Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.05.27

 • “- Tiesitkö, että “Mortal Kombat” perustuu itse asiassa vanhaan skandinaaviseen kirkkolauluun ? ” “- Odota, todella ?” “- Kyllä, suomalainen virsi.”

 • “- Visste du att “Mortal Kombat” faktiskt bygger på en gammal skandinavisk psalm ? ” “- Vänta, verkligen ?” “- Ja, en finsk psalm.”

 • “- Вы знали, что “Mortal Kombat” на самом деле основан на старой скандинавской церковной песне ? ” “- Подожди, правда ?” «- Да, финский гимн».
Kääntämättömät suomenkielen sanat: numero 45 : “Myötähäpeä“. Nähdessäsi jonkun tekevän itsestään niin typerän, tunnet todella noloa heitä kohtaan.
Oöversättbara finska ord: nummer 45 : “Myötähäpeä“, att se någon göra en sådan idiot av sig själv att Du faktiskt känner dig generad för dem.
Непереводимые финские слова: номер 45 : “Myötähäpeä“. Видя, как кто-то выставляет себя таким идиотом, вы действительно чувствуете за него неловкость.
 • Hiljaisuus maailmassa joka ei koskaan lakkaa puhumaan.
 • Tystnad i en värld som aldrig slutar prata.
 • «Тишина в мире, который никогда не перестает говорить.»

 • Jätä minut rauhaan. Puhun vain kissan kanssa tänään.”
 • Lämna mig i fred. Jag pratar enbart med min katt idag.
 • «Оставь меня в покое. Сегодня я разговариваю только со своим котом.».
 
Kuten särki pesualtaassa, silitin vettä ja putosin selälleni viemäriin. Olin hukkunut, sinun olisi pitänyt miettiä, mutta ei aikaisemmin kuin myöhemmin – seisoin taas jaloillani. Indeksoin kaduilla katsellen rakennuksia ja kätkin usein kasvoni. Minua poljettiin jalkojeni välissä, lattia oli katoni, mutta nyt asun kuin omistan paikan.
Joka päivä oli vuori, pelko piilotetusta näiden aikarajoitteisten lauseiden sisällä. Menin vaaleasta harmaaksi, sammutetuksi, enkä nyt voi vastustaa uusia kasvoja. Päivistä tulee viikkoja, maaliskuussa tulee toukokuu, jolloin katson taakseni unettomia öitä. Olen rakennettu ongelmiin ja voin viedä paljon, ja voin varmasti sanoa : “Olen kunnossa !”
Ihmeet ovat ihania silloinkin kun niitä kutsutaan. Emme vain tiedä, mitä elämä on mielessä meille. Koska moraali on moraalitonta ja moraali vapauttaa minua nyt. Hymyilen matkustamisen ilosta ja pystyn käsittelemään melkein mitä tahansa. Aluksi olin surullinen, mutta nyt olen vapaa ! Etäisyys täältä muistiin.
Som en mört i ett handfat, strök jag omkring på vattnet och föll på min rygg ned i avloppet. Jag hade drunknat, Du skulle ha tänkt men inte tidigare än senare – jag stod på mina fötter igen. Jag kröp på gatorna, tittandes upp på byggnaderna och jag gömde ofta mitt ansikte. Jag trampades mellan fötterna, golvet var mitt tak, men nu lever jag som att jag äger platsen.
Varenda dag var ett berg, rädslan för det som gömde sig, inne i dem tidsbeklädda fraserna. Jag gick från blek till grå, från att stängas av, och nu kan jag inte motstå nya ansikten. Dagarna blir veckor, mars blir maj, då jag ser tillbaks på mina sömnlösa nätter. Jag är byggd för problem och jag kan ta mycket, och jag kan säkert säga “Jag mår bra !”
Underverk är underbara även när de blir uppmanade. Vi vet bara inte vad har livet har i åtanke för oss. Eftersom moralen av detta är omoraliskt och moralen befriar mig nu. Jag ler vid glädjen att resa, och kan hantera nästan allting. Först var jag ledsen, men nu är jag fri ! Avståndet härifrån till ett minne.
Как таракан в раковине, я погладил воду и упал на спину в канализацию. Я утонул, Вы должны были подумать, но не раньше, чем позже – я снова встал на ноги. Я ползал по улицам, смотрел на здания и часто прятал лицо. Меня затоптали между ног, пол был моей крышей, но теперь я живу так, как будто это место принадлежит мне.
Каждый день был горой, страх перед тем, что скрывалось в этих ограниченных по времени фразах. Из бледного перешла в серый, от выключения, и теперь не могу устоять перед новыми лицами. Дни становятся неделями, март становится маем, когда я вспоминаю свои бессонные ночи. Я создан для проблем, я могу многое выдержать, и я, безусловно, могу сказать: «Я в порядке 
Чудеса прекрасны, даже когда к ним обращаются. Мы просто не знаем, что для нас задумала жизнь. Потому что мораль этого аморальна, и мораль освобождает меня сейчас. Я улыбаюсь, радуюсь путешествию, и могу справиться практически со всем. Сначала мне было грустно, но теперь я свободен ! Расстояние отсюда до памяти.
Kun olin nuori, halusin soittaa kitaraa todella huonosti. Vuosien kovan työn, harjoittelun ja päättäväisyyden jälkeen voin soittaa kitaraa todella huonosti.”
När jag var ung ville jag spela gitarr riktigt illa. Efter år av hårt arbete, övning och beslutsamhet kan jag spela gitarr riktigt illa.”
«Когда я был молод, я очень сильно хотел играть на гитаре. После многих лет тяжелой работы, практики и решимости я могу играть на гитаре очень плохо». 
Hyvää jatkuvaa mukavaa torstai-iltaa 27.052021 toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille ❤️  Ja ennen kaikkea Hienoimmalle ja Kauneimmalle Pietarissa hienoista sanoista. 🌹 Pesutupa klo 1721. Haistan eiliselle jauhelihalle, mutta näin on työskennellä lasten kanssa. On täytynyt pestä seinät ruoan jäännöksillä. Viimeinen työperusteisen opetuksen päivä. Paljon vaikutelmia ja vaikeita jäähyväisiä. “leikkitoiminta” on ollut uskomattoman arvokasta ja oivaltavaa. ❤️🌹 Paljon rakkautta ! 💝 Nautitaan Yuri Lemeshevstä (harmonikka Gogol Bordellossa) ja hänen kauniista harmonikkamusiikistaan.
En God fortsatt fin torsdagskväll 27/052021 tillägnar jag alla läsare som skrivare ❤️ Och framförallt till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg för de Finaste av orden. 🌹 Tvättstuga kl. 1721. Jag stinker köttfärs sedan gårdagen, men så är det att arbeta med barn. Har fått tvätta väggar med matrester. Den allra sista dagen av Verksamhetsförlagd Undervisning. Många intryck och svåra farväl. ”Att leka”-aktiviteterna har varit otroligt värdefulla och insiktsfulla. ❤️🌹  Mycket kärlek. 💝 Låt oss njuta av Yuri Lemeshev (dragspel i Gogol Bordello) och hans vackra dragspelsmusik.
A Great continued nice Thursday-evening 27/052021 I wish to dedicate to all readers as writers ❤️  And above all to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg for the Kindest of words. 🌹 Laundry-room at 1721. I stink of minced-meat since yesterday, but that’s how it is to work with children. I have had to wash walls with leftover food. the very last day of Work-Based Teaching. Many impressions and difficult farewells. The “to play“-activities have been incredibly valuable and insightful. ❤️🌹 Much love from Me ! Let’s enjoy Yuri Lemeshev (accordion in Gogol Bordello) and his beautiful accordion music.
Великолепное продолжение, приятный вечер четверга 27/052021 Я хочу посвятить всем читателям как писателям ❤️ И прежде всего Самому Прекрасному Самому Красивому в Санкт-Петербурге за самое доброе слово. 🌹 Прачечная 1721. От меня со вчерашнего дня пахнет фаршем, а с детьми так работать. Пришлось мыть стены остатками еды. самый последний день обучения на рабочем месте. Много впечатлений и тяжелых прощаний. Действия “играть“-были невероятно ценными и проницательными. ❤️🌹 С большой любовью от Меня! Наслаждаемся Юрием Лемешевым (аккордеон в Gogol Bordello) и его прекрасной аккордеонной музыкой.
 • Kun näet jossakin jotain kaunista, kerro heille. Voi kestää sekunteja sanoa, mutta heille se voi kestää koko elämän.”

 • När du ser något vackert hos någon, berätta för dem. Det kan ta sekunder att säga, men för dem kan det vara en livstid.

 • When you see something Beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them it could last a life-time.

 • «Когда вы видите в ком-то что-то Прекрасное, скажите им. Это может занять секунды, но для них это может длиться всю жизнь».

Perjantai 28/052021 : tarve hengittää hieman kaiken toiminnan jälkeen. Perjantaiaamuna pitää käydä ostoksilla Borensbergin ICA Supermarketissa ja siivota siivousta ennen kuin aloitan PowerPoint-esityksen (ja työhakemusten); Tiistaina 01.06.2021 klo. 0912 = suullinen esitys ja vastustaminen Moment 0030 Tehtävä 14 : “Termi-yhtenäinen tieteellinen työ“. Sen jälkeen kurssi “Esikoulupedagogiikka ja didaktiikka 4: Lasten kielen ja matematiikan oppiminen (DIG514), 30 op” on vain muisti !
Fredag 28/052021 : behöver få andas ut lite efter alla aktiviteter i livet. Fredagsmorgonen bjuder på handling vid ICA Supermarket i Borensberg, och därefter lite städning innan jag kör igång med PowerPoint-presentationen (samt arbetsansökningar); Tisdag 01/062021 kl. 0912 = muntlig redovisning samt opponering av Moment 0030 – Uppgift 14 : ”Terminssammanhållande vetenskapligt arbete”. Därefter är kurs Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp ett minne blott !
Friday 28/052021: a need to breathe a little after all activities in life. Friday-morning offers shopping at ICA Supermarket in Borensberg, and then some cleaning before I start writing the PowerPoint-presentation (and job applications); Tuesday 01/062021 at 0912 = oral presentation and opposition on Moment 0030 Assignment 14 : “Term-cohesive scientific work“. After that, the course “Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits” is only a memory !
Пятница 28/052021: нужно немного подышать после всех жизненных занятий. Утро пятницы предлагает покупки в супермаркете ICA в Боренсберге, а затем небольшую уборку, прежде чем я начну с презентации PowerPoint (и заявлений о приеме на работу); Вторник 01.06.2021 в 0912 = устное выступление и возражение против Части 0030 – Задание 14 : «Сложная научная работа». После этого курс «Дошкольная педагогика и дидактика 4: Обучение детей языку и математике (DIG514), 30 кредитов» – это просто воспоминание !
 • Kuuleminen tapahtuu korvilla. Kuuntelu tapahtuu sydämellä.” – Tomas Gunnarsson
 • Hör gör man med öronen. Lyssnar gör man med Hjärtat.” – Tomas Gunnarsson
 • Hearing is done with the ears. Listening is done with the Heart.” – Tomas Gunnarsson
 • «Слушание осуществляется ушами. Слушание осуществляется сердцем». – Tomas Gunnarsson


 
the Dreadnoughts – Stan Rogers‘ Northwest Passage (kaikkien esteiden voittamisesta). Verssi 4 kuulostaa tältä (rohkeudesta lähteä turvasta etsimään jännitystä ja uskaltamaan lähteä tuntemattomaan ):
the Dreadnoughts – en cover på Stan RogersNorthwest Passage (om att överkomma alla hinder).  Vers 4 låter så här (om att våga lämna tryggheten för att söka efter spänning och att våga ge sig ut i det okända) :
the Dreadnoughts – a cover of Stan Rogers‘ Northwest Passage (about overcoming all obstacles). Verse 4 sounds like this (about daring to leave the security to seek excitement and to dare to venture into the unknown) :
Дредноуты – прикрытие «Северо-Западного прохода» Стэна Роджерса (про преодоление всех препятствий). Стих 4 звучит так (о смелости покинуть охрану в поисках азарта и рискнуть отправиться в неизвестность) :
 • Kuinka sitten olen niin erilainen kuin ensimmäiset miehet tällä tavalla ? Heidän tapaan, jätin vakituisen elämän, heitin kaiken pois. Etsimään Luoteisväylää monien miesten kutsusta. Löytää siellä, mutta tie takaisin kotiin uudelleen.


 • Hur är jag då så annorlunda än de första männen på detta sätt ? Liksom dem lämnade jag ett fast liv, jag slängde allt. Att söka en nordvästpassage efter många män. Att hitta där men vägen hem igen.


 • How then am I so different from the first men through this way ? Like them, I left a settled life, I threw it all away. To seek a Northwest Passage at the call of many men. To find there but the road back home again.


 • Чем же я так отличаюсь от первых мужчин, прошедших этот путь ? Я, как и они, оставил оседлую жизнь, все бросил. Искать Северо-Западный проход по призыву многих людей. Чтобы найти там, но дорогу домой снова.


 
/ Petri Torvinen
 

 
 
 
 

Lämna ett svar

Till startsidan