Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.22

Olen erittäin ylpeä näistä :

Jag är oerhört stolt över dessa :

I am extremely proud of these :

Esikoulunopettajat etsii työtä

Vastuullisena yksilönä pidän useita palloja ilmassa koko ajan. Minua ohjaa ja innostaa työskentely kaikenikäisten lasten kanssa. Työ tehdään yhdessä korkeakoulussa, jonka tavoitteena on edelleen kehittää lasten tietämystä 12-vuotiaita ja työssään vanhempien lasten kanssa. Tunnen hyvin sekä käytännön menettelytavan että kaiken teorian lasten kehityksestä iässä, mutta pidän kiinni postmodernistisesta suhteellisesta näkökulmasta, jossa kaikki lapset kehittyvät omassa tahissaan. Asenteelleni lapsiin on ominaista kunnioitus lasta (samoin kuin huoltajia) kohtaan. Sopeudun ja olen joustava voidakseni sopeutua ja priorisoida työtapani lapsen yksilöllisten ja henkilökohtaisten tarpeiden perusteella. Minulla on ratkaisukeskeisenä ihmisenä, jonka tehtävänä on painopiste, minulla on hyvä kommunikointikyky esikoulunopettajana. Tämä puolestaan ​​auttaa edistämään hyviä suhteita lapsiin, huoltajiin ja tuleviin kollegoihini.
Esikoulun opetussuunnitelma 18 (Skolverket, 2018) muistan tässä vaiheessa ja sovellan annettuja tavoitteita ja osatavoitteita käytännössä perustuen omaan tapaani harjoittaa opetusta, joka perustuu lasten tarpeisiin ja aktiiviseen vaikuttamiseen miten luoda, miten tehdä ennen kaikkea kiinnostus lapsiin opetussuunnitelman eri osien suhteen. Minulla on ammattimainen lähestymistapa, joka perustuu arvojen kunnioittamiseen, kunnioitukseen lapsia ja huoltajia kohtaan ja kunnioitukseen kollegoiden kanssa tehtävään työhön, joka on hyvän opetuksen luominen esikoulussa, sisällä ja ulkona, musiikissa, lapsen kanssa eturintamassa.
Tanssi/liike, kuva, draama, ulkopedagogiikka, jossa sekoitan erilaisia ​​tieteenaloja, kuten tekniikka, kestävä kehitys, ympäristö, taide kartioihin, oksat, sammal jne. sekä kieli ja matematiikka. Musiikinopettajana olen opettanut instrumenttia sähköbassoille vuodesta 2005 lähtien ja sitä ennen. Soitan bassoa, kitaraa, rumpuja ja pianoa. Minulla on joitain kappaleita julkaistu verkossa. Lasten kanssa soitan uudelleenjärjestettyjä lasten kappaleita, kuten “Viisi pientä apinaa” funk/hip hop tyylillä. Minä moduloin vielä kahta kappaletta, esimerkiksi Queenin “We Will Rock You” (rummut) soitetaan samalla kun laulamme “Hämä-hämä-häkki” ja / tai “Yksi elefantti piti tasapainoa” hiphopissa. Ennen kaikkea on tärkeää, että musiikkimomentti, kuten tanssimomentti liikkeineen, on mielenkiintoinen. Yhdessä lasten kanssa ja lapsille Reggio Emilian näkökulmasta. Ulkona käyminen lasten kanssa maalaamaan/piirtämään luonnon esineillä on yksi työn kohokohdista viikossa, mutta myös näyttämään erilaisia ​​tieteenaloja, kuten kuinka tarinankerronta (kieli ja matematiikka) sekoitetaan murtuneen peikon tarinaan. polkupyörän ja kuinka monta kappaletta. Ja kuinka tärkeää on pitää luonto puhtaana ja miksi meidän pitäisi pitää luonto puhtaana. Tekniikan ja matematiikan tarkoituksena on antaa lasten rakentaa mökki ja keskustella sitten itse mökin muodosta (“kolmio“). Tai kun näytän kirjainten muodon, lapset kokevat A-kirjaimen kolmioksi ja O-kirjaimen joko neliöksi tai ympyräksi. Kirjoitin B-tason tieteellisen paperin lasten tavoista tulkita symboleja ja merkkejä (Vygotskyn artefaktismi).
Työskentelen mieluummin kokopäiväisesti 100% ja mieluiten välittömässä työsuhteessa. Odotan keskustelua ja haastattelua. / Petri Torvinen, +46 722 297 513

Förskollärare söker anställning

Som ansvarstagande individ håller jag flera bollar i luften, hela tiden. Jag drivs och inspireras av att arbeta med barn i alla åldrar. Arbetet utförs tillsammans i kollegiet, med strävan mot en vidareutveckling av barnens kunskap i åldrarna 12 år, samt vid arbetet med äldre barn. Jag är väl bekant både med det praktiska förfarandet samt all teori kring barnens utveckling i åldrarna, ändock håller jag mig mot ett postmodernistiskt relationellt perspektiv där alla barn utvecklas i sin egen takt. Mitt förhållningssätt gentemot barnen präglas av respekt för barnet (samt vårdnadshavare). Jag anpassar och är flexibel att kunna anpassa och prioritera mitt arbetssätt utifrån barnets individuella och personliga behov. Som lösningsfokuserad med uppdraget i fokus, äger jag som förskollärare en god kommunikationsförmåga. Detta å sin tur bidrar till att främja goda relationer med barn, vårdnadshavare samt mina blivande kollegor.
Läroplanen för förskolan 18 (Skolverket, 2018) kan jag utantill vid det här laget och applicerar de givna målen och delmålen i praktiken utifrån eget sätt att bedriva undervisning utifrån barnens behov och aktiva inflytande i hur att skapa, hur att göra men framförallt att idka ett intresse hos barnen för läroplanens olika moment. Jag har ett professionellt förhållningssätt som bygger på respekt för värdegrunden, respekt för barnen och vårdnadshavare och respekt för arbetet med kollegor som handlar om att skapa bra undervisning i förskolans verksamhet, inomhus som utomhus, i musik, med barnet i främsta rum.
Dans/rörelse, bild, drama, utomhuspedagogik där jag blandar in discipliner av olika slag, som teknik, hållbar utveckling, miljö, konst med kottar, grenar, mossa etc. samt språk och matematik. Som musiklärare har jag undervisat sedan 2005 och dessförinnan i instrumentet elbas. Jag spelar elbas, gitarr, trummor och piano. Jag har en del låtar utgivna på nätet. Med barn spelar jag barnlåtar med omarrangering, som ”Fem små apor” i funk/hiphop-stuk. Jag modulerar två låtar till, till exempel Queen’s ”We Will Rock You” (trummorna) spelas under tiden som vi sjunger ”Imse Vimse Spindel” och/eller ”En Elefant Balanserade” i hiphop-stuk. Framförallt är det av vikt att göra musikstunden, som dansstunden med dess rörelser, intressanta. Tillsammans med och för barnen utifrån ett Reggio Emilia-perspektiv. Att gå utomhus med barnen för att måla/rita med naturföremål är en av veckans höjdpunkter under arbeten, men även att visa på olika discipliner, som hur att blanda historieberättande (språk och matematik) med historien om ett troll som tog sönder en cykel och i hur många bitar. Och vikten av att hålla rent i naturen och varför vi ska hålla rent i naturen. Teknik och matematik handlar om att låta barnen bygga en koja, för att sedan själva diskutera formen av kojan (“triangel”). Eller när jag visar bokstävernas form, så upplevs bokstaven “A” som en triangel av barn, och bokstaven “O” upplevs som antingen en kvadrat eller en cirkel. Jag författade en vetenskaplig uppsats på B-nivå kring barnens sätt att tolka symboler och tecken (Vygotskij’s artefaktism).
Jag arbetar helst heltid 100 % och med helst omgående anställning. Jag ser fram emot att konversera och att komma på intervju. / Petri Torvinen, +46 722 297 513

Preschool teachers are looking for employment

Hello. — —- 2021, I confirm that I am applying for the part-time position of a fulltime-employment at Unit —- as a Preschool Teacher/Teacher in Preschool Class, with reference —-. Today I am studying to become a Preschool Teacher with 180 credits Ladok-registered (which can be certified). I have worked as a children-caretaker for three years (in BorensbergMotala and in Linköping). Prior to that as a Music Teacher in PiteåLuleå and in Motala, in three primary schools. I re-saddled in 2018, when I started studying at the University of Gävle. I have two courses left before the degree in Preschool Teacher Education of 210 credits, which are purely theoretical, ie all Work-based Educations have been completed.
As a responsible individual, I keep several balls in the air, all the time. I am driven and inspired by working with children of all ages. The work is carried out together in the college, with the aim of further developing the children’s knowledge at the ages of 12 years, and in the work with older children. I am well acquainted with both the practical procedure and all the theory about children’s development in age, yet I stick to a postmodernist relational perspective where all children develop at their own pace. My attitude towards the children is characterized by respect for the child (as well as guardians). I adapt and am flexible to be able to adapt and prioritize my way of working based on the child’s individual and personal needs. As a solution-focused person with the assignment in focus, I have a good communication ability as a preschool teacher. This in turn helps to promote good relationships with children, guardians and my future colleagues.
the curriculum for preschool 18 (Skolverket, 2018) I have memorized on its fullest at this point and apply the given goals and sub-goals in practice based on my own way of conducting teaching based on the children’s needs and active influence in how to create, how to do but above all to pursue a interest in children in the various elements of the curriculum. I have a professional approach based on respect for the values, respect for the children and guardians and respect for the work with colleagues that is about creating good teaching in preschool activities, indoors and outdoors, in music, with the child in the forefront.
Dance/movement, image, drama, outdoor pedagogy where I mix disciplines of different kinds, such as technology, sustainable development, environment, art with cones, branches, moss, etc. as well as language and mathematics. As a music teacher, I have been teaching the instrument electric bass since 2005 and before that. I play electric bass, guitar, drums and piano. I have some songs released online. With children, I play children’s songs with rearrangement, such as “Five little monkeys” in funk/hip hop-style. I modulate two more songs, for example Queen’s ”We Will Rock You” (the drums) is played while we sing “Itsy Bitsy Spider” and / or “an Elephant Balanced” in the style of hip-hop. Above all, it is important to make the music moment, like the dance moment with its movements, interesting. Together with and for the children from a Reggio Emilia-perspective. Going outdoors with the children to paint/draw with natural objects is one of the highlights of the week during the work, but also to show different disciplines, such as how to mix storytelling (language and mathematics) with the story of a troll who broke a bicycle and in how many pieces. And the importance of keeping nature clean and why we should keep nature clean. Technology and mathematics are about letting the children build a hut, and then discussing the shape of the hut (“triangle“). Or when I show the shape of the letters, the letter “A” is perceived as a triangle by children, and the letter “O” is perceived as either a square or a circle. I wrote a B-level scientific paper on children’s ways of interpreting symbols and signs (Vygotsky’s artifactism).
I prefer to work full time 100 % and preferably with immediate employment. I am looking forward to conversing and getting an interview. / Petri Torvinen+46 722 297 513

Lämna ett svar

Till startsidan