Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.26

Jag tror att jag är för komplex för att någon ska kunna förstå mig. Ibland går mitt sinne som en supersonisk-dator och ibland faller jag när jag går på en öppen plats. Jag tycker ofta att små meningslösa saker är viktigare för mig än en dyr gåva. Oftast kommer jag att hittas bakom stängda dörrar i ett mörkt rum som bor i mitt sinne, men om situationen ringer kan jag vara det roligaste att vara med. De saker som gör mig till den jag är är för komplicerad för att man ska kunna förstå dem, till och med jag känner dem inte helt.
I believe that I’m too complex to be understood by anyone. Sometimes my mind runs like a supersonic-computer and sometimes I fall while walking in an open place. I often find small meaningless things more important to me than a pricey gift. Most often I’ll be found behind closed doors in a dark room living in my mind but if the situation calls, I can be the most fun thing to be around. The things that make me who I am are too complicated to be understood by anyone, even I don’t know them completely.
Dessvärre får Ni se kattvideon och dess imponerande klätterkonst via länken, ty videon inte vill spela upp. Det finns de som påstår att katter aldrig kan tänka som människan och sedan finns det det som är observerbart : att katter faktiskt tänker och planerar.
Unfortunately, you get to see the cat video and its impressive climbing art via the link, because the video does not want to play. There are those who claim that cats can never think like humans and then there is what is observable: that cats actually think and plan.
 
I väntan på matvaror på grund av min situation… tack lillebror, farsan och grannen som lånade ut sin tvättstugetid under fredagen … så ämnar jag nämna att det verkligen är kul att utforska lite –80-tal. Mycket var hemskt, och hela decenniet verkade gå till för somliga 1020 % att med alla medel samla på sig jordens samlade resurser (via börsen eller på andra olagliga sätt). Dumma TV-program fyllda med muskler och stora bröst, eller så kastade man runt varandra på mattan.
While waiting for groceries due to my situation … thank you little brother, father and neighbor who lent their laundry time on Friday … I intend to mention that it’s really fun to explore a little ’80s. A lot was awful, and the whole decade seemed to go to some 1020 % to collect the earth’s accumulated resources by all means (via the stock exchange or in other illegal ways). Stupid TV-shows filled with muscles and big breasts, or they threw each other on the carpet.
  • Gruppen till och för oss nyfikna :
  • The group for us curious :

https://www.facebook.com/groups/80talet.se

  • OK ! Lite bra grejer kom ändå ur decenniet med “nöjen där bak och business där framme.
  • OK ! Some good stuff still came out of the decade with “entertainment in the back and business in the front“.
Nu : att skriva Loggbok samt Planering inför tisdag 04/052021, samt att invänta mina matvaror. En lugn måndag bjuder dagen på. En God fortsatt fin dag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! 💝
Now: to write Logbook and Planning for Tuesday 04/052021, and to wait for my groceries. A quiet Monday offers the day. A Great Continued Nice Day I wish to dedicate to all readers and listeners ! 💝 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan