Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.18

 

Tänään perjantai 18/062021 koskee siivousta ja pesulaa. Viimeiset koneet pyörivät, ja minä itse lepään aamutöiden jälkeen tässä uskomattomassa kuumuudessa. Tuuletin pyörii liian täynnä ja hiki kylmän kylvyn jälkeen.

Idag fredag 18/062021 gäller städning samt tvättstuga. De sista maskinerna snurrar, och själv vilar jag efter morgonens sysslor i denna otroliga värme. Fläkten snurrar för fullt och jag svettas efter kallbadet.

Today Friday 18/062021 applies to cleaning and laundry. The last machines are spinning, and I myself rest after the morning chores in this incredible heat. The fan spins too full and I sweat after the cold bath.

Kuusi työpaikkaa haettu ja viisi viihdettä valmiina. Fyysinen työhaastattelu Linköpingissä klo. 08 maanantaina 21.062021. Myös viikon aikana on ollut kaksi haastattelua matkapuhelimen kautta. Niin kauan kuin “matka” jatkuu eteenpäin !
Sex stycken arbeten ansökta samt fem stycken referenser förberedda. En fysisk arbetsintervju i Linköping kl. 08måndag 21/062021. Och så har jag under veckan haft två intervjuer via mobilen. Så länge “resan” fortsätter framåt !
Six jobs applied for and five references prepared. A physical job interview in Linköping at 08 during Monday 21/062021. During the week I have had two interviews via mobile. As long as the “journey” continues forward !
Viikonloppuna etin lisää työpaikkoja päästäksesi eteenpäin elämässä. Minun täytyy todella työskennellä epäonnistuneen psyykkini takia. Maanantaina 21.062021 aion herätä klo. 05:30 matkustaa Linja-auto 52 klo. 06:48 Borensbergin keskustasta. Toivottavasti pikkuveli voi myös viettää aikaa työhaastattelun jälkeen.
Under helgen ska jag ansöka om fler arbeten, för att komma vidare i livet. Jag behöver verkligen få arbeta på grund av mitt sviktande psyke. Under måndag 21/062021 ämnar jag vakna upp kl. 05:30 för att åka med Buss 52 kl. 06:48 från Borensberg Centrum. Förhoppningsvis kan även lillebror umgås efter arbetsintervjun.
During the weekend, I will apply for more jobs, to get ahead in life. I really need to work because of my failing psyche. During Monday 21/062021 I intend to wake up at 05:30 to travel by Bus 52 at 06:48 from Borensberg Center. Hopefully, little brother can also hang out after the job interview.

En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, samt skrivare. Mycket värme och sol från Mig ! 💖

A Great Continued Nice Friday I wish to dedicate to all readers and listeners, as well as writers. Lots of warmth and sun from Me ! 💖

[embedded content]

/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan