Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.06

Mökki Levillä, Kittilässä (Gihttel). Kaipaan luontoa Sápmimaassa. Mökki vuodelta 2017, jonka jaoin vanhempien kanssa. Kaipaan todella viedä perheeni ylös vuorille ja järvelle, jossa vietin kesät vuoteen 1996. Viimeksi kun kävin Levillä, Kittilässä (Gihttel) oli entisensä kanssa heinäkussa 2018.
Stugan i Levi, Kittilä (Gihttel). Vad jag saknar naturen uppe i Sápmiland. Stugan från 2017 som jag delade med föräldrar. Jag längtar verkligen att ta med min egna familj upp i bergen och till sjön där jag spenderade somrarna fram till 1996. Sista gången som jag besökte Levi, Kittilä (Gihttel) var med exet i juli 2018.
The cottage in Levi, Kittilä (Gihttel). How I do miss the nature up in Sápmiland. The cottage from 2017 that I shared with my parents. I really long to take my own family up into the mountains and to the lake where I spent my summers up until 1996. The last time I visited Levi, Kittilä (Gihttel) was with my ex in July 2018.
Коттедж в Леви, Киттиля (Гихттель). Как я скучаю по природе в Сапмиленде. Коттедж 2017 года, в котором я жил с родителями. Я очень хочу взять свою семью в горы и к озеру, где я проводил лето до 1996 года. Последний раз я был в Леви, Киттиля (Гихттель), со своим бывшим в июле 2018 года.
Kauris vanhenee usein ja viisaasti. Mutta jo 35-vuotiaana on yleensä havaittavissa, että hän kukkii. Hän alkaa luottaa ulkomaailmaan hieman enemmän, alkaa pystyä sopeutumaan, olemaan joustava, päästämään irti huolista ja hankkimaan enemmän itseään – Varmuus. Mitä vanhempi Kauris saa, sitä enemmän hän on nuorempi ja ulkonäöltään kauniimpi. Hän on aktiivinen sielu aktiivisessa ruumiissa.”
En Stenbock blir ofta gammal och vis. Men redan vid 35 brukar det märkas att hen blommar upp. Hen börjar lita på omvärlden lite mer, börjar kunna anpassa sig, vara flexibel, släppa bekymren och få mer självförtroende. Ju äldre Stenbocken blir, desto yngre och Vackrare blir han till utseendet. Det är en aktiv själ i en aktiv kropp.
A Capricorn often gets old and wise. But already at 35 it is usually noticeable that he/she blooms. He/she begins to trust the outside world a little more, begins to be able to adapt, be flexible, let go of worries and gain more self-confidence. The older the Capricorn gets, the more he/she becomes younger and more beautiful in appearance. He/she is an active soul in an active body.”
«Козерог часто стареет и становится мудрым. Но уже в 35 обычно заметно, что он расцветает. Он начинает немного больше доверять внешнему миру, начинает уметь адаптироваться, быть гибким, отпускать заботы. и обрести больше уверенности в себе. Чем старше становится Козерог, тем он становится моложе и красивее внешне. Он активная душа в активном теле».

 
ISBN: 9780198753421Oma Garage Band on poissa käytöstä ja MacOmena haluaa minun päivittyvän iOS10 : een tai uudempaan. En voi, koska muistia ei ole jäljellä. Joten … tämä on kaikki mitä voin tarjota tällä kertaa. Kuuntele enemmän kuin onnellisena kaikkia tallennettuja videoita, jotka halusin lisätä tallenteeseen. En halua näyttää bassopeliä, jos basson soittaminen ei tunnu menevän kotiin kuuntelijoiden kanssa, joten nauti “äänitiedostosta“. Aion tarkistaa vanhan MacOmenani, jos Garage Band toimii siinä. Tämä on kuitenkin haaste tiistaina ja sen jälkeen. Tänään olen saanut tarpeekseni taistella ylöspäin Band-in-a-Boxin kanssa. Olen kyllästynyt “midi-tiedostoihin” ja rumpukoneisiin. Kuten mainitsin Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa, on seuraavassa projekti oltava omaa materiaalia, säveltettyä ja/tai sovitettua, ja mieluiten ei yhtään cover-yhtyeen musiikkia. Ei pitkiä viikonloppuja harjoitushuoneessa ja ehdottomasti ei “koko päivän keikkoja“, joissa tuskin maksat.
Mitt Garage Band är ur funktion och MacÄpplet vill att jag uppdaterar till iOS10 och större. Jag kan icke, ty inget minne finns kvar. … detta är allt jag kan erbjuda för denna gång. Lyssna mer än gärna på alla inspelade videos som jag ämnade lägga till i inspelning. Basspelet vill jag inte visa om då att spela bas inte verkar gå hem hos lyssnarna, så njut av “audiofilen“. Jag ämnar kika in mitt gamla MacÄpple om Garage Band fungerar i det. Dock blir detta en utmaning för tisdagen och framåt. Idag har jag fått nog av att kämpa mig fram med Band-in-a-Box. Jag är trött på “midifiler” och trummaskiner. Som jag nämnde åt allra Finaste Vackraste i Sankt Petersburg, blir nästa projekt ett måste att inkludera drag av eget material, komponerat och/eller arrangerat och helst ingen coverbandsmusik. Inga långa helgrep i replokalen och definitivt inga “heldagsspelningar“, där man knappt får betalt.
My Garage Band is out of order and the MacApple wants me to update to iOS10 and larger. I can not, because there is no memory left. So … this is all I can offer this time. Listen more than happy to all the recorded videos that I intended to add to the recording. I do not want to show the bass if playing the bass does not seem to go home with the listeners, so enjoy the “audio-file“. I’m going to check out my old MacApple if Garage Band works in it. However, this will be a challenge for Tuesday and beyond. Today I have had enough of fighting my way up with Band-in-a-Box. I’m tired of “midi-files” and drum machines. As I mentioned to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg : the next project will be a must to include features of own material, composed and/or arranged and preferably no cover band music. No long full breaks in the rehearsal room and definitely no “full day gigs“, where you barely get paid.
Мой Garage Band вышел из строя, и Macяблоко требует, чтобы я обновился до iOS10 и выше. Не могу, потому что не осталось памяти. Итак … это все, что я могу предложить на этот раз. С удовольствием слушайте все записанные видео, которые я намеревался добавить к записи. Я не хочу показывать бас, если кажется, что бас не нравится слушателям, так что наслаждайтесь “аудиофайлом“. Я собираюсь проверить свой старый Macяблоко, работает ли в нем Garage Band. Однако это будет проблемой во вторник и далее. Сегодня мне надоело пробиваться вверх с Band-in-a-Box. Я устал от “midi-файлов” и драм-машин. Как я уже упоминал для «Самого прекрасного самого красивого в Санкт-Петербурге» : следующий проект обязательно должен включать элементы собственного материала, сочиненного и / или аранжированного, и желательно без музыки кавер-групп. Никаких длительных перерывов в репетиционной комнате и уж точно никаких «концертов на целый день», где вам почти не платят.
Minun olisi pitänyt lyödä vetoa harmonikasta. Omistan yhden, mutta se on pysynyt koskemattomana. Enkä ole soittanut harmonikkaa vuodesta 2008. Tuskin uskalla pelata instrumenttiä !
Jag borde ha satsat på ett dragspel istället. Jag har inte spelat dragspel sedan 2008 ty jag knappt vågar spela instrumentet själv !
I should have bet on an accordion instead. I have not played the accordion since 2008 since I hardly dare to play the instrument !
Лучше бы я сделал ставку на аккордеон. На аккордеоне не играю с 2008 года, так как играть на инструменте не решаюсь !
Hyvää jatkoa ja mukavaa jatkoa vapaalle sunnuntaille jonka toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijolle ! ❤️ Huomenna maanantaina 07/062021 : omalta osaltani käsittelemään “elämää“. Paljon paperityötä ja vierailua vanhempien tykönä keskustelemaan vakavammista aiheista. Hyvää jatkuvaa hienoa sunnuntaita omistan ennen kaikkea Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa ja kiitos upeasta inspiraatiosta. Paljon kiitoksia usean tunnin keskusteluistamme ! Sydämeni lyö ylimääräisen lyönnin elämän upeista hetkistä. 💖
En God fortsatt fin ledig söndag tillägnar jag alla läsare som skrivare ! ❤️ Imorgon måndag 07/062021 : å egen del att ta tag i “livet“. Mycket pappersarbete och att besöka föräldrar för att diskutera allvarligare ämnen. En God fortsatt fin söndag tillägnar jag framförallt till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg, och tack för din stora inspiration. Ett stort tack för våra flera timmars diskussioner ! Mitt Hjärta slår ett extra slag för att fina stunder i livet. 💖
A Great Continued Nice Free Sunday I wish to dedicate to all readers as listeners ! ❤️  Tomorrow Monday 07/062021 : on my own part to get to grips with “life“. A lot of paperwork and visiting parents to discuss more serious topics. A Great Continued Fine Sunday I especially wish to dedicate above all to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg, and thank you for your great inspiration. Many thanks for our several hours of discussions ! My Heart beats an extra beat for great moments in life. 💖
Великолепное продолжительное прекрасное свободное воскресенье, которое я хочу посвятить всем читателям как слушателям! ❤️  Завтра, понедельник, 06.07.2021 : со своей стороны разобраться с «жизнью». Много бумажной работы и посещения родителей для обсуждения более серьезных тем. Великолепное продолжительное прекрасное воскресенье Я особенно хочу посвятить Самый Прекрасный Самый Прекрасный в Санкт-Петербурге и поблагодарить вас за ваше огромное вдохновение. Большое спасибо за несколько часов наших обсуждений! Мое сердце бьется еще сильнее, чтобы запечатлеть лучшие моменты жизни. 💖

2021.06.05

Kaikki haaveilemme “täydellisestä suhteesta“, joka huolehtii tarpeistamme. Ongelmana on juuri se, ettei ole olemassa “täydellistä suhdetta“. Sinun on ponnisteltava rakkautesi puolesta, eli (toivottavasti) kun saat rakkauden takaisin. Me kaikki osoitamme rakkautta omalla tavallamme, niin on tärkeämpää löytää henkilö, joka osoittaa arvostusta samalla tavoin kuin itse haluat. Jos löydät tylsimmän ja emotionaalisesti kylmimmän henkilön, riski on pikemminkin se, että tunnet olevasi enemmän yksin suhteessa / rakkaudessa kuin yksin. Kosketus, lämpö, ​​huolenpito ja rakkaus, kuten Maslow määrittelee tarpeiden tikkaissaan, on asia, jota me kaikki tarvitsemme ja johon pyrimme. Jos tunnemme itsemme hyväksi sielussa, voimme kiivetä ylöspäin tarpeen portaita pitkin (Petri Torvinen, 20120518).
Alla drömmer vi om ”det perfekta förhållandet” som tar tillvara på våra behov. Problemet är just att det inte finns något ”perfekt förhållande”. Man måste anstränga sig för sin kärlek, det är (förhoppningsvis) då man får tillbaks kärlek. Alla visar vi kärlek på vårt eget sätt, då gäller det snarare att finna personen som visar uppskattning på ett lika sätt som man själv önskar. Finner man den tråkigaste och mest känslokalla personen, då är risken snarare att man mår mer ensam i förhållandet/kärleken, än att vara singel. Beröring, värme, omtanke och kärlek, som Maslow definierade i sin behovstrappa, är något som vi alla behöver och strävar mot. Mår vi bra i själen så kan vi klättra vidare uppför behovstrappan, Petri Torvinen20120518).
We all dream of “the perfect relationship” that takes care of our needs. The problem is precisely that there is no “perfect relationship“. You have to make an effort for your love, that is (hopefully) when you get love back. We all show love in our own way, then it is more important to find the person who shows appreciation in an equal way as you yourself wish. If you find the most boring and emotionally cold person, then the risk is rather that you feel more alone in the relationship / love, than being single. Touch, warmth, care and love, as Maslow defined in his ladder of needs, is something we all need and strive for. If we feel good in the soul, we can climb further up the stairs of need (Petri Torvinen20120518).
Все мы мечтаем об «идеальных отношениях», которые удовлетворяют наши потребности. Проблема как раз в том, что не бывает «идеальных отношений». Вы должны приложить усилия для своей любви, то есть (надеюсь), когда вы получите любовь обратно. Мы все проявляем любовь по-своему, тогда важнее найти человека, который выказывает такую ​​же признательность, как и вы сами. Если вы обнаружите самого скучного и эмоционально холодного человека, то риск, скорее, заключается в том, что вы будете чувствовать себя более одиноким в отношениях / любви, чем в одиночестве. Прикосновение, тепло, забота и любовь, как определил Маслоу в своей лестнице потребностей, – это то, в чем мы все нуждаемся и к чему стремимся. Если мы чувствуем себя хорошо в душе, мы можем подняться дальше по лестнице нужды (Петри Торвинен18 мая 2012 г.)
Upea yö, jossa on paljon mukavia pohdintoja ja ajatuksia tulevaisuudesta ❤️  Tango, jonka kanssa työskentelen tänään : “Cancione II“-melodia Tango-kitaralla. Olen jo laulanut kappaleen Rhumbassa ja Mambo-tyylillä … Tango, johon haluan kutsua sinut !🔥💃🏻🕺🔥
En fantastisk natt med många trevliga reflektioner och tankar om framtiden ❤️ En Tango ska jag arbeta med idag : melodin av ”Cancione II” över Tango-gitarr. Låten har jag redan kört i Rhumba och Mambo-stuk… en Tango vill jag bjuda upp er till ! 🔥💃🏻🕺🔥
A fantastic night with many nice reflections and thoughts about the future ❤️  A Tango I will work with today : the melody of “Cancione II” over Tango-guitar. I have already sung the song in Rhumba and Mambo-style… a Tango I want to invite you to ! 🔥💃🏻🕺🔥 
Фантастическая ночь с множеством приятных размышлений и мыслей о будущем ❤️  Танго, с которым я буду работать сегодня : мелодия “Cancione II” поверх гитары Танго. Я уже спел эту песню в стиле румба и мамбо-лепнина… Танго, в которое я хочу тебя пригласить ! 🔥💃🏻🕺🔥 
 
 • Ajattelen ryöstää pankkia. Ehkä sinusta voi tulla vaikutusvaltainen tuomion jälkeen ?!
 • Jag funderar på att råna en bank. Kanske kan man bli influenser efter domen ?!
 • I’m thinking of robbing a bank. Maybe one might become influential after the verdict ?!
 • Я подумываю ограбить банк. Может, ты сможешь стать влиятельным после приговора ?!
 • Jokainen, joka tunsi tarpeen matkustaa ja nähdä maailma löytää itsensä, ei ollut nähnyt kuinka pirun pimeää siellä oli.”
 • Alla som kände ett behov av att resa och att se världen för att hitta sig själva hade inte sett hur jävla mörkt det var där inne.”
 • Anyone who felt the need to travel and see the world to find themselves had not seen how damn dark it was in there.”
 • «Любой, кто чувствовал необходимость путешествовать и увидеть мир, чтобы найти себя, не видел, насколько чертовски темно там было».

 • Jos elämä olisi yksinkertaista, kyllästyisit nauramaan.”
 • Om livet vore enkelt skulle man tröttna på att skratta.”
 • If life were simple, you would get tired of laughing.”
 • «Если бы жизнь была простой, вы бы устали смеяться».
 • Nihilist – ei makua – ei väriä – ei mitään.”
 • Nihilist – ingen smak – ingen färg – ingenting.”
 • Nihilist – no flavor – no color – nothing.
 • «Нигилист – нет аромата – нет цвета – ничего».
 
 

 
 
/ Petri Torvinen

2021.06.04

Siivous ja pesula tänä perjantaina 04/062021. Käyn sitten vanhempien luona. Sinä, joka haluat hengailla, koska rajoitukset on poistettu, olet matkapuhelinnumeroni : (+46) 722 297 513.
Städning samt tvättstuga denna fredag 04/062021. Därefter besök hos föräldrar. Ni som vill umgås, ty restriktionerna har lyfts, är mitt mobilnummer : (+46722 297 513.
Cleaning and laundry this Friday 04/062021. Afterwards a visit at my parents apartment. You who want to hang out, because the restrictions have been lifted,… here is my mobile number : (+46722 297 513.
Уборка и стирка в эту пятницу 06.04.2021. После этого визит в квартиру моих родителей. Вы, кто хочет потусоваться, потому что ограничения сняты, … вот мой номер мобильного :  (+46722 297 513.
 
 • “- Tänään oli niin kuuma, että soitin Poliisille ja pyysin heitä peittämään minut.”
 • “- Idag var det så varmt att jag ringde till Polisen och bad dem att täcka mig.”
 • “- Today it was so hot that I called the Police and asked them to cover me.
 • «- Сегодня было так жарко, что я позвонил в полицию и попросил прикрыть меня». 
 • Ole oma itseni. Ihmiset saattavat pitää sinusta tai olla pitämättä sinusta, mutta on tärkeetä että pysyä uskollisena kuka olet.

 • Var dig själv. Människor kanske eller kanske inte gillar dig, men det är viktigt att Du förblir trogen mot den Du är.

 • Be yourself. People may or may not like you, but it’s important that you stay true to who you are.”

 • «Будь собой. Людям ты можешь нравиться, а может и не нравиться, но важно, чтобы ты оставался верным себе». 
Kasvoin ymmärtämään etteivät ihmiset aina rakenna muureja pitääkseen muita poissa. Se tehdään välttämättömyydestä suojella mitä sisällä on.”
Jag förstod att människor inte alltid bygger väggar för att hålla andra ute. Det görs av en nödvändighet för att skydda allt som finns kvar inombords.”
I grew to understand that people don’t always build walls to keep others out. It’s done out of a necessity to protect whatever is left within.
«Я понял, что люди не всегда строят стены, чтобы не пускать других. Это делается из-за необходимости защитить все, что осталось внутри».
Voicings” – ”SummerBlues” :
//: E6/9 / D^ (b5) / A6/c# / B7 Gb6/b ://
 • On luotava “katkaileva osa B” :
 • En “brytande B-del” måsta jag skapa :
 • A “breaking Part B” must be created :
 • Должна” быть создана ломающаяся “часть B” :
  
Seitsemän elämän sääntöä :
 1. Tee rauha menneisyytesi kanssa, jotta se ei tuhoa nykyisyyttä.
 2. Se, mitä muut ajattelevat sinusta, ei ole sinun tehtäväsi.
 3. Aika parantaa melkein kaiken, anna sille aikaa.
 4. Älä vertaa elämääsi muihin ja älä tuomitse heitä. Sinulla ei ole aavistustakaan, mistä heidän matkansa on kyse.
 5. Älä enää ajattele liikaa. On kunnossa olla tietämättä vastauksia. He tulevat luoksesi, kun et vähiten odota sitä.
 6. Kukaan ei ole vastuussa onnestasi paitsi sinä.
 7. Hymyile. Et omista kaikkia maailman ongelmia.

Sju livsregler :

 1. Gör fred med ditt förflutna så att det inte förstör nuet.
 2. Vad andra tycker om dig är inte din sak.
 3. Tiden läker nästan allt, ge det tid.
 4. Jämför inte ditt liv med andra och döm inte dem. Du har ingen aning om vad deras resa handlar om.
 5. Sluta tänka för mycket. Det är okej att inte veta svaren. De kommer till dig när du minst förväntar dig det.
 6. Ingen ansvarar för din lycka förutom dig.
 7. Le. Du äger inte alla världens problem.
Seven rules of life :
 1. Make peace with your past so it won’t screw up the present.
 2. What others think of you is none of your business.
 3. Time heals almost everything, give it time.
 4. Don’t compare your life to others and don’t judge them. You have no idea what their journey is all about.
 5. Stop thinking too much. It’s alright not to know the answers. They will come to you when you least expect it.
 6. No one is in charge of your happiness except you.
 7. Smile. You don’t own all the problems in the world.

Семь правил жизни :

 1. Примиритесь со своим прошлым, чтобы оно не испортило настоящее.
 2. Что другие думают о вас, не ваше дело.
 3. Время лечит почти все, дайте ему время.
 4. Не сравнивайте свою жизнь с другими и не осуждайте их. Вы не представляете, в чем суть их путешествия.
 5. Перестань слишком много думать. Не знать ответов – это нормально. Они придут к вам тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.
 6. Никто не отвечает за ваше счастье, кроме вас самих.
 7. Улыбка. Вы не владеете всеми проблемами мира.
Olen aina pitänyt hiljaisista ihmisistä : Et voi koskaan tietää, tanssivatko he unessa vai kantavatko he maailman painoa. “- John Green, “Etsitään Alaskaa
Jag har alltid gillat tysta människor: Man vet aldrig om de dansar i en dagdröm eller om de bär världens vikt. “- John Green, “Sökandet efter Alaska
I’ve always liked quiet people : You never know if they’re dancing in a daydream or if they’re carrying the weight of the world.” – John Green, “Looking for Alaska
«Мне всегда нравились тихие люди: никогда не знаешь, танцуют ли они во сне или несут на себе тяжесть мира» – Джон Грин, «В поисках Аляски» 
 • En tiedä kuinka monta kertaa olen selvinnyt itsestäni kertomatta kenellekään muulle.” – TheMindsJournal
 • Jag vet inte hur många gånger jag har överlevt mig själv utan att berätta det för någon annan.” – theMindsJournal
 • I don’t know how many times I have survived myself without telling anyone else.” – theMindsJournal
 • «Я не знаю, сколько раз я выжил, не сказав никому». – TheMindsJournal
Joskus kaikki osuu kaikkiin kerralla. Menetät parisuhteen, vaihdat työpaikkaa, vanhat ystävät menevät ja uusia ystäviä tulee. Se on yksi päivä ja toinen seuraavana. Sinulla on kaikki yhdessä maanantaina ja torstaina et” minulla ei ole aavistustakaanElämä on yksi iso aalto, ja voimme tehdä sen, että virrata, kasvaa ja sopeutua.” – Sylvester McNutt
Ibland träffas Du av allt på en gång. Du förlorar ett förhållande, byter jobb, gamla vänner går och nya vänner kommer. Det är uppe en dag och nästa dag. Du har allt tillsammans på måndag och till torsdag, Du inte ingen en aningLivet är en stor våg, och allt vi kan göra är att flöda, växa och att anpassa. – Sylvester McNutt
Sometimes everything hits you all at once. You lose a relationship, change jobs, old friends go, and new friends come. It’s up one day and down the next. You have it all together on Monday, and by Thursday, you don’t have a clue. Life is one big wave, and we can do is flow, grow, and adapt.” – Sylvester McNutt
«Иногда все поражает вас сразу. Вы теряете отношения, меняете работу, старые друзья уходят, а новые приходят. Один день все растет, а завтра падает. У вас все вместе в понедельник, а к четвергу – нет». Я понятия не имею. Жизнь – это одна большая волна, и мы можем развиваться, расти и адаптироваться» – Сильвестр МакНатт
Suuri kiitos Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa. Kiitos kauniista ystävyydestäsi kaikkeen mitä tarjoat minulle. 💖  Ja iso “kiitos” tänä perjantaina 04.06.2021 kaikille jotka lukevat ja kuuntelevat musiikkiani ! Olette kullan arvoisia ! 💝
Ett stort tack till allra Finaste Vackraste i Sankt Petersburg. Tack för din Vackra vänskap med allt Du erbjuder mig. 💖 Och ett stort “Tack” denna fredag 04/062021 till alla som läser och som lyssnar igenom min musik ! Ni är Guld värda ! 💝
A GreatThank you” to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg. Thank you for your Beautiful friendship with everything that You offer me. 💖  And a Great “Thank you” this Friday 04/062021 to everyone who reads and listens through my music!  You are worth Gold ! 💝
Большое спасибо Самым Прекрасным Самым Красивым в Санкт-Петербурге. Спасибо вам за прекрасную дружбу со всем, что вы мне предлагаете. 💖  И большое “спасибо” в эту пятницу, 06.04.2021, всем, кто читает и слушает мою музыку ! Вы достойны Золота ! 💝
 • Elämääsi tulee aina uusia ihmisiä. Ei huonompi, ei parempi – vain muut. Ja kyllä, kukin niistä on täsmälleen tarvitsemiesi oppituntien kokoinen.

 • Nya människor kommer alltid att dyka upp i ditt liv. Inte sämre, inte bättre – bara andra. Och ja, var och en av dem kommer att vara exakt lika stora som de lektioner Du behöver.”

 • New people will always appear in your life. Not worse, not better – just others. And yes, each one of them will be exactly the size of the lessons you need.

 • «В твоей жизни всегда будут появляться новые люди. Не хуже и не лучше – просто другие. И да, каждый из них будет точно такого же размера, как и уроки, которые тебе нужны».
Jokainen suhde muuttuu “tylsäksi”, kun olet ollut yhdessä vuosia, jos annat sen. Rakkaus ei ole tunne, se on sitoutuminen; rakasta joka päivä, fyysisesti ja henkisesti. Se on vaikeaa, se ei aina nauraa, hymyilee ja hauskaa. Ihmisillä on taipumus lopettaa, kun se ei enää ole hauskaa, ja he etsivät jotakuta muuta; “kipinä on kadonnut”. Ei, se ei toimi näin. Haluat, että joku ei koskaan luovu sinusta ja rakastaa sinua ehdoitta ? Tee sama. Ole se muutos. Tämä ei ole Hollywood, tämä ei ole elokuva. Se ei ole todellista. Rakasta jotakuta kun et halua. Kun heitä on vaikea rakastaa. Se on todellisinta kamaa.”
Varje relation blir “tråkigt” när Ni har varit tillsammans i flera år om Ni låter det. Kärlek är inte en känsla, det är ett åtagande; att älska varje dag, fysiskt och känslomässigt. Det är svårt, det är inte alltid skratt, leenden och kul. Människor tenderar att sluta när det slutar vara roligt och de letar efter någon annan; “gnistan är borta”. Nej, det är inte så det fungerar. Vill Du att någon aldrig ska ge upp dig och älska dig villkorslöst ? Göra samma sak. Var förändringen. Det här är inte Hollywood, det här är inte filmerna. Det där är inte riktigt. Älska någon när Du inte vill. När de är svåra att älska. Det är det mest verkliga som finns.
Every relationship will get “boring” after you’ve been together for years if you let it. Love is not a feeling, it’s a commitment; to love every day, physically and emotionally. It’s difficult, it’s not always laughs, smiles and fun. People tend to quit when it stops being fun, and they look for someone else; “the spark is gone”, No, that’s not how it works. You want somebody to never give up on you, and love you unconditionally ? Do the same. Be the change. This is not Hollywood, this is not the movies. That stuff is not real. Love someone when you do not want to. When they are being hard to love. That is the most real stuff there is.”
«Любые отношения станут “скучными” после многих лет совместной жизни, если вы позволите им это сделать. Любовь – это не чувство, это обязательство; любить каждый день физически и эмоционально. Это сложно, это не всегда смех, улыбки и веселье. Люди склонны бросать курить, когда это перестает быть забавным, и ищут кого-то другого; “искра погасла”, Нет, не так работает. Вы хотите, чтобы кто-то никогда не отказывался от вас и любил безоговорочно ? Повторяй. Будьте изменением. Это не Голливуд, это не кино. Это нереально. Любите кого-то, когда не хотите. Когда их трудно любить. Это самый настоящий материал».
 • Et voi ostaa onnea, mutta voit mennä naimisiin suomalaisen kanssa. Se on tavallaan sama asia.
 • Du kan inte köpa lycka, men du kan gifta dig med en finländare. Och det är ungefär samma sak.
 • You can’t buy happiness, but you can marry a Finn. And that’s kind of the same thing.”
 • «Счастье не купишь, но можно выйти замуж за финна. И это то же самое».
 
/ Petri Torvinen

2021.06.03

 • Varoitus” – Kiitos Frej mukavasta vierailusta ja ennätyksestä !
 • Varning” – Tack Frej för finbesöket och för skivan !
 • Warning” – Thank you Frej for the nice visit and for the record!
 • Предупреждение” – Спасибо, Фрей, за приятный визит и за запись !
 • Brīdinājums” – Paldies Frejam par jauko apmeklējumu un ierakstu !
Harmonia – on vähän sinusta ja paljon minusta. Rauhallisuus – kun tunnen olevani sääntö numero yksi. Lämmin syleily, jossa vaistot kohdistuvat ihmisen saaliin. Olen yliannostanut rauhaa. Haluan kuulla rehellisyyden.
Elämän lähde; matelijan mielen tiksuva pommi. Molemminpuolinen luottamus; kasvot tulessa ja julma himo. Kaikkitietävä sydän; Olisin mieluummin onnekas kuin viisas ja älykäs. Salaisuus – hirviö haukkuu väärää puuta. Vapauden sääntöjen mukaan löydät hirviöfilosofian.
Harmoni – är lite av dig och mycket av mig. Fridfullhet – när regel nummer ett är hur jag mår. En varm omfamning, med instinkter inställda på mänskligt byte. Jag har överdoserat på frid. Vad jag vill höra är ärlighet.
En livets fontän; den tickande bomben av ett reptilsinne. Ett ömsesidigt förtroende; ett ansikte i brand med brutalt begär. Det allvetande hjärtat; hellre skulle jag ha tur än att vara klok och smart. Ett mysterium – monstret skäller upp på fel träd. Under frihetens regler finner Du monster-filosofin.
Гармония – это немного тебя и много меня. Спокойствие – когда правило номер один – это то, что я чувствую. Теплые объятия, инстинкты настроены на человеческую добычу. У меня передозировка мира. Я хочу услышать честность.
Источник жизни; тикающая бомба разума рептилии. Взаимное доверие; лицо в огне жестокой похоти. Всеведущее сердце; Я предпочитаю быть удачливым и умным. Загадка – чудовище лает не на то дерево. В правилах свободы вы найдете философию монстров.
Harmonija – ir mazliet no jums un daudz no manis. Mierīgums – kad es jūtos pirmais noteikums. Silts apskāviens ar instinktiem, kas izvirzīti cilvēku upurim. Esmu pārdozējis mieru. Tas, ko es gribu dzirdēt, ir godīgums.
Dzīvības strūklaka; rāpuļu prāta ķeksēšanas bumba. Abpusēja uzticība; seja ugunī ar nežēlīgu iekāri. Viszinošā sirds; Man drīzāk paveiksies, nekā būšu gudra un gudra. Noslēpums – briesmonis rej nepareizā kokā. Saskaņā ar brīvības noteikumiem jūs atradīsit monstru filozofiju.
 
 • E6/9/// = nuotit, tonerna, the notes, Toņi, jūsu E, G#, C#, F#
 • D^ (b5)/// = nuotit, tonerna, the notes, Toņi, jūsu D, Ab (G#), C#, F#
 • A6/c#/// = nuotit, tonerna, the notes, Toņi, jūsu C#, A, C#, F#
 • B7/ = nuotit, tonerna, the notes, Toņi, jūsu B, A, D#, F#
 • Gb6/b/nuotit, tonerna, the notes, Toņi, jūsu B, Bb, Eb (D#), Gb (F#) 
 

Emmekö olleet osa vallankumousta, joka melkein tapahtui sekaannuksen ympärillä ? Eivätkö olleet siellä ennen aikaa ja työtä ja pilanneet nuoruutemme ?
Var inte vi en del av revolutionen som nästan inträffade runt förvirring ? Var inte vi där före tid och arbete och förstörde vår ungdom ?
Разве мы не были участниками революции, которая почти произошла из-за неразберихи ? Разве мы не были там раньше времени и работы и разорения нашей молодости ?
Vai mēs nebijām daļa no revolūcijas, kas gandrīz notika apjukuma dēļ ? Vai mēs nebijām klāt pirms laika un darba un nesabojājām savu jaunību ?

 • Tänään soitan “Menuetteja” … alasti :
 • Idag spelar jag “Menuetter” … i naket tillstånd :
 • Today I play “Minuets” … naked :
 • Сегодня играю «Менуэты» … голым :
 • Šodien es spēlēju “Menuets” … kails :
Balladi” G-duurissa” vuodesta 1999/2000. Flageoletti (harmoninen/ylisävyinen sarjasoi yli sointujen. Harjoitusvideo = 90 lyöntiä minuutissa Jazz Swing-tyyliin.
Ballad” i G^ från 1999/2000Flageolettspel (den harmoniska/övertonserienöver ackord. Övningsvideo = 90 bpm i Jazz Swing-stil.
Ballad” in G^ “from 1999/2000. Flageolet (the harmonic/overtone series) playing over chords. Practice-video = 90 beats per minute in Jazz Swing-style.
Баллада” соль мажор “1999/2000 г. Флажолет (серия гармоник/обертонов), играющая поверх аккорда. Обучающее видео = 90 ударов в минуту в стиле Jazz Swing.
Balāde” mažorā “no 1999./2000. Flageolet (harmonisko/pieskaņu sērija), kas spēlē pāri akordam. Treniņa video = 90 sitieni minūtē Jazz Swing-stilā.
 • Arvosi ei laske, koska joku ei kykene näkemään arvoa.”
 • Ditt värde minskar inte baserat på någons oförmåga att se ditt värde.” 
 • Your value does not decrease based on someone’s inability to see your worth.
 • «Ваша ценность не уменьшается из-за того, что кто-то не может увидеть вашу ценность».
 • Jūsu vērtība nesamazinās, pamatojoties uz kāda nespēju redzēt jūsu vērtību.”
 • Kysy itseltäsi usein : Tarkkailenko tilannetta tarkasti vai heijastanko sitä, miltä minusta tuntuu, mitä tapahtuu ?” – Yung Puebio
 • Fråga dig själv ofta : Ser jag situationen noggrant eller projicerar jag hur jag känner på det som händer ?” – Yung Puebio
 • Ask yourself often : Am I observing the situation accurately or am I projecting how I feel onto what is happening ?” – Yung Puebio
 • «Часто спрашивайте себя : точно ли я наблюдаю за ситуацией или проецирую свои чувства на то, что происходит ?» – Юнг Пуэбио
 • Bieži uzdodiet sev jautājumu : vai es precīzi novēroju situāciju vai plānoju, kā es jūtos uz notiekošo ?” – Jungs Puebio
Nyt kun rajoitukset on poistettu, … saamme pian “40-vuotiaiden” rokotteet, … voimme jälleen kävellä ilman naamiota, istua ystävien kanssa eikä kahden ihmisen kanssa pöydässä. Lähteä ulos huolimatta infektiosta ja levittämään infektiota.
Itse olin kotona selkäkipujen, jalkakipujen, huuliherpeksen, 0,3°C kuumeen, “maapähkinän maun” kanssa kaikessa muussa paitsi kanassa, jopa kahvi maistui maapähkinältä. Vaikea vatsakipu yöllä torstaihin asti. Tein COVID-19-testin keskiviikkona Viikko 16 ja todettiin positiiviseksi torstaina. Torstai-yönä käydyn WC-käynni sai minut kuitenkin poistumaan harjoittelusta jo torstaina. Pian vältymme seuraavasta tilanteesta, kappaleesta, joka on auttanut minua energisesti istumaan yksin kotona :
Nu när restriktionerna snart har lyfts,… snart får vi “ungdomar på 40 år” vaccin, … kan vi åter promenera utan mask, sitta tillsammans med vänner och inte två personer i ett bord. Att gå ut utan att oroa sig för smitta och att sprida smitta.
Själv låg jag hemma med ryggont, ont i benen, kalla kårar, 0,3°C feber, “jordnötssmak” i allt förutom kyckling, även kaffet smakade jordnötter. Kraftig magvärk under natten till torsdagen. Jag tog COVID-19-test under onsdagen Vecka 16 och konstaterades vara positiv under torsdagen. Dock gjorde toalett-springandet under torsdagsnatten att jag tog ledigt från Praktiken redan under torsdagen. Strax slipper vi följande scenario, en låt som har hjälpt mig med orken att sitta ensam hemma :
Now that the restrictions have been lifted, … soon we will get “young people in their 40s” vaccine, … we can once again walk without a mask, sit with friends and not two people at a table. To go out without worrying about infection and to spread the infection.
I myself sat at home with back-pain, leg pain, cold sores, 0.3°C fever, “peanut taste” in everything except chicken, even the coffee tasted like peanuts. Severe abdominal pain during the Thursday-night. I took the COVID-19 test during Wednesday Week 16 and was found to be positive during Thursday. However, it was the toilet run during Thursday-night that made me take time off from the Internship on ThursdaySoon we avoid the following scenario, a song that has helped me with the energy to sit alone at home :
Теперь, когда ограничения сняты, … скоро мы получим вакцину “молодым людям от 40“, … мы снова сможем ходить без маски, сидеть с друзьями, а не с двумя людьми за столом. Выходить на улицу, не беспокоясь о заражении, и распространять инфекцию.
Я сам сидел дома с болями в спине, ногах, герпесом, лихорадкой 0,3°C, «арахисовым привкусом» во всем, кроме курицы, даже кофе имел вкус арахиса. Сильная боль в животе ночью в четверг. Я сдал тест на COVID-19 в среду, 16-ю неделю, и в четверг был признан положительным. Однако именно туалет в четверг вечером заставил меня отказаться от стажировки в четверг. Вскоре мы избегаем следующего сценария, песни, которая помогла мне с энергией сидеть дома в одиночестве :
Tagad, kad ierobežojumi ir atcelti, … drīz mēs saņemsim “jauniešus 40 gadu vecumā” vakcīnu, … mēs atkal varam staigāt bez maskas, sēdēt kopā ar draugiem un nevis diviem cilvēkiem pie galda. Iziet ārā, neuztraucoties par infekciju un izplatīt infekciju.
Es pats sēdēju mājās ar muguras sāpēm, sāpēm kājās, aukstumpumpām, 0,3°C drudzi, “zemesriekstu garšu” it visā, izņemot vistu, pat kafija garšoja pēc zemesriekstiem. Ceturtdienas-vakarā stipras sāpes vēderā. Es nokārtoju COVID-19-testu trešdienas 16. nedēļā, un ceturtdienas laikā atklājās, ka tas ir pozitīvs. Tomēr tieši tualetes apmeklējums ceturtdienas vakarā lika man ceturtdien atvaļināties no prakses. Drīz mēs izvairīsimies no šāda scenārija, dziesmas, kas man ir palīdzējusi enerģiski sēdēt vienatnē mājās : 
 • Psykologia sanoo : Valitse valinta, joka pelottaa sinua eniten, koska se auttaa sinua kasvamaan.”
 • Psykologi säger : Gå med det val som skrämmer dig mest, för det är det som kommer att hjälpa dig att växa.”
 • Psychology says : Go with the choice that scares you the most, because that’s the one that is going to help you grow.”
 • «Психология говорит : делайте выбор, который пугает вас больше всего, потому что он поможет вам расти».
 • Psiholoģija saka : izdariet izvēli, kas jūs visvairāk biedē, jo tas palīdzēs jums augt.
 • Rakkauteni potentiaalia kohtaan aiheuttaa minulle kipua. Halulla ajaa ihmisiä tulemaan paremmiksi ajan myötä on aina tapa saada minut tuhlaamaan omaa.” – Morgan Richard Olivier


 • Det är min kärlek till potential som får mig uppleva smärta. Lusten att driva människor att bli bättre med tiden har alltid ett sätt att få mig att slösa bort min egen.” – Morgan Richard Olivier


 • It’s my love for potential that causes me pain. the Desire to push people to become better with time always has a way of making me waste my own.” – Morgan Richard Olivier


 • Это моя любовь к потенциалу заставляет меня чувствовать боль. Желание мотивировать людей со временем становиться лучше всегда заставляет меня тратить свое собственное.“- Морган Ричард Оливье


 • Tā ir mana mīlestība pret potenciālu, kas man liek just sāpes. Vēlme motivēt cilvēkus laika gaitā kļūt labākiem vienmēr liek iztērēt savus.”- Morgans Ričards Olivjē  

 • Kuka minä olen ja kuka olet parisuhteessa ? – Etsijä vai löytäjä ?
 • Vem är jag och vem är Du i förhållandet ? – Sökaren eller finnaren ?
 • Who am I and who are you in the relationship ? – the seeker or the finder ?
 • Кто я и кто вы в отношениях ? – Кандидат или тот, кто находит ?
 • Kas es esmu un kas jūs esat attiecībās ? – iesniedzējs vai tas, kurš atrod ?
Hyvää jatkoa mukavalle torstaille toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Suuri kiitos kaikesta tuestasi, etenkin Hienoimmalle ja Kauneimmalle ! 💖
En God fortsatt fin torsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ett stort tack för allt er stöd, framförallt till Finaste Vackraste ! 💖
A Great Continued Nice Thursday I wish to dedicate all readers as listeners. A Great Thank You for all your support, especially to the Most Finest Most Beautiful ! 💖
Великолепный продолжительный славный четверг Я хочу посвятить всех читателей как слушателей. Большое спасибо за вашу поддержку, особенно Самым Прекрасным Самым Прекрасным ! 💖
Lieliska, turpināta jauka ceturtdiena. Es vēlos veltīt visus lasītājus kā klausītājus. Liels paldies par visu atbalstu, it īpaši Visskaistākajiem Skaistākajiem ! 💖
 
/ Petri Torvinen

2021.06.02

 • Älä välitä, jos teen :
 • Bry dig inte om jag gör det :
 • Don’t mind if I do :
 • Не против, если я это сделаю :
 • Neuztraucieties, ja es daru :

 • Aamu alkoi hullua. Joku ajatteli, että oli hauskaa täyttää Instagram-sähköposti paljon alastonkuvia ?!

 • Morgonen började knasigt. Någon tyckte att det var kul att fylla Instagram-mailen med en massa nakenbilder ?!

 • The morning started crazy. Anyone thought it was fun to fill the Instagram-email with a lot of nude photos ?!

 • Утро началось безумно. Кто-нибудь думал, что было весело заполнить электронное письмо в Instagram большим количеством обнаженных фотографий ?!

 • Rīts sākās traks. Kāds domāja, ka bija jautri aizpildīt Instagram-e-pastu ar daudz kailfoto ?!

Joskus toivon “ystävien” olevan yhtä aktiivisia. Tänään näyttää olevan niin helppoa alkaa yhtäkkiä jättää huomiotta toista ihmistä ilman suurta syytä. Sen sijaan, että mainitsisit, … annat toisen tietää syyn, se on täysin hiljainen aallon toiselta puolelta. Onko pelkuruus vai asenne “en halua satuttaa sinua” ?!

Ibland önskar jag att “vänner” vore lika aktiva. Idag verkar det vara så enkelt att helt plötsligt börja ignorera en annan person utan större anledning. Istället för att nämna,… att låta den andre veta orsaken, är det helt tyst från andra sidan etern. Är det feghet eller inställningen “jag vill inte såra dig” ?!
Sometimes I wish “friends” were just as active. Today, it seems so easy to suddenly start ignoring another person for no great reason. Instead of mentioning, … letting the other know the cause, it is completely silent from the other side of the airwaves. Is it cowardice or the attitude “I do not want to hurt you” ?!
Иногда мне хочется, чтобы «друзья» были такими же активными. Сегодня кажется таким легким внезапно начать игнорировать другого человека без уважительной причины. Вместо того, чтобы упоминать, … дать другому знать причину, он полностью молчит с другой стороны радиоволн. Это трусость или отношение «не хочу тебя обидеть» ?!
Dažreiz es vēlos, lai “draugi” būtu tikpat aktīvi. Šodien šķiet tik viegli pēkšņi bez liela iemesla sākt ignorēt citu cilvēku. Tā vietā, lai pieminētu, … ļaujot otram uzzināt cēloni, tas ir pilnīgi kluss no otras ētera puses. Vai tā ir gļēvulība vai attieksme “Es negribu tev sāpināt” ?!
 • Jos poissaolosi ei vaikuta heihin, läsnäolollasi ei koskaan ollut väliä.”
 • Om din frånvaro inte påverkar dem, har din närvaro aldrig spelat någon roll.”
 • «Если ваше отсутствие не влияет на них, ваше присутствие никогда не имело значения».
 • Ja jūsu prombūtne viņus neietekmē, jūsu klātbūtnei nekad nebija nozīmes.”
 • Inhoan ostoksia “masennuskaupassa“, koska heillä ei koskaan ole huokailujani.
 • Jag hatar att shoppa på “depressions-shoppen” eftersom de aldrig har mina suck.
 • I hate shopping at the “depression-shop” because they never have my sighs.
 • Я ненавижу ходить по магазинам в «магазине-депрессии», потому что они никогда не вздыхают.
 • Es ienīstu iepirkšanos “depresijas-veikalā“, jo viņiem nekad nav manu nopūtu.
 • Itsekulkevien ajoneuvojen noustessa on vain ajan kysymys, kunnes on olemassa maanlaulu jossa kaverin kuorma-auto jättää hänet.

 • Med ökningen av självkörande fordon är det bara en tidsfråga tills det finns en country-låt där killens lastbil lämnar honom.”

 • «С появлением беспилотных автомобилей, появление песни в стиле кантри, в которой грузовик этого парня оставит его, – лишь вопрос времени».

 • Pieaugot pašpiedziņas transportlīdzekļu skaitam, ir tikai laika jautājums, līdz būs kāda lauku dziesma, kur puiša kravas automašīna viņu atstās.”
Tänään lopetin ehdottomasti kurssin Esikoulupedagogiikka ja didaktiikka 4: Lasten kielen ja matematiikan oppiminen (DIG514), 30 op tarkistamalla raportti; Moment 0030Tehtävä 14 – “Termi-yhtenäinen tieteellinen työ“. Olin ulkona ICA Supermarketissa klo. 09, sen jälkeen olen työskennellyt enimmäkseen lähettämiseen klo. 17. Ensi perjantaina (11/062021) saamme vihdoin kurssin kokonaisarvosanan. Miten me olemme taistelleet hyvin tammikuusta 2021 saakka !
Idag avslutade jag definitivt kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp med en revidering av rapport; Moment 0030Uppgift 14 – “Terminssammanhållande vetenskapligt arbete“. Jag befann mig ute vid ICA Supermarket kl. 09, därefter har jag mest arbetat på tills inlämning kl. 17. Nästa fredag (11/062021) får vi äntligen ett samlat betyg på kursen. Vad vi har kämpat på bra sedan i januari 2021 !
Today I definitely finished the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits” with a revision of the report; Moment 0030Assignment 14 – “Term-cohesive scientific work“. I was out at ICA Supermarket at 09, after that I have mostly worked on until submission at. 17. Next Friday (11/062021) we finally get an overall grade on the course. What we have fough well since January 2021 !
Сегодня окончательно закончила курс «Дошкольная педагогика и дидактика 4: Обучение детей языку и математике (DIG514), 30 кредитов» с ревизией отчета; Часть 0030Задание 14 – «Курсовая научная работа». Я был в супермаркете ICA в 09, после этого я в основном работал до подачи на. 17. В следующую пятницу (06.11.2021) мы наконец получаем общую оценку по курсу. Что мы хорошо переживаем с января 2021 года !
Šodien es noteikti pabeidzu kursu Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 4: Bērnu mācīšanās valodā un matemātikā (DIG514), 30 kredītpunkti ar pārskata pārskatīšanu; 0030. daļa14. uzdevums – “Zinātniski vienots termins“. Es biju ārā ICA lielveikalā plkst 09, pēc tam es lielākoties esmu strādājis līdz iesniegšanai plkst. 17. Nākamajā piektdienā (11/062021) mēs beidzot iegūstam kursa kopējo vērtējumu. Kas mums labi klājas kopš 2021. gada janvāra !
 • Entä jos se olisi niin yksinkertaista ?
 • Tänk om det vore så här enkelt ?
 • What if it were this simple ?
 • Что, если бы все было так просто ?
 • Ko darīt, ja tas būtu tik vienkārši ?
 • Puutarha 2021.06.02 :
 • Trädgård 2021.06.02 :
 • Garden 2021.06.02 :
 • Сад 2021.06.02 :
 • Dārzs 2021.06.02 :
 
Hyvää jatkoa ja mukavaa keskiviikko-iltaa toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Varsinkin Hienoimmalle ja Kauneimmalle ! Paljon rakkautta Minulta ! 💖
En God fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Framförallt till Finaste Vackraste ! Mycket kärlek från Mig ! 💖
A Great Continued Nice Wednesdayevening I wish to dedicate all readers and listeners. Especially to the Most Finest Most Beautiful ! Lots of love from Me ! 💖
Великолепный продолжительный приятный вечер среды Я хочу посвятить всех читателей и слушателей. Особенно Самому Прекрасному Самому Прекрасному ! С любовью от Меня ! 💖
Lieliski turpināts jauks trešdienas un vakara vakars. Es vēlos veltīt visus lasītājus un klausītājus. Īpaši Vissmalkākajām Skaistākajām ! Daudz mīlestības no Manis ! 💖
 • Toimettomana olemisen tärkeys” :
 • Vikten av att vara ledig” :
 • the Importance of Being Idle” :
 • Важность безделья” :
 • “Dīkstāves Nozīme” :

Lopuksi : tekojenne menestys tai epäonnistuminen ei lisää elämäsi lopputulosta. Henkesi ei voi olla punnittu. Tuomitse itse suunnitellessasi tekosi ja voimallasi, jota kohtaat tielläsi seisovissa haasteissa. Maailmankaikkeus on iso ja olemme niin pieniä. On todella vain yksi asia, jota emme voi koskaan hallita; olemmepa hyviä vai pahoja. Mitä enemmän ymmärrät itseäsi, sitä enemmän vapautta saat muokata elämääsi haluamallasi tavalla. Vaikka et voi päästä eroon menneisyydestäsi ja saavuttaa täydellistä harmoniaa, voit oppia “elämään itsesi kanssa” paremmin.
Slutligen : framgång eller misslyckande för dina gärningar summerar inte upp till resultatet av ditt liv. Din ande kan inte vägas. Döm dig själv genom att intentionera dina handlingar, och genom den styrka som du ställs inför de utmaningar som har stått i din väg. Universum är stort och vi är så små. Det finns egentligen bara en sak som vi aldrig riktigt kan kontrollera; om vi är goda eller onda. Ju mer man förstår av sig själv, desto mer frihet får man att forma sitt liv som man vill. Även om man inte kan bli kvitt sitt förflutna och uppnå fullständig harmoni kan man lära sig att “leva med sitt jag” på ett bättre sätt.
Finally : the success or failure of your deeds does not add up to the outcome of your life. Your spirit cannot be weighed. Judge for yourself by intentioning your actions, and by the strength you face in the challenges that have stood in your way. The universe is big and we are so small. There is really only one thing we can never really control; whether we are good or evil. The more you understand of yourself, the more freedom you get to shape your life as you want. Even if you can not get rid of your past and achieve complete harmony, you can learn to “live with your self” in a better way.
Наконец : успех или неудача ваших поступков не влияют на результат вашей жизни. Ваш дух невозможно взвесить. Судите сами по намерению своих действий и по силе, с которой вы сталкиваетесь в трудностях, стоящих на вашем пути. Вселенная большая, а мы такие маленькие. На самом деле есть только одна вещь, которую мы никогда не сможем контролировать; добры мы или злы. Чем больше вы понимаете себя, тем больше свободы вы получаете, чтобы формировать свою жизнь так, как вы хотите. Даже если вы не можете избавиться от своего прошлого и достичь полной гармонии, вы можете научиться «жить с самим собой» лучше.
Visbeidzot : jūsu darbu panākumi vai neveiksmes nepievieno jūsu dzīves rezultātu. Jūsu garu nevar nosvērt. Spriediet pats, domājot par savu rīcību, un pēc spēka, ar kuru jūs sastopaties izaicinājumos, kas jums ir stāvējuši. Visums ir liels, un mēs esam tik mazi. Patiesībā ir tikai viena lieta, ko mēs nekad nevaram īsti kontrolēt; vai mēs esam labi vai ļauni. Jo vairāk jūs saprotat sevi, jo vairāk brīvības jūs iegūstat, lai veidotu savu dzīvi tādu, kādu vēlaties. Pat ja jūs nevarat atbrīvoties no savas pagātnes un sasniegt pilnīgu harmoniju, jūs varat iemācīties labāk “dzīvot ar sevi“.
 
 
/ Petri Torvinen

2021.06.01

 • Voimanlähteenä “Perkele” :
 • Drivs av “Perkele” :
 • Powered by “Perkele” :
 • На платформе «Перкеле» :
 • Darbina “Perkele” :
(1)
Minun täytyy pelätä“, sanoi ystävällinen, heikko mies, kun hän makasi hämmentyneenä sängyssä, “heidät” kuiskaten hänen päänsä. Hän ei päässyt tyhjäksi yhdellä tavalla – tavalla, joka ei jättänyt hänelle muuta sanottavaa kuin: “OK ?!” – Kyllä, hänen silmänsä toimivat vain yhdellä tavalla.
“- Vanhat arvet, mutta leikkaukset olivat uusia“, sanoi tyttö, joka rakasti monia, mutta luotti muutamaan, kyllä ​​se on totta – koska hän pelkäsi uutta. Hän lainasi puhtaan rakkautensa tunteita, hän piti kokoelman ja sydämen puuttuvan osan. – Kyllä, hänen silmänsä näkivät vain toistaiseksi.
Se on murha, joka tapahtuu sisällä. Koska näet niin paljon vain ihmissilmän kautta. Paranoiaa ei ole olemassa, se on aina kaksi kertaa niin paha kuin pelkäät, ja mikä tuhoaa sinut, että sinulla oli vastauksia edessäsi.
“- Jag behöver vara rädd“, sade den vänlige, svaga mannen medan han låg omtumlad i sängen, med “dem” viskandes i huvudet. Han kom fram till ingenting på ett sätt – på ett sätt som lämnade honom med ingenting att säga förutom : “OK ?!” – Ja, hans ögon fungerade på blott ett sätt.
“- Gamla ärr, men skärningarna var nya“, sade flickan, som älskade många, men litade på några få, ja det är sant – för hon fruktade någon ny. Hon lånade hennes känslor av ren kärlek, han behöll samlingen och den saknade delen av hennes hjärta. – Ja, hennes ögon såg blott så långt.
Det är mord som händer inuti. För Du ser endast så mycket genom det mänskliga ögat. Det finns ingenting sådant som paranoia, det är alltid dubbelt så illa som Du fruktar, och det som förstör dig är att Du hade svaren framför dig.
«Мне нужно бояться», – сказал дружелюбный, слабый мужчина, ошеломленный, лежа в постели, и «они» шептались у него в голове. Он ни к чему не пришел одним способом – так, что ему нечего было сказать, кроме как: «Хорошо ?!» – Да, его глаза работали только одним способом.
«- Шрамы старые, но порезы новые», – сказала девушка, которая многих любила, но некоторым доверяла, да, это правда – потому что боялась кого-то нового. Она позаимствовала у нее чувство чистой любви, он сохранил коллекцию и недостающую часть ее сердца. – Да, ее глаза пока видели только.
Внутри происходит убийство. Потому что вы так много видите только человеческим глазом. Паранойи не существует, она всегда вдвое хуже, чем вы боитесь, и вас разрушает то, что у вас есть ответы на вопросы.
Man jābaidās,” sacīja draudzīgais, vājais vīrietis, kad viņš apdullis gulēja gultā, “viņiem” čukstot galvā. Viņš nonāca pie nekā vienā veidā – tādā veidā, kas neatstāja neko citu kā teikt: “Labi ?!” – Jā, viņa acis darbojās tikai vienā veidā.
“- Vecas rētas, bet izcirtņi bija jauni“, sacīja meitene, kas mīlēja daudzus, bet uzticējās dažiem, jā, tā ir taisnība – jo viņa baidījās no jauna. Viņa aizņēmās tīras mīlestības jūtas, viņš glabāja kolekciju un trūkstošo viņas sirds daļu. – Jā, viņas acis redzēja tikai līdz šim.
Tā ir slepkavība, kas notiek iekšā. Jo tik daudz tu redzi tikai caur cilvēka aci. Paranojas nav, tā vienmēr ir divtik slikta, nekā jūs baidāties, un tas, kas jūs iznīcina, ir tas, ka jums priekšā bija atbildes.
(2)
Tiedän, että kun sydän on nuori, on helppo hymyillä. Kun elämää on olemassa elettäväksi, ei vain selviytymiseksi. Se tuntuu niin totta, mutta kuulostaa niin väärältä. Meidän täytyy nähdä helvetin pimeä puoli ennen kuin voimme rakastaa.
Toivon, että tiedät, että valosi loistaa kuin täysikuu. Jokaisen yötä valaisee kovasti ansaitut totuuksesi. Onko joku muu kuin meitä tietävä kohtalosta ?! Kuuntelemme kaikki, kun joku sanoo, että kohtalo voi muuttua.
Kipu oli niin raakaa ja sinusta tuntuu siltä, ​​ettet voinut paeta. Kaukana kaikesta toivoit pääsevän ohi. Toivoit nousevasi, Pidit jalkasi maadoitettuna ja pään taivaalla.
Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä ?! Elämä on saanut sinut ylös ja alas, mutta vastauksesi oli rakkaus. Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä ?! Kun elämä vetää sinut maahan, seisot edelleen. Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sen – nousit kaiken yli.
Jag vet att när hjärtat är ungt är det enkelt att le. När livet finns till för att levas, inte blott enbart för att överlevas. Det känns så sant, men det låter så fel. Vi måste se den mörka sidan av helvetet innan vi kan älska.
Jag hoppas att Du vet att ditt ljus lyser som fullmånen. Allas natt lyses upp av dina hårt förvärvade sanningar. Finns det någon förutom oss som vet någonting om ödet ? Vi lyssnar alla när någon säger att ödet kan förändras.
Smärtan var så rå och Du känner att Du inte kunde springa iväg. Långt ifrån allt hoppades Du att Du kunde passera. Du hoppades på att Du skulle stiga, Du höll fötterna grundade och huvudet i himlen.
Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! Livet har haft dig upp och ned, men ditt svar var kärlek. Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! När livet drar ned dig i marken, ändock står Du fortfarande upp. Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det – Du steg över allting.
Я знаю, что когда сердце молодо, легко улыбаться. Когда жизнь существует для того, чтобы ее можно было прожить, а не только для того, чтобы выжить. Это кажется такой правдой, но звучит так неправильно. Мы должны увидеть темную сторону ада, прежде чем сможем любить.
Надеюсь, ты знаешь, что твой свет сияет, как полная луна. Все ночи освещены вашими кровно заработанными истинами. Есть ли кто-нибудь, кроме нас, кто что-нибудь знает о судьбе ? Мы все слушаем, когда кто-то говорит, что судьба может измениться.
Боль была такой острой, что казалось, что не можешь убежать. Отнюдь не все, вы надеялись, что сможете пройти. Ты надеялся подняться, Ты держал ноги на земле, а голову в небо.
Как, черт возьми, ты это сделал – ты взял гору и сдвинул ее ?! Жизнь крутила вас вверх и вниз, но вашим ответом была любовь. Как, черт возьми, ты это сделал – ты взял гору и сдвинул ее ?! Когда жизнь тянет вас на землю, вы все равно стоите. Как, черт возьми, ты это сделал – Ты взял гору и сдвинул ее – Ты поднялся над всем.
Es zinu, ka tad, kad sirds ir jauna, ir viegli pasmaidīt. Kad dzīve pastāv, lai dzīvotu, ne tikai lai izdzīvotu. Tas jūtas tik patiess, bet izklausās tik nepareizi. Pirms varam mīlēt, mums jāredz elles tumšā puse.
Es ceru, ka jūs zināt, ka jūsu gaisma spīd kā pilnmēness. Visu nakti izgaismo jūsu grūti nopelnītās patiesības. Vai bez mums ir kāds, kurš kaut ko zina par likteni ? Mēs visi klausāmies, kad kāds saka, ka liktenis var mainīties.
Sāpes bija tik neapstrādātas, un jums šķiet, ka nevarat aizbēgt. Tālu no tā visa jūs cerējāt, ka varēsit tikt garām. Jūs cerējāt piecelties, jūs turējāt kājas iezemētas un galvu debesīs.
Kā pie velna jūs to izdarījāt – paņēmāt kalnu un pārvietojāt ?! Dzīve ir bijusi jūs augšā un lejā, bet jūsu atbilde bija mīlestība. Kā pie velna jūs to izdarījāt – paņēmāt kalnu un pārvietojāt ?! Kad dzīve tevi nogremdē zemē, tu tomēr piecelies. Kā, pie velna, tu to izdarīji – tu paņēmi kalnu un pārvietoji to – Tu cēlies pāri visam.
 • Kiitos !
 • Tack så mycket !
 • Thank you !
 • Спасибо !
 • Paldies ! 

Lisää vanhempia kuvia kävellessäni Borensbergissä. Tänä vuonna valitettavasti heitä ei ole ollut paljon työpaikan opetuksen 3 harjoittelun vuoksi. Koko ajan olen joutunut istumaan tietokoneen ääressä ja kirjoittamaan paljon raportteja, lokikirjoja, suunnitelmia ja esseitä. Tämän viikon jälkeen on toivottavasti muutos.  
Fler äldre bilder från mina promenader i Borensberg. I år har det dessvärre inte blivit många av dem på grund av Praktiken i Verksamhetsförlagda Undervisning 3. Hela tiden har jag fått sitta vid datorn och skriva en massa rapporter, loggböcker, planeringar och uppsatser. Efter denna vecka blir det förhoppningsvis ändring på det.
More older pictures from my walks in Borensberg. This year, unfortunately there have not been many of them due to the Internship in the Workplace Teaching 3. All the time I have had to sit at the computer and write a lot of reports, logbooks, plans and essays. After this week, there will hopefully be a change.
Еще старые фотографии с моих прогулок по Боренсбергу. В этом году, к сожалению, их было не так много из-за стажировки на рабочем месте 3. Мне все время приходилось сидеть за компьютером и писать много отчетов, журналов, планов и эссе. Надеемся, что после этой недели произойдут изменения.
Vairāk vecāku attēlu no manām pastaigām Borensbergā. Šogad, diemžēl, tādu nav bijis daudz, pateicoties praksei darba vietā, mācot 3. Visu laiku man nācies sēdēt pie datora un rakstīt daudz ziņojumu, žurnālus, plānus un esejas. Pēc šīs nedēļas, cerams, būs izmaiņas. 
 • Syvät keskustelut aksiomasta : “Olen luonut, joten olen Jumala” (Petri Torvinen) – 2021.05.30 :
 • Djupa konversationer kring axiom : ”Jag har skapat, därmed är jag Gud” (Petri Torvinen) – 2021.05.30 :
 • Deep conversations about the axiom : “I have created, thus I am God” (Petri Torvinen) – 2021.05.30 :
 • Глубокие разговоры об аксиоме : «Я создал, значит, я Бог» (Петри Торвинен) – 2021.05.30 :
 • Dziļas sarunas par aksiomu : “Esmu radījis, tātad esmu Dievs” (Petri Torvinens) – 2021.05.30 :

Yritän luoda oman aksioomani, joka perustuu Descartesin “Luulen siis, että olen” – “Olen luonut, siis olen Jumala” (Petri Torvinen). Kaikki ihmiset pystyvät luomaan osaamisalueellaan. Se tunne kun sävellys kirjoitetaan ylös ja tallennetaan … tyytyväisyys ja tunne ovat rinnakkaisia ​​orgasmin kanssa. Me kaikki voimme kokea tämän tunteen.

Jag försöker skapa mitt eget axiom, baserat på Descartes‘”Jag tänker, ​​alltså finns jag” – “Jag har skapat, därför är jag Gud” (Petri Torvinen). Alla människor kan skapa inom sitt kompetensområde. Känslan när en komposition skrivs ner och spelas in … en tillfredsställelse  och känsla parallell med en orgasm. Vi kan alla uppleva denna känsla.
Я пытаюсь создать свою аксиому, основанную на «Я мыслю, следовательно, существую» Декарта – «Я создал, следовательно, я Бог» (Петри Торвинен). Все люди могут творить в пределах своей области знаний. Ощущение, когда композиция написана и записана … удовлетворение и чувство, параллельное оргазму. Мы все можем испытать это чувство.
Es cenšos izveidot pats savu aksiomu, balstoties uz DekartaEs domāju, tāpēc es pastāvu” – “Esmu radījis, tāpēc esmu Dievs” (Petri Torvinens). Visi cilvēki var izveidot savas kompetences jomā. Sajūta, kad kompozīcija tiek pierakstīta un ierakstīta … gandarījums un sajūta paralēli orgasmam. Mēs visi varam izjust šo sajūtu.
!
Tiistai 01.06.2021 = suullinen seminaari (“Vastustus“). Tänään istuin vanhempien kanssa 0912 (ja lounas). Kurssin Esikoulupedagogiikka ja didaktiikka 4: Lasten kielen ja matematiikan oppiminen (DIG514), 30 op viimeisin “mätkäkeskiviikkona 02.06.2021 ja torstaina 03.06.2021 tekstin viimeisellä tarkistuksella Moment 0030-raportissa – Tehtävä 14 : “Lukukautta yhtenäinen tieteellinen työ“. 

Tisdag 01/062021 = muntlig seminarium (”Opponering”). Idag satt jag hos föräldrar kl. 0912 (samt lunch). Det allra sista ”spadtaget” i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp under onsdag 02/062021 samt torsdag 03/062021 med slutgiltig revidering av text i rapporten i Moment 0030Uppgift 14 : “Terminssammanhållande vetenskaplig arbete“.

Tuesday 01/062021 = the oral seminar (“Opposition“). Today I sat with my parents at 0912 (and lunch). The very last “sod” in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits during Wednesday 02/062021 and Thursday 03/062021 with a final revision of the text in the report in Moment 0030Assignment 14 : “the term-cohesive scientific work“.
Вторник 06.01.2021 = устный семинар («Сопротивление»). Сегодня сидела с родителями в 0912 (и обед). Последний «дерьмо» в курсе «Дошкольная педагогика и дидактика 4: Обучение детей языку и математике (DIG514), 30 кредитов» в среду 06.02.2021 и четверг 06.03.2021 с окончательной редакцией текста в отчете Момент 0030Задание 14 : «Терминно-связная научная работа».
Otrdiena, 06.01.2021. = Mutiskais seminārs (“Pretestība“). Šodien es sēdēju kopā ar vecākiem pulksten 0912 (un pusdienās). Pats pēdējais kurss Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 4: Bērnu mācīšanās valodā un matemātikā (DIG514), 30 kredītpunkti trešdienas 06.02.2021. Un ceturtdienas 06.03.2021. laikā ar teksta galīgo pārskatīšanu ziņojumā Moment 003014. uzdevums : “termins-vienotais zinātniskais darbs“.

 • Puutarhanhoito suullisen kokeen suorittamisen jälkeen (kuvat tekstin alla !):
 • Trädgårdsarbete efter slutförd muntlig-examination (bilderna nedan !) :
 • Gardening after completing the oral-exams (pictures below !):
 • Садоводство после сдачи устных экзаменов (фото внизу !) :
 • Dārzkopība pēc mutvārdu eksāmenu pabeigšanas (attēli zemāk !):
Hyvää jatkuvaa hienoa tiistai-iltaa toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Olette kaikki yhtä Kauniita minulle ! Sydämestäni pohjasta : Minä rakastan teitä ! 💝  Ennen kaikkea toivota jatkettavan mukavan tiistaiillan Hienoimmalle ja Kauniimmalle ! 💖
En God fortsatt fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ni är Alla lika Vackra för mig ! Från djupet av mitt Hjärta : Jag älskar er ! 💝 Framförallt tillägnar jag en fortsatt fin tisdagskväll till Finaste Vackraste ! 💖
A Great Continued Fine Tuesday-evening I wish to dedicate all readers and listeners. You are all equally Beautiful to me!  From the bottom of My Heart : I love you ! 💝  Above all, I wish to dedicate a continued nice Tuesdayevening to the Finest Most Beautiful ! 💖
Великолепный продолжительный прекрасный вечер вторника Я хочу посвятить всех читателей и слушателей. Вы все для меня одинаково прекрасны ! От всего сердца : я люблю тебя ! 💝  Прежде всего, я хочу посвятить продолжение прекрасного вечера вторника Самым Прекрасным ! 💖
Lielisks, turpināms jauks otrdienas-vakara laiks, kuru es vēlos veltīt visiem lasītājiem un klausītājiem. Jūs visi man esat vienlīdz Skaisti ! No visas sirds: es tevi mīlu ! 💝  Galvenokārt es vēlos turpināt jauku otrdienas vakaru veltīt Visskaistākā Skaistākā ! 💖
 
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan