Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.05.28

 • Kuinka valmistaudut suomikesään ?” – Sanon vain sanan : “TERVA” !
 • Hur förbereder Du dig inför en finsk sommar ?” Jag nämner ordet “TJÄRA“!
 • How do you prepare yourself for a finnish summer ?” : I mention the word “TAR” !
 • «Как ты готовитесь к финскому лету ?” : »я упоминаю слово «ТАР» !

 • Miltä luulet näyttävän Suomikesän ensimmäisen viikon jälkeen. – Miltä todella näytat.”
 • Hur Du tror att Du ser efter den första veckan i den finländska sommaren.Hur Du faktiskt ser ut.”
 • What you think you look after the first week of Finnish summer. – What you actually look like.”
 • «Как ты выглядишь после первой недели финского лета. – Как ты на самом деле выглядишь».
 • Tapaat 18-vuotiaan itsesi. Sinulla on lupa sanoa kolme sanaa. Mitä sanot ?” – Älä mene musiikkiin !
 • Du möter ditt 18-åriga jag. Du får säga tre ord. Vad säger Du ?” – Gå inte in i musik !
 • You meet your 18 year-old self. You’re allowed to say three words. What do you say ?” – Don’t go into music !
 • «Вы встречаетесь со своим 18-летним я. Вам разрешено сказать три слова. Что вы говорите ?» – Не увлекайтесь музыкой !
Hyvää jatkoa perjantai-iltapäivää toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. ❤️  Perjantai 28/052021 on tarjonnut siivousta. Aloitamme blogikirjoituksen perjantaina 28.05.2021 musiikilla ainutlaatuisen taiteilijan ainutlaatuisen bassosoolon muodossa (mutta ilman videon esikatselua, koska toiminto ei toimi, mutta seuraa linkkiä) :
En God fortsatt fredags-eftermiddag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. ❤️ Fredag 28/052021 har bjudit på städning. Vi startar blogginlägget fredag 28/052021 med lite musik i form av ett unikt bassolo av en unik artist (dock utan video-preview ty funktionen inte fungerar, utan följ länken) :
A Great Continued Friday-afternoon I wish to dedicate to all readers and listeners. ❤️  Friday 28/052021 has offered cleaning. We start the blog post on Friday 28/052021 with some music in the form of a unique bass solo by a unique artist (but without video preview because the function does not work, but follow the link) :
Добрый день продолжающейся пятницы я посвящаю всем читателям как слушателям. ❤️ Пятница 28/052021 предложила уборку. Мы начинаем публикацию в блоге в пятницу 28/052021 с музыки в виде уникального басового соло уникального исполнителя (но без предварительного просмотра видео, потому что функция не работает, перейдите по ссылке) :
Digitaaliset työkalut kaikessa loistossa, mutta koska ihmiset näyttävät ajattelevan, että elämä on “digitaalisia työkaluja” sen sijaan, että kokisi elämän, se on todennäköisesti mennyt liian pitkälle.
Digitala verktyg i all ära, men då folk verkar tro att livet handlar om “digitala verktyg” istället för att uppleva livet, då har det nog gått för långt.
Digital tools in all glory, but since people seem to think that life is about “digital tools” rather than experiencing life, then it has probably gone too far.
Цифровые инструменты во всей красе, но поскольку люди, кажется, думают, что жизнь – это «цифровые инструменты», а не опыт жизни, то, вероятно, дело зашло слишком далеко.
Henkilökohtaisesti olen hyvin verkossa Facebookin kautta, missä pidän yhteyttä ihmisiin ja keskustelen vanhojen ja uusien tuttavien kanssa. Tämä on tietoinen valinta, joka on valitettavasti lisääntynyt COVID-19:n jälkeen, koska minulla ei näytä olevan sosiaalista elämää. Joskus kuukaudessa tapaat pikkuveljen. Vanhempieni kanssa en halua istua ja juoda, mutta haluan istua kotona ja luoda musiikkia, lukea kirjoja tai pahimmassa tapauksessa : tai pahin; kirjoittaa esseitä. Kurssilla Esikoulupedagogiikka ja didaktiikka 4: Lasten kielen ja matematiikan oppiminen (DIG514), 30 op meillä on jäljellä vain tehtävä 14 : “Termi-yhteinen tieteellinen tehtävä” (Moment 0030) (suullinen esitys tiistaina 01.062021 klo. 0912). Viikonloppu tarjoaa PowerPoint-esityksen luomisen.
Själv är jag mycket online via Facebook, där jag håller kontakt med folk och chattar med gamla som nya bekanta. Detta är ett medvetet val som dessvärre har eskalerat sedan COVID-19, ty jag inte verkar ha något socialt liv. Någon gång i månaden träffar man lillebror. Med föräldrarna vill jag inte sitta och dricka, utan föredrar att sitta hemma och att skapa musik, läsa böcker eller i värsta fall : att skriva uppsatser. I kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp har vi blott Uppgift 14 : “Terminssammanhållade vetenskaplig uppgift” (Moment 0030) kvar (muntlig redovisning under tisdag 01/062021 kl. 0912).helgen handlar om att skapa en PowerPoint-presentation.
Personally, I am very online via Facebook, where I keep in touch with people and chat with old and new acquaintances. This is a conscious choice that has unfortunately escalated since COVID-19, because I do not seem to have any social life. Sometime a month you meet little brother. With my parents, I do not want to sit and drink, but prefer to sit at home and create music, read books or in the worst case : write essays. In the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits, we only have Assignment 14 : “Term-cohesive scientific assignment” (Moment 0030) left (oral presentation during Tuesday 01/062021 at 0912). The weekend is about creating a PowerPoint presentation.
Лично я очень онлайн через Facebook, где поддерживаю связь с людьми и болтаю со старыми и новыми знакомыми. Это осознанный выбор, который, к сожалению, обострился после COVID-19, потому что у меня, похоже, нет никакой общественной жизни. Где-то в месяц вы встречаетесь с младшим братом. С родителями я не хочу сидеть и пить, а предпочитаю сидеть дома и сочинять музыку, читать книги или, в худшем случае: писать сочинения. В курсе «Дошкольная педагогика и дидактика 4: Обучение детей языку и математике (DIG514), 30 кредитов» осталось только Задание 14: «Научное-задание, связанное с семестром» (Часть 0030) (устная презентация во вторник 01/062021, 0912). выходные посвящены созданию презентации PowerPoint.
 • Kun joku kysyy minulta : “miksi postaat niin paljon ?” Vastaukseni : “Enkö viihdytä sinua ?”
 • När någon frågar mig: “varför postar Du så mycket ?” Mitt svar: “blir Du inte underhållen?”
 • When someone asks me : “why do you post so much ?” My response : “Are you not entertained ?”
 • Когда меня спрашивают: “Почему ты так много публикуешь ?” Мой ответ: “Тебя не развлекали ?” 
Rohkealle henkilölle, joka haluaa tavata tai vain jutella, olen kaikkien mainittujen sivustojen lisäksi käytettävissä myös iltaisin WhatsAppin kautta (+46 722 297 513).
För den vågade individen som vill träffas eller att enbart chatta, finns jag, förutom alla nämnda sajter, även tillgänglig under kvällstider via WhatsApp (+46 722 297 513). 
For the daring individual who wants to meet or just chat, I am, in addition to all the mentioned sites, also available during evening hours via WhatsApp (+46 722 297 513).
Для смелых людей, которые хотят встретиться или просто поболтать, я, помимо всех упомянутых сайтов, также доступен в вечерние часы через WhatsApp (+46 722 297 513).
 • Rakkaus kaikille jotka lukevat ja kuuntelevat. 💝  Olen täällä, kiireinen omillani. Soita, keskustele, kirjoita … pidä minut uteliaana ! Hyvää jatkuvaa mukavaa perjantai-iltaa toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille, erityisesti Hienolle Kauniille Sydämelle Pietarissa ! 💖 

 • All kärlek till alla som läser och lyssnar. 💝  Jag finns här, sysslandes med mitt eget. Ring, chatta, skriv … håll mig nyfiken ! En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare, framförallt till Finaste Vackraste Hjärtat i Sankt Petersburg ! 💝 

 • All love to everyone who reads and listens. 💝  I am here, busy with my own. Call, chat, write … keep me curious ! A Great Continued Nice friday-evening I wish to dedicate all readers and listeners, especially to the Finest Most Beautiful Heart in Saint Petersburg ! 💝 

 • Всем любви, всем, кто читает и слушает. 💝  Я здесь, занят своим. Звоните, общайтесь, пишите … держите меня в курсе ! Великолепный продолженный приятный вечер пятницы. Я хочу посвятить всех читателей и слушателей, особенно Лучшему Самому Красивому Сердцу Санкт-Петербурга 💝


 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan