Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.22

Olen erittäin ylpeä näistä :

Jag är oerhört stolt över dessa :

I am extremely proud of these :

Esikoulunopettajat etsii työtä

Vastuullisena yksilönä pidän useita palloja ilmassa koko ajan. Minua ohjaa ja innostaa työskentely kaikenikäisten lasten kanssa. Työ tehdään yhdessä korkeakoulussa, jonka tavoitteena on edelleen kehittää lasten tietämystä 12-vuotiaita ja työssään vanhempien lasten kanssa. Tunnen hyvin sekä käytännön menettelytavan että kaiken teorian lasten kehityksestä iässä, mutta pidän kiinni postmodernistisesta suhteellisesta näkökulmasta, jossa kaikki lapset kehittyvät omassa tahissaan. Asenteelleni lapsiin on ominaista kunnioitus lasta (samoin kuin huoltajia) kohtaan. Sopeudun ja olen joustava voidakseni sopeutua ja priorisoida työtapani lapsen yksilöllisten ja henkilökohtaisten tarpeiden perusteella. Minulla on ratkaisukeskeisenä ihmisenä, jonka tehtävänä on painopiste, minulla on hyvä kommunikointikyky esikoulunopettajana. Tämä puolestaan ​​auttaa edistämään hyviä suhteita lapsiin, huoltajiin ja tuleviin kollegoihini.
Esikoulun opetussuunnitelma 18 (Skolverket, 2018) muistan tässä vaiheessa ja sovellan annettuja tavoitteita ja osatavoitteita käytännössä perustuen omaan tapaani harjoittaa opetusta, joka perustuu lasten tarpeisiin ja aktiiviseen vaikuttamiseen miten luoda, miten tehdä ennen kaikkea kiinnostus lapsiin opetussuunnitelman eri osien suhteen. Minulla on ammattimainen lähestymistapa, joka perustuu arvojen kunnioittamiseen, kunnioitukseen lapsia ja huoltajia kohtaan ja kunnioitukseen kollegoiden kanssa tehtävään työhön, joka on hyvän opetuksen luominen esikoulussa, sisällä ja ulkona, musiikissa, lapsen kanssa eturintamassa.
Tanssi/liike, kuva, draama, ulkopedagogiikka, jossa sekoitan erilaisia ​​tieteenaloja, kuten tekniikka, kestävä kehitys, ympäristö, taide kartioihin, oksat, sammal jne. sekä kieli ja matematiikka. Musiikinopettajana olen opettanut instrumenttia sähköbassoille vuodesta 2005 lähtien ja sitä ennen. Soitan bassoa, kitaraa, rumpuja ja pianoa. Minulla on joitain kappaleita julkaistu verkossa. Lasten kanssa soitan uudelleenjärjestettyjä lasten kappaleita, kuten “Viisi pientä apinaa” funk/hip hop tyylillä. Minä moduloin vielä kahta kappaletta, esimerkiksi Queenin “We Will Rock You” (rummut) soitetaan samalla kun laulamme “Hämä-hämä-häkki” ja / tai “Yksi elefantti piti tasapainoa” hiphopissa. Ennen kaikkea on tärkeää, että musiikkimomentti, kuten tanssimomentti liikkeineen, on mielenkiintoinen. Yhdessä lasten kanssa ja lapsille Reggio Emilian näkökulmasta. Ulkona käyminen lasten kanssa maalaamaan/piirtämään luonnon esineillä on yksi työn kohokohdista viikossa, mutta myös näyttämään erilaisia ​​tieteenaloja, kuten kuinka tarinankerronta (kieli ja matematiikka) sekoitetaan murtuneen peikon tarinaan. polkupyörän ja kuinka monta kappaletta. Ja kuinka tärkeää on pitää luonto puhtaana ja miksi meidän pitäisi pitää luonto puhtaana. Tekniikan ja matematiikan tarkoituksena on antaa lasten rakentaa mökki ja keskustella sitten itse mökin muodosta (“kolmio“). Tai kun näytän kirjainten muodon, lapset kokevat A-kirjaimen kolmioksi ja O-kirjaimen joko neliöksi tai ympyräksi. Kirjoitin B-tason tieteellisen paperin lasten tavoista tulkita symboleja ja merkkejä (Vygotskyn artefaktismi).
Työskentelen mieluummin kokopäiväisesti 100% ja mieluiten välittömässä työsuhteessa. Odotan keskustelua ja haastattelua. / Petri Torvinen, +46 722 297 513

Förskollärare söker anställning

Som ansvarstagande individ håller jag flera bollar i luften, hela tiden. Jag drivs och inspireras av att arbeta med barn i alla åldrar. Arbetet utförs tillsammans i kollegiet, med strävan mot en vidareutveckling av barnens kunskap i åldrarna 12 år, samt vid arbetet med äldre barn. Jag är väl bekant både med det praktiska förfarandet samt all teori kring barnens utveckling i åldrarna, ändock håller jag mig mot ett postmodernistiskt relationellt perspektiv där alla barn utvecklas i sin egen takt. Mitt förhållningssätt gentemot barnen präglas av respekt för barnet (samt vårdnadshavare). Jag anpassar och är flexibel att kunna anpassa och prioritera mitt arbetssätt utifrån barnets individuella och personliga behov. Som lösningsfokuserad med uppdraget i fokus, äger jag som förskollärare en god kommunikationsförmåga. Detta å sin tur bidrar till att främja goda relationer med barn, vårdnadshavare samt mina blivande kollegor.
Läroplanen för förskolan 18 (Skolverket, 2018) kan jag utantill vid det här laget och applicerar de givna målen och delmålen i praktiken utifrån eget sätt att bedriva undervisning utifrån barnens behov och aktiva inflytande i hur att skapa, hur att göra men framförallt att idka ett intresse hos barnen för läroplanens olika moment. Jag har ett professionellt förhållningssätt som bygger på respekt för värdegrunden, respekt för barnen och vårdnadshavare och respekt för arbetet med kollegor som handlar om att skapa bra undervisning i förskolans verksamhet, inomhus som utomhus, i musik, med barnet i främsta rum.
Dans/rörelse, bild, drama, utomhuspedagogik där jag blandar in discipliner av olika slag, som teknik, hållbar utveckling, miljö, konst med kottar, grenar, mossa etc. samt språk och matematik. Som musiklärare har jag undervisat sedan 2005 och dessförinnan i instrumentet elbas. Jag spelar elbas, gitarr, trummor och piano. Jag har en del låtar utgivna på nätet. Med barn spelar jag barnlåtar med omarrangering, som ”Fem små apor” i funk/hiphop-stuk. Jag modulerar två låtar till, till exempel Queen’s ”We Will Rock You” (trummorna) spelas under tiden som vi sjunger ”Imse Vimse Spindel” och/eller ”En Elefant Balanserade” i hiphop-stuk. Framförallt är det av vikt att göra musikstunden, som dansstunden med dess rörelser, intressanta. Tillsammans med och för barnen utifrån ett Reggio Emilia-perspektiv. Att gå utomhus med barnen för att måla/rita med naturföremål är en av veckans höjdpunkter under arbeten, men även att visa på olika discipliner, som hur att blanda historieberättande (språk och matematik) med historien om ett troll som tog sönder en cykel och i hur många bitar. Och vikten av att hålla rent i naturen och varför vi ska hålla rent i naturen. Teknik och matematik handlar om att låta barnen bygga en koja, för att sedan själva diskutera formen av kojan (“triangel”). Eller när jag visar bokstävernas form, så upplevs bokstaven “A” som en triangel av barn, och bokstaven “O” upplevs som antingen en kvadrat eller en cirkel. Jag författade en vetenskaplig uppsats på B-nivå kring barnens sätt att tolka symboler och tecken (Vygotskij’s artefaktism).
Jag arbetar helst heltid 100 % och med helst omgående anställning. Jag ser fram emot att konversera och att komma på intervju. / Petri Torvinen, +46 722 297 513

Preschool teachers are looking for employment

Hello. — —- 2021, I confirm that I am applying for the part-time position of a fulltime-employment at Unit —- as a Preschool Teacher/Teacher in Preschool Class, with reference —-. Today I am studying to become a Preschool Teacher with 180 credits Ladok-registered (which can be certified). I have worked as a children-caretaker for three years (in BorensbergMotala and in Linköping). Prior to that as a Music Teacher in PiteåLuleå and in Motala, in three primary schools. I re-saddled in 2018, when I started studying at the University of Gävle. I have two courses left before the degree in Preschool Teacher Education of 210 credits, which are purely theoretical, ie all Work-based Educations have been completed.
As a responsible individual, I keep several balls in the air, all the time. I am driven and inspired by working with children of all ages. The work is carried out together in the college, with the aim of further developing the children’s knowledge at the ages of 12 years, and in the work with older children. I am well acquainted with both the practical procedure and all the theory about children’s development in age, yet I stick to a postmodernist relational perspective where all children develop at their own pace. My attitude towards the children is characterized by respect for the child (as well as guardians). I adapt and am flexible to be able to adapt and prioritize my way of working based on the child’s individual and personal needs. As a solution-focused person with the assignment in focus, I have a good communication ability as a preschool teacher. This in turn helps to promote good relationships with children, guardians and my future colleagues.
the curriculum for preschool 18 (Skolverket, 2018) I have memorized on its fullest at this point and apply the given goals and sub-goals in practice based on my own way of conducting teaching based on the children’s needs and active influence in how to create, how to do but above all to pursue a interest in children in the various elements of the curriculum. I have a professional approach based on respect for the values, respect for the children and guardians and respect for the work with colleagues that is about creating good teaching in preschool activities, indoors and outdoors, in music, with the child in the forefront.
Dance/movement, image, drama, outdoor pedagogy where I mix disciplines of different kinds, such as technology, sustainable development, environment, art with cones, branches, moss, etc. as well as language and mathematics. As a music teacher, I have been teaching the instrument electric bass since 2005 and before that. I play electric bass, guitar, drums and piano. I have some songs released online. With children, I play children’s songs with rearrangement, such as “Five little monkeys” in funk/hip hop-style. I modulate two more songs, for example Queen’s ”We Will Rock You” (the drums) is played while we sing “Itsy Bitsy Spider” and / or “an Elephant Balanced” in the style of hip-hop. Above all, it is important to make the music moment, like the dance moment with its movements, interesting. Together with and for the children from a Reggio Emilia-perspective. Going outdoors with the children to paint/draw with natural objects is one of the highlights of the week during the work, but also to show different disciplines, such as how to mix storytelling (language and mathematics) with the story of a troll who broke a bicycle and in how many pieces. And the importance of keeping nature clean and why we should keep nature clean. Technology and mathematics are about letting the children build a hut, and then discussing the shape of the hut (“triangle“). Or when I show the shape of the letters, the letter “A” is perceived as a triangle by children, and the letter “O” is perceived as either a square or a circle. I wrote a B-level scientific paper on children’s ways of interpreting symbols and signs (Vygotsky’s artifactism).
I prefer to work full time 100 % and preferably with immediate employment. I am looking forward to conversing and getting an interview. / Petri Torvinen+46 722 297 513

2021.06.21

2021.06.21

Kalervo Palsan perheen keittiö. Siinä keitettiin kahvit ja sapuskat. Sähkö vedettiin Porvoon mökkiin vasta sen jälkeen, kun Kalervo oli lukenu ittensä ylioppilaaksi Kittilän yhteislyseosta. Kittiläläinen museovieras kertoi, kuinka hänen mummonsa aikoinaan toi tänne ruokaa (ja yritti samalla tuoda Jumalan sanaa tähän paheiden pirttiin). Pikkutytön silmin oli ollu jännittävä, ehkä hieman pelottavaki paikka. Ja heitä kiellettiin tulemasta näille nurkille. Mutta salaa kävivät kuulemma silti.
Kalervo Palsa familjekök. Det bryggdes kaffe och lagades mat. El drogs till stugan i Borgå först efter att Kalervo hade läst sina studier som student från Kittiläs gemensamma skola. En museumsgäst från Kittilä berättade hur hans mormor en gång förde mat här (och samtidigt försökte föra Guds ord in i denna ondskebarack). Det hade varit en spännande, kanske lite läskig plats i den lilla flickans ögon. Och de förbjöds att komma till dessa hörn. Men de var enligt uppgift fortfarande hemliga.
Kalervo Palsa family kitchen. Here they brewed coffee and cooked food. Electricity was pulled to the Porvoo cottage only after Kalervo had read his studies as a student from the Kittilä group. A museum guest from Kittilä told how his grandmother once brought food here (and at the same time tried to bring the word of God into this barracks of evils). It had been an exciting, perhaps a little scary place in the eyes of the little girl. And they were forbidden to come to these corners. But they were reportedly still secret.
Sunnuntai oli hyvä päivä. Se alkoi syvemmällä keskustelulla Kiovan taiteilijan kanssa abstraktista taiteesta ja psykologiasta. Erittäin palkitseva. Toivon, että useammat ihmiset uskaltavat puhua toisilleen sen sijaan, että sivuuttaisivat toisiaan ! Minut kutsuttiin myös matkustamaan. Minulla on kuponkikoodini matkalle Odessaan 2020, jota ei koskaan tapahtunut syystä. Ehkä matka Kiovaan ensi vuonna katsomaan taidetta ?! 💖
Söndagen blev en bra dag. Det började med en djupare diskussion med en konstnär i Kiev kring abstrakt konst och psykologi. Mycket givande. Jag önskar att fler personer vågade ta för sig och prata med varandra istället för att ignorera varandra ! Jag blev även inbjuden på resa. Jag har min Voucher-kod för en resa till Odessa 2020 som aldrig blev av, av en viss anledning. Kanske en resa till Kiev nästa år för att se konst ?! 💖
Sunday was a good day. It started with a deeper discussion with an artist in Kiev about abstract art and psychology. Very rewarding. I wish more people dared to talk to each other instead of ignoring each other! I was also invited to travel. I have my Voucher-code for a trip to Odessa in 2020 that never happened, for a reason. Maybe a trip to Kiev next year to see art ?! 💖
[embedded content] 
 • Suhdevinkkejä 2 vuoden “ikuisesti sinkulta” : näin sen pitäisi olla, ei meikkiä ja pukuja, ja paljon väärennettyjä kuvia, joissa molemmat seisovat ristikkäin.

 • Relationstips från en “för evigt singel” sedan 2 år : det är så detta som borde vara, inte smink och kostymer, och en massa fejkade bilder där bägge står med krystade uttryck i ansiktet.

 • Relationship-tips from “a forever single” since 2 years : this is how it should be, not makeup and costumes, and a lot of fake pictures where both stand with crossed faces.

Jätämme jokaisen käännöksen koskemattomaksi; jokainen oppitunti oppimatta. Koska mitään ei sanottu eikä tehty, tiedän, että se toimii kaikille. Aivan kuten sävy kivikorville, se soi jalkojesi läpi. Se on paine, jota kukaan ei näe, joka antaa suulle rikkoutuneet hampaat.

Kun rakkaus jäähtyy ja ystävät ajautuvat erilleen. Taivaalta ovat painaneet kivipilvet, ja peili tuijottaa takaisin hymyillen. Liian vanha ollakseni ujo ja mietin mitä sanoa sanottuani “Terve !” Olemmeko elossa täällä – olemmeko häviäjiä, olemmeko voittajia ?! Joskus minulla on epäilyksiä, mutta jos saamme kaiken selville, se on valmis, ja mitä saamme illalliselle ?!

Vi lämnar varje vända ostenad; varenda lektion olärd. Med ingenting sagt och inget gjort vet jag att det fungerar på alla. Precis som en melodi på öron av sten, kommer det att ringa igenom dina ben. Det är det tryck som ingen ser, som ger en mun trasiga tänder.

Eftersom kärlek svalnar och vänner driver isär. Himlen har tyngts ned av stenmoln, och spegeln stirrar tillbaka med ett eget leende. För gammal för att vara blyg och jag undrar vad jag ska säga, efter att jag har sagt: “Hej !” Är vi vid liv här – är vi förlorare, är vi vinnare ?! Ibland har jag tvivel, men om vi får ut det hela så är det så blir det klart, och vad får vi till middag ?!

 • Matka todelliseen itse-löytämiseen sinun on hyväksyttävä että se saattaa tarkoittaa kuoleman sille jota kaikki ajattelivat sinun olevan. Aivan kuten perhonen ei voi enää olla toukka.” – JmStorm

 • På vägen till att hitta den riktiga dig, måste Du acceptera att det kan betyda döden för vem alla trodde att Du var. Precis som fjärilen inte längre kan vara en larv.” – JmStorm


 • On the way to finding the real you, you must accept that it might mean the death of what everyone thought you to be. Just as the butterfly can not longer be a caterpillar.” – JmStorm 
 • Kehoni on temppeli siitä että ihmiset laskevat päänsä ja ylittävät itsensä nähdessään sen.
 • Min kropp är ett tempel genom att människor sänker sina huvuden och korsar sig när de ser det.
 • My body is a temple in that people lower their heads and cross themselves when they see it.
Kaipaan Ruotsin Riksdagin kiusaamista pienistä asioista ja hiekkalaatikkotasotia. Joskus ajattelin, että he riitelivät millaista kahvia heidän pitäisi juoda. Nyt Ruotsissa järjestetään uudet vaalit. Kuka helvetti haluaa “Teräsmiehen” Ulf Kristerssonin Ruotsin pääministeriksi ?! Se mies ei edes onnistunut menestymään mainoksessa vuodelta 2018. On niin kiusallista kun laskee silmälasit ja ajattelee itteniä ylimieliseksi “Teräsmieheksi“.
Vad jag saknar Sveriges Riksdagens gnabb om småsaker och sandlådenivån. Ibland tyckte jag att de bråkade om vilken kaffesort de skulle dricka. Nu blir det omval i Sverige. Vem fan vill ha “Stålmannen” Ulf Kristersson som Sveriges statsminister ?! Den människan klarade inte ens av att göra bra ifrån sig i reklamen från 2018. Det är så pinsamt att man drar ned glasögonen och blir en arrogant “Stålmannen“.
How I miss the the Swedish Riksdagen nagging about small things and the usual sandbox-level. Sometimes I thought they were arguing about what kind of coffee they should drink. Now there will be a re-election in Sweden. Who the hell wants “Superman” Ulf Kristersson as a prime-minister ?! That man did not even manage to do well in the commercials from 2018. It is so embarrassing when he takes off his glasses and becomes an arrogant “Superman“.

 • Sinusta joko tulee katkera tai paranet. Se on niin yksinkertaista. Otat joko sen, mitä sinulle on annettu, ja annat sen tehdä sinusta paremman henkilön, tai annat sen repiä sinut. Valinta ei kuulu kohtaloon, se kuuluu sinulle.

 • Antingen blir Du bitter eller att Du blir en bättre person. Det är så enkelt. Du tar antingen det som har tilldelats dig och låter det göra dig till en bättre person, eller så låter du det riva ner dig. Valet tillhör inte ödet, den tillhör dig.

 • You either get bitter or you get better. It’s that simple. You either take what has been dealt to you and allow it to make you a better person, or you allow it to tear you down. the Choice does not belong to fate, it belongs to you.
 • Ole ylpeä siitä miten olet pärjännyt viime kuukausina. Hiljaiset taistelut, joita olet käynyt, hetket, jolloin sinun täytyi nöyrtyä, pyyhkiä omat kyyneleesi ja taputtaa itseäsi selälle. Juhli vahvuuttasi.” – therandomvibez


 • Var stolt över hur Du har agerat de senaste månaderna. De tysta striderna som Du har kämpat, de ögonblick som Du var tvungen att vara ödmjuk gentemot dig själv, torka dina egna tårar och till och med klappat dig själv på ryggen. Fira din styrka.” – therandomvibez


 • Be proud of how you have been handligt these past months. the Silent battles that you have fought, the moments you had to humble yourself, wiped your own tears and pat yourself on the back. Celebrate your strength” – therandomvibez
 • Vinkkejä kaikille suhteille : 97 tapaa sanoa “oikein hyvin” :
 • Tips för alla relationer : 97 sätt att säga “mycket bra” :
 • Tip for all relationships : 97 ways to say “very good” :
Kun opiskelija sanoo, ettei hän voi soittaa rumpuja, otan Disneyland-After-Darkin “Marlboro Man“. Yhtäältä sinun on harjoiteltava rakennetta, tiukkuutta ja ajoissa ajoissa (eli laskettava “2koko ensimmäiseen osaan). Ja sitten triot, jotka hajottavat osat !
 • “- Voitko soittaa rumpusooloa ?”
 • “- En osaa soittaa rumpuja.”
 • “- Kokeile !”

Koko huone tuijottaa kaveria joka vain ajoi rummut kokonaan. Kollegani sanoi ryhmälleen: “On luultavasti parasta mennä huoneeseemme uudelleen. Meidän on harjoiteltava vähän!” Fantastisia ihmisiä, joita olet tavannut koko elämän. Hyviä muistia !

När en elev säger att han inte kan spela trummor, då plockar jag fram Disneyland-After-Dark‘s “Marlboro Man“. Dels måste man öva på struktur, tajthet och att komma rätt i tid (dvs. räkna till “2” igenom hela första partiet). Och så triolerna som bryter av delarna !

[embedded content]

Vanhempi viesti monista asioista. Pidä hauskaa : “En koskaan tee samaa virhettä kahdesti. Jostain syystä teen ne aina uudelleen vähintään viisi, kuusi kertaa. Vain että olla varma.

Ett äldre inlägg kring många saker. Mycket nöje : “Jag gör aldrig om samma misstag två gånger. Av någon anledning gör jag alltid om dem minst fem, sex gånger. För säkerhets skull liksom.”

An older post about many things. Enjoy : “I never make the same mistake twice. For some reason, I always redo them at least five, six times. Just to be sure.

Hyvää jatkuvaa maanantaiiltaa toivotan kaikille lukijoille, kirjottajille ja kuuntelijoille 💖  Kiitos suuresta tuestasi elämän vastoinkäymisissä. 💝

En God fortsatt måndagskväll tillägnar jag alla läsare, skrivare som lyssnare. 💖  Tack för ert stora stöd i livets motgångar. 💝

A Great Continued Mondayevening I wish to dedicate all readers, writers as well as listeners. 💖 Thank you for your great support during life’s adversity. 💝

 

 WhatsApp : +46 722 297 513

[embedded content]

 • Aivan kuin karnevaali saapui kaupunkiin, muttta unohtivat pellet ja toivat sen sijaan maailmanloppun.
 • Det är som om karnevalen anlände till stan, men att de glömde clownerna och istället förde med sig  apokalypsen.
 • It’s like the carnival came to town, only that they forgot the clowns and instead brought the apocalypse. 

[embedded content][embedded content]

/ Petri Torvinen

2021.06.20

Sunnuntai 2021.06.20: omalta osaltasi : valmistautuminen työhaastatteluun klo. 08 huomenna maanantai 21/062021. Herään 05:30 parranajoon, ja keräämiseen kaikkien käytettävien asiakirjojen kanssa,… ja omaan keräämiseen. Pikkuveli voi ehkä viettää aikaa klo. 12:30 jälkeen. Sitten olen Linköpingissä koko päivän. 💖  Jos haluat viettää aikaa tai jos joku muu etsii yhteyttä Internetin kautta: +46 722 297 513 on matkapuhelinnumero, chat tai puhelu WhatsAppin kautta (täysin ilmainen !) Hyvää jatkoa ja mukavaa sunnuntaita toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille, kirjoittajille ja luojiolle. Paljon lämpöä ja auringonpaistetta. Paljon rakkautta Minulta ! ❤️‍🔥 🌹🌞
Söndag 2021.06.20 : å egen del : förberedelse inför Arbetsintervju kl. 08 imorgon måndag 21/062021. Jag vaknar upp kl. 05:30 för att raka bort skägget, samt att samla ihop med samt att samla ihop alla dokument som ska bäras med. Lillebror kanske kunde umgås efter kl. 12:30. Då befinner jag mig i Linköping hela dagen. 💖  Om någon annan vill umgås eller om någon annan via nätet söker kontakt : +46 722 297 513 är mobilnumret, chatt eller telefonsamtal via WhatsApp (helt gratis !). En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, skrivare som skapare med mycket värme och solsken. Mycket kärlek från Mig❤️‍🔥 🌹🌞
Sunday 2021.06.20: on my own part : preparation for a job interview at 08 tomorrow Monday 21/062021. I will wake up at 05:30 to shave off the beard, and to collect myself and to collect all documents to be worn with. Little-brother might be able to hang out after 12:30. So I shall be spending time in Linköping all day. 💖  If someone else wants to hang out or if you are looking for contact via the internet : +46 722 297 513 is the mobile number, chat or phone call via WhatsApp (completely free !). A Great Continued Fine Sunday I wish to dedicate all the readers and listeners, writers and creators with a lot of warmth and sunshine. Lots of love from Me ! ❤️‍🔥 🌹🌞 

2021.06.19

Loviatar – suomalainen mytologia kuoleman ja sairauksien Jumalatar. Suomalaisessa mytologiassa Loviatar on kuoleman ja sairauksien Jumalatar. Hän on Tounin ja Tounetarin tytär, alamaailman kuningas ja kuningatar. Tuulen kautta hänestä tuli yhdeksän tappavan sairauden äiti.
Loviatar – finsk mytologi dödens och sjukdomarnas GudinnaLoviatar är i finsk mytologi dödens och sjukdomarnas Gudinna. Hon är dotter till Touni och Tounetar, underjordens kung och drottning. Genom en vind blev hon mor till de nio dödliga sjukdomarna.
Loviatar – Finnish mythology Goddess of death and disease. In Finnish mythology, Loviatar is the Goddess of death and disease. She is the daughter of Touni and Tounetar, the king and queen of the underworld. Through a wind she became the mother of the nine deadly diseases.

Minulla on taiteilijan silmät ja taitavat muusikon korvat, ja olen hiljainen – seitsemällä kielellä. Minulla on pelko koko perheeni elämästä, joka täyttää ihosi; jonkun toisen muisti. Miksi en koskaan kuule mitä haluan kuulla ?! Miksi en koskaan näe mitä haluan nähdä ?!

Valinta on pieni, jos sitä on lainkaan. Pidän kiinni kuin putoisin. Nyt tiedän, miltä tuntuu olla rikki ja villi; piiskaa ympärillä.

Kun haavat alkavat parantua riippumatta siitä, haluatko niitä vai ei. Jonkin aikaa hyvin käytetty, ja käytetty aika jatkoi. Tee harrastajasta ja asu lintuun kuin lintu – anna anteeksi ja yritä olla vahingoittamatta. Älä vie roskaa mihinkään muuhun kuin ulos, ennen kuin sydämessäsi olevasta pennusta tulee mielessäsi koira.

Se nuolee aivoani, imee kaiken mielen. Se kiehuu pääni kannen ollessa kunnolla. Nyt tiedät, miltä tuntuu olla rikki ja villi; piiskaa ympärillä.

Tyhjillä silmillä; tyhjä, kuin kaksi märkää kiveä; kodin etsimisessä; etsimään sielua. Liity perheesi verkostoon; oppia kuinka se toimii … olla vapaa. Pelko koputtaa ihoasi. Vain nähdäksesi onko sielu sisällä. Taivuttaa sinua, hajottaa sinut.

Jag har en konstnärs ögon och skickliga musikeröron, och jag är tyst – på sju språk. Jag har hela min familjs rädsla, som bor inombords, som fyller din hud; någon annans minne. Hur kommer det sig att jag aldrig hör vad jag vill höra ?! Hur kommer det sig att jag aldrig ser vad jag vill se ?!

Valet är litet om det alls finns ett val. Jag håller fast som om jag kommer att falla. Nu vet jag hur det känns att vara trasig och vild; att piskas runt.

När såren börjar läka oavsett om man vill att de ska eller inte. Ett tag väl tillbringat, och den tid som spenderas fortsätter. Gör en hängiven och bosätt dig som en fågel – förlåt och försök att inte skada. Tag icke ditt skräp var som helst men ut, innan valpen i ditt hjärta blir en hund i ditt sinne.

Det slickar min hjärna, suger ut allt förstånd. Det kommer att koka mitt huvud med locket på ordentligt. Nu vet Du hur det känns att vara trasig och vild; att piskas runt.

Med tomma ögon; tomt, som två våta stenar; på jakt efter ett hem; på jakt efter en själ. Slå mig in på familjenätverket; lär dig hur det fungerar … att vara fri. Rädsla knackar på din hud. Bara för att se om någon själ finns inombords. Böjer dig, bryter ned dig.

 • Joskus täytyy lopettaa pelko ja vain mennä siihen. Joko se onnistuu, tai ei. Se on elämää.”

 • Ibland måste Du sluta vara rädd och bara gå efter det. Antingen kommer det att fungera, eller så kommer det inte. Det är livet.”

 • Sometimes you have to stop being scared and just go for it. Either it will work out, or it won’t. That’s life.

Kuuntele tunteitasi …

 • Katkeruus näyttää sinulle, missä sinun on parannettava, missä sinulla on edelleen tuomiot muille ja itsellesi.
 • Vastenmielisyys osoittaa sinulle, missä asut menneisyydessä etkä anna nykyisyyden olla sellaisena kuin se on.
 • Epämukavuus osoittaa, että sinun on kiinnitettävä heti huomiota siihen, mitä tapahtuu, koska sinulle annetaan mahdollisuus muuttaa, tehdä jotain erilaista kuin teet yleensä.
 • Viha näyttää sinulle, mistä olet intohimoinen, missä rajosi ovat ja mitä sinun on mielestäsi muutettava maailmassa.
 • Pettymys osoittaa sinulle, että yritit jotain, ettet antanut periksi apatialle, että välität edelleen.
 • Syyllisyys osoittaa sinulle, että elät edelleen elämää toisten ihmisten odotusten mukaan siitä, mitä sinun pitäisi tehdä.
 • Häpeä osoittaa, että olet sisäistämässä muiden ihmisten uskomuksia siitä, kuka sinun pitäisi olla (tai kuka olet) ja että sinun on muodostettava yhteys itsellesi.
 • Ahdistus osoittaa sinulle, että sinun täytyy herätä juuri nyt ja että sinun täytyy olla läsnä, että olet jumissa menneisyydessä ja elät tulevaisuuden pelossa.
 • Suru osoittaa sinulle tunteiden syvyyden, huolenpidon syvyyden toisia ja tätä maailmaa kohtaan.

Lyssna på dina känslor …

 • Bitterhet visar var Du behöver läka, var Du fortfarande bedömer andra och dig själv.
 • Motvilja visar var Du bor i det förflutna och låter inte nuet vara som det är.
 • Obehag visar dig att Du måste uppmärksamma just nu vad som händer, för att Du ges möjlighet att förändra, att göra något annorlunda än vad Du vanligtvis gör.
 • Ilska visar dig vad Du brinner för, var dina gränser är och vad Du tror att behöver förändras i världen.
 • Besvikelse visar att Du försökte på något, att Du inte gav efter för apati, att Du fortfarande bryr dig.
 • Skuld visar dig att Du fortfarande lever i andra människors förväntningar på vad Du ska göra.
 • Skam visar att Du internaliserar andras övertygelser om vem Du ska vara (eller vem du är) och att Du behöver återansluta dig själv.
 • Ångest visar dig att Du behöver vakna just nu och att Du måste vara närvarande, att Du har fastnat i det förflutna och lever i rädsla för framtiden.
 • Sorg visar dig djupet i dina känslor, djupet i din omsorg för andra och denna värld.

Listen to your emotions …

 • Bitterness shows you where you need to heal, where you are still holding judgments on others and yourself.
 • Resentment shows you where you are living in the past and not allowing the present to be as it is.
 • Discomfort shows you that you need to pay attention right now to what is happening, because you are being given the opportunity to change, to do something different than you typically do it.
 • Anger shows you what you are passionate about, where your boundaries are, and what you believe needs to change about the world.
 • Disappointment shows you that you tried for something, that you did not give in to apathy, that you still care.
 • Guilt shows you that you are still living life in other people’s expectations of what you should do.
 • Shame shows that you are internalizing other people’s beliefs about who you should be (or who you are) and that you need to reconnect with yourself.
 • Anxiety shows you that you need to wake up, right now, and that you need to be present, that you are stuck in the past and living in fear of the future.
 • Sadness shows you the depth of your feelings, the depth of your care for others and this world.

Tiedän, että kun sydän on nuori, on helppo hymyillä. Kun elämää on olemassa elettäväksi, ei vain selviytymiseksi. Se tuntuu niin totta, mutta kuulostaa niin väärältä. Meidän täytyy nähdä helvetin pimeä puoli ennen kuin voimme rakastaa.

Toivon, että tiedät, että valosi loistaa kuin täysikuu. Jokaisen yötä valaisee kovasti ansaitut totuuksesi. Onko joku muu kuin meitä tietävä kohtalosta ? Kuuntelemme kaikki, kun joku sanoo, että kohtalo voi muuttua. Kipu oli niin raakaa ja sinusta tuntuu siltä, ​​ettet voinut paeta. Kaukana kaikesta toivoit pääsevän ohi. Toivoit nousevasi, Pidit jalkasi maadoitettuna ja pään taivaalla.

Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä ?! Elämä on saanut sinut ylös ja alas, mutta vastauksesi oli rakkaus. Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sitä ?! Kun elämä vetää sinut maahan, seisot edelleen. Kuinka helvetti teit sen – otit vuoren ja muutit sen ?! – Nousit kaiken yli.

Jag vet att när hjärtat är ungt är det enkelt att le. När livet finns till för att levas, inte blott enbart för att överlevas. Det känns så sant, men det låter så fel. Vi måste se den mörka sidan av helvetet innan vi kan älska.

Jag hoppas att Du vet att ditt ljus lyser som fullmånen. Allas natt lyses upp av dina hårt förvärvade sanningar. Finns det någon förutom oss som vet någonting om ödet ? Vi lyssnar alla när någon säger att ödet kan förändras. Smärtan var så rå och Du känner att Du inte kunde springa iväg. Långt ifrån allt hoppades Du att Du kunde passera. Du hoppades på att Du skulle stiga, Du höll fötterna grundade och huvudet i himlen.

Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! Livet har haft dig upp och ned, men ditt svar var kärlek. Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! När livet drar ned dig i marken, ändock står Du fortfarande upp. Hur i helvete gjorde Du det – Du tog ett berg och flyttade på det ?! – Du steg över allting.

/ Petri Torvinen

2021.06.18

 

Tänään perjantai 18/062021 koskee siivousta ja pesulaa. Viimeiset koneet pyörivät, ja minä itse lepään aamutöiden jälkeen tässä uskomattomassa kuumuudessa. Tuuletin pyörii liian täynnä ja hiki kylmän kylvyn jälkeen.

Idag fredag 18/062021 gäller städning samt tvättstuga. De sista maskinerna snurrar, och själv vilar jag efter morgonens sysslor i denna otroliga värme. Fläkten snurrar för fullt och jag svettas efter kallbadet.

Today Friday 18/062021 applies to cleaning and laundry. The last machines are spinning, and I myself rest after the morning chores in this incredible heat. The fan spins too full and I sweat after the cold bath.

Kuusi työpaikkaa haettu ja viisi viihdettä valmiina. Fyysinen työhaastattelu Linköpingissä klo. 08 maanantaina 21.062021. Myös viikon aikana on ollut kaksi haastattelua matkapuhelimen kautta. Niin kauan kuin “matka” jatkuu eteenpäin !
Sex stycken arbeten ansökta samt fem stycken referenser förberedda. En fysisk arbetsintervju i Linköping kl. 08måndag 21/062021. Och så har jag under veckan haft två intervjuer via mobilen. Så länge “resan” fortsätter framåt !
Six jobs applied for and five references prepared. A physical job interview in Linköping at 08 during Monday 21/062021. During the week I have had two interviews via mobile. As long as the “journey” continues forward !
Viikonloppuna etin lisää työpaikkoja päästäksesi eteenpäin elämässä. Minun täytyy todella työskennellä epäonnistuneen psyykkini takia. Maanantaina 21.062021 aion herätä klo. 05:30 matkustaa Linja-auto 52 klo. 06:48 Borensbergin keskustasta. Toivottavasti pikkuveli voi myös viettää aikaa työhaastattelun jälkeen.
Under helgen ska jag ansöka om fler arbeten, för att komma vidare i livet. Jag behöver verkligen få arbeta på grund av mitt sviktande psyke. Under måndag 21/062021 ämnar jag vakna upp kl. 05:30 för att åka med Buss 52 kl. 06:48 från Borensberg Centrum. Förhoppningsvis kan även lillebror umgås efter arbetsintervjun.
During the weekend, I will apply for more jobs, to get ahead in life. I really need to work because of my failing psyche. During Monday 21/062021 I intend to wake up at 05:30 to travel by Bus 52 at 06:48 from Borensberg Center. Hopefully, little brother can also hang out after the job interview.

En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, samt skrivare. Mycket värme och sol från Mig ! 💖

A Great Continued Nice Friday I wish to dedicate to all readers and listeners, as well as writers. Lots of warmth and sun from Me ! 💖

[embedded content]

/ Petri Torvinen

2021.06.17

Lillebror frågade om jag ville ut till Linköping. Jag säger så här : det är dyrt och jag behöver verkligen få igång min bristande ekonomi. Det är inte så att jag gör detta frivilligt. Sent om natten stod jag och försökte få igång en konversation med Gud om vad hen egentligen vill med mig ?! Vad ska jag göra för att hen ska sluta behandla mig som den skit hen behandlar mig som ?! Vad är det som krävs för att jag ska få ett liv som jag så strävar efter ?! Det är inte för ingenting som jag började studera Förskollärarutbildning 210 hp vid Högskolan i Gävle år 2018. Dels en fastare anställning, och ett annat yrke än Musiklärare trots min erfarenhet från 1995 samt högskoleutbildning från Institutionen för musik och medier i Piteå/Luleå Tekniska Universitet (312 hp – 20042010). Det handlar även om förberedelser inför ett annat liv än vad jag hittills har levt under dessa år.
Little brother asked if I wanted to go to Linköping. I say this : it’s expensive and I really need to get my finances in order. It is not that I do this voluntarily. Late at night I stood and tried to start a conversation with God about what he really wants with me ?! What should I do to stop Him/Her from treating me like the shit He/She is treating me like ?! What does it take for me to have a life that I so strive for ?! It is not for nothing that I started studying the Preschool Teacher Education 210 credits at the University of Gävle in 2018. Partly a permanent job, and a different profession than a Music-teacher despite my experience from 1995 and college education from the Department of Music and Media in Piteå/Luleå University of Technology (312 credits – 20042010). It is also about preparing for a different life than what I have lived so far during these years.

2021.06.16

 • Asioita joita ei koskaan myydä Suomessa : numero 48” : “Pieru“.
 • Saker som aldrig kommer att säljas i Finland : nummer 48” : “Pieru” (“fjärt“):
 • Things that will never be sold in Finland : number 48” : “Pieru” (“fart“) :

Kaaoksen ja nopeiden minuuttien ilmapiiri, kaikki huolissa ja ongelmissa, lopetat muistamisen, että unohdit hengittää ! Älä juokse höyryveturin edessä, kaikki mitä juoksit, ei palaa sinulle, nauti joka päivä, ole “täällä ja nyt” -hetkellä.

Stämningen i kaos och snabba minuter, allt i bekymmer och problem, slutar Du komma ihåg att Du har glömt att andas ! Spring inte före ångloket, allt Du sprang ifrån kommer inte tillbaka till dig, njut av varje dag, var i stunden av “Här och Nu“.

the atmosphere in chaos and fast minutes, all in worries and problems, You stop remembering that you forgot to breathe ! Do not run before the steam locomotive, everything you ran from will not come back to you, enjoy every day, be in the moment of “Here and Now“.

 • Eräänä päivänä tapaat onnellisimman version sinusta. Ja se on sen arvoista.”
 • En dag kommer Du att möta den lyckligaste versionen av dig. Och det kommer att vara värt det.”
 • One day you will meet the happiest version of you. And it will be worth it.” 
Hyvää jatkuvaa keskiviikkoa toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Työhaastattelu tänään osoitteessa 15:30 … nyt otan enimmäkseen rennosti ja valmistaudun. Ei ole paljon lisättävää keskiviikko 16.06.2021, koska paljon ei ole tapahtunut paitsi Borensbergin aamukävelyä.
En God fortsatt onsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Arbetsintervju kl. 15:30 idag… nu ska jag mest ta det lugnt och förbereda mig. Har inte mycket att tillägga för onsdagen 16/062021 ty det inte har hänt så mycket förutom promenaden under morgonen i Borensberg.
A Great Continued Wednesday I wish all the readers and listeners. Job interview at 15:30 today… now I will mostly take it easy and prepare. Do not have much to add for Wednesday 16 / 06-2021 because not much has happened except for the walk during the morning in Borensberg.
OK ! Se, mitä on tapahtunut, on todella upeaa. Keskustella, väittää oman asiansa puolesta ja mennä todella syvyyteen, mitä ihminen haluaa elämässä ja tulevissa unelmissa, … estääkseni minut ?! Edes selittämättä syytä ?! Ihailin koko illan ihmistä siitä, kuinka rehellinen voin olla elämästäni, luomuksestani ja tulevista unelmistani, monista sydämistä aamulla “hyvää huomenta“-tervehdyksen venäjäksi … estääksesi minut ?! Minusta on vaikeeta ymmärtää miten ei voi huomioittaa, mutta ennen kaikkea haluaisin tietää miten ajatella. Luottamus tuhoutuu kokonaan, ei vain henkilön puolesta, vaan uskalluksen puhua kenenkään kanssa. KESKUSTELE TOISTEN HENKILÖITTEN KANSSA !!!
OK ! Det som har hänt är riktigt förunderligt. Att diskutera, argumentera för sin sak, och att verkligen gå in i djupet kring vad man vill i livet och framtidsdrömmer,… till en blockering ?! Utan att man ens förklarar anledningen ?! Hela kvällen beundrade jag personen över hur ärlig jag får vara kring mitt liv, mitt skapande och framtidsdrömmar, många hjärtan under morgonen med “God Morgon“-hälsning på ryska,… till att blockera mig ?! Det jag finner svårt är att man ignorerar mig men framförallt vill jag gärna veta hur man tänker. Tilliten är helt förstörd, inte enbart för personen, men att våga prata med någon överhuvudtaget. PRATA MED DEN ANDRA PERSONEN !!!
OK ! What has happened is truly marvelous. To discuss, argue for their cause, and to really go into the depths of what you want in life and future dreams, … to a blockage ?! Without even explaining the reason ?! All evening I admired the person for how honest I can be about my life, my creation and future dreams, many hearts during the morning with “Good Morning“-greeting in Russian, … to block me ?! What I find difficult is that they ignore me, but above all I would like to know how to think. Trust is completely destroyed, not only for the person, but to dare to talk to anyone at all. TALK TO and WITH THE OTHER PERSON !!!
 • Yritin olla vitsaamatta muiden kustannuksella. Sen sijaan vitsailin itseni kanssa. Enimmäkseen ajoin itseni hulluksi.

 • Jag försökte att inte skämta på andras bekostnad. Istället drev jag med mig själv. Oftast till vansinne.”

 • I tried not to joke at the expense of others. Instead, I joked around with myself. Mostly driving me insane.

2021.06.15

Illallinen ja sitten lisää jaksoja “Mustasta Listasta“. Jos haluatte puhua tänä iltana, puhelinnumeroni on +46 722 297 513. Toivotan hyvää jatkuvaa iltaa kaikille kuuntelijoille ja lukijoille. Suuri “KIITOS” ja monet halaukset Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa viime illan uskomattoman palkitsevasta keskustelusta. On niin arvostettua, että vietät aikaa viettää aikaa verkossa kanssani. Paljon rakkautta Sinulle ! 💖
Kvällsmat och därefter fler avsnitt av “Svarta Listan“. Vill Ni prata ikväll så är mobilnumret +46 722 297 513. En God fortsatt kväll tillägnar jag alla. Framförallt ett stort “TACK” och många kramar till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg för det otroligt givande samtalet igår kväll. Det är så oerhört uppskattat att Du tar dig tid till att spendera tid via nätet med mig. Mycket kärlek till Dig ! 💖
Dinner and later, more episodes of “the Blacklist“. If you want to talk to me, the mobile number is +46 722 297 513. I dedicate a very great evening to everyone. a Great “THANK YOU” and many hugs to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg for the incredibly rewarding conversation last night. It is so much appreciated that you take the time to spend time online with me. Lots of love to YOU ! 💖
Ужин, а потом еще серии «Черного списка». Если вы хотите поговорить со мной, номер мобильного телефона +46 722 297 513. Я посвящаю всем прекрасный вечер. Большое СПАСИБО и множество объятий Самым Прекрасным Самым Красивым в Санкт-Петербурге за невероятно полезный разговор прошлой ночью. Мы очень признательны за то, что вы нашли время проводить со мной время в сети. С любовью к ВАМ ! 💖
Oikeat ihmiset löytävät sinut. He puhuvat sinulle eri tavalla. He innoittavat sinua, motivoivat sinua. Ne auttavat sinua parantumaan. Auta sinua oppimaan uusia asioita itsestäsi. Löydät syvemmät osat sisäpuolelta. Oikeat ihmiset tekevät tämän sinulle. Saa sinut tuntemaan olosi kotoisaksi. Ja sinun ei koskaan tarvitse huolehtia siitä, että he sanovat : “Hyvästi !“. Tiedät kuka he ovat.” – Robert M. Drake
De rätta människorna kommer att hitta dig. De kommer att prata med dig annorlunda. De kommer att inspirera dig, de kommer att motivera dig. De hjälper dig att läka. Hjälp dig att lära dig nya saker om dig själv. Upptäck de djupare delarna inom. De rätta människorna kommer att göra detta för dig. De får dig att känna dig som hemma. Och Du behöver aldrig oroa dig för att de säger: “Hej då !“. Du kommer att veta vem de är.” – Robert M. Drake
the Right people will find you. They will speak to you differently. They will inspire you, they will motivate you. They will help you heal. Help you learn new things about yourself. Discover the deeper parts within. the Right people will do this to you. They will make you feel like home. And you will never have to worry about them saying : “Good-bye !”. You will know who they are.” – Robert M. Drake
«Нужные люди найдут вас. Они будут разговаривать с вами по-разному. Они будут вдохновлять вас, они будут мотивировать вас. Они помогут вам исцелиться. Помогут вам узнать новое о себе. Откройте для себя более глубокие стороны. Правильные люди будут делать это для вы. Они заставят вас почувствовать себя как дома. И вам никогда не придется беспокоиться о том, что они скажут : «Привет, тогда ». Вы будете знать, кто они». – Роберт М. Дрейк
 • Puutarhanhoito :
 • Trädgårdsarbete :
 • Gardening :
 • Садоводство :

2021.06.14

 • Mistä tiedät … Lapissa on todella kuuma” :
 • Hur Du vet … att det är riktigt varmt i Lappland” :
 • How you know … it’s really hot in Lapland” :
 • «Откуда ты знаешь … что в Лапландии действительно жарко» :
 • Heinäkuu 2018 : asuin Kittilän Levillä (Gihttel) sijaitsevassa mökissä poron kanssa, joka oli tullut jäähtymään. Ulkolämpötila oli jatkuva 3236 °C.

 • Juli 2018 : jag bodde i stugan i Levi, Kittilä (Gihttel) tillsammans med en ren som hade kommit in för att svalka sig. Temperaturen utomhus var ständigt 3236°C.

 • July 2018 : I lived in the cottage in Levi, Kittilä (Gihttel) with a reindeer that had come in to cool off. The outdoor temperature was continuously 3236 °C.

 • Июль 2018 : Я жила в коттедже в Леви, Киттиля (Гихттель) с оленем, который прилетел, чтобы охладиться. Температура наружного воздуха постоянно составляла 3236 °C.

 • Riekko :
 • Dalripa :
 • Willow grouse :
 • Ивовый тетерев :
 • Huomenta ja hyvää jatkuvaa päivää toivotan kaikille kuuntelijoille ja lukijoille. 💝
 • God Morgon och en God fortsatt fin dag tillägnar jag alla lyssnare som läsare. 💝
 • a Good Morning and a Great Continued Fine Day I wish to dedicate all listeners and readers. 💝
 • Доброго утра и прекрасного продолжения прекрасного дня Я хочу посвятить всех слушателей и читателей. 💝
 • Pieni luovuus saanen tarjota :
 • Lite skapande-verksamhet må jag bjuda på :
 • a little creative activity may I offer :
 • Могу я предложить небольшую творческую деятельность :

Sanot haluavasi hiljaisuutta, mutta kukaan ei ole saari. Tiedät, että maailman luominen vaatii kaikenlaisia ​​ihmisiä. Et halua ongelmia, mutta teet sen kahdesti, kun pelkäät loukkaantumista.

Sanot haluavasi kärsivällisyyttä kaiken muuttuvaksi. Kukaan ei odota eilisten uutisia. Ainoa mahdollisuus voittaa olisi, jos maailma lakkaisi pyörimästä. Kuten kaikki haaveilijat tekevät.

Sitten joku mainitsee : jaa aikomuksesi. Mutta mitä kaikki muut ajattelevat, et halua tietää. Elämän suhteet – mitä kohtaatkin, haluat tehdä sen yksin.

Jos voisit pelastaa henkesi tuntemallasi tavalla. Jos pelastamasi elämä olisi oma. Tai että olet pysynyt siinä tilassa ikuisesti; vähän hidas, vähän myöhässä. Jos vain maailma tekisi vielä yhden virheen. koska se ei lukenut mieltäsi. Jos maailma lyö lopulta toisen sykkeen jättämällä sinut taakseen. Tämä johtuu siitä, että asut elämäsi sisällä – koko ajan.

Du säger att Du vill ha tystnad, men ingen person är en ö. Du vet att det tar människor av alla slag att skapa en värld. Du vill inte ha problem, ändock gör Du det dubbelt, när Du är rädd för att bli sårad.

Du säger att Du vill ha tålamod för att allt förändras. Ingen väntar på gårdagens nyheter. Din enda chans att vinna vore om världen slutade snurra. Som alla drömmare gör.

Då nämner någon : dela dina avsikter. Men vadän alla andra tycker, vill Du inte veta. Livets relationer – vad Du än står inför, vill Du göra det ensam.

Om Du skulle kunna rädda ett liv med vadän Du vet. Om livet Du sparade skulle vara din egna. Eller att Du stannade för alltid i det tillstånd; lite långsam, lite sen. Om världen endast gjort ännu ett misstag. eftersom det inte läste ditt sinne. Om världen endst slog ett annat hjärtslag genom att lämna dig bakom. Vilket beror på att Du bor inuti ditt huvud – hela tiden.

Вы говорите, что хотите тишины, но ни один человек не является островом. Вы знаете, что для создания мира нужны самые разные люди. Вы не хотите проблем, но делаете это дважды, когда боитесь, что вас обидят.

Вы говорите, что хотите терпения, чтобы все изменилось. Вчерашних новостей никто не ждет. Ваш единственный шанс на победу был бы, если бы мир перестал вращаться. Как и все мечтатели.

Затем кто-то упоминает : поделитесь своими намерениями. Но что думают все остальные, вы не хотите знать. Жизненные отношения – с чем бы вы ни столкнулись, вы хотите сделать это в одиночку.

Если бы вы могли спасти жизнь тем, что знаете. Если бы жизнь, которую вы спасли, была бы вашей собственной. Или что Ты остался в этом состоянии навсегда; немного медленно, немного поздно. Если бы только мир сделал еще одну ошибку. потому что он не читал ваши мысли. Если мир, наконец, забьёт ещё одно мгновение, оставив тебя позади. Это потому, что вы живете в своей голове – все время.

[embedded content]

Aamu alkoi taistelulla viranomaisten kanssa. Juuri nyt haluan, ja minun on todella saatava työpaikka. Olen kyllästynyt täyttämään paperityötä ja hakemuksia, kun se on todella yhtä yksinkertaista kuin tarjota minulle työtä. Voit tarjota tämän nuorille, koska he ovat “halpaa työvoimaa“, mutta joku, joka on ollut mukana käännöksissä vuodesta 1999, et onnistu ?!

Morgonen började med tjafs med myndigheter. Just nu vill jag, och behöver verkligen få ett arbete. Jag är trött på att fylla i papper och ansökningar, när det egentligen är så enkelt som att erbjuda mig en anställning. Till ungdomar kan man ju erbjuda detta, ty de är “billig arbetskraft“, men någon som har varit med om svängarna sedan 1999, det lyckas man inte med ?!

My morning started with a fight with the authorities. Right now I want to, and really need to get a job. I’m tired of filling out paperwork and applications, when it’s really as simple as offering me a job. You can offer this to young people, because they are “cheap labor“, but someone who has been involved in the turns since 1999, you do not succeed ?!

Утро началось с драки с властями. Прямо сейчас я хочу и мне действительно нужно найти работу. Я устал заполнять документы и заявления, когда это действительно так просто, как предлагать мне работу. Вы можете предложить это молодым людям, потому что они «дешевая рабочая сила», но у кого-то, кто занимается оборотами с 1999 года, у вас ничего не получится ?!

 [embedded content][embedded content]

Jos hallitus ja Poliisi ajattelee miksi Ruotsissa tehdään niin paljon rikoksia, vastaus on yksinkertainen : sinulla ei ole muita vaihtoehtoa. Teet kaiken pysyä hengissä tai menet : “saada rahat riittämään“. Yhteiskunta pettää, ei ihmiset. Nykyään kenestä tahansa tulee sosiopaatti, kun rahaa ei ole missään. Teet parhaasi, mutta et kuitenkaan ole tarpeeksi.
Om regeringen och Polisen undrar varför folk i Sverige begår så mycket brott, så är svaret enkelt : man har inget val. Man gör allt för att överleva, eller så går man under : “få det att gå ihop“. Det är samhället som sviker, inte folket. Idag blir vem som helst sociopat när inga pengar finns att hämta någonstans. Man gör sitt bästa, och ändå duger man inte till. 
If the government and the Police wonder why people in Sweden commit so many crimes, then the answer is simple : one has no choice. You do everything to survive, or you perish : “make ends meet“. It is the society that betrays, not the people. Today, anyone becomes a sociopath when there is no money to be found anywhere. You do your best, and yet you are not good enough.
Если правительство и полиция задаются вопросом, почему люди в Швеции совершают столько преступлений, то ответ прост: у них нет выбора. Вы делаете все, чтобы выжить, иначе погибнете: «сводите концы с концами». Предает общество, а не народ. Сегодня любой становится социопатом, когда нигде нет денег. Вы делаете все возможное, но недостаточно хороши.
 • Varmista että sait kalastuslisenssin tänä vuonna. He ovat todella harhaanjohtavia …” :
 • Se till att Du har klart din fiskelicens i år. De har blivit riktigt lömska …” :
 • Make sure you got your fishing-license this year. They are getting real sneaky …” :
 • «Убедитесь, что в этом году вы получили лицензию на рыбную ловлю. Они стали действительно коварными … » :
 

Kypsyyden merkit” :

 1. Pienet keskustelut eivät enää innosta sinua.
 2. Uni on parempi kuin perjantai-ilta ulkona.
 3. Sinä annat enemmän anteeksi.
 4. Sinusta tulee ennakkoluuloton.
 5. Kunnioitat eroja.
 6. Et pakota rakkautta.
 7. Hyväksyt sydänsäryt.
 8. Et tuomitse helposti.
 9. Joskus haluat mielummin olla hiljaa ennen kuin käydä taistelua.
 10. Onni ei riipu ihmisistä vaan sisäisestä itsestäsi.

“Tecken på mognad” :

 1. Småprat upphetsar dig inte längre.
 2. Sömn är bättre än en fredagskväll ute.
 3. Du förlåter mer.
 4. Du är mer öppensinnad.
 5. Du respekterar skillnader.
 6. Du tvingar inte kärlek.
 7. Du accepterar hjärtesorg.
 8. Du dömer inte lika enkelt.
 9. Ibland föredrar Du att vara tyst framför att delta i en kamp utan mening.
 10. Din lycka beror inte på människor utan på ditt inre själsliv.

Signs of maturity” :

 1. Small talks no longer excite you.
 2. Sleep is better than a Friday-night out.
 3. You forgive more.
 4. You become more open-minded.
 5. You respect differences.
 6. You do not force love.
 7. You accept heart-aches.
 8. You do not judge easily.
 9. You sometimes prefer to be silent than to engage in a non-sense fight.
 10. Your happiness do not depend from people but from your inner-self.


«Признаки зрелости» :

 1. Светская беседа больше не волнует.
 2. Сон лучше, чем пятничный вечер.
 3. Вы прощаете больше.
 4. Вы более открыты.
 5. Вы уважаете различия.
 6. Вы не заставляете любить.
 7. Вы принимаете душевную боль.
 8. Вы не так легко судите.
 9. Иногда вы предпочитаете молчать, а не участвовать в бессмысленной борьбе.
 10. Ваше счастье зависит не от людей, а от вашей внутренней душевной жизни
Hyvää jatkuvaa hienoa maanantai 14/062021 toivotan kaikille kuuntelijoille ja lukijoille. Ennen kaikkea toivotan hyvää jatkoa ja mukavaa aurinkoista maanantaita Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa 💖
En God fortsatt fin måndag 14/062021 tillägnar jag alla lyssnare som läsare. Framförallt en God fortsatt fin solig måndag till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg 💖
a Great Continued Fine Monday 14/062021 I wish to dedicate all listeners and readers. Above all, a Great continued nice sunny Monday I wish to dedicate to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg 💖
Прекрасный продолжающийся прекрасный понедельник, 14.06.2021 Я хочу посвятить всех слушателей и читателей. Прежде всего, отличный продолжающийся, приятный солнечный понедельник, который я хочу посвятить Самому Прекрасному Самому Красивому в Санкт-Петербурге 💖

 / Petri Torvinen

Hur ska man tänka när man väljer ärendehanteringssystem?

För att kunna hitta ett användarvänligt ärendehanteringssystem, anpassat för just er verksamhet, bör ni först tänka på följande: Vilken funktion ska systemet fylla och i vilken omfattning? Dessa frågor ska vi besvara i det här inlägget och berätta hur våra tjänster kan hjälpa er.

Vad är ett ärendehanteringssystem?

Ett ärendehanteringssystem administrerar all den information som kommer in till ert företag eller organisation och delar upp denna i olika slags ärenden. Exempelvis felanmälningar, frågor och information kring kund- och kontohantering, arbetsfördelning i interna och externa projekt osv.

Det finns system som passar för alla branscher och dess funktioner kan anpassas efter just era behov. Omfattningen på dessa kan även de justeras för att fungera för både mindre och större verksamheter.

Fördelar med ett korrekt uppsatt system

Ett effektivt ärendehanteringssystem är användarvänligt och lätt för era medarbetare att hantera. Det analyserar och prioriterar ärenden utifrån er verksamhets specifika krav och ni sparar därmed tid och kan behandla de inkomna ärendena snabbt. Den administrativa arbetsprocessen förenklas och gör så att era kunder och användare får så bra service som möjligt.

Hur fungerar Nilex?

Vi på Nilex tillhandahåller skalbara, enkla ärendehanteringssystem. Vi erbjuder olika paketlösningar, guidar dig till att hitta det optimala systemet och hjälper dig genom hela installationsprocessen:

 • Implementation: Installation och konfiguration av system. På plats hos kund eller remote.
 • Utbildning: Vi organiserar en övergripande utbildning för alla som kommer att arbeta i systemet.
 • Konsulttjänster: Våra konsulter arbetar nära ditt IT-driftteam för att säkerställa att både uppgraderingar, infrastrukturförändringar och systemets vardag levereras med högst möjliga prestanda.
 • Support: Om du har någon fråga eller står inför utmaningar – är du alltid välkommen att kontakta vår suppor

Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa just ditt företag? Läs mer här.

Läs mer om vår ärendehantering.

Till startsidan