Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.28

Kalevalan-päivä 28/022021 :
 • Om Du är intresserad av Kalevala, lyssna på intervjun/berättelsen och musiken (40 minuter).
“När Kalevala publicerades 1835 hade Finland en distinkt kulturell och språklig identitet men den hade alltid varit en del av antingen det svenska eller det ryska imperiet. Inte heller hade Finland mycket av en litterär tradition, men när 1800-talet utvecklades Kalevala fick en symbolisk roll som en representation av en finsk identitet som matades in i rörelsen för Finlands självständighet. En resande läkare rotade i folkkulturen i Karelenregionen och formade sångtexterna till en berättelse på ett sätt som fortfarande diskuteras idag.
Vi anknyter med Bridget Kendall för att diskutera hur Kalevala underströk sökandet efter finsk nationell identitet är dr Niina Hämäläinen, verkställande direktör för Kalevala Society i Helsingfors; Professor Tom DuBois från University of Wisconsin-Madison, författaren till finsk folkpoesi och Kalevala; och den prisbelönta brittiska musikern, dramatikern och berättaren, Nick Hennessey.”
 • If you are interested in Kalevala, listen interwiev/the story and music (40 min).
“When the Kalevala was published in 1835Finland had a distinct cultural and linguistic identity but it had always been part of either the Swedish or the Russian empire. Neither did Finland have much of a literary tradition, but as the 19th-century progressed the Kalevala took on a symbolic role as the representation of a Finnish identity that fed into the movement for Finnish independence. Rooted in the folk culture of the Karelia region, a travelling doctor shaped the song texts into a story in a way which is still being debated today.
Joining Bridget Kendall to discuss how the Kalevala underscored the search for Finnish national identity are dr Niina Hämäläinen, executive director of the Kalevala Society in HelsinkiProfessor Tom DuBois from the University of Wisconsin-Madison, the author of Finnish Folk Poetry and the Kalevala; and the award-winning British musician, playwright and storyteller, Nick Hennessey.”
 • Jag bjuder på ett gott skratt till alla finaste läsare som lyssnare :
 • I offer a good laugh to all the finest readers as listeners :
Innerst inne vet Du att det är så här : någon måste förbli fattig för att Du ska bli rik. Innerst inne vet Du hur det går : om Du vill ha kontroll måste någon annan släppa det. Du letar efter fred med ett laddat vapen.
Nu rystar tystnaden och det finns ett krig i oss alla. Du letar efter tid därför att Du blott kastade bort det. Jag ska stapla upp timmarna, jag kommer att blåsa bort dig.
Nu vill Du döma, och kalla det en synvinkel. Vi är alla anslutna, Du kommer också att skada. Jag tar det som är mitt, vad som gör att jag är ”jag”. Jag ska sätta mig på en sadel och rida tills jag är fri.
Välsigna mitt galna hjärta ty detta är den riktiga ”jag”. Tillbaks till kärleken då jag begick min del av skadan. Jag är någons frälsning och någons börda, men de känner mig. Det håller mig levande, jag vet att det måste förtjänas.
Sisällä tiedät, että se on näin: jonkun on pysyttävä köyhänä voidakseen olla rikas. Sisällä tiedät kuinka se toimii: jos haluat hallinnan, jonkun muun on päästettävä se irti. Etsit rauhaa ladatulla aseella.
Nyt hiljaisuus ravisee ja meissä kaikissa on sota. Etsit aikaa, koska heitit sen vain pois. Kerään kasaan tunnit, puhaltaa sinut pois.
Nyt haluat tuomita ja kutsua sitä näkökulmaksi. Olemme kaikki yhteydessä toisiinsa, myös sinulle vahingoitetaan. Otan sen, mikä on minun, mikä tekee minusta “minä“. Aion istua satulassa ja ratsastaa, kunnes olen vapaa.
Siunaa hullua sydäntäni, koska tämä on todellinen “minä“. Takaisin rakkauteen, kun tein osan vahingosta. Olen jonkun pelastus ja jonkun taakka, mutta he tuntevat minut. Se pitää minut elossa, tiedän, että se on ansaittava.
Jag undrar hur TV-serier ser ut efter COVID-19 ?! Även i TV-serier håller man distans trots att skådespelarna förväntas spela ett kärlekspar. Istället för romantik och kroppskontakt = många personliga problem och 2 m avstånd ifrån varandra på soffan eller möten via iPad. I bakgrunden är det helt tyst. Oftast hör man i TV-serier snack bakom huvudkaraktärerna. Nu är det tyst ! Oftast en huvudkaraktär som visas på bild åt gången. Skurkar har knappt sina gorillor med sig.
I wonder what TV-series will look like after the COVID-19  ?! Even in TV series, they keep their distance even though the actors are expected to play a love couple. Instead of romance and body contact = many personal problems and 2 m distance from each other on the couch or meetings via iPad. In the background it is completely silent. In TV-series, you usually hear talk behind the main characters. Now it’s quiet ! Usually a main character that is shown in the picture at a time. Villains barely have their gorillas with them.
 • Kom igen – in med ett Dim(°)-ackord så lyfter vi tonarten en sekund (musikalisk intervall).
 • Come on – come in with a Dim(°)-chord and we’ll lift the key for a second (musical interval)
För den läsaren utan musikalisk utbildning : ett Dim(°)-ackord är egentligen ett -7b9-ackord utan grundton. Förklaring : spelar man en låt i Dm, blir det aktuella Dim(°)-ackordet ett C#dim (C#°). Lägger man tillbaks grundtonen, bildas ackordet A7b9.
For the reader without musical education: a Dim(°)chord is actually a -7b9chord without the root-note. Explanation : if you play a song in Dm, the current Dim(°)– chord becomes a C#dim (C#°). If you set back the root note, the chord A7b9 is formed.
Tonerna i ett A7b9 / the notes in a A7b9 :
 • A – C# – E – G – Bb
Tonerna i ett C#dim (C#°) / the notes in a C#dim (C#°) :
 • C# – E – G – Bb
Utgår man från en enkel tonart som C-dur/Am / if one is to play the notes in an easy key as a C-major/A-minor :
Tonerna  i ett E7b9 / the notes in an E7b9 :
 • E – G# – B – D – F
Tonerna i ett G#dim (G#°) the notes in an G#dim (G#°) :
 • G# – B – D – F
Man måste alltid gräva efter tonen b9 i tonarten för att finna ett Dim(°)-ackord. Ett Dim(°)-ackord äger en “dominantisk funktion” ergo den vill alltid leda åter till Tonika (eller “1“:an, det ackordet som en låt utgår ifrån !). I Dm kan man använda sig av C#dim (C#°) till att komma åter från Gm7C7A7b9 (eller C#dim / C#°) till tonika som är ett Dm. Låter kadensen bekant ? Det är ackorden från “Täällä Pohjantähden Alla“.
One must always dig for the b9-note in the key to find a Dim(°)– chord. A Dim(°)-chord has a “dominant-function” ergo it always wants to lead back to Tonika (or the “1“, the chord that a song is based on !). In Dm you can use C#dim (C#°) to get back from Gm7C7A7b9 (or C#dim / C#°) to tonic which is a Dm. Does the cadence sound familiar ? These are the chords from “Täällä Pohjantähden Alla“.
I C-dur kan man,… istället för att spela ett tonartsbrytande E7b9 (Dominant-septim ; D7 till Am; TonikaparallellTp till ackordet C) spela ett G#dim (G#°) som starkt leder till ett Am. Vill man däremot ha ett ledande Dominant-ackord till C (Tonika) så får man dessvärre spela ett G7 (Dominant7) eller Bm (b5); som är ett G7 utan grundton, men med tonen B som ersätter grundtonen G (funktionsanalys Bm (b5) = ofullständig Dominantseptim; D7/3).
In C-major you can, … instead of playing a key-breaking E7b9 (Dominant-septim ; D7 to Am; TonikaparallellTp to the chord C) play a G#dim (G#°) which strongly leads to an Am. If, on the other hand, you want a leading Dominant-chord for C (Tonika), you unfortunately have to play a G7 (Dominant7) or Bm (b5); which is a G7 without the root-note, but with the tone B which replaces the root-note G (functional analysis Bm (b5) = incomplete Dominant-septim; D7/3).
Tonerna i ett G7 / the notes in a G7 :

 

 • G – B – D – F
Tonerna i ett Bm (b5) / the notes in a Bm (b5) :
 • B – D – F 
 
Intervall : alla avstånd mellan tonerna har ett eget namn / the distances between tones have their own names
 1. Prim (Ren/Pure)
 2. Sekund (Liten och Stor/Small and Large)
 3. Ters (Liten och Stor/Small and Large)
 4. Kvart (Ren/Pure)
 5. Kvint (Ren/Pure)
 6. Sext (Liten och Stor/Small and Large)
 7. Septim (Liten och Stor/Small and Large)
 8. Oktav (Ren/Pure)
 9. Nona (Liten och Stor/Small and Large)
 10. Decima (Liten och Stor/Small and Large)
 11. Undecima (Ren/Pure)
 12. Duodecima (Ren/Pure)
 13. Tersdecima (Liten och Stor/Small and Large)
 14. Kvartdecima (Liten och Stor/Small and Large)
 15. Kvintdecima (Ren/Pure)
Anledning till att intervallerna kallas “rena” eller “Liten” och “Stor” är att med de “Rena intervallerna” stämmer man instrumenten, ergo ordet “Ren“. När man spelar “Liten” eller “Stor“-intervaller, svajar tonen i luften, ty dessa toner aldrig kan bli rena i relation till varandra. Även om man får dem att låta “rena” på gitarrgreppbrädan, eller stämmer pianot enligt “renlighet“, kan man dessvärre enbart spela låtar i en tonart. Allt handlar om “relationen till varandra” och att äga ett “relationellt perspektiv“. “Allt är relativt” som man säger ! Den person med absolut gehör må klaga på att somliga intervall och ackord verkar “falska” i relation till varandra, men vi “normala personer” vill kunna spela låtar i fler än en tonart.
The reason why the intervals are called “pure” or “Small and Large” is that with the “Pure intervals” you tune the instruments, ergo the word “Pure“. When playing “Small” or “Large“-intervals, the tone sways in the air, because these tones can never be pure in relation to each other. Even if you make them sound “clean” on the guitar fingerboard, or tune the piano according to “purity“, you can unfortunately only play songs in a key. It’s all about “the relationship to each other” and having a “relational perspective“. “Everything is relative” as they say ! The person with absolute pitch may complain that some intervals and chords seem “fake” in relation to each other, but we “normal people” still wish to be able to play songs in more than one key.
Nu : till annat / and now : to something completely different
 
 • Saga
 • Lotus
 • Lotus med Sot
 • Sot
 • Änglar som håller händer under fullmånen :
 • Angels holding hands during the full moon :
Alla arbetsuppgifter utförda, och den sista individuella uppgiften inlämnad i Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Totalt författade jag 1640 ord i Uppgift 9.
All assignments completed, and the last individual assignment submitted in Moment 0010 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits. In total, I wrote 1640 words in Assignment 9.
 • Undrar vem som vill åka utomlands för att studera i dessa tider ?
 • I am wondering who wants to go abroad to study during these times ?
 • Trimning av huvudet = KLART ! Nu : resten av söndagen : väl förtjänt vila !
 • Trimming of the head = READY ! Now: the rest of Sunday : a well deserved rest !
En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Framförallt en otroligt god fortsättning till den Finaste Vackraste personen på jorden. Du som alltid säger de bästa sakerna, den som jag alltid kan skratta med och den som alltid vill mitt bästa. Du är en Vacker Ängel ! 💖💝
A Great Continued Fine Sunday I wish to dedicate to all readers as listeners. Above all, an incredibly good sequel to the Most Finest Most Beautiful person on Earth. You who always say the best things, the one I can always laugh with and the one who always wants my best. You are a Beautiful Angel ! 💖💝
 
En sista tanke innan söndagens musik / a final thought of the day, before the Sunday-music :
 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan