ennen kaikkea kiinnostus lapsiin opetussuunnitelman eri osien suhteen. Minulla on ammattimainen lähestymistapa, joka perustuu arvojen kunnioittamiseen, kunnioitukseen lapsia ja huoltajia kohtaan ja kunnioitukseen kollegoiden kanssa tehtävään työhön, joka on hyvän opetuksen luominen esikoulussa, sisällä ja ulkona, musiikissa, lapsen kanssa eturintamassa.
Tanssi/liike, kuva, draama, ulkopedagogiikka, jossa sekoitan erilaisia ​​tieteenaloja, kuten tekniikka, kestävä kehitys, ympäristö, taide kartioihin, oksat, sammal jne. sekä kieli ja matematiikka. Musiikinopettajana olen opettanut instrumenttia sähköbassoille vuodesta 2005 lähtien ja sitä ennen. Soitan bassoa, kitaraa, rumpuja ja pianoa. Minulla on joitain kappaleita julkaistu verkossa. Lasten kanssa soitan uudelleenjärjestettyjä lasten kappaleita, kuten “Viisi pientä apinaa” funk/hip hop tyylillä. Minä moduloin vielä kahta kappaletta, esimerkiksi Queenin “We Will Rock You” (rummut) soitetaan samalla kun laulamme “Hämä-hämä-häkki” ja / tai “Yksi elefantti piti tasapainoa” hiphopissa. Ennen kaikkea on tärkeää, että musiikkimomentti, kuten tanssimomentti liikkeineen, on mielenkiintoinen. Yhdessä lasten kanssa ja lapsille Reggio Emilian näkökulmasta. Ulkona käyminen lasten kanssa maalaamaan/piirtämään luonnon esineillä on yksi työn kohokohdista viikossa, mutta myös näyttämään erilaisia ​​tieteenaloja, kuten kuinka tarinankerronta (kieli ja matematiikka) sekoitetaan murtuneen peikon tarinaan. polkupyörän ja kuinka monta kappaletta. Ja kuinka tärkeää on pitää luonto puhtaana ja miksi meidän pitäisi pitää luonto puhtaana. Tekniikan ja matematiikan tarkoituksena on antaa lasten rakentaa mökki ja keskustella sitten itse mökin muodosta (“kolmio“). Tai kun näytän kirjainten muodon, lapset kokevat A-kirjaimen kolmioksi ja O-kirjaimen joko neliöksi tai ympyräksi. Kirjoitin B-tason tieteellisen paperin lasten tavoista tulkita symboleja ja merkkejä (Vygotskyn artefaktismi).
Työskentelen mieluummin kokopäiväisesti 100% ja mieluiten välittömässä työsuhteessa. Odotan keskustelua ja haastattelua. / Petri Torvinen, +46 722 297 513

Förskollärare söker anställning

Som ansvarstagande individ håller jag flera bollar i luften, hela tiden. Jag drivs och inspireras av att arbeta med barn i alla åldrar. Arbetet utförs tillsammans i kollegiet, med strävan mot en vidareutveckling av barnens kunskap i åldrarna 12 år, samt vid arbetet med äldre barn. Jag är väl bekant både med det praktiska förfarandet samt all teori kring barnens utveckling i åldrarna, ändock håller jag mig mot ett postmodernistiskt relationellt perspektiv där alla barn utvecklas i sin egen takt. Mitt förhållningssätt gentemot barnen präglas av respekt för barnet (samt vårdnadshavare). Jag anpassar och är flexibel att kunna anpassa och prioritera mitt arbetssätt utifrån barnets individuella och personliga behov. Som lösningsfokuserad med uppdraget i fokus, äger jag som förskollärare en god kommunikationsförmåga. Detta å sin tur bidrar till att främja goda relationer med barn, vårdnadshavare samt mina blivande kollegor.
Läroplanen för förskolan 18 (Skolverket, 2018) kan jag utantill vid det här laget och applicerar de givna målen och delmålen i praktiken utifrån eget sätt att bedriva undervisning utifrån barnens behov och aktiva inflytande i hur att skapa, hur att göra men framförallt att idka ett intresse hos barnen för läroplanens olika moment. Jag har ett professionellt förhållningssätt som bygger på respekt för värdegrunden, respekt för barnen och vårdnadshavare och respekt för arbetet med kollegor som handlar om att skapa bra undervisning i förskolans verksamhet, inomhus som utomhus, i musik, med barnet i främsta rum.
Dans/rörelse, bild, drama, utomhuspedagogik där jag blandar in discipliner av olika slag, som teknik, hållbar utveckling, miljö, konst med kottar, grenar, mossa etc. samt språk och matematik. Som musiklärare har jag undervisat sedan 2005 och dessförinnan i instrumentet elbas. Jag spelar elbas, gitarr, trummor och piano. Jag har en del låtar utgivna på nätet. Med barn spelar jag barnlåtar med omarrangering, som ”Fem små apor” i funk/hiphop-stuk. Jag modulerar två låtar till, till exempel Queen’s ”We Will Rock You” (trummorna) spelas under tiden som vi sjunger ”Imse Vimse Spindel” och/eller ”En Elefant Balanserade” i hiphop-stuk. Framförallt är det av vikt att göra musikstunden, som dansstunden med dess rörelser, intressanta. Tillsammans med och för barnen utifrån ett Reggio Emilia-perspektiv. Att gå utomhus med barnen för att måla/rita med naturföremål är en av veckans höjdpunkter under arbeten, men även att visa på olika discipliner, som hur att blanda historieberättande (språk och matematik) med historien om ett troll som tog sönder en cykel och i hur många bitar. Och vikten av att hålla rent i naturen och varför vi ska hålla rent i naturen. Teknik och matematik handlar om att låta barnen bygga en koja, för att sedan själva diskutera formen av kojan (“triangel”). Eller när jag visar bokstävernas form, så upplevs bokstaven “A” som en triangel av barn, och bokstaven “O” upplevs som antingen en kvadrat eller en cirkel. Jag författade en vetenskaplig uppsats på B-nivå kring barnens sätt att tolka symboler och tecken (Vygotskij’s artefaktism).
Jag arbetar helst heltid 100 % och med helst omgående anställning. Jag ser fram emot att konversera och att komma på intervju. / Petri Torvinen, +46 722 297 513

Preschool teachers are looking for employment

Hello. — —- 2021, I confirm that I am applying for the part-time position of a fulltime-employment at Unit —- as a Preschool Teacher/Teacher in Preschool Class, with reference —-. Today I am studying to become a Preschool Teacher with 180 credits Ladok-registered (which can be certified). I have worked as a children-caretaker for three years (in BorensbergMotala and in Linköping). Prior to that as a Music Teacher in PiteåLuleå and in Motala, in three primary schools. I re-saddled in 2018, when I started studying at the University of Gävle. I have two courses left before the degree in Preschool Teacher Education of 210 credits, which are purely theoretical, ie all Work-based Educations have been completed.
As a responsible individual, I keep several balls in the air, all the time. I am driven and inspired by working with children of all ages. The work is carried out together in the college, with the aim of further developing the children’s knowledge at the ages of 12 years, and in the work with older children. I am well acquainted with both the practical procedure and all the theory about children’s development in age, yet I stick to a postmodernist relational perspective where all children develop at their own pace. My attitude towards the children is characterized by respect for the child (as well as guardians). I adapt and am flexible to be able to adapt and prioritize my way of working based on the child’s individual and personal needs. As a solution-focused person with the assignment in focus, I have a good communication ability as a preschool teacher. This in turn helps to promote good relationships with children, guardians and my future colleagues.
the curriculum for preschool 18 (Skolverket, 2018) I have memorized on its fullest at this point and apply the given goals and sub-goals in practice based on my own way of conducting teaching based on the children’s needs and active influence in how to create, how to do but above all to pursue a interest in children in the various elements of the curriculum. I have a professional approach based on respect for the values, respect for the children and guardians and respect for the work with colleagues that is about creating good teaching in preschool activities, indoors and outdoors, in music, with the child in the forefront.
Dance/movement, image, drama, outdoor pedagogy where I mix disciplines of different kinds, such as technology, sustainable development, environment, art with cones, branches, moss, etc. as well as language and mathematics. As a music teacher, I have been teaching the instrument electric bass since 2005 and before that. I play electric bass, guitar, drums and piano. I have some songs released online. With children, I play children’s songs with rearrangement, such as “Five little monkeys” in funk/hip hop-style. I modulate two more songs, for example Queen’s ”We Will Rock You” (the drums) is played while we sing “Itsy Bitsy Spider” and / or “an Elephant Balanced” in the style of hip-hop. Above all, it is important to make the music moment, like the dance moment with its movements, interesting. Together with and for the children from a Reggio Emilia-perspective. Going outdoors with the children to paint/draw with natural objects is one of the highlights of the week during the work, but also to show different disciplines, such as how to mix storytelling (language and mathematics) with the story of a troll who broke a bicycle and in how many pieces. And the importance of keeping nature clean and why we should keep nature clean. Technology and mathematics are about letting the children build a hut, and then discussing the shape of the hut (“triangle“). Or when I show the shape of the letters, the letter “A” is perceived as a triangle by children, and the letter “O” is perceived as either a square or a circle. I wrote a B-level scientific paper on children’s ways of interpreting symbols and signs (Vygotsky’s artifactism).
I prefer to work full time 100 % and preferably with immediate employment. I am looking forward to conversing and getting an interview. / Petri Torvinen+46 722 297 513

2021.06.21

2021.06.21

Kalervo Palsan perheen keittiö. Siinä keitettiin kahvit ja sapuskat. Sähkö vedettiin Porvoon mökkiin vasta sen jälkeen, kun Kalervo oli lukenu ittensä ylioppilaaksi Kittilän yhteislyseosta. Kittiläläinen museovieras kertoi, kuinka hänen mummonsa aikoinaan toi tänne ruokaa (ja yritti samalla tuoda Jumalan sanaa tähän paheiden pirttiin). Pikkutytön silmin oli ollu jännittävä, ehkä hieman pelottavaki paikka. Ja heitä kiellettiin tulemasta näille nurkille. Mutta salaa kävivät kuulemma silti.
Kalervo Palsa familjekök. Det bryggdes kaffe och lagades mat. El drogs till stugan i Borgå först efter att Kalervo hade läst sina studier som student från Kittiläs gemensamma skola. En museumsgäst från Kittilä berättade hur hans mormor en gång förde mat här (och samtidigt försökte föra Guds ord in i denna ondskebarack). Det hade varit en spännande, kanske lite läskig plats i den lilla flickans ögon. Och de förbjöds att komma till dessa hörn. Men de var enligt uppgift fortfarande hemliga.
Kalervo Palsa family kitchen. Here they brewed coffee and cooked food. Electricity was pulled to the Porvoo cottage only after Kalervo had read his studies as a student from the Kittilä group. A museum guest from Kittilä told how his grandmother once brought food here (and at the same time tried to bring the word of God into this barracks of evils). It had been an exciting, perhaps a little scary place in the eyes of the little girl. And they were forbidden to come to these corners. But they were reportedly still secret.
Sunnuntai oli hyvä päivä. Se alkoi syvemmällä keskustelulla Kiovan taiteilijan kanssa abstraktista taiteesta ja psykologiasta. Erittäin palkitseva. Toivon, että useammat ihmiset uskaltavat puhua toisilleen sen sijaan, että sivuuttaisivat toisiaan ! Minut kutsuttiin myös matkustamaan. Minulla on kuponkikoodini matkalle Odessaan 2020, jota ei koskaan tapahtunut syystä. Ehkä matka Kiovaan ensi vuonna katsomaan taidetta ?! 💖
Söndagen blev en bra dag. Det började med en djupare diskussion med en konstnär i Kiev kring abstrakt konst och psykologi. Mycket givande. Jag önskar att fler personer vågade ta för sig och prata med varandra istället för att ignorera varandra ! Jag blev även inbjuden på resa. Jag har min Voucher-kod för en resa till Odessa 2020 som aldrig blev av, av en viss anledning. Kanske en resa till Kiev nästa år för att se konst ?! 💖
Sunday was a good day. It started with a deeper discussion with an artist in Kiev about abstract art and psychology. Very rewarding. I wish more people dared to talk to each other instead of ignoring each other! I was also invited to travel. I have my Voucher-code for a trip to Odessa in 2020 that never happened, for a reason. Maybe a trip to Kiev next year to see art ?! 💖
[embedded content] 
 • Suhdevinkkejä 2 vuoden “ikuisesti sinkulta” : näin sen pitäisi olla, ei meikkiä ja pukuja, ja paljon väärennettyjä kuvia, joissa molemmat seisovat ristikkäin.

 • Relationstips från en “för evigt singel” sedan 2 år : det är så detta som borde vara, inte smink och kostymer, och en massa fejkade bilder där bägge står med krystade uttryck i ansiktet.

 • Relationship-tips from “a forever single” since 2 years : this is how it should be, not makeup and costumes, and a lot of fake pictures where both stand with crossed faces.

Jätämme jokaisen käännöksen koskemattomaksi; jokainen oppitunti oppimatta. Koska mitään ei sanottu eikä tehty, tiedän, että se toimii kaikille. Aivan kuten sävy kivikorville, se soi jalkojesi läpi. Se on paine, jota kukaan ei näe, joka antaa suulle rikkoutuneet hampaat.

Kun rakkaus jäähtyy ja ystävät ajautuvat erilleen. Taivaalta ovat painaneet kivipilvet, ja peili tuijottaa takaisin hymyillen. Liian vanha ollakseni ujo ja mietin mitä sanoa sanottuani “Terve !” Olemmeko elossa täällä – olemmeko häviäjiä, olemmeko voittajia ?! Joskus minulla on epäilyksiä, mutta jos saamme kaiken selville, se on valmis, ja mitä saamme illalliselle ?!

Vi lämnar varje vända ostenad; varenda lektion olärd. Med ingenting sagt och inget gjort vet jag att det fungerar på alla. Precis som en melodi på öron av sten, kommer det att ringa igenom dina ben. Det är det tryck som ingen ser, som ger en mun trasiga tänder.

Eftersom kärlek svalnar och vänner driver isär. Himlen har tyngts ned av stenmoln, och spegeln stirrar tillbaka med ett eget leende. För gammal för att vara blyg och jag undrar vad jag ska säga, efter att jag har sagt: “Hej !” Är vi vid liv här – är vi förlorare, är vi vinnare ?! Ibland har jag tvivel, men om vi får ut det hela så är det så blir det klart, och vad får vi till middag ?!

 • Matka todelliseen itse-löytämiseen sinun on hyväksyttävä että se saattaa tarkoittaa kuoleman sille jota kaikki ajattelivat sinun olevan. Aivan kuten perhonen ei voi enää olla toukka.” – JmStorm

 • På vägen till att hitta den riktiga dig, måste Du acceptera att det kan betyda döden för vem alla trodde att Du var. Precis som fjärilen inte längre kan vara en larv.” – JmStorm


 • On the way to finding the real you, you must accept that it might mean the death of what everyone thought you to be. Just as the butterfly can not longer be a caterpillar.” – JmStorm 
 • Kehoni on temppeli siitä että ihmiset laskevat päänsä ja ylittävät itsensä nähdessään sen.
 • Min kropp är ett tempel genom att människor sänker sina huvuden och korsar sig när de ser det.
 • My body is a temple in that people lower their heads and cross themselves when they see it.
Kaipaan Ruotsin Riksdagin kiusaamista pienistä asioista ja hiekkalaatikkotasotia. Joskus ajattelin, että he riitelivät millaista kahvia heidän pitäisi juoda. Nyt Ruotsissa järjestetään uudet vaalit. Kuka helvetti haluaa “Teräsmiehen” Ulf Kristerssonin Ruotsin pääministeriksi ?! Se mies ei edes onnistunut menestymään mainoksessa vuodelta 2018. On niin kiusallista kun laskee silmälasit ja ajattelee itteniä ylimieliseksi “Teräsmieheksi“.
Vad jag saknar Sveriges Riksdagens gnabb om småsaker och sandlådenivån. Ibland tyckte jag att de bråkade om vilken kaffesort de skulle dricka. Nu blir det omval i Sverige. Vem fan vill ha “Stålmannen” Ulf Kristersson som Sveriges statsminister ?! Den människan klarade inte ens av att göra bra ifrån sig i reklamen från 2018. Det är så pinsamt att man drar ned glasögonen och blir en arrogant “Stålmannen“.
How I miss the the Swedish Riksdagen nagging about small things and the usual sandbox-level. Sometimes I thought they were arguing about what kind of coffee they should drink. Now there will be a re-election in Sweden. Who the hell wants “Superman” Ulf Kristersson as a prime-minister ?! That man did not even manage to do well in the commercials from 2018. It is so embarrassing when he takes off his glasses and becomes an arrogant “Superman“.

 • Sinusta joko tulee katkera tai paranet. Se on niin yksinkertaista. Otat joko sen, mitä sinulle on annettu, ja annat sen tehdä sinusta paremman henkilön, tai annat sen repiä sinut. Valinta ei kuulu kohtaloon, se kuuluu sinulle.

 • Antingen blir Du bitter eller att Du blir en bättre person. Det är så enkelt. Du tar antingen det som har tilldelats dig och låter det göra dig till en bättre person, eller så låter du det riva ner dig. Valet tillhör inte ödet, den tillhör dig.

 • You either get bitter or you get better. It’s that simple. You either take what has been dealt to you and allow it to make you a better person, or you allow it to tear you down. the Choice does not belong to fate, it belongs to you.
 • Ole ylpeä siitä miten olet pärjännyt viime kuukausina. Hiljaiset taistelut, joita olet käynyt, hetket, jolloin sinun täytyi nöyrtyä, pyyhkiä omat kyyneleesi ja taputtaa itseäsi selälle. Juhli vahvuuttasi.” – therandomvibez


 • Var stolt över hur Du har agerat de senaste månaderna. De tysta striderna som Du har kämpat, de ögonblick som Du var tvungen att vara ödmjuk gentemot dig själv, torka dina egna tårar och till och med klappat dig själv på ryggen. Fira din styrka.” – therandomvibez


 • Be proud of how you have been handligt these past months. the Silent battles that you have fought, the moments you had to humble yourself, wiped your own tears and pat yourself on the back. Celebrate your strength” – therandomvibez
 • Vinkkejä kaikille suhteille : 97 tapaa sanoa “oikein hyvin” :
 • Tips för alla relationer : 97 sätt att säga “mycket bra” :
 • Tip for all relationships : 97 ways to say “very good” :
Kun opiskelija sanoo, ettei hän voi soittaa rumpuja, otan Disneyland-After-Darkin “Marlboro Man“. Yhtäältä sinun on harjoiteltava rakennetta, tiukkuutta ja ajoissa ajoissa (eli laskettava “2koko ensimmäiseen osaan). Ja sitten triot, jotka hajottavat osat !
 • “- Voitko soittaa rumpusooloa ?”
 • “- En osaa soittaa rumpuja.”
 • “- Kokeile !”

Koko huone tuijottaa kaveria joka vain ajoi rummut kokonaan. Kollegani sanoi ryhmälleen: “On luultavasti parasta mennä huoneeseemme uudelleen. Meidän on harjoiteltava vähän!” Fantastisia ihmisiä, joita olet tavannut koko elämän. Hyviä muistia !

När en elev säger att han inte kan spela trummor, då plockar jag fram Disneyland-After-Dark‘s “Marlboro Man“. Dels måste man öva på struktur, tajthet och att komma rätt i tid (dvs. räkna till “2” igenom hela första partiet). Och så triolerna som bryter av delarna !

[embedded content]

Vanhempi viesti monista asioista. Pidä hauskaa : “En koskaan tee samaa virhettä kahdesti. Jostain syystä teen ne aina uudelleen vähintään viisi, kuusi kertaa. Vain että olla varma.

Ett äldre inlägg kring många saker. Mycket nöje : “Jag gör aldrig om samma misstag två gånger. Av någon anledning gör jag alltid om dem minst fem, sex gånger. För säkerhets skull liksom.”

An older post about many things. Enjoy : “I never make the same mistake twice. For some reason, I always redo them at least five, six times. Just to be sure.

Hyvää jatkuvaa maanantaiiltaa toivotan kaikille lukijoille, kirjottajille ja kuuntelijoille 💖  Kiitos suuresta tuestasi elämän vastoinkäymisissä. 💝

En God fortsatt måndagskväll tillägnar jag alla läsare, skrivare som lyssnare. 💖  Tack för ert stora stöd i livets motgångar. 💝

A Great Continued Mondayevening I wish to dedicate all readers, writers as well as listeners. 💖 Thank you for your great support during life’s adversity. 💝

 

 WhatsApp : +46 722 297 513

[embedded content]

 • Aivan kuin karnevaali saapui kaupunkiin, muttta unohtivat pellet ja toivat sen sijaan maailmanloppun.
 • Det är som om karnevalen anlände till stan, men att de glömde clownerna och istället förde med sig  apokalypsen.
 • It’s like the carnival came to town, only that they forgot the clowns and instead brought the apocalypse. 

[embedded content][embedded content]

/ Petri Torvinen

2021.06.20

Sunnuntai 2021.06.20: omalta osaltasi : valmistautuminen työhaastatteluun klo. 08 huomenna maanantai 21/062021. Herään 05:30 parranajoon, ja keräämiseen kaikkien käytettävien asiakirjojen kanssa,… ja omaan keräämiseen. Pikkuveli voi ehkä viettää aikaa klo. 12:30 jälkeen. Sitten olen Linköpingissä koko päivän. 💖  Jos haluat viettää aikaa tai jos joku muu etsii yhteyttä Internetin kautta: +46 722 297 513 on matkapuhelinnumero, chat tai puhelu WhatsAppin kautta (täysin ilmainen !) Hyvää jatkoa ja mukavaa sunnuntaita toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille, kirjoittajille ja luojiolle. Paljon lämpöä ja auringonpaistetta. Paljon rakkautta Minulta ! ❤️‍🔥 🌹🌞
Söndag 2021.06.20 : å egen del : förberedelse inför Arbetsintervju kl. 08 imorgon måndag 21/062021. Jag vaknar upp kl. 05:30 för att raka bort skägget, samt att samla ihop med samt att samla ihop alla dokument som ska bäras med. Lillebror kanske kunde umgås efter kl. 12:30. Då befinner jag mig i Linköping hela dagen. 💖  Om någon annan vill umgås eller om någon annan via nätet söker kontakt : +46 722 297 513 är mobilnumret, chatt eller telefonsamtal via WhatsApp (helt gratis !). En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, skrivare som skapare med mycket värme och solsken. Mycket kärlek från Mig❤️‍🔥 🌹🌞
Sunday 2021.06.20: on my own part : preparation for a job interview at 08 tomorrow Monday 21/062021. I will wake up at 05:30 to shave off the beard, and to collect myself and to collect all documents to be worn with. Little-brother might be able to hang out after 12:30. So I shall be spending time in Linköping all day. 💖  If someone else wants to hang out or if you are looking for contact via the internet : +46 722 297 513 is the mobile number, chat or phone call via WhatsApp (completely free !). A Great Continued Fine Sunday I wish to dedicate all the readers and listeners, writers and creators with a lot of warmth and sunshine. Lots of love from Me ! ❤️‍🔥 🌹🌞 

2021.06.19

Loviatar – suomalainen mytologia kuoleman ja sairauksien Jumalatar. Suomalaisessa mytologiassa Loviatar on kuoleman ja sairauksien Jumalatar. Hän on Tounin ja Tounetarin tytär, alamaailman kuningas ja kuningatar. Tuulen kautta hänestä tuli yhdeksän tappavan sairauden äiti.
Loviatar – finsk mytologi dödens och sjukdomarnas GudinnaLoviatar är i finsk mytologi dödens och sjukdomarnas Gudinna. Hon är dotter till Touni och Tounetar, underjordens kung och drottning. Genom en vind blev hon mor till de nio dödliga sjukdomarna.
Loviatar – Finnish mythology Goddess of death and disease. In Finnish mythology, Loviatar is the Goddess of death and disease. She is the daughter of Touni and Tounetar, the king and queen of the underworld. Through a wind she became the mother of the nine deadly diseases.

Minulla on taiteilijan silmät ja taitavat muusikon korvat, ja olen hiljainen – seitsemällä kielellä. Minulla on pelko koko perheeni elämästä, joka täyttää ihosi; jonkun toisen muisti. Miksi en koskaan kuule mitä haluan kuulla ?! Miksi en koskaan näe mitä haluan nähdä ?!

Valinta on pieni, jos sitä on lainkaan. Pidän kiinni kuin putoisin. Nyt tiedän, miltä tuntuu olla rikki ja villi; piiskaa ympärillä.

Kun haavat alkavat parantua riippumatta siitä, haluatko niitä vai ei. Jonkin aikaa hyvin käytetty, ja käytetty aika jatkoi. Tee harrastajasta ja asu lintuun kuin lintu – anna anteeksi ja yritä olla vahingoittamatta. Älä vie roskaa mihinkään muuhun kuin ulos, ennen kuin sydämessäsi olevasta pennusta tulee mielessäsi koira.

Se nuolee aivoani, imee kaiken mielen. Se kiehuu pääni kannen ollessa kunnolla. Nyt tiedät, miltä tuntuu olla rikki ja villi; piiskaa ympärillä.

Tyhjillä silmillä; tyhjä, kuin kaksi märkää kiveä; kodin etsimisessä; etsimään sielua. Liity perheesi verkostoon; oppia kuinka se toimii … olla vapaa. Pelko koputtaa ihoasi. Vain nähdäksesi onko sielu sisällä. Taivuttaa sinua, hajottaa sinut.

Jag har en konstnärs ögon och skickliga musikeröron, och jag är tyst – på sju språk. Jag har hela min familjs rädsla, som bor inombords, som fyller din hud; någon annans minne. Hur kommer det sig att jag aldrig hör vad jag vill höra ?! Hur kommer det sig att jag aldrig ser vad jag vill se ?!

Valet är litet om det alls finns ett val. Jag håller fast som om jag kommer att falla. Nu vet jag hur det känns att vara trasig och vild; att piskas runt.

När såren börjar läka oavsett om man vill att de ska eller inte. Ett tag väl tillbringat, och den tid som spenderas fortsätter. Gör en hängiven och bosätt dig som en fågel – förlåt och försök att inte skada. Tag icke ditt skräp var som helst men ut, innan valpen i ditt hjärta blir en hund i ditt sinne.

Det slickar min hjärna, suger ut allt förstånd. Det kommer att koka mitt huvud med locket på ordentligt. Nu vet Du hur det känns att vara trasig och vild; att piskas runt.

Med tomma ögon; tomt, som två våta stenar; på jakt efter ett hem; på jakt efter en själ. Slå mig in på familjenätverket; lär dig hur det fungerar … att vara fri. Rädsla knackar på din hud. Bara för att se om någon själ finns inombords. Böjer dig, bryter ned dig.

 • Joskus täytyy lopettaa pelko ja vain mennä siihen. Joko se onnistuu, tai ei. Se on elämää.”

 • Ibland måste Du sluta vara rädd och bara gå efter det. Antingen kommer det att fungera, eller så kommer det inte. Det är livet.”

 • Sometimes you have to stop being scared and just go for it. Either it will work out, or it won’t. That’s life.

Kuuntele tunteitasi …

 • Katkeruus näyttää sinulle, missä sinun on parannettava, missä sinulla on edelleen tuomiot muille ja itsellesi.
 • Vastenmielisyys osoittaa sinulle, missä asut menneisyydessä etkä anna nykyisyyden olla sellaisena kuin se on.
 • Epämukavuus osoittaa, että sinun on kiinnitettävä heti huomiota siihen, mitä tapahtuu, koska sinulle annetaan mahdollisuus muuttaa, tehdä jotain erilaista kuin teet yleensä.
 • Viha näyttää sinulle, mistä olet intohimoinen, missä rajosi ovat ja mitä sinun on mielestäsi muutettava maailmassa.
 • Pettymys osoittaa sinulle, että yritit jotain, ettet antanut periksi apatialle, että välität edelleen.
 • Syyllisyys osoittaa sinulle, että elät edelleen elämää toisten ihmisten odotusten mukaan siitä, mitä sinun pitäisi tehdä.
 • Häpeä osoittaa, että olet sisäistämässä muiden ihmisten uskomuksia siitä, kuka sinun pitäisi olla (tai kuka olet) ja että sinun on muodostettava yhteys itsellesi.
 • Ahdistus osoittaa sinulle, että sinun täytyy herätä juuri nyt ja että sinun täytyy olla läsnä, että olet jumissa menneisyydessä ja elät tulevaisuuden pelossa.
 • Suru osoittaa sinulle tunteiden syvyyden, huolenpidon syvyyden toisia ja tätä maailmaa kohtaan.

Lyssna på dina känslor …

 • Bitterhet visar var Du behöver läka, var Du fortfarande bedömer andra och dig själv.
 • Motvilja visar var Du bor i det förflutna och låter inte nuet vara som det är.
 • Obehag visar dig att Du måste uppmärksamma just nu vad som händer, för att Du ges möjlighet att förändra, att göra något annorlunda än vad Du vanligtvis gör.
 • Ilska visar dig vad Du brinner för, var dina gränser är och vad Du tror att behöver förändras i världen.
 • Besvikelse visar att Du försökte på något, att Du inte gav efter för apati, att Du fortfarande bryr dig.
 • Skuld visar dig att Du fortfarande lever i andra människors förväntningar på vad Du ska göra.
 • Skam visar att Du internaliserar andras övertygelser om vem Du ska vara (eller vem du är) och att Du behöver återansluta dig själv.
 • Ångest visar dig att Du behöver vakna just nu och att Du måste vara närvarande, att Du har fastnat i det förflutna och lever i rädsla för framtiden.
 • Sorg visar dig djupet i dina känslor, djupet i din omsorg för andra och denna värld.

Listen to your emotions …

 • Bitterness shows you where you need to heal, where you are still holding judgments on others and yourself.
 • Resentment shows you where you are living in the past and not allowing the present to be as it is.
 • Discomfort shows you that you need to pay attention right now to what is happening, because you are being given the opportunity to change, to do something different than you typically do it.
 • Anger shows you what you are passionate about, where your boundaries are, and what you believe needs to change about the world.
 • Disappointment shows you that you tried for something, that you did not give in to apathy, that you still care.
 • Guilt shows you that you are still living life in other people’s expectations of what you should do.
 • Shame shows that you are internalizing other people’s beliefs about who you should be (or who you are) and that you need to reconnect with yourself.
 • Anxiety shows you that you need to wake up, right now, and that you need to be present, that you are stuck in the past and living in fear of the future.
 • Sadness shows you the depth of your feelings, the depth of your care for others and this world.

Tiedän, että kun sydän on nuori, on helppo hymyillä. Kun elämää on olemassa elettäväksi, ei vain selviytymiseksi. Se tuntuu niin totta, mutta kuulostaa niin väärältä. Meidän täytyy nähdä helvetin pimeä puoli ennen kuin voimme rakastaa.

Toivon, että tiedät, että valosi loistaa kuin täysikuu. Jokaisen yötä valaisee kovasti ansaitut totuuksesi. Onko joku muu kuin meitä tietävä kohtalosta ? Kuuntelemme kaikki, kun joku sanoo, että kohtalo voi muuttua. Kipu oli niin raakaa ja sinusta tuntuu siltä, ​​ettet voinut paeta. Kaukana kaikesta toivoit pääsevän ohi. Toivoit nousevasi, Pidit jalkasi maadoitettuna ja pään taivaalla.

Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä ?! Elämä on saanut sinut ylös ja alas, mutta vastauksesi oli rakkaus. Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä ?! Kun elämä vetää sinut maahan, seisot edelleen. Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sen ?! – Nousit kaiken yli.

Jag vet att när hjärtat är ungt är det enkelt att le. När livet finns till för att levas, inte blott enbart för att överlevas. Det känns så sant, men det låter så fel. Vi måste se den mörka sidan av helvetet innan vi kan älska.

Jag hoppas att Du vet att ditt ljus lyser som fullmånen. Allas natt lyses upp av dina hårt förvärvade sanningar. Finns det någon förutom oss som vet någonting om ödet ? Vi lyssnar alla när någon säger att ödet kan förändras. Smärtan var så rå och Du känner att Du inte kunde springa iväg. Långt ifrån allt hoppades Du att Du kunde passera. Du hoppades på att Du skulle stiga, Du höll fötterna grundade och huvudet i himlen.

Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! Livet har haft dig upp och ned, men ditt svar var kärlek. Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! När livet drar ned dig i marken, ändock står Du fortfarande upp. Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! – Du steg över allting.

/ Petri Torvinen

2021.06.18

 

Tänään perjantai 18/062021 koskee siivousta ja pesulaa. Viimeiset koneet pyörivät, ja minä itse lepään aamutöiden jälkeen tässä uskomattomassa kuumuudessa. Tuuletin pyörii liian täynnä ja hiki kylmän kylvyn jälkeen.

Idag fredag 18/062021 gäller städning samt tvättstuga. De sista maskinerna snurrar, och själv vilar jag efter morgonens sysslor i denna otroliga värme. Fläkten snurrar för fullt och jag svettas efter kallbadet.

Today Friday 18/062021 applies to cleaning and laundry. The last machines are spinning, and I myself rest after the morning chores in this incredible heat. The fan spins too full and I sweat after the cold bath.

Kuusi työpaikkaa haettu ja viisi viihdettä valmiina. Fyysinen työhaastattelu Linköpingissä klo. 08 maanantaina 21.062021. Myös viikon aikana on ollut kaksi haastattelua matkapuhelimen kautta. Niin kauan kuin “matka” jatkuu eteenpäin !
Sex stycken arbeten ansökta samt fem stycken referenser förberedda. En fysisk arbetsintervju i Linköping kl. 08måndag 21/062021. Och så har jag under veckan haft två intervjuer via mobilen. Så länge “resan” fortsätter framåt !
Six jobs applied for and five references prepared. A physical job interview in Linköping at 08 during Monday 21/062021. During the week I have had two interviews via mobile. As long as the “journey” continues forward !
Viikonloppuna etin lisää työpaikkoja päästäksesi eteenpäin elämässä. Minun täytyy todella työskennellä epäonnistuneen psyykkini takia. Maanantaina 21.062021 aion herätä klo. 05:30 matkustaa Linja-auto 52 klo. 06:48 Borensbergin keskustasta. Toivottavasti pikkuveli voi myös viettää aikaa työhaastattelun jälkeen.
Under helgen ska jag ansöka om fler arbeten, för att komma vidare i livet. Jag behöver verkligen få arbeta på grund av mitt sviktande psyke. Under måndag 21/062021 ämnar jag vakna upp kl. 05:30 för att åka med Buss 52 kl. 06:48 från Borensberg Centrum. Förhoppningsvis kan även lillebror umgås efter arbetsintervjun.
During the weekend, I will apply for more jobs, to get ahead in life. I really need to work because of my failing psyche. During Monday 21/062021 I intend to wake up at 05:30 to travel by Bus 52 at 06:48 from Borensberg Center. Hopefully, little brother can also hang out after the job interview.

En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, samt skrivare. Mycket värme och sol från Mig ! 💖

A Great Continued Nice Friday I wish to dedicate to all readers and listeners, as well as writers. Lots of warmth and sun from Me ! 💖

[embedded content]

/ Petri Torvinen

2021.06.17

Lillebror frågade om jag ville ut till Linköping. Jag säger så här : det är dyrt och jag behöver verkligen få igång min bristande ekonomi. Det är inte så att jag gör detta frivilligt. Sent om natten stod jag och försökte få igång en konversation med Gud om vad hen egentligen vill med mig ?! Vad ska jag göra för att hen ska sluta behandla mig som den skit hen behandlar mig som ?! Vad är det som krävs för att jag ska få ett liv som jag så strävar efter ?! Det är inte för ingenting som jag började studera Förskollärarutbildning 210 hp vid Högskolan i Gävle år 2018. Dels en fastare anställning, och ett annat yrke än Musiklärare trots min erfarenhet från 1995 samt högskoleutbildning från Institutionen för musik och medier i Piteå/Luleå Tekniska Universitet (312 hp – 20042010). Det handlar även om förberedelser inför ett annat liv än vad jag hittills har levt under dessa år.
Little brother asked if I wanted to go to Linköping. I say this : it’s expensive and I really need to get my finances in order. It is not that I do this voluntarily. Late at night I stood and tried to start a conversation with God about what he really wants with me ?! What should I do to stop Him/Her from treating me like the shit He/She is treating me like ?! What does it take for me to have a life that I so strive for ?! It is not for nothing that I started studying the Preschool Teacher Education 210 credits at the University of Gävle in 2018. Partly a permanent job, and a different profession than a Music-teacher despite my experience from 1995 and college education from the Department of Music and Media in Piteå/Luleå University of Technology (312 credits – 20042010). It is also about preparing for a different life than what I have lived so far during these years.
Till startsidan